REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 999

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie przyznawania kombatantom i innym osobom uprawnionym świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 201 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400 oraz z 2014 r. poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb przyznawania kombatantom i innym osobom uprawnionym, o których mowa w art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zwanej dalej „ustawą”, świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego, zwanych dalej „świadczeniami”.
§ 2.
1. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń wszczyna się na wniosek kombatanta lub innej osoby uprawnionej, o których mowa w art. 201 ust. 1 ustawy, zgłoszony do organu emerytalnego lub rentowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tych osób.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) datę urodzenia;

3) adres miejsca zamieszkania;

4) numer PESEL, a w przypadku gdy osoba nie posiada numeru PESEL – serię i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

5) wskazanie adresu albo konta bankowego lub konta w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na które ma być doręczana lub dokonywana wypłata świadczenia;

6) oświadczenie o:

a) nieposiadaniu prawa do żadnych świadczeń emerytalnych lub rentowych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego,

b) niepobieraniu z innego organu emerytalnego lub rentowego świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego,

c) nieosiąganiu dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników.

3. Do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający przyznanie uprawnień kombatanckich, w szczególności wydany przez:

1) Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

2) Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed dniem 18 maja 2014 r.;

3) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w okresie od dnia 24 stycznia 1991 r. do dnia 1 sierpnia 1991 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 marca 1997 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym (Dz. U. Nr 21, poz. 109 oraz z 2002 r. Nr 239, poz. 2043), które na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-29
  • Data wejścia w życie: 2014-08-13
  • Data obowiązywania: 2014-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA