Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Ustala się wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Wartości, o których mowa w § 1 ust. 1, określają najwyższe dopuszczalne stężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, ustalone jako:

1) najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;

2) najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) – wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;

3) najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) – wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

§ 3.
Wartości, o których mowa w § 1 ust. 2, określają najwyższe dopuszczalne natężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia ustalone jako poziomy ekspozycji odpowiednio do właściwości poszczególnych czynników, których oddziaływanie na pracownika w okresie jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.3)).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: wz. J. Duda

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110, z 2013 r. poz. 2, 675, 896 i 1028 oraz z 2014 r. poz. 208.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1769, z 2007 r. Nr 161, poz. 1142, z 2009 r. Nr 105, poz. 873, z 2010 r. Nr 141, poz. 950 oraz z 2011 r. Nr 274, poz. 1621.

Załącznik 1. [WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 6 czerwca 2014 r. (poz. 817)

Załącznik nr 1

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH STĘŻEŃ CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

A. Substancje chemiczne

Lp.

Nazwa i numer CAS1) substancji chemicznej

Najwyższe dopuszczalne stężenie (w mg/m3)2) w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej

NDS

NDSCh

NDSP

1

2

3

4

5

1

Acetaldehyd

[75-07-0]

45

2

Acetanilid – frakcja wdychalna3)

[103-84-4]

6

3

Acetofenon

[98-86-2]

50

100

4

Aceton

[67-64-1]

600

1800

5

Acetonitryl

[75-05-8]

70

140

6

Adypinian bis(2-etyloheksylu)

[103-23-1]

400

7

Akrylaldehyd

[107-02-8]

0,05

0,1

8

Akrylamid

[79-06-1]

0,1

9

Akrylan butylu

[141-32-2]

11

30

10

Akrylan 2-etyloheksylu

[103-11-7]

35

70

11

Akrylan etylu

[140-88-5]

20

40

12

Akrylan hydroksypropylu – mieszanina izomerów

[25584-83-2]

2,8

6

13

Akrylan 2-hydroksypropylu

[999-61-1]

2,8

6

14

Akrylan 2-hydroksy-1-metyloetylu

[2918-23-2]

2,8

6

15

Akrylan metylu

[96-33-3]

14

28

16

Akrylonitryl

[107-13-1]

2

10

17

Aldryna4) – rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR) – 1,2,3,4,10,10-heksach loro-1,4,4a,5,8,8aheksahydro-1,4:5,8-dimetanon naftalen

[309-00-2]

0,01

0,08

 

1

2

3

4

5

18

Alfa-cypermetryna – frakcja wdychalna3), mieszanina izomerów: (1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropano-karboksylan(R)-cyjano (3-fenoksyfenylo)metylu; (1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropano-karboksylan (S)-cyjano-(3-fenoksyfenylo)metylu

[67375-30-8]

1

19

Amidosiarczan(VI) amonu – frakcja wdychalna3)

[7773-06-0]

10

20

2-Aminoetanol

[141-43-5]

2,5

7,5

21

4-Aminofenol – frakcja wdychalna3)

[123-30-8]

5

22

3-Amino-1,2,4-triazol – amitrol

[61-82-5]

0,15

23

N,N'-bis(2-aminoetylo)etylenodiamina

[112-24-3]

1

3

24

Amoniak

[7664-41-7]

14

28

25

Anilina

[62-53-3]

1,9

3,8

26

Antymon [7440-36-0] i jego związki nieorganiczne, z wyjątkiem stibanu – w przeliczeniu na Sb

0,5

27

Arsan

[7784-42-1]

0,02

28

Arsen [7440-38-2] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na As

0,01

29

Asfalt naftowy – frakcja wdychalna3)

[8052-42-4]

5

10

30

Atrazyna – 2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-1,3,5-triazyna

[1912-24-9]

5

31

Azirydyna

[151-56-4]

0,62

32

Azotan 2-etyloheksylu

[27247-96-7]

3,5

7

33

Azotan(V)propylu

[627-13-4]

30

100

34

Azydek sodu

[26628-22-8]

0,1

0,3

35

Bar [7440-39-3] i jego związki rozpuszczalne – w przeliczeniu na Ba

0,5

36

Benzaldehyd

[100-52-7]

10

40

37

Benzen

[71-43-2]

1,6

38

Benzenotiol

[108-98-5]

2

39

Benzo[a]piren

[50-32-8]

0,002

40

p-Benzochinon

[106-51-4]

0,1

0,4

 

1

2

3

4

5

41

Benzotiazol

[95-16-9]

20

42

Benzydyna

[92-87-5]

0

0

43

Benzyna:

 

 

 

 

a) ekstrakcyjna5)

[8030-30-6]

500

1500

 

b) do lakierów

[8052-41-3; 64742-82-1; 64742-92-0; 64742-48-9]

300

900

44

Beryl [7440-41-7] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Be

0,0002

45

Bezwodnik ftalowy – pary i frakcja wdychalna3)

[85-44-9]

1

2

46

Bezwodnik maleinowy

[108-31-6]

0,5

1

47

Bezwodnik octowy

[108-24-7]

10

20

48

Bezwodnik trimelitowy

[552-30-7]

0,04

0,08

49

Bicyklo[4.4.0]dekan

[91-17-8]

100

300

50

Bifenyl

[92-52-4]

1

2

51

Bifenylo-4-amina

[92-67-1]

0,001

52

2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan – frakcja wdychalna3)

[80-05-7]

5

10

53

Brom

[7726-95-6]

0,7

1,4

54

Bromfenwinfos – fosforan(V) 2-bromo-1-(2,4-dichlorofenylo)winylu-dietylu

[33399-00-7]

0,01

55

Bromochlorometan

[74-97-5]

1000

1300

56

2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroetan

[151-67-7]

40

100

57

Bromoetan

[74-96-4]

50

100

58

Bromoeten

[593-60-2]

0,4

59

Bromoform

[75-25-2]

5

60

Bromometan

[74-83-9]

5

15

61

1-Bromopropan

[106-94-5]

42

62

Bromowodór

[10035-10-6]

6,5

63

Buta-1,3-dien

[106-99-0]

4,4

64

Butan

[106-97-8]

1900

3000

 

1

2

3

4

5

65

Butan-2-ol

[78-92-2]

300

450

66

Butan-1-ol

[71-36-3]

50

150

67

Butan-2-on

[78-93-3]

450

900

68

Butano-1-tiol

[109-79-5]

1

2

69

(E)-But-2-enal

[4170-30-3]

6

12

70

1-Butoksy-2,3-epoksypropan

[2426-08-6]

30

60

71

2-Butoksyetanol

[111-76-2]

98

200

72

2-(2-Butoksyetoksy)etanol

[112-34-5]

67

100

73

Butyloamina

[109-73-9]

10

74

4-tert-Butylotoluen

[98-51-1]

30

75

But-2-yno-1,4-diol

[110-65-6]

0,25

0,5

76

Chlor

[7782-50-5]

0,7

1,5

77

Chlorek allilu

[107-05-1]

2

78

Chlorek amonu – pary i frakcja wdychalna3)

[12125-02-9]

10

20

79

Chlorek benzoilu

[98-88-4]

2,8

80

Chlorek chloroacetylu

[79-04-9]

0,2

0,6

81

Chlorek chromylu

[14977-61-8]

0,15

82

Chlorek tionylu

[7719-09-7]

1,8

3,6

83

Chlorfenwinfos – fosforan(V) 2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylo)winylu-dietylu

[470-90-6]

0,01

0,1

84

Chloroacetaldehyd

[107-20-0]

1

3

85

Chloroaceton

[78-95-5]

4

86

2-Chloroanilina

[95-51-2]

3

10

87

3-Chloroanilina

[108-42-9]

3

10

88

4-Chloroanilina

[106-47-8]

3

10

89

Chlorobenzen

[108-90-7]

23

70

90

2-Chlorobuta-1,3-dien

[126-99-8]

2

6

 

1

2

3

4

5

91

Chlorodifluorometan

[75-45-6]

3000

92

Chlorodinitrobenzen – mieszanina izomerów

[25567-67-3]

1

3

93

1-Chloro-2,3-epoksypropan

[106-89-8]

1

94

1-Chloro-4-nitrobenzen

[100-00-5]

0,6

95

Chloroetan

[75-00-3]

200

96

2-Chloroetanol

[107-07-3]

1

3

97

Chloroeten

[75-01-4]

5

30

98

4-Chlorofenol

[106-48-9]

0,5

1,5

99

Chloromekwatu chlorek

[999-81-5]

15

100

Chloro(fenylo)metan

[100-44-7]

3

101

Chloroform

[67-66-3]

8

102

Chlorometan

[74-87-3]

20

103

Chloronitrobenzen – mieszanina izomerów

[25167-93-5]

1

3

104

1-Chloro-1-nitropropan

[600-25-9]

10

105

Chlorooctan metylu

[96-34-4]

5

10

106

Chloropiryfos – tiofosforan(V) O,O-dietylu-O-3,5,6-trichloro-2-pirydylu

[2921-88-2]

0,2

0,6

107

4-Chlorostyren

[1073-67-2]

50

400

108

2-Chlorotoluen

[95-49-8]

100

250

109

Chlorowodór

[7647-01-0]

5

10

110

Chrom metaliczny [7440-47-3]

Związki chromu(II) – w przeliczeniu na Cr(II)

Związki chromu(III) – w przeliczeniu na Cr(III)

0,5

111

Chromiany(VI) i dichromiany(VI)

(chromiany) – w przeliczeniu na Cr(VI)

[–]

0,1

0,3

112

Cyjanamid

[420-04-2]

0,9

1,8

113

Cyjanamid wapnia

[156-62-7]

1

114

2-Cyjanoakrylan etylu

[7085-85-0]

1

2

115

2-Cyjanoakrylan metylu

[137-05-3]

2

4

 

1

2

3

4

5

116

Cyjanowodór i cyjanki – w przeliczeniu na CN

 

 

 

 

Cyjanowodór [74-90-8]

5

 

Cyjanek sodu [143-33-9]

5

 

Cyjanek potasu [151-50-8]

5

 

Cyjanek wapnia [592-01-8]

5

117

Cykloheksan

[110-82-7]

300

1000

118

Cykloheksanol

[108-93-0]

10

119

Cykloheksanon

[108-94-1]

40

80

120

Cykloheksen

[110-83-8]

300

900

121

Cykloheksyloamina

[108-91-8]

40

80

122

Cyklopenta-1,3-dien

[542-92-7]

200

123

Cyna [7440-31-5] i jej związki nieorganiczne, z wyjątkiem stannanu – w przeliczeniu na Sn – frakcja wdychalna3)

2

124

Cyrkon [7440-67-7] i jego związki – w przeliczeniu na Zr

5

10

125

2,4-D – kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy

[94-75-7]

7

126

DDT – 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo) etan

[50-29-3]

0,1

0,8

127

Dekaboran(14)

[17702-41-9]

0,3

0,9

128

Dekasiarczek tetrafosforu

[1314-80-3]

1

3

129

Dekatlenek tetrafosforu

[1314-56-3]

1

2

130

Demeton – izomery: demeton O, demeton S [8065-48-3]

0,1

131

Demeton-S metylowy – tiofosforan(V) S-(2-etylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu

[8022-00-2]

0,1

0,8

132

Dezfluran

[57041-67-5]

125

133

Diazotan(V) glikolu etylenowego

[628-96-6]

0,3

0,4

134

Dibenzo[a,h]antracen

[53-70-3]

0,004

135

Dibenzo-1,4-tiazyna

[92-84-2]

4

136

Diboran (6)

[19287-45-7]

0,1

0,2

137

1,2-Dibromoetan

[106-93-4]

0,01

138

2-(Dibutyloamino)etanol

[102-81-8]

14

 

1

2

3

4

5

139

Dibromodifluorometan

[75-61-6]

600

1200

140

Dichlorek cynku – frakcja wdychalna3)

[7646-85-7]

1

2

141

Dichlorek disiarki

[10025-67-9]

5

15

142

Dichlorfos – fosforan(V) 2,2-dichlorowinyludimetylu (DDVP)

[62-73-7]

1

3

143

3,4-Dichloroanilina

[95-76-1]

5,6

144

1,2-Dichlorobenzen6)

[95-50-1]

90

180

145

1,4-Dichlorobenzen

[106-46-7]

90

180

146

Dichlorodifluorometan

[75-71-8]

4000

6200

147

1,1-Dichloroetan

[75-34-3]

400

148

1,2-Dichloroetan

[107-06-2]

50

149

1,1-Dichloroeten

[75-35-4]

8,0

150

1,2-Dichloroeten – izomery sym-[540-59-0], cis-[156-59-2], trans-[156-60-5]

700

151

Dichlorofluorometan

[75-43-4]

40

200

152

Dichlorometan

[75-09-2]

88

153

2,2'-Dichloro-4,4'-metylenodianilina

[101-14-4]

0,02

154

1,1-Dichloro-1-nitroetan

[594-72-9]

30

60

155

1,2-Dichloropropan

[78-87-5]

50

156

1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroetan

[76-14-2]

5000

8750

157

(1,2-Dichlorowinylo)benzen

[6607-45-0]

50

150

158

Dieldryna7) – rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen

[60-57-1]

0,01

0,08

159

Dietyloamina

[109-89-7]

15

30

160

2-(Dietyloamino)etanol

[100-37-8]

13

26

161

Dietylobenzen – mieszanina izomerów

[25340-17-4]

100

400

162

Diizocyjanian heksano-1,6-diylu

[822-06-0]

0,04

0,08

163

Diizocyjanian 2,2'-metylenodifenylu

[2536-05-2]

0,03

0,09

 

1

2

3

4

5

164

Diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu

[5873-54-1]

0,03

0,09

165

Diizocyjanian metylenodifenylu – mieszanina izomerów

[26447-40-5]

0,03

0,09

166

Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu

[584-84-9]

0,007

0,021

167

Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu

[91-08-7]

0,007

0,021

168

Diizocyjanian toluenodiylu – mieszanina izomerów 2,4- i 2,6-

[26471-62-5]

0,007

0,021

169

Dikwatu dibromek – dibromek 1,1'-etyleno-2,2'-dipirydylowy – frakcja wdychalna3)

[85-00-7]

0,1

0,3

170

Dimetoat – ditiofosforan(V) S-metylokarbamoilometylu-O,O-dimetylu

[60-51-5]

0,2

0,6

171

Dimetoksymetan

[109-87-5]

1000

3500

172

N,N-Dimetyloacetamid

[127-19-5]

35

70

173

Dimetyloamina

[124-40-3]

3

9

174

Dimetyloanilina – mieszanina izomerów: 2,3-; 2,4-; 2,5-; 2,6-; 3,4-; 3,5-

[1300-73-8]

10

175

N,N-Dimetyloanilina

[121-69-7]

12

40

176

N,N-Dimetyloformamid

[68-12-2]

15

30

177

2,6-Dimetyloheptan-4-on

[108-83-8]

150

300

178

1,1-Dimetylohydrazyna

[57-14-7]

0,1

179

3,7-Dimetylookta-2,6-dienal

[5392-40-5]

27

54

180

Dinitrobenzen – mieszanina izomerów

[25154-54-5]

1

3

181

Dinitrofenol – mieszanina izomerów

[25550-58-7]

0,5

182

Dinitrotoluen – mieszanina izomerów

[25321-14-6]

0,33

183

1,4-Dioksan

[123-91-1]

50

184

1,3-Dioksolan

[646-06-0]

10

50

185

Disiarczek dimetylu

[624-92-0]

2,5

5

186

Disiarczek węgla

[75-15-0]

12,5

187

Disulfid allilowo-propylowy

[2179-59-1]

12

18

 

1

2

3

4

5

188

Ditlenek azotu

[10102-44-0]

0,7

1,5

189

Ditlenek chloru

[10049-04-4]

0,3

0,9

190

Ditlenek siarki

[7446-09-5]

1,3

2,7

191

Ditlenek węgla

[124-38-9]

9000

27000

192

Diwinylobenzen

[1321-74-0]

50

193

Endosulfan – (3-tlenek-6,7,8,9,10,10-heksachloro-1,5,5a,6,9,9a-heksahydro-6,9-metano-2,3,4-benzodioksatiepinu)

[115-29-7]

0,1

0,3

194

Endryna rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR) 1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen

[72-20-8]

0,01

0,08

195

Epoksyetan

[75-21-8]

1

196

1,2-Epoksy-3-fenoksypropan

[122-60-1]

0,6

3

197

1,2-Epoksy-4-(epoksyetylo)cykloheksan

[106-87-6]

60

198

1,2-Epoksy-3-izopropoksypropan

[4016-14-2]

240

360

199

1,2-Epoksypropan

[75-56-9]

9

200

2,3-Epoksypropanol

[556-52-5]

6

201

3-(2,3-Epoksypropoksy)propen

[106-92-3]

6

12

202

Etanodinitryl

[460-19-5]

8

20

203

Etanol

[64-17-5]

1900

204

Etanotiol

[75-08-1]

1

2

205

Eter bis(2-chloroetylowy)

[111-44-4]

10

30

206

Eter bis(2,3-epoksypropylowy)

[2238-07-5]

0,05

207

Eter bis(2-metoksyetylowy)

[111-96-6]

10

208

Eter dietylowy

[60-29-7]

300

600

209

Eter difenylowy

[101-84-8]

7

14

210

Eter diizopropylowy

[108-20-3]

1000

211

Eter dimetylowy

[115-10-6]

1000

 

1

2

3

4

5

212

Eter oktabromodifenylowy, mieszanina izomerów: 2,2',3,3',4,4',5',6-; 2,2',3,3',4,4',6,6'-; 2,2',3,4,4',5,5',6-[446255-38-5; 117964-21-3; 337513-72-1; 32536-52-0] – frakcja wdychana3)

0,1

213

Eter pentabromodifenylowy – pochodne pentabromowe eteru difenylowego – mieszanina izomerów

[32534-81-9]

0,7

214

Eter tert-butylometylowy

[1634-04-4]

180

270

215

4'-Etoksyacetanilid – frakcja wdychalna3)

[62-44-2]

5

216

2-Etoksyetanol

[110-80-5]

8

217

Etylenodiamina

[107-15-3]

20

50

218

1,3-Etylenotiomocznik

[96-45-7]

0,1

219

Etyloamina

[75-04-7]

9,4

18

220

Etylobenzen

[100-41-4]

200

400

221

2-Etyloheksan-1-ol

[104-76-7]

160

320

222

N-Etylomorfolina

[100-74-3]

23

46

223

Etylotoluen – mieszanina izomerów

[25550-14-5]

100

224

Fenitrotion – tiofosforan(V) O-3-metylo-4-nitrofenylu-O,O-dimetylu

[122-14-5]

0,02

0,1

225

2-Fenoksyetanol

[122-99-6]

230

226

Fenol

[108-95-2]

7,8

16

227

Fention – tiofosforan(V) O-3-metylo-4-(metylosulfanylo)fenylu-O,O-dimetylu

[55-38-9]

0,2

228

1,4-Fenylenodiamina

[106-50-3]

0,1

229

Fenylohydrazyna

[100-63-0]

20

230

Fenylometanol

[100-51-6]

240

231

Fenylo(2-naftylo)amina

[135-88-6]

0,02

232

2-Fenylopropen

[98-83-9]

240

480

233

Fluor

[7782-41-4]

0,05

0,4

234

Fluorek boru

[7637-07-2]

3

235

Fluorki – w przeliczeniu na F-

[–]

2

 

1

2

3

4

5

236

Fluorooctan sodu

[62-74-8]

0,05

0,15

237

Fluorowodór

[7664-39-3]

0,5

2

238

Fonofos – etyloditiofosfonian O-etylu-S-fenylu

[944-22-9]

0,1

239

Formaldehyd

[50-00-0]

0,5

1

240

Formamid

[75-12-7]

23

241

Fosfan

[7803-51-2]

0,14

0,28

242

Fosforan(V) tris(2-tolilu)

[78-30-8]

0,1

0,3

243

Fosgen

[75-44-5]

0,08

0,16

244

Ftalan benzylu butylu

[85-68-7]

5

245

Ftalan dibutylu – frakcja wdychalna3)

[84-74-2]

5

246

Ftalan dietylu

[84-66-2]

5

15

247

Ftalan dimetylu

[131-11-3]

5

10

248

Ftalan bis(2-etyloheksylu)

[117-81-7]

1

5

249

2-Furaldehyd

[98-01-1]

10

25

250

2-Furylometanol

[98-00-0]

30

60

251

Glicerol – frakcja wdychalna3)

[56-81-5]

10

252

Glifosat

[1071-83-6]

10

253

Glikol etylenowy

[107-21-1]

15

50

254

Glin metaliczny, glin proszek

(niestabilizowany) [7429-90-5]

 

 

 

 

a) frakcja wdychalna3)

2,5

 

b) frakcja respirabilna8)

1,2

255

Glutaraldehyd

[111-30-8]

0,4

0,6

256

Hafn [7440-58-6] i jego związki – w przeliczeniu na Hf

0,5

257

Heksachlorobenzen

[118-74-1]

0,5

258

1,2,3,4,5,6-Heksachlorocykloheksan (techniczny)9)

[608-73-1]

0,17

259

Heksachlorocyklopentadien

[77-47-4]

0,1

260

Heksachloroetan

[67-72-1]

10

30

 

1

2

3

4

5

261

Heksafluorek siarki

[2551-62-4]

6000

262

Heksametylotriamid kwasu fosforowego(V)

[680-31-9]

0,05

263

Heksan

[110-54-3]

72

264

n-Heksanal

[66-25-1]

40

80

265

Heksanu izomery acykliczne nasycone, z wyjątkiem heksanu

 

 

 

 

2,2-Dimetylobutan

[75-83-2]

400

1200

 

2,3-Dimetylobutan

[79-29-8]

400

1200

 

3-Metylopentan

[96-14-0]

400

1200

 

2-Metylopentan

[107-83-5]

400

1200

266

Heksano-6-laktam – pary i frakcja wdychalna3)

[105-60-2]

5

15

267

Heksan-2-on

[591-78-6]

10

268

Heptan

[142-82-5]

1200

2000

269

Heptan-2-on

[110-43-0]

238

475

270

Heptan-3-on

[106-35-4]

95

271

Heptan-4-on

[123-19-3]

230

272

10·Hydrat heptaoksotetraboranu sodu – frakcja wdychalna3)

[1303-96-4]

0,5

2

273

Hydrazyna

[302-01-2]

0,05

0,1

274

Hydrochinon

[123-31-9]

1

2

275

4-Hydroksy-4-metylopentan-2-on

[123-42-2]

240

276

2,2'-Iminobis(etyloamina)

[111-40-0]

4

12

277

2,2'-Iminodietanol

[111-42-2]

9

278

Itr [7440-65-5] i jego związki – w przeliczeniu na Y

1

279

Izobutyroaldehyd

[78-84-2]

100

280

Izocyjanian cykloheksylu

[3173-53-3]

0,04

281

Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu

[4098-71-9]

0,04

282

Izocyjanian metylu

[624-83-9]

0,03

0,047

283

Izofluran

[26675-46-7]

32

 

1

2

3

4

5

284

Izooktan-1-ol – mieszanina izomerów

[26952-21-6]

220

440

285

Izopentan

[78-78-4]

3000

286

Izopren

[78-79-5]

100

300

287

2-Izopropoksyetanol

[109-59-1]

20

288

Izopropyloamina

[75-31-0]

12

24

289

2-Izopropylo-4,6-dinitrofenol

[118-95-6]

0,05

0,15

290

Jod

[7553-56-2]

0,5

1

291

Jodometan

[74-88-4]

7

20

292

Kadm [7440-43-9] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd:

 

 

 

 

a) frakcja wdychalna3)

0,01

_

_

 

b) frakcja respirabilna8)

0,002

293

Kamfora syntetyczna – bornan-2-on

[76-22-2]

12

18

294

Kaptan N-(trichlorometylosulfanylo) cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid

[133-06-2]

5

295

Karbaryl – metylokarbamian 1-naftylu

[63-25-22]

1

8

296

Karbendazym – 1H-benzimidazol-2-ilokarbamian metylu

[10605-21-7]

10

297

Karbofuran – metylokarbamian 2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-ylu

[1563-66-2]

0,1

298

Keten

[463-51-4]

0,5

1,5

299

Kobalt [7440-48-4] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Co

0,02

300

Krezol – mieszanina izomerów

[95-48-7; 108-39-4; 106-44-5; 1319-77-3]

22

301

Ksylen – mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-[95-47-6, 108-38-3, 106-42-3, 1330-20-7]

100

302

Kumen

[98-82-8]

100

250

303

Kwas adypinowy – frakcja wdychalna3)

[124-04-9]

5

10

304

Kwas akrylowy

[79-10-7]

10

29,5

305

Kwas azotowy(V)

[7697-37-2]

1,4

2,6

306

Kwas chlorooctowy

[79-11-8]

2

4

307

Kwas chlorowy(VII)

[7601-90-3]

1

3

 

1

2

3

4

5

308

Kwas 2,2-dichloropropionowy i jego sól sodowa

[75-99-0]

6

12

309

Kwas fosforowy(V)

[7664-38-2]

1

2

310

Kwas mrówkowy

[64-18-6]

5

15

311

Kwas octowy

[64-19-7]

25

50

312

Kwas pikrynowy

[88-89-1]

0,1

313

Kwas propionowy

[79-09-4]

30

45

314

Kwas siarkowy(VI) – frakcja torakalna10)

[7664-93-9]

0,05

315

Kwas szczawiowy

[144-62-7]

1

2

316

Kwas 2-tioglikolowy

[68-11-1]

4

8

317

Kwas trichlorooctowy

[76-03-9]

2

4

318

Malation – ditiofosforan(V) S-1,2-bis(etoksykarbonylo)etylu-O,O-dimetylu

[121-75-5]

1

10

319

Mangan [7439-96-5] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Mn

 

 

 

 

a) frakcja wdychalna3)

0,2

 

b) frakcja respirabilna8)

0,05

320

MCPA – kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy

[94-74-6]

1

5

321

Metakrylan butylu

[97-88-1]

100

300

322

Metakrylan metylu

[80-62-6]

100

300

323

Metanol

[67-56-1]

100

300

324

Metanotiol

[74-93-1]

1

2

325

2-Metoksyanilina

[90-04-0]

0,5

1

326

4-Metoksyanilina

[104-94-9]

0,5

1

327

Metoksychlor – frakcja wdychalna3)

[72-43-5]

10

328

2-Metoksyetanol

[109-86-4]

3

329

2-(2-Metoksyetoksy)etanol

[111-77-3]

50

330

4-Metoksyfenol

[150-76-5]

5

331

(2-Metoksymetyloetoksy)propanol – mieszanina izomerów: 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol, 1-(2-metoksy-2-metyloetoksy)propan-2-ol, 2-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-1-ol

[34590-94-8]

240

480

 

1

2

3

4

5

332

1-Metoksypropan-2-ol

[107-98-2]

180

360

333

Metylenobis(fenyloizocyjanian)

[101-68-8]

0,03

0,09

334

Metyloamina

[74-89-5]

5

15

335

4,4'-Metylenodianilina

[101-77-9]

0,08

336

N-Metyloanilina

[100-61-8]

2

337

2-Metyloazirydyna

[75-55-8]

4,7

338

3-Metylobutan-1-ol

[123-51-3]

200

400

339

Metylocykloheksan

[108-87-2]

1600

3000

340

Metylocykloheksanol – mieszanina izomerów

[25639-42-3]

70

341

2-Metylocykloheksanon

[583-60-8]

50

340

342

2-Metylo-4,6-dinitrofenol

[534-52-1]

0,05

0,4

343

5-Metyloheksan-2-on

[110-12-3]

95

344

5-Metyloheptan-3-on

[541-85-5]

50

100

345

Metylohydrazyna

[60-34-4]

0,02

0,1

346

N-Metylomorfolina

[109-02-4]

15

30

347

1-Metylonaftalen

[90-12-0]

30

348

2-Metylonaftalen

[91-57-6]

25

50

349

2-Metylopentano-2,4-diol

[107-41-5]

120

350

4-Metylopentan-2-ol

[108-11-2]

100

160

351

4-Metylopentan-2-on

[108-10-1]

83

200

352

4-Metylopent-3-en-2-on

[141-79-7]

20

40

353

1-Metylo-2-pirolidon

[872-50-4]

40

80

354

2-Metylopropan-1-ol

[78-83-1]

100

200

355

2-Metylopropan-2-ol

[75-65-0]

300

450

356

Miedź [7440-50-8] i jej związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cu

0,2

357

Molibden [7439-98-7] i jego związki – w przeliczeniu na Mo

4

10

 

1

2

3

4

5

358

Morfolina

[110-91-8]

36

72

359

Mrówczan etylu

[109-94-4]

250

500

360

Mrówczan metylu

[107-31-3]

100

200

361

Nadtlenek dibenzoilowy

[94-36-0]

5

10

362

Nadtlenek wodoru

[7722-84-1]

0,4

0,8

363

Nafta

[8008-20-6]

100

300

364

Naftalen

[91-20-3]

20

50

365

Naftalenu pochodne chlorowane

[–]

0,5

1,5

366

1-Naftyloamina

[134-32-7]

0

0

367

2-Naftyloamina

[91-59-8]

0

0

368

Neopentan

[463-82-1]

3000

369

Nikiel [7440-02-0] i jego związki, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu – w przeliczeniu na Ni

0,25

370

Nikotyna

[54-11-5]

0,5

371

2-Nitroanilina

[88-74-4]

3

10

372

3-Nitroanilina

[99-09-2]

3

10

373

4-Nitroanilina

[100-01-6]

3

10

374

Nitrobenzen

[98-95-3]

1

375

Nitroetan

[79-24-3]

75

376

Nitrometan

[75-52-5]

30

240

377

Nitropropan – mieszanina izomerów

[25322-01-4]

30

70

378

Nitrotoluen – mieszanina izomerów

[1321-12-6]

11

379

2-Nitrotoluen

[88-72-2]

11

380

3-Nitrotoluen11)

[99-08-1]

11

381

4-Nitrotoluen

[99-99-0]

11

382

Octan 2-butoksyetylu

[112-07-2]

100

300

383

Octan n-butylu

[123-86-4]

200

950

 

1

2

3

4

5

384

Octan sec-butylu

[105-46-4]

900

900

385

Octan tert-butylu

[540-88-5]

900

900

386

Octan 1,3-dimetylobutylu

[108-84-9]

300

387

Octan 2-etoksyetylu

[111-15-9]

11

388

Octan etylu

[141-78-6]

734

1468

389

Octan izobutylu

[110-19-0]

200

400

390

Octan izopentylu

[123-92-2]

250

500

391

Octan izopropylu

[108-21-4]

600

1000

392

Octan 2-metoksyetylu

[110-49-6]

5

393

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu

[108-65-6]

260

520

394

Octan 2-metoksypropylu

[70657-70-4]

100

200

395

Octan metylu

[79-20-9]

250

600

396

Octan pentan-2-ylu

[626-38-0]

250

500

397

Octan pentan-3-ylu

[620-11-1]

250

500

398

Octan pentylu

[628-63-7]

250

500

399

Octan tert-pentylu

[625-16-1]

250

500

400

Octan propylu

[109-60-4]

200

400

401

Octan winylu

[108-05-4]

10

30

402

2,2'-Oksydietanol – frakcja wdychalna3)

[111-46-6]

10

403

Oktan

[111-65-9]

1000

1800

404

Oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych12) – frakcja wdychalna3)

[–]

5

405

Ołów [7439-92-1] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Pb

0,05

406

Ortokrzemian tetraetylu

[78-10-4]

80

407

Ozon

[10028-15-6]

0,15

408

Parafina stała – frakcja wdychalna3)

[8002-74-2]

2

 

1

2

3

4

5

409

Paration metylowy – tiofosforan(V)O,O-dimetylu-O-4-nitrofenylu (metyloparation)

[298-00-0]

0,1

0,6

410

Pentachlorek fosforu

[10026-13-8]

0,7

1,4

411

Pentachlorofenol

[87-86-5]

0,5

1,5

412

Pentafluorek bromu

[7789-30-2]

0,5

1

413

Pentan

[109-66-0]

3000

414

Pentan-1-ol13)

[71-41-0]

100

450

415

Pentan-2-on

[107-87-9]

100

800

416

Pentanal

[110-62-3]

118

300

417

Pentatlenek wanadu – frakcja wdychalna3)

[1314-62-1]

0,05

418

Peroksoboran(III) sodu i jego hydraty – frakcja wdychalna3)

[11138-47-9; 15120-21-5; 10332-33-9; 10486-00-7; 13517-20-9; 7632-04-4]

4

8

419

Peroksodisiarczan(VI) potasu – frakcja wdychalna3)

[7727-21-1]

0,1

420

Piperazyna

[110-85-0]

0,1

0,3

421

2-Pirydyloamina

[504-29-0]

2

422

Pirydyna

[110-86-1]

5

423

Platyna metaliczna

[7440-06-4]

1

424

Polichlorowane bifenyle

[1336-36-3]

1

425

Propan

[74-98-6]

1800

426

Propan-1-ol

[71-23-8]

200

600

427

Propan-2-ol

[67-63-0]

900

1200

428

Propano-3-lakton

[57-57-8]

1

429

Propen

[115-07-1]

2000

8600

430

Prop-2-en-1-ol

[107-18-6]

2

10

431

Propoksur – metylokarbamian 2-izopropoksyfenylu

[114-26-1]

0,5

2

432

Propyn

[74-99-7]

1500

2000

433

Prop-2-yn-1-ol

[107-19-7]

3