| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 27 czerwca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy2)

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy]

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817 oraz z 2016 r. poz. 944) w załączniku nr 2 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” część E „Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz–300 GHz” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) i uchylającą dyrektywę 2004/40/WE (Dz. Urz. UE L 179 z 29.06.2013, str. 1).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735 oraz z 2016 r. poz. 868 i 910.

Załącznik 1. [E. Pole elektromagnetyczne]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 czerwca 2016 r. (poz. 952)

E. Pole elektromagnetyczne

1.1. Pole elektromagnetyczne, zwane dalej „polem-EM”, którego składowymi są pole elektryczne i pole magnetyczne, zwane dalej odpowiednio „polem-E” i „polem-M”, oznacza czynnik fizyczny w środowisku pracy w postaci pola lub promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości z zakresu 0 Hz – 300x109Hz.

1.2. Wielkościami charakteryzującymi pole-EM na potrzeby oceny ekspozycji lub narażenia w przestrzeni są:

E – natężenie pola-E – wielkość wektorowa charakteryzująca pole-E w określonym miejscu, wyrażona w woltach na metr [V/m]; alternatywną wielkością charakteryzującą pole-E o częstotliwości f< 5 Hz jest ładunek elektryczny indukowany na ciele Q, wyrażony w kulombach [C];

H – natężenie pola-M – wielkość wektorowa charakteryzująca pole-M w określonym miejscu, wyrażona w amperach na metr [A/m]; alternatywną wielkością charakteryzującą pole-M jest indukcja magnetyczna B, wyrażona w teslach [T];

f – częstotliwość – wielkość skalarna charakteryzująca okresową zmienność pola-EM w czasie, wyrażona w hercach [Hz].

2. Ustala się limity Interwencyjnych Poziomów Narażenia, zwane dalej „limitami IPN”, obowiązujące łącznie i podane w tabelach 13 i 14, jako:

– limity operacyjne: bazowe (IPNob), górne (IPNog) i dolne (IPNod),

– limity uzupełniające: pomocnicze (IPNp), szczytowe (IPNm) i miejscowe (IPNk).

3. Do limitów narażenia na pole-EM określonych w tabelach 13 i 14 zastosowano oznaczenia:

IPNob-E, IPNob-H – odnoszące się do limitów operacyjnych bazowych, rozumianych jako poziom natężenia, odpowiednio pola-E i pola-M;

IPNog-E, IPNog-H – odnoszące się do limitów operacyjnych górnych, rozumianych jako poziom natężenia, odpowiednio pola-E i pola-M, określający górny limit pola-EM strefy zagrożenia;

IPNod-E, IPNod-H – odnoszące się do limitów operacyjnych dolnych, rozumianych jako poziom natężenia, odpowiednio pola-E i pola-M, określający dolny limit pola-EM strefy zagrożenia;

IPNp-E, IPNp-H – odnoszące się do limitów pomocniczych, rozumianych jako poziom natężenia, odpowiednio pola-E i pola-M, określający dolny limit pola-EM strefy pośredniej;

IPNm-E, IPNm-H – odnoszące się do limitów szczytowych, rozumianych jako poziom natężenia, odpowiednio pola-E i pola-M, określający limit dotyczący pola-EM modulowanego;

IPNk-H – odnoszące się do limitów miejscowych, rozumianych jako poziom natężenia pola-M, określający limit miejscowego narażenia kończyn.

4. W przestrzeni limity IPN dotyczą miar narażenia na pole-EM strefy bliskiej, określonych jako maksymalne miejscowe wartości natężenia pola-E i natężenia pola-M, uśrednionego w przestrzeni o kształcie sześcianu o długości krawędzi 10 cm, jako ekwiwalent wyniku pomiaru bezkierunkowego.

5. W dziedzinie czasu limity IPN dotyczą zróżnicowanych miar narażenia, określonych jako:

– wartość szczytowa (P) – maksymalna wartość chwilowa wybranego parametru charakteryzującej pole-EM w określonym miejscu w ciągu określonego przedziału czasu (T), w szczególności dla jednego okresu zmian harmonicznego pola-EM o częstotliwości f=1/T; wartość szczytowa natężenia pola E(P) lub H(P) jest równa amplitudzie odpowiednio natężenia pola-E (Ef) lub pola-M (Hf),

– wartość równoważna (WR) – wartość międzyszczytowa wybranego parametru charakteryzującego pole-EM, czyli różnica między maksymalną a minimalną wartością chwilową tego parametru w ciągu określonego przedziału czasu (T), podzielona przez 2√2, w szczególności dla jednego okresu zmian harmonicznego pola-EM; wartość równoważna natężenia pola E(WR) lub H(WR) jest równa jego wartości skutecznej (RMS),

– wartość skuteczna (RMS) – wartość wybranego parametru charakteryzującego pole-EM definiowana zgodnie z uśrednioną w czasie zależnością całkową, reprezentującą ekwiwalent ciepła wydzielonego podczas przepływu prądu, wyrażana liczbowo zależnością:

infoRgrafika

gdzie:

x(t) – wartość chwilowa wybranego parametru charakteryzującego pole-EM w rozpatrywanym momencie czasu t,

TRMS – przedział czasu, w którym obliczana jest wartość skuteczna; jeżeli TRMS=1/f, to jest to okres zmian w czasie wartości chwilowej wybranego parametru; dla pól harmonicznych wartość skuteczna (RMS) równa jest wartości szczytowej (P) podzielonej przez √2; podczas oceny zagrożeń wynikających ze skutków termicznych oddziaływania pola-EM o częstotliwości z zakresu 100×103Hz<f< 6×109Hz przyjmuje się TRMS = 6 minut.

6.1. Pole-EM stref ochronnych, na podstawie wartości E i H w danym miejscu, określono następująco:

a) pole-EM strefy niebezpiecznej występuje, jeżeli:

E ≥IPNog-E lub H ≥IPNog-H albo

E ≥IPNm-E lub H ≥IPNm-H, w przypadku pola-EM modulowanego,

b) pole-EM strefy zagrożenia występuje, jeżeli:

{E ≥IPNod-E lub H ≥IPNod-H} i {E <IPNog-E i H <IPNog-H},

c) pole-EM strefy pośredniej występuje, jeżeli:

{E ≥IPNp-E lub H ≥IPNp-H} i {E <IPNod-E i H <IPNod-H}.

6.2. Pole-EM poza strefami ochronnymi, występujące jeżeli w danym miejscu: E <IPNp-E i H <IPNp-H, określono jako pole-EM strefy bezpiecznej.

7. Wartości ładunku elektrycznego Q, o których mowa w objaśnieniu nr 2 do tabeli 13, nie dotyczą oceny zagrożenia wynikającego z zapłonu atmosfer wybuchowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. poz. 931).

8. Definicje pojęć stosowanych w odniesieniu do pola-EM oraz wymagania dotyczące oceny pola-EM i środków ochronnych w przypadku narażenia na pola-EM stref ochronnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. poz. 950).

Tabela 13. Limity interwencyjnych poziomów narażenia na pole-E

Lp.

Częstotliwość

Limity IPN dotyczące natężenia pola-E1), 2), 3)

f

IPNog-E1)

IPNob-E1)

IPNod-E1)

IPNp-E1)

IPNm-E3)

Hz

V/m

(WR)

V/m

(WR)

V/m (WR)

V/m

(WR)

V/m

(P)

1

2

3

4

5

6

7

1

f< 5 (w tym pole elektrostatyczne)2)

6x104

6x104

2x104

1,5x104

Nie określono

2

5 ≤ f< 25

2x104

2x104

2x104 /3

103

3

25 ≤ f< 50

2x104

5x105 / f

5x105 /(3xf)

103

4

50 ≤ f 100

2x104

5x105 / f

5x105 /(3xf)

5x104 / f

5

100 ≤ f < 2,5 x103

2x106 / f

5x105 / f

5x105 /(3xf)

5x104 / f

6

2,5x103f< 3x106

8x102

2x102

2x102 /3

20

7

3x106f < 10x106

2,4x109 / f

6x108 / f

2x108 / f

7

2x102

8

10x106f 100x106

2,4x102

60

20

7

Nie określono

9

100x106f < 3x109

2,4 x102

60

20

7

4,5 x103

10

3x109f < 10x109

2,4x102

60

20

7

(3,2+4,3 x f /1010)x103

11

10x109f < 300x109

2,4x102

60

20

7

7,5 x103

 

Tabela 14. Limity interwencyjnych poziomów narażenia na pole-M

Lp.

Częstotliwość

Limity IPN dotyczące natężenia pola-M1), 3), 4)

f

IPNog-H1)

IPNob-H1)

IPNod-H1)

IPNp-H1)

IPNk-H1)

IPNm-H3)

Hz

A/m

(WR)

A/m

(WR)

A/m

(WR)

A/m

(WR)

A/m

(WR)

A/m

(P)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

f < 5 (w tym pole magnetostatyczne)4)

3,2x105

1,6x105

2,4x103

4x102

8x105

Nie określono

2

5 ≤ f< 50

3,2x103

1,6x103

1,6x103 /3

60

8x103

3

50 ≤ f< 103

1,6x105 / f

0,8x105 / f

0,8x105 /(3xf)

3x103 / f

4x105/ f

4

103f < 20x103

1,6x102

80

80/3

3

4x102

5

20x103f <3x106

3,2x106 / f

1,6x106 / f

1,6x106 /(3xf)

6x104 / f

8x106 / f

80

6

3x106f <10x106

3,2x106 / f

1,6x106 / f

1,6x106 /(3xf)

2x10-2

8x106 / f

80

7

10x106f <300x109

0,32

0,16

0,16/3

2x10-2

Nie określono

Nie określono

 

Objaśnienia do tabel 13 i 14:

1) Wartości IPNob, IPNog, IPNod, IPNp, IPNk oznaczają wartości równoważne (WR) odnoszące się do przedziału czasu T=1/f.

2) Alternatywnie stosuje się: IPNob-E = IPNog-E = 6x104V/m i IPNob-Q = IPNog-Q = 7x10-7C; IPNod-E = 2x104 V/m i IPNod-Q = 2,3x10-7C oraz IPNp-E = 1,5 x 104 V/m i IPNp-Q = 1,6x10-7C.

3) Wartości IPNm-E i IPNm-H określone dla pola-EM modulowanego oznaczają wartości szczytowe (P) natężenia pola-E i natężenia pola-M, odnoszące się do przedziału czasu T=1/f dla częstotliwości f< 10x106Hz, a odnoszące się do przedziału czasu T=dowolne 6 minut dla częstotiiwości f> 100x106Hz.

4) Alternatywnie stosuje się min: IPNog-H = 3,2x105 A/m i IPNog-B = 400 mT; IPNob-H = 1,6x105 A/m i IPNob-B = 200 mT; IPNod-H = 2,4x103 A/m i IPNod-B = 3 mT; IPNp-H = 4 x 102 A/m i IPNp-B = 0,5 mT oraz IPNk-H = 8 x 105 A/m i IPNk-B = 1 T.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »