| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 marca 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 57, poz. 294 oraz z 2012 r. poz. 275) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 1 lit. f–h otrzymują brzmienie:

„f) jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej „ustawą o płatnościach”, lub wsparcia specjalnego przejmującemu gospodarstwo rolne w przypadku jego przekazania w rozumieniu art. 82 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.),

g) jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2a ustawy o płatnościach, i wsparcia specjalnego w przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności lub tego wsparcia do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania,

h) jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 7 ust. 2a ustawy o płatnościach, i wsparcia specjalnego w przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o płatnościach, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności lub tego wsparcia do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania,”;

2) w § 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Formularz umieszczany na stronie internetowej Agencji, za pomocą którego jest składany wniosek, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a i e tiret pierwsze, umożliwia zaznaczenie w elektronicznej formie materiału graficznego, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.):”.

§ 2.
W 2014 r. wniosek, o którym mowa w § 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, może zostać złożony za pomocą formularza umieszczanego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, opracowanego na podstawie dotychczasowych przepisów, z tym że nie wypełnia się w nim pól, które dotyczą płatności uzupełniających do powierzchni upraw:

1) roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych;

2) innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin (uzupełniająca płatność podstawowa).

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2014 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Gurbiel

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 311 oraz z 2014 r. poz. 240.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Luiza Szmyt

ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »