REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1161

USTAWA

z dnia 26 czerwca 2014 r.

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane dalej „sądami rejestrowymi”.”;

2) w art. 4:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie teleinformatycznym.”,

b) w ust. 4b pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) numer podmiotu w Rejestrze;

3) NIP;”;

3) w art. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w drodze zarządzenia, warunki organizacyjno–techniczne przekazywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez sądy rejestrowe dokumentów do katalogu oraz sposób ich przechowywania, uwzględniając potrzebę zapewnienia integralności i kompletności dokumentów złożonych do akt rejestrowych, konieczność nadania kopiom dokumentu postaci elektronicznej, a także stan wyposażenia sądów w odpowiednie środki techniczne.”;

4) w art. 19a uchyla się ust. 3 i 3a;

5) art. 19b otrzymuje brzmienie:

„Art. 19b. Spółka kapitałowa w organizacji oraz podmioty, o których mowa w art. 49a ust. 1, we wniosku o wpis do Rejestru zamieszczają informację, że nie wystąpiły o uzyskanie NIP lub numeru identyfikacyjnego REGON, chyba że zgłaszają je do Rejestru.”;

6) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpis do Rejestru polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:

„1a. Wpis w przedmiocie NIP i numeru identyfikacyjnego REGON polega również na ich automatycznym zamieszczeniu w Rejestrze po przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

1b. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze.

1c. Po dokonaniu wpisu podmiotu do Rejestru lub jego zmiany, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

1d. Wpis NIP i numeru identyfikacyjnego REGON do Rejestru nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

1e. Jeżeli NIP i numer identyfikacyjny REGON zostały automatycznie zamieszczone w Rejestrze, podmiotowi jest doręczane zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu.”,

c) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Dane objęte treścią wpisu są przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.”;

7) w art. 22a w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) numer podmiotu w Rejestrze;

3) NIP;”;

8) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sąd rejestrowy bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do Rejestru w zakresie określonym w art. 35 pkt 1 i 2 oraz art. 38 pkt 1 lit. h są prawdziwe. W pozostałym zakresie sąd rejestrowy bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.”;

9) w art. 34 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) NIP;”;

10) w art. 35:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) inny podmiot niż określony w pkt 1 – zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny REGON, a gdy podmiot powstał w wyniku przekształcenia – NIP podmiotu przekształcanego, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w Rejestrze – także jego numer w Rejestrze;”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) siedzibę i adres podmiotu – zamieszcza się dane obejmujące: województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową.”;

11) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych oraz szczegółową treść wpisów w tych rejestrach, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności danych zawartych w rejestrach i potrzebę zapewnienia ich przejrzystości.”;

12) w art. 38:

a) w pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną – informacje o statucie lub umowie, wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer identyfikacyjny REGON;”;

13) w art. 40 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału;”;

14) uchyla się art. 48;

15) uchyla się art. 54;

16) w art. 60 uchyla się ust. 2.

Art. 2.
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.2)) w art. 6945 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie postanowienia, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 42:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych i podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisowi do rejestru podmiotów podlegają:

1) dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – w zakresie odpowiadającym danym, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz 3–6,

2) dane uzupełniające: przewidywana liczba pracujących, forma własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych i użytków rolnych, przeważający rodzaj działalności statutowej dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dane kontaktowe: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów składa się w urzędzie statystycznym województwa właściwym dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, a wniosek o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosek o skreślenie – w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie. Do wniosku dołącza się dokumenty określone przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu albo podjęcie działalności, zmianę cech objętych wpisem albo skreślenie podmiotu.”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych oraz podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonują zgłoszenia wyłącznie w zakresie danych uzupełniających określonych w ust. 3a pkt 2 – w terminie 21 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a zgłoszenia aktualizacyjnego – w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie danych z rejestru podmiotów, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

6b. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mogą złożyć dla jednostek lokalnych wniosek, o którym mowa w ust. 6.”,

d) w ust. 7 uchyla się pkt 2,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy jedynie cech objętych wpisem, niebędących przedmiotem wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.”,

f) w ust. 10 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Wpis do rejestru podmiotów w zakresie danych przekazanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego następuje z chwilą automatycznego zamieszczenia tych danych w rejestrze.”,

g) po ust. 10 dodaje się ust. 11–14 w brzmieniu:

„11. Wpis do rejestru podmiotów, z jednoczesnym nadaniem niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego, zmiana wpisu lub jego skreślenie, dotyczące podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, następuje bezpośrednio po automatycznym zamieszczeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych przekazanych z Krajowego Rejestru Sądowego.

12. Informacja o nadanym numerze identyfikacyjnym jest przekazywana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Krajowego Rejestru Sądowego bezpośrednio po jego nadaniu.

13. Nadanie numeru identyfikacyjnego i przekazanie informacji w tym przedmiocie do Krajowego Rejestru Sądowego może nastąpić w terminie 3 dni, jeżeli zachodzi konieczność zakodowania nazwy miejscowości niezgodnej z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju lub ustalenia, czy podmiotowi nie został uprzednio nadany numer identyfikacyjny.

14. Wpis do rejestru podmiotów lub zmiana wpisu w zakresie danych uzupełniających, o których mowa w ust. 3a pkt 2, podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego następuje bezpośrednio po automatycznym zamieszczeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.”;

2) w art. 44 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rejestr podmiotów udostępnia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnemu Rejestrowi Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników informację o nadanym podmiotowi numerze identyfikacyjnym.”;

3) w art. 45:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W zakresie numeru identyfikacyjnego oraz informacji, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1–6 i 9, z wyłączeniem identyfikatora systemu ewidencji ludności PESEL i adresu zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile nie jest adresem prowadzenia działalności, rejestr podmiotów jest jawny i dostępny dla osób trzecich w formach określonych w ust. 2 i 3 oraz w art. 45a.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne udostępniają na indywidualne odpłatne zamówienia wyciągi danych zawartych w rejestrze podmiotów.”;

4) art. 45a otrzymuje brzmienie:

„Art. 45a. Główny Urząd Statystyczny udostępnia zawarte w rejestrze podmiotów informacje, o których mowa w art. 45 ust. 1, na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego lub za pośrednictwem ePUAP.”;

5) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i metodologię prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów, wzory wniosków, ankiet i zaświadczeń, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności oraz aktualizacji danych gromadzonych w tym rejestrze.”.

Art. 4.
W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:

a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:

„2b. Zgłoszenie identyfikacyjne podatników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego zawiera dane:

1) objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych, przekazywane automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

2) uzupełniające: skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe.

2c. Podatnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w ust. 2b pkt 2, w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera: pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno–prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto:”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa w ust. 2b pkt 2, w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.3)), z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami, biorąc pod uwagę kompletność przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz konieczność przekazywania danych uzupełniających do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przepisy ust. 1, 2, 2b, 2c, 3–4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych.”;

2) w art. 5a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnicy będący osobami fizycznymi rozpoczynającymi działalność gospodarczą w ramach wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne.”;

3) dotychczasową treść art. 8a oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–5 w brzmieniu:

„2. Nadanie NIP podmiotom wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego następuje automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w CRP KEP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych przekazanych z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku oddziału przedsiębiorcy zagranicznego – po zamieszczeniu w CRP KEP danych uzupełniających potwierdzających status płatnika składek ubezpieczeniowych.

3. Informacja w przedmiocie NIP jest przekazywana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez CRP KEP odpowiednio do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bezpośrednio po jego nadaniu, unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu.

4. Przekazanie do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o NIP może nastąpić w terminie 3 dni, jeżeli w związku z nadaniem NIP zachodzi konieczność przeprowadzenia przez naczelnika urzędu skarbowego postępowania wyjaśniającego w przedmiocie ustalenia, czy podmiotowi nie został uprzednio nadany NIP – po jego zakończeniu w CRP KEP ustala się lub nadaje NIP.

5. Przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o nadaniu NIP następuje nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.”;

4) w art. 8b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest ujawnienie tego numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”;

5) w art. 8c:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego ust. 1 i ust. 2 pkt 2 nie mają zastosowania.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Naczelnik urzędu skarbowego uchyla z urzędu, w drodze decyzji NIP, jeżeli podatnik posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Z chwilą ustania przesłanek uzasadniających uchylenie NIP na skutek zmiany danych adresowych w odpowiednim rejestrze lub ewidencji następuje przywrócenie NIP w CRP KEP. Do przywrócenia NIP stosuje się odpowiednio przepisy art. 8a.”;

6) art. 8d otrzymuje brzmienie:

„Art. 8d. 1. W zakresie nieuregulowanym w art. 8b i art. 8c do postępowań w sprawie odmowy nadania NIP, unieważnienia lub uchylenia nadanego NIP stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.4)). W zakresie wydawania potwierdzeń nadania NIP oraz zaświadczeń i informacji o nadanym NIP stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

2. W przypadku ustalenia przez organ podatkowy, że dane adresowe siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej podatnika są fałszywe lub fikcyjne, do postępowania w sprawie uchylenia NIP nie stosuje się art. 165 § 2 i 4 i art. 200 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

3. Decyzji o unieważnieniu lub o uchyleniu NIP nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.”;

7) w art. 9 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie danych uzupełniających wskazanych w art. 5 ust. 2b pkt 2.”;

8) w art. 10a po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zgłoszenia określone w ust. 3 mogą być składane przez pełnomocnika za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zostało złożone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 5 ust. 4a.

1b. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa składa się do naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z art. 4.”;

9) w art. 12 uchyla się ust. 3a;

10) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentacja związana z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych jest gromadzona i przechowywana w urzędach skarbowych, a dokumentacja złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jest gromadzona i przechowywana w CRP KEP.”;

11) w art. 14:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w systemie teleinformatycznym CRP KEP i jest administratorem danych w nim zawartych.”,

b) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wymianie danych z rejestrem PESEL, Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, Krajowym Rejestrem Sądowym, Centralnym Rejestrem Płatników Składek.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Naczelnicy urzędów skarbowych zamieszczają w CRP KEP dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1, dane z dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, oraz dane uzupełniające, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, o ile nie są one zamieszczone za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. CRP KEP przekazuje automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dane uzupełniające podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej bezpośrednio po ich zamieszczeniu w CRP KEP. Przepis stosuje się odpowiednio do zmiany danych.

3b. CRP KEP przekazuje automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dane uzupełniające podmiotu, o których mowa w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, do Centralnego Rejestru Płatników Składek bezpośrednio po ich zamieszczeniu w CRP KEP. Przepis stosuje się odpowiednio do zmiany danych.”,

e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i naczelnik urzędu skarbowego uzupełniają w CRP KEP dane dotyczące numeru podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numeru identyfikacyjnego REGON, numeru PESEL oraz rodzaju i numeru dowodu tożsamości na podstawie informacji otrzymanych od organów prowadzących rejestry urzędowe zawierające te dane.”;

12) uchyla się art. 14b;

13) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dane zgromadzone w CRP KEP oraz zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 1, są objęte tajemnicą skarbową.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Tajemnicą skarbową nie są objęte dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, numer identyfikacyjny REGON oraz dane przekazane na podstawie art. 14 ust. 3a i 3b przez CRP KEP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i do Centralnego Rejestru Płatników Składek.”,

c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:

„2b. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy danych objętych treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz danych uzupełniających, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

2c. CRP KEP udostępnia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informację o nadanym podmiotowi NIP lub o jego unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu krajowemu rejestrowi urzędowemu podmiotów gospodarki narodowej i Centralnemu Rejestrowi Płatników Składek.”.

Art. 5.
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 43:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Płatnicy składek, z zastrzeżeniem ust. 5a–5d, są zobowiązani do złożenia druku – zgłoszenie płatnika składek w Zakładzie w terminie 7 dni od:”,

b) po ust. 5a dodaje się ust. 5b–5d w brzmieniu:

„5b. Zgłoszenie płatnika składek wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego zawiera dane:

1) objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych;

2) uzupełniające: nazwę skróconą płatnika, datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności, w przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich numer NIP.

5c. Płatnicy składek wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia wyłącznie w zakresie danych uzupełniających określonych w ust. 5b pkt 2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie określonym w ust. 1.

5d. Utworzenie konta płatnika składek następuje po automatycznym zamieszczeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w Centralnym Rejestrze Płatników Składek danych przekazanych z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.”;

2) art. 44 otrzymuje brzmienie:

„Art. 44. 1. O zmianach danych wykazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 43, płatnik składek zawiadamia wskazaną przez Zakład jednostkę organizacyjną Zakładu, w terminie 7 dni od zaistnienia zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład. Zawiadomienia należy dokonać w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, o którym mowa w art. 47a ust. 1.

2. Płatnicy składek wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego dokonują zgłoszenia aktualizacyjnego wyłącznie w zakresie zmiany danych uzupełniających określonych w art. 43 ust. 5b pkt 2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od zaistnienia zmian.

3. Zmiana zewidencjonowanych danych na koncie płatnika wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego następuje automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego po przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników danych, o których mowa w art. 43 ust. 5b pkt 1 lub pkt 2.”.

Art. 6.
W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 oraz z 2014 r. poz. 265) uchyla się art. 171 i art. 324.
Art. 7.
1. Do postępowań rejestrowych wszczętych na podstawie wniosków o wpis lub o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy, do których załączono:

1) wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej,

2) zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,

3) zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2)

– stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do przedmiotu działalności, o którym mowa w art. 40 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy art. 40 pkt 1 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Nadanie NIP na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego złożonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy następuje na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Nadanie numeru identyfikacyjnego REGON na podstawie wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej złożonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy następuje na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Do zgłoszeń płatnika składek oraz zawiadomień o zmianach danych wykazanych w zgłoszeniu złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

5. Do postępowań rejestrowych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w przedmiocie wpisu NIP lub numeru identyfikacyjnego REGON do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 8.
1. Podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, któremu nie nadano NIP, składa zgłoszenie identyfikacyjne do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

2. Podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, któremu nie nadano numeru identyfikacyjnego REGON, składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej do urzędu statystycznego województwa właściwego dla jego siedziby.

3. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego NIP i numeru identyfikacyjnego REGON nadanych w trybie określonym w ust. 1 i 2 następuje na wniosek i nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

4. Podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, który nie złożył zgłoszenia płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, składa to zgłoszenie zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5 niniejszej ustawy.

Art. 9.
1. Wpis NIP i numeru identyfikacyjnego REGON do Krajowego Rejestru Sądowego może nastąpić po ich automatycznym przekazaniu z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej w związku z dokonywaną po wejściu w życie niniejszej ustawy zmianą wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli podmiot, któremu nadano NIP lub numer identyfikacyjny REGON, nie złożył wniosku o wpis w tym zakresie. Wpis NIP i numeru identyfikacyjnego REGON nie podlega opłacie sądowej i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany.

Art. 10.
Wprowadzone do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie są objęte tajemnicą skarbową.
Art. 11.
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 48, art. 54, art. 60 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 35a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 46 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 46 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 12.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustawę z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616, 945 i 1091.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 567, 598, 1146 i 1161.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183, 567 i 915.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623, 1650 i 1717 oraz z 2014 r. poz. 567, 598 i 1146.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA