Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1593

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór umundurowania funkcjonariuszy straży ochrony kolei, zwanych dalej „funkcjonariuszami s o k”;

2) wzór legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy s o k;

3) normy przydziału, warunki i sposób noszenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych.

§ 2.
Umundurowanie funkcjonariuszy s o k obejmuje umundurowanie:

1) podstawowe;

2) polowe;

3) wyjściowe;

4) uzupełniające.

§ 3.
1. Składnikami umundurowania podstawowego są:

1) kurtka nieprzemakalna długości 3/4 z podpinką;

2) bluza;

3) kurtka przeciwdeszczowa;

4) spodnie;

5) koszula bawełniana męska albo damska z długim rękawem;

6) koszula bawełniana męska albo damska z krótkim rękawem;

7) czapka zimowa typu „dokerka”;

8) czapka letnia z daszkiem;

9) buty letnie;

10) buty taktyczne wysokie.

2. Wzory składników umundurowania podstawowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Składnikami umundurowania polowego są:

1) kombinezon dwuczęściowy: bluza i spodnie;

2) czapka letnia z daszkiem typu sportowego;

3) koszula polo;

4) podkoszulek T-shirt.

2. Wzory składników umundurowania polowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Składnikami umundurowania wyjściowego są:

1) mundur wyjściowy:

a) męski – marynarka ze spodniami,

b) damski – marynarka ze spódnicą i spodniami;

2) płaszcz wyjściowy męski albo damski;

3) kurtka wyjściowa męska albo damska;

4) czapka wyjściowa;

5) koszula wyjściowa biała męska albo damska z długim rękawem;

6) koszula wyjściowa biała męska albo damska z krótkim rękawem;

7) półbuty męskie;

8) czółenka damskie;

9) obuwie zimowe męskie albo damskie;

10) sznur galowy.

2. Wzory składników umundurowania wyjściowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Wzory czapek wyjściowych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Składnikami umundurowania uzupełniającego są:

1) kurtka z polaru;

2) pas główny skórzany;

3) pasek skórzany do spodni;

4) pas taktyczny;

5) rękawiczki skórzane zimowe;

6) bielizna termoaktywna: legginsy i podkoszulek z długim rękawem;

7) dres sportowy;

8) buty sportowe – halówki;

9) kamizelka taktyczna;

10) kominiarka;

11) apaszka;

12) szalik;

13) skarpety letnie i zimowe;

14) rajstopy damskie;

15) krawat.

2. Wzory składników umundurowania uzupełniającego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 7.
Na składnikach umundurowania umieszcza się:

1) dystynkcje, których wzory określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

2) emblematy, których wzory określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

3) patki, których wzory określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 8.
Normy przydziału umundurowania dla funkcjonariuszy s o k określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§ 9.
Funkcjonariusze s o k noszą umundurowanie w okresach używalności, które są określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
§ 10.
1. Składniki umundurowania podstawowego, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3 i 5–8, składniki umundurowania polowego, o których mowa w § 4 ust. 1, składniki umundurowania wyjściowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–4 i 10, oraz składniki umundurowania uzupełniającego, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 7 i 9, wydane funkcjonariuszowi s o k podlegają zwrotowi:

1) po upływie okresu ich używalności;

2) z dniem rozwiązania z funkcjonariuszem s o k umowy o pracę;

3) z dniem utraty przez funkcjonariusza s o k uprawnień do wykonywania obowiązków służbowych.

2. Nie podlegają zwrotowi składniki umundurowania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, 9 i 10, § 5 ust. 1 pkt 5–9, § 6 ust. 1 pkt 2–6, 8 oraz 10–15.

§ 11.
1. Funkcjonariusz s o k nosi umundurowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz w czasie odbywania ćwiczeń i szkoleń.

2. Mundur wyjściowy ze sznurem galowym funkcjonariusz s o k nosi podczas:

1) świąt i uroczystości państwowych;

2) innych szczególnych uroczystości, gdy przemawia za tym powaga sytuacji.

§ 12.
1. Funkcjonariusz s o k może być zwolniony z obowiązku noszenia umundurowania:

1) podczas wykonywania czynności służbowych w miejscach, w których umundurowanie może być zniszczone lub uszkodzone;

2) przy wykonywaniu określonych zadań służbowych, jeżeli przemawia za tym charakter tych zadań;

3) w czasie narad i spotkań organizowanych poza siedzibami jednostek organizacyjnych straży ochrony kolei, jeżeli organizatorem tych spotkań nie jest straż ochrony kolei;

4) w okresie ciąży;

5) w innych uzasadnionych przypadkach.

2. Zgodę albo polecenie zwolnienia z obowiązku noszenia umundurowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1, wydaje:

1) Komendant Główny Straży Ochrony Kolei – w stosunku do funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei i funkcjonariuszy komend regionalnych straży ochrony kolei;

2) komendant straży ochrony kolei – w stosunku do podległych funkcjonariuszy;

3) komendant komendy regionalnej straży ochrony kolei – w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

§ 13.
1. Funkcjonariusz s o k nosi umundurowanie z uwzględnieniem okresu letniego, trwającego od dnia 1 maja do dnia 31 października, i okresu zimowego, trwającego od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia.

2. Funkcjonariusz s o k może nosić składniki umundurowania stosownie do warunków atmosferycznych, niezależnie od okresów wymienionych w ust. 1.

3. Decyzję w sprawie noszenia składników umundurowania stosownie do warunków atmosferycznych podejmuje komendant, o którym mowa w § 12 ust. 2, w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

4. Zestawy oraz sposoby noszenia składników umundurowania określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 14.
1. Funkcjonariusz s o k powinien:

1) wykonywać w umundurowaniu czynności, które nie naruszają powagi funkcjonariusza s o k;

2) nosić składniki umundurowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Funkcjonariusz s o k nie powinien:

1) nosić składników umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego;

2) nosić składników umundurowania innych niż określone w rozporządzeniu;

3) nosić składników umundurowania, które nie zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi wzorami i opisami, określonymi w rozporządzeniu;

4) dokonywać samodzielnych przeróbek lub poprawek składników umundurowania powodujących ich zniekształcenie;

5) nosić naszyjników, korali, bransolet i ozdób osobistych w sposób widoczny na umundurowaniu.

§ 15.
1. Funkcjonariusz s o k, po ukończeniu przygotowania zawodowego, otrzymuje legitymację służbową funkcjonariusza s o k, zwaną dalej „legitymacją”, oraz znaki identyfikacyjne.

2. Znakami identyfikacyjnymi funkcjonariusza s o k są:

1) znak identyfikacji indywidualnej;

2) znak identyfikacji imiennej;

3) logo Straży Ochrony Kolei.

3. Wzór legitymacji określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

4. Wzory znaków identyfikacyjnych funkcjonariusza s o k określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 16.
Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusz s o k posiada legitymację i znaki identyfikacji indywidualnej.
§ 17.
Legitymacja i znaki identyfikacyjne funkcjonariusza s o k podlegają zwrotowi do właściwego komendanta, o którym mowa w § 12 ust. 2, w przypadku ustania stosunku pracy oraz na czas urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.
§ 18.
1. Dopuszcza się noszenie przez funkcjonariuszy s o k składników umundurowania, wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych w okresach ich używalności określonych w przepisach dotychczasowych, do czasu ich wymiany na składniki umundurowania określone w niniejszym rozporządzeniu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

2. Dokonywanie wymiany składników umundurowania odbywa się z zastrzeżeniem zachowania jednolitości zewnętrznych składników umundurowania.

3. Legitymacje wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 19.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia (Dz. U. Nr 227, poz. 2299 oraz z 2006 r. Nr 185, poz. 1365).
§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962.

Załącznik 1. [WZORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA PODSTAWOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. (poz. 1593)

Załącznik nr 1

WZORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA PODSTAWOWEGO

infoRgrafika

Rys. 1. Kurtka nieprzemakalna długości 3/4 z podpinką

infoRgrafika

Rys. 2. Bluza

infoRgrafika

Rys. 3. Kurtka przeciwdeszczowa

infoRgrafika

Rys. 4. Spodnie

infoRgrafika

Rys. 5. Koszula bawełniana z długim rękawem

infoRgrafika

Rys. 6. Koszula bawełniana z krótkim rękawem

infoRgrafika

Rys. 7. Czapka zimowa typu „dokerka”

infoRgrafika

Rys. 8. Czapka letnia z daszkiem

OPIS SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA PODSTAWOWEGO

1. Kurtka nieprzemakalna długości 3/4 z podpinką

Kurtka jednorzędowa jest wykonana z tkaniny w kolorze podstawowym granatowym, laminowana membraną paroprzepuszczalną, wiatroodporną i wodoszczelną. Siatkowa podszewka. Szwy klejone. Ocieplana podpinką wykonaną z tkaniny pikowanej w „karo” w kolorze granatowym z możliwością jej odpięcia i wpięcia. Podpinka mocowana do kurtki na całej długości zamkiem błyskawicznym. Kurtka długości 3/4. W dolnej części kurtki są umieszczone dwie wpuszczane kieszenie zapinane na wodoszczelny zamek błyskawiczny. Z tyłu kurtki, z lewej strony, na wysokości pasa znajduje się jedna wpuszczana kieszeń zamykana na wodoszczelny zamek błyskawiczny. W pasie kurtki, w jej tylnej części, znajduje się regulacja obwodu. U dołu kurtki znajduje się wewnętrzny ściągacz dolny. Na wysokości klatki piersiowej dwie nakładane kieszenie, z prostymi patkami zapinanymi na jeden kryty rzep. Na lewej kieszeni patka na znak identyfikacji indywidualnej, z metalowym oczkiem kaletniczym, przyszywana w górnej części kieszeni, w dolnej mocowana na rzep. Na połączeniu rękawa ze szwem barkowym wszyte stebnowane naramienniki mocowane do kurtki za pomocą małego, krytego, guzika. Kołnierz kurtki w formie odcinanej stójki. Wewnątrz kołnierza chowany kaptur przeciwdeszczowy. Kaptur zapinany na rzep. Brzeg kaptura wykończony tunelem, w którym umieszczono sznurek zakończony stoperem, umożliwiający ściągnięcie kaptura wokół twarzy. Kurtka zapinana na wodoszczelny zamek błyskawiczny rozpinany obustronnie w kolorze granatowym, kryty stebnowaną listwą zapinaną na rzepy. Rękawy kurtki zakończone mankietem, którego połowa ma formę dwukrotnie stebnowanego ściągacza, pozostała część regulowana paskiem z tkaniny w kolorze podstawowym granatowym zapinanym na rzep. W szwach bocznych kurtki znajdują się rozcięcia zapinane na zamek błyskawiczny, przystosowane do wkładania i wyjmowania broni służbowej. Na obwodzie rękawa, w szwie górnej części zakończenia mankietów, wszyte wypustki o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. Na lewym rękawie, pośrodku, w odległości 7 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei. Z przodu kurtki, na lewej piersi, nad kieszenią, umieszczony napis w kolorze złotym „STRAŻ OCHRONY KOLEI”. Wewnątrz kurtki znajdują się trzy wewnętrzne kieszenie (kieszeń na telefon komórkowy zapinana na rzep, kieszeń na dokumenty zapinana na zamek błyskawiczny oraz duża kieszeń otwarta). Tył kurtki jednoczęściowy z umieszczonym napisem w kolorze złotym „STRAŻ OCHRONY KOLEI”.

Rozmieszczenie oraz ilość kieszeni może ulec zmianie dla wybranych grup funkcjonariuszy straży ochrony kolei w zależności od wykonywanych zadań.

2. Bluza

Bluza jednorzędowa jest wykonana z tkaniny w kolorze podstawowym granatowym, laminowana membraną paroprzepuszczalną, wiatroodporną i wodoszczelną. Siatkowa podszewka. Szwy klejone. Bluza długości do pasa. W dolnej części bluzy są umieszczone dwie wpuszczane kieszenie zapinane na wodoszczelny zamek błyskawiczny. Z tyłu bluzy, z lewej strony, powyżej pasa znajduje się jedna wpuszczana kieszeń zamykana na wodoszczelny zamek błyskawiczny. Bluza zakończona ściągaczem dopasowującym ją do sylwetki oraz ze szlufkami do pasa głównego. Na wysokości klatki piersiowej są dwie nakładane kieszenie, z prostymi patkami zapinanymi na jeden kryty rzep. Na lewej kieszeni patka na znak identyfikacji indywidualnej, z metalowym oczkiem kaletniczym, przyszywana w górnej części kieszeni, w dolnej mocowana na rzep. Na połączeniu rękawa ze szwem barkowym wszyte stebnowane naramienniki mocowane do kurtki za pomocą małego, krytego, guzika. Kołnierz bluzy, w formie odcinanej stójki, można nosić wyłożony lub postawiony. Rękawy bluzy zakończone mankietem, którego połowa ma formę dwukrotnie stebnowanego ściągacza, pozostała część regulowana paskiem z tkaniny w kolorze podstawowym granatowym zapinanym na rzep. Na obwodzie rękawa, w szwie górnej części zakończenia mankietów, wszyte wypustki w kolorze amarantowym. Na lewym rękawie, pośrodku, w odległości 7 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei. Z przodu bluzy, na lewej piersi, nad kieszenią, umieszczony napis w kolorze złotym „STRAŻ OCHRONY KOLEI”. Bluza zapinana na wodoszczelny zamek błyskawiczny, rozpinany obustronnie, w kolorze granatowym, kryty stebnowaną listwą zapinaną na rzepy. Boki bluzy pod pachami posiadają wszyte suwaki umożliwiające wentylację. Wewnątrz bluzy znajdują się trzy wewnętrzne kieszenie (kieszeń na telefon komórkowy zapinana na rzep, kieszeń na dokumenty zapinana na zamek błyskawiczny oraz duża kieszeń otwarta). Tył bluzy jednoczęściowy z umieszczonym napisem w kolorze złotym „STRAŻ OCHRONY KOLEI”.

3. Kurtka przeciwdeszczowa

Kurtka jednorzędowa, nieprzemakalna jest wykonana z tkaniny poliestrowej w kolorze podstawowym granatowym, laminowana membraną paroprzepuszczalną, wiatroodporną i wodoszczelną. Szwy klejone. Kurtka długości 3/4. Siatkowa podszewka. Kurtka zapinana na wodoszczelny zamek błyskawiczny, rozpinany obustronnie, w kolorze granatowym, kryty stebnowaną listwą zapinaną na rzepy. Kurtka posiada chowany kaptur przeciwdeszczowy z wszytym, w tunelu na krawędzi, sznurkiem gumowym do regulacji. W szwach bocznych kurtki znajdują się rozcięcia zapinane na zamek błyskawiczny, przystosowane do wkładania i wyjmowania broni służbowej. Na ramionach są wszyte naramienniki. W rękawie po jego obwodzie, na wysokości równej wysokości szwa górnego mankietu kurtki, wszyte wypustki o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. Na lewym rękawie, pośrodku, w odległości 7 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei. Z przodu kurtki, na lewej piersi, umieszczony napis w kolorze złotym „STRAŻ OCHRONY KOLEI”. Na lewym rękawie naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei. Tył kurtki jednoczęściowy z umieszczonym napisem w kolorze złotym „STRAŻ OCHRONY KOLEI”.

4. Spodnie

Spodnie wykonane z tkaniny elanowełna w kolorze podstawowym granatowym. Nogawki spodni proste bez mankietów, lekko zwężające się ku dołowi. Wzdłuż szwów bocznych na całej długości są wszyte wypustki o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. Z przodu, w górnej części, znajdują się boczne, ukośne kieszenie wpuszczane do środka. Z tyłu spodni, po ich prawej stronie, znajduje się kieszeń wpuszczana, zapinana na guzik. Góra spodni wykończona regulowanym paskiem, ze szlufkami do paska szerokiego i wąskiego. Dół spodni wykończony obrębem z podszytą taśmą wzmacniającą.

5. Koszula bawełniana męska albo damska z długim rękawem

Koszula jest wykonana z tkaniny bawełnianej koloru granatowego, w odcieniu o dwa tony jaśniejszym niż kolor podstawowy granatowy umundurowania, lekko dopasowana szwami bocznymi. Koszula zapinana na guziki w kolorze koszuli. Na lewym przodzie, pośrodku, odszyta plisa. Po obu stronach plisy stebnówka. Na wysokości piersi naszyte symetrycznie kieszenie. Na lewej kieszeni patka na znak identyfikacji indywidualnej, z obszywanym oczkiem, przyszywana w górnej części kieszeni, w dolnej mocowana na rzep. Pośrodku kieszeni odszyte na zewnątrz fałdy przestebnowane. Patka lewa naszyta w ten sposób, aby został otwór na długopis. Tył koszuli z kontrafałdą na środku i z odciętym karczkiem. Rękaw prosty jednoczęściowy. Dół rękawa wszyty w mankiet zapinany na jeden guzik w kolorze koszuli. W dole rękawa wykonane rozcięcie obszyte plisą. Na ramionach koszuli, lekko ku przodowi, są umieszczone naramienniki wszyte w szew łączący kulę rękawa z barkami, o długości dopasowanej odpowiednio do długości ramienia, zapięte na guzik w kolorze koszuli. Kołnierz podwójny, usztywniony z odciętą stójką, zapinany na mały guziczek w kolorze koszuli. Kołnierz wewnętrzny oraz stójka wykonane z tkaniny koloru amarantowego (o tym samym odcieniu co wypustki). Krawędzie patek, mankietów, kieszeni, naramienników, kołnierza oraz plisy przodu stebnowane. W rękawie po jego obwodzie, na wysokości równej wysokości szwa górnego mankietu, wszyte wypustki o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. Na lewym rękawie, pośrodku, w odległości 7 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei. Koszula damska odpowiednio zmodyfikowana, to znaczy dostosowana krojem do kobiecej sylwetki.

6. Koszula bawełniana męska albo damska z krótkim rękawem

Koszula jest wykonana z tkaniny bawełnianej koloru granatowego, w odcieniu o dwa tony jaśniejszym niż kolor podstawowy granatowy umundurowania, lekko dopasowana szwami bocznymi. Koszula zapinana na guziki w kolorze koszuli. Na lewym przodzie, pośrodku, odszyta plisa. Po obu stronach plisy stebnówka. Na wysokości piersi naszyte symetrycznie kieszenie. Na lewej kieszeni patka na znak identyfikacji indywidualnej, z obszywanym oczkiem, przyszywana w górnej części kieszeni, w dolnej mocowana na rzep. Pośrodku kieszeni odszyte na zewnątrz fałdy przestebnowane. Patka lewa naszyta w ten sposób, aby został otwór na długopis. Tył koszuli z kontrafałdą na środku i z odciętym karczkiem. Rękaw prosty jednoczęściowy, długości do łokcia. Dół rękawa zakończony przestebnowanym mankietem o szerokości 3 cm, zakończony w górnej jego części wypustką o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. Na lewym rękawie, pośrodku, w odległości 7 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei. Na ramionach koszuli, lekko ku przodowi, są umieszczone naramienniki wszyte w szew łączący kulę rękawa z barkami, o długości dopasowanej odpowiednio do długości ramienia, zapięte na guzik w kolorze koszuli. Kołnierz podwójny, usztywniony z odciętą stójką, zapinany na mały guziczek w kolorze koszuli. Kołnierz wewnętrzny oraz stójka wykonane z tkaniny koloru amarantowego (o tym samym odcieniu co wypustki). Krawędzie patek, mankietów, kieszeni, naramienników, kołnierza oraz plisy przodu stebnowane. Koszula damska odpowiednio zmodyfikowana, to znaczy dostosowana krojem do kobiecej sylwetki.

7. Czapka zimowa typu „dokerka”

Czapka zimowa jest wykonana z tkaniny w kolorze podstawowym granatowym – polaru antypilingowego, o gramaturze minimum 360 g/m2, z wywinięciem o wysokości do 10 cm, wykonanym z dzianiny akrylowej o grubym i zwartym splocie. W przedniej części wywinięcia czapki jest naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei.

8. Czapka letnia z daszkiem

Czapka letnia jest wykonana z tkaniny bawełnianej, w kolorze podstawowym granatowym, z wygiętym daszkiem na przodzie. Szerokość daszka wynosi do 7 cm. Przód czapki, na całej długości daszka, jest wykonany z półelipsy lekko usztywnionej o wysokości w części najwyższej do 10 cm. Pozostałą część boczną i tylną czapki stanowi otok o wysokości dopasowanej do przedniej półelipsy (tj. do 10 cm), również lekko usztywniony. Wierzch czapki stanowi elipsowate denko, lekko usztywnione, dopasowane wymiarem do otoku i przodu czapki. W szwie pomiędzy denkiem a otokiem jest wszyta wypustka o szerokości 0,2 cm koloru amarantowego. Czapka z tyłu jest regulowana metalowym okuciem. W przedniej części czapki, nad daszkiem, naszyty emblemat „STRAŻ OCHRONY KOLEI”.

9. Buty letnie

Buty letnie są wykonane z wysokogatunkowej, gładkiej, wodoodpornej, naturalnej skóry, szyte uszczelnionymi szwami, tak aby zapewnić suchość buta. Cholewki butów są wykonane ze wstawkami membranowymi, zakończone zamszowym, miękkim kołnierzem wypełnionym pianką. Wysokość butów za kostkę. Podeszwy butów są olejoodporne i antypoślizgowe.

10. Buty taktyczne wysokie

Buty taktyczne w kolorze czarnym są wykonane z impregnowanej, wodoodpornej skóry oraz nylonu balistycznego, pozwalającego na odpowiednią wentylację buta przy zachowaniu podwyższonej wytrzymałości, posiadają zamszowy kołnierz. Buty posiadają wykonaną ze wzmacnionej, nylonowej siatki wyściółkę oraz wyciąganą, amortyzującą wkładkę z otworami wentylacyjnymi. Buty posiadają system szybkiego sznurowania. Obuwie jest odporne na poślizgi, z olejo- i kwasoodporną podeszwą o bieżniku dobrze trzymającym się podłoża. Waga jednego buta do 500 gram.

Załącznik 2. [WZORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA POLOWEGO]

Załącznik nr 2

WZORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA POLOWEGO

infoRgrafika

Rys. 1. Kombinezon dwuczęściowy: bluza i spodnie

infoRgrafika

Rys. 2. Czapka letnia z daszkiem typu sportowego

infoRgrafika

Rys. 3. Koszula polo

OPIS SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA POLOWEGO

1. Kombinezon dwuczęściowy: bluza i spodnie

Kombinezon jest wykonany z tkaniny w kolorze granatowym, z materiału typu Ripstop (83% bawełna i 17% poliester o splocie rip-stop; gramatura 190 g/m2 (lato) lub 50% bawełna i 50% poliester o splocie rip-stop; gramatura 255 g/m2 (całoroczny)). Kombinezon składa się z bluzy i spodni w tym samym kolorze. Bluza ma prosty krój. Zapinana jest na guziki kryte stebnowaną listwą. Na ramionach bluzy są umieszczone naramienniki. Na piersi są naszyte dwie kieszenie zapinane na guziki przykryte patką, ustawione pod kątem, aby ułatwić do nich dostęp. Obok lewej kieszeni pionowa patka na znak identyfikacji indywidualnej, z metalowym oczkiem kaletniczym, przyszywana w górnej części, w dolnej mocowana na rzep. Z tyłu bluzy, z lewej strony, na wysokości pasa znajduje się jedna wpuszczana kieszeń zamykana na zamek błyskawiczny. Na prawym ramieniu jest umieszczona jedna kieszeń zapinana z boku na zamek błyskawiczny, wszyty pionowo w przedniej krawędzi. Z tyłu za kieszenią jest miejsce na długopis. Wewnątrz bluzy znajdują się dwie płaskie kieszenie zapinane na rzepy (na telefon komórkowy i na opatrunek). Mankiety rękawów są ściągane patką z rzepem. W miejscu wszycia rękawów znajdują się zaszewki przypominające skrzela. W rękawie po jego obwodzie, na wysokości równej wysokości szwa górnego mankietu bluzy, wszyte wypustki o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. Na lewym rękawie, pośrodku, w odległości 7 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei. Na łokciach, wewnątrz rękawów, znajdują się łaty wzmacniające. Boki bluzy pod pachami posiadają wszyte suwaki umożliwiające wentylację. U góry znajduje się kołnierz ze stójką spinaną patką z rzepem, który można nosić wyłożony lub postawiony. Nad lewą górną kieszenią umieszczony napis w kolorze złotym „STRAŻ OCHRONY KOLEI”. Na plecach bluzy umieszczony napis w kolorze złotym „STRAŻ OCHRONY KOLEI”. Długość bluzy powinna być taka, aby w pozycji siedzącej dolna jej krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia. Spodnie mają dwie cięte boczne kieszenie oraz dodatkowo na udach naszyte dwie również boczne kieszenie zapinane na guziki przykryte patką. Spodnie posiadają proste nogawki. Na dole nogawek tasiemki w tunelu. Dodatkowo znajdują się gumowane taśmy, do przekładania pod piętą, przypinane do spodni za pomocą guzika, mające za zadanie utrzymać nogawkę w bucie. Na pasie znajdują się szlufki do paska szerokiego i wąskiego. Regulacja obwodu spodni odbywa się za pomocą regulatorów umieszczonych po bokach. Dodatkowo są wszyte, wewnątrz spodni, na pośladkach, kolanach oraz w kroku łaty wzmacniające. Wzdłuż szwów bocznych, na długości od dołu nogawek do wysokości dolnej części naszytej kieszeni bocznej, są wszyte wypustki o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. Do spodni przynależą szelki mocowane do spodni za pomocą guzików. Spodnie nosi się włożone do butów.

Rozmieszczenie oraz ilość kieszeni może ulec zmianie dla wybranych grup funkcjonariuszy straży ochrony kolei w zależności od wykonywanych zadań.

2. Czapka letnia z daszkiem typu sportowego

Czapka letnia jest wykonana z tkaniny takiej samej jak kombinezon, w kolorze podstawowym granatowym, z wygiętym daszkiem na przodzie. Szerokość daszka wynosi do 7 cm. Czapka posiada cztery dodatkowe otwory wentylacyjne. W przedniej części czapki, nad daszkiem, naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei. Czapka regulowana z tyłu metalowym okuciem.

3. Koszula polo

Koszula polo z leżącym kołnierzykiem, z krótkim rękawem, jest wykonana ze 100% dzianiny bawełnianej w kolorze granatowym. Koszula z przodu zapinana na 3 guziki w kolorze koszuli. Od strony wewnętrznej połączenie kołnierzyka i pleców wykończone taśmą. Na ramionach są umieszczone naramienniki. Z przodu, po lewej stronie, jest naszyta kieszeń zewnętrza z patką zapinaną na guzik. Patka kieszeni jest naszyta w ten sposób, aby został otwór na długopis. Nad lewą górną kieszenią jest umieszczony napis w kolorze złotym „STRAŻ OCHRONY KOLEI”. Na plecach znajduje się napis „STRAŻ OCHRONY KOLEI”. W rękawie koszuli polo po jego obwodzie, na wysokości równej wysokości szwa górnego mankietu, są wszyte wypustki o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. Na lewym rękawie, pośrodku, w odległości 7 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei. Na lewej kieszeni patka na znak identyfikacji indywidualnej, z obszywanym oczkiem, przyszywana w górnej części kieszeni, w dolnej mocowana na rzep.

4. Podkoszulek T-shirt

Podkoszulek z krótkimi rękawami (T-shirt), w kolorze podstawowym granatowym, wykonany ze 100% bawełny (o gramaturze minimum 200 g/m2). Z przodu, po lewej stronie, jest naszyta kieszeń zewnętrza. Na plecach oraz nad kieszenią znajduje się napis „STRAŻ OCHRONY KOLEI”.

Załącznik 3. [WZORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO]

Załącznik nr 3

WZORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO

infoRgrafika

Rys. 1. Mundur wyjściowy męski: marynarka ze spodniami

infoRgrafika

Rys. 2. Mundur wyjściowy damski: marynarka ze spódnicą i spodniami

infoRgrafika

Rys. 3. Płaszcz wyjściowy męski

infoRgrafika

Rys. 4. Płaszcz wyjściowy damski

infoRgrafika

Rys. 5. Kurtka wyjściowa męska

infoRgrafika

Rys. 6. Kurtka wyjściowa damska

infoRgrafika

Rys. 7. Koszula wyjściowa biała męska z krótkim rękawem

infoRgrafika

Rys. 8. Koszula wyjściowa biała damska z krótkim rękawem

OPIS SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO

1. Mundur wyjściowy: męski – marynarka ze spodniami oraz damski – marynarka ze spódnicą i spodniami

Marynarka jednorzędowa z wykładanym kołnierzem i wyłogami, zapinana z przodu na cztery duże guziki mundurowe, jest wykonana z tkaniny gabardyna w kolorze podstawowym granatowym. Marynarka jest swobodna w ramionach, w pasie lekko dopasowana, z lekkimi nabiegami w szwach bocznych powyżej pasa do wszycia rękawów. Ramiona są spadziste i opływowe, lekko podwyższone wkładami barkowymi. Na ramionach marynarki są umieszczone, przesunięte do przodu, naramienniki wszyte w szew łączący kulę rękawa z barkami. Naramienniki są zapięte na mały guzik mundurowy. Pod prawym naramiennikiem znajduje się mały guzik w kolorze granatowym – do mocowania sznura galowego. Na piersiach i poniżej linii pasa są naszyte kieszenie z patkami, zapinane na mały guzik mundurowy. Na środku kieszeni, na zewnątrz, są umieszczone fałdki, od spodu zszyte i rozprasowane. Na lewej kieszeni znajduje się patka na znak identyfikacji indywidualnej, z metalowym oczkiem kaletniczym, przyszywana w górnej części kieszeni, w dolnej mocowana na rzep. Tył marynarki ze szwem pośrodku. Szwy boczne są zakończone u dołu otwartym rozporkiem. Rękawy są gładkie z mankietami zapinanymi na duży guzik mundurowy. Na obwodzie rękawa, w górnej części zakończenia mankietów oraz w szwie bocznym przy rozcięciu mankietu, są wszyte wypustki o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. Na lewym rękawie, pośrodku, w odległości 7 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei. Krawędzie przodów, kołnierza, kieszenie i patki są stebnowane podwójną stebnówką. Dół marynarki, naramienniki i rozporki nie są stebnowane. Całość marynarki jest wykończona podszewką w kolorze podstawowym granatowym. W górnych częściach obydwu przodów znajdują się kieszenie wewnętrzne, zapinane na zapinkę i guzik. Długość marynarki powinna być taka, aby w pozycji siedzącej dolna jej krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia, a krawędź rękawów do nasady kciuka. Marynarka damska odpowiednio zmodyfikowana, to znaczy dostosowana krojem do figury kobiety.

Spodnie są wykonane z tkaniny gabardyna w kolorze podstawowym granatowym. Spodnie proste bez mankietów z nogawkami lekko zwężającymi się ku dołowi. W górnej części przodów spodni są wykonane boczne, ukośne kieszenie, wpuszczane do środka. Z tyłu spodni, po prawej stronie, znajduje się kieszeń wpuszczana z patką zapięta na granatowy guzik. Z przodu spodni wykonany rozporek zapinany na kryty zamek błyskawiczny. Góra spodni wykończona regulowanym paskiem, na którym rozmieszczono szlufki. Na wierzchu paska znajdują się dwa regulatory obwodu pasa. W przednich częściach spodni podszyta podszewka. Dół spodni wykończony obrębem. Przy krawędzi dołu nogawek podszyta specjalna taśma wzmacniająca. Wzdłuż szwów bocznych, na całej długości spodni, są wszyte wypustki o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. W spodniach dla funkcjonariuszy straży ochrony kolei należących do grupy V (Zastępca Komendanta Głównego straży ochrony kolei do spraw ekonomiczno-finansowych, Zastępca Komendanta Głównego straży ochrony kolei do spraw ochrony oraz Komendant Główny Straży Ochrony Kolei) obok tych wypustek są naszyte podwójne lampasy o szerokości 2–2,5 cm w kolorze amarantowym, z tej samej tkaniny co wypustka. Spodnie damskie odpowiednio zmodyfikowane, to znaczy dostosowane krojem do figury kobiety.

Spódnica jest wykonana z tkaniny gabardyna w kolorze podstawowym granatowym, o kroju prostym lekko zwężonym ku dołowi, na środku tyłu zapinana na kryty zamek błyskawiczny. W części dolnej tyłu spódnicy kryty rozporek. Na przodach i tyłach spódnicy odszyte zaszewki dopasowujące. Góra spódnicy wykończona paskiem zapiętym na guzik. Dół spódnicy wykończony obrębem. Całość wykończona wszytą w pasek podszewką w kolorze podstawowym granatowym. Długość spódnicy powinna być taka, aby w pozycji stojącej sięgała dolnej linii kolan.

2. Płaszcz wyjściowy męski albo damski

Płaszcz wyjściowy o długości do 3/4, o typowym kroju dwurzędowym, z wykładanym kołnierzem i wyłogami. Wykonany jest z tkaniny elanowełna w kolorze podstawowym granatowym, na podszewce poliestrowej koloru czarnego. Przód i tył płaszcza z karczkiem. Płaszcz zapinany na 6 dużych guzików. Brak podtrzymywaczy do paska. Na połączeniu rękawa ze szwem barkowym są wszyte stebnowane naramienniki mocowane do płaszcza za pomocą małego guzika. Na przodzie płaszcza są umieszczone dwie kieszenie skośne z listwą i patkami (klapkami). W lewym i prawym przodzie podszewki są umieszczone kieszenie wewnętrzne z dwiema wypustkami. Z tyłu płaszcza, pośrodku, znajduje się szew z rozcięciem w dolnej części oraz wszyte poziomo do bocznych szwów dwa krótkie paski zachodzące na siebie, zapięte na dwa guziki. Rękawy są gładkie, bez mankietów i patek. Na obwodzie rękawa, około 13 cm od jego dolnej części, jest naszyta wypustka o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. Na lewym rękawie, pośrodku, w odległości 7 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei. Płaszcz dla kobiet odpowiednio zmodyfikowany, to znaczy dostosowany krojem do kobiecej sylwetki.

3. Kurtka wyjściowa męska albo damska

Kurtka jest wykonana z tkaniny wodoszczelnej, przeciwwiatrowej i oddychającej w kolorze granatowym z odpinanym ocieplaczem z lekkiej włókniny puszystej, zapinana na zamek błyskawiczny przykryty plisą zapinaną na rzep. Na przodach, poniżej linii talii, są umieszczone kieszenie boczne, skośne, zapinane na guzik. Do krawędzi obłożeń przodu jest doszyty zamek spirala, jednorozdzielczy, służący do przypięcia podpinki. Rękawy są gładkie, bez mankietów. Mankiet imituje stebnówka. Na obwodzie rękawa, w górnej części zakończenia imitacji mankietów, jest naszyta wypustka o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. Na lewym rękawie, pośrodku, w odległości 7 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei. Na szwach ramiennych w podkrój kuli rękawa są wszyte naramienniki służące do zamocowania dystynkcji i stopni służbowych, zapinane na mały guzik mundurowy. Podkrój szyi wykończony kołnierzem wykładanym w prostej linii. Podpinka jest wykonana z puszystej włókniny dwukrotnie przepikowanej podszewką poliamidową. Kurtka damska odpowiednio zmodyfikowana, to znaczy dostosowana krojem do figury kobiety.

4. Czapka wyjściowa

Czapka wyjściowa jest wykonana z tkaniny gabardyna w kolorze podstawowym granatowym z otokiem w kolorze granatowym oraz z taśmą otokową, o wysokości 4 cm, w kolorze amarantowym. Na taśmie otokowej umieszcza się dystynkcje. W szwie denka jest wszyta wypustka o szerokości 0,2 cm koloru amarantowego. Daszek koloru czarnego. Nad daszkiem przymocowany pasek skórzany na dwóch małych guzikach mundurowych. Na czapce, nad otokiem, jest naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei.

5. Koszula wyjściowa biała męska albo damska z długim rękawem

Koszula męska jest wykonana z tkaniny bawełnianej koloru białego, lekko dopasowana szwami bocznymi. Koszula zapinana na guziki w kolorze koszuli. Na lewym przodzie, pośrodku, odszyta plisa wykończona stebnówką po obu stronach. Na wysokości lewej piersi naszyta prosta kieszeń. Tył prosty. Rękaw prosty jednoczęściowy. Dół rękawa wszyty w usztywniony mankiet zapinany na jeden guzik w kolorze koszuli. Kołnierz usztywniony z odciętą stójką. Krawędzie mankietów, kieszeni i kołnierza oraz plisy przodu stebnowane. Koszula damska odpowiednio zmodyfikowana, to znaczy dostosowana krojem do kobiecej sylwetki.

6. Koszula wyjściowa biała męska lub damska z krótkim rękawem

Koszula męska jest wykonana z tkaniny bawełnianej koloru białego, lekko dopasowana szwami bocznymi. Koszula zapinana na guziki w kolorze koszuli. Na lewym przodzie, pośrodku, odszyta plisa wykończona stebnówką po obu stronach. Na wysokości piersi naszyte symetrycznie kieszenie. Na lewej kieszeni patka na znak identyfikacji indywidualnej, z obszywanym oczkiem, przyszywana w górnej części kieszeni, w dolnej mocowana na rzep. Pośrodku kieszeni odszyte na zewnątrz fałdy przestebnowane. Tył koszuli z kontrafałdą na środku i z odciętym karczkiem. Rękaw prosty jednoczęściowy o długości do łokcia. Dół rękawa zakończony przestebnowanym mankietem o szerokości 3 cm. Na lewym rękawie, pośrodku, w odległości 7 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei. Na ramionach koszuli, lekko ku przodowi, są umieszczone naramienniki wszyte w szew łączący kulę rękawa z barkami, o długości dopasowanej odpowiednio do długości ramienia, zapięte na guzik w kolorze koszuli. Kołnierz usztywniony z odciętą stójką. Krawędzie patek, mankietów, kieszeni, naramienników i kołnierza oraz plisy przodu stebnowane. Koszula damska odpowiednio zmodyfikowana, to znaczy dostosowana krojem do kobiecej sylwetki.

7. Półbuty męskie

Półbuty męskie są wykonane ze skóry naturalnej licowej, bydlęcej w kolorze czarnym. Wnętrze półbutów wyłożone podszewką naturalną z wyściółką piankowaną w części śródstopia. Spody charakteryzują się dużą wytrzymałością na wielokrotne zginanie i rozciąganie oraz odpornością na ścieranie i zmiany temperatury. Cholewki od strony wewnętrznej mają podszewkę oraz wyściółkę ze skóry bydlęcej licowej w kolorze naturalnym. Podeszwa posiada bieżnik antypoślizgowy.

8. Czółenka damskie

Czółenka damskie są wykonane ze skóry naturalnej licowej, bydlęcej w kolorze czarnym, na niskim półsłupku. Wnętrze czółenek wyłożone podszewką naturalną z wyściółką piankowaną w części śródstopia. Cholewki od strony wewnętrznej mają podszewkę ze skóry świńskiej licowej w kolorze naturalnym. Podeszwa posiada bieżnik antypoślizgowy.

9. Obuwie zimowe męskie

Buty są o wysokości ponad kostkę, wykonane ze skóry naturalnej licowej, bydlęcej w kolorze czarnym, ocieplane, zapinane na zamki błyskawiczne, umieszczone w bokach cholewek od wewnętrznych stron nóg. Wierzchy obuwia nie mogą być ozdobnie wyszywane, wytłaczane ani dziurkowane. Podeszwa zewnętrzna na niskim obcasie.

10. Obuwie zimowe damskie

Buty są o wysokości przed kolano, wykonane ze skóry naturalnej licowej, bydlęcej w kolorze czarnym, ocieplane, zapinane na zamki błyskawiczne, umieszczone w bokach cholewek od wewnętrznych stron nóg. Podeszwa zewnętrzna na niskim obcasie.

11. Sznur galowy

Sznur galowy jest koloru złotego. Zawiesza się go na prawym ramieniu, przypinając do guzika znajdującego się pod pagonem przy wszyciu pagonu w rękaw, natomiast warkocz sznura przypina się do pierwszego górnego guzika marynarki wyjściowej.

infoRgrafika

Sznur galowy dla funkcjonariuszy straży ochrony kolei dla stanowiska zastępcy komendanta głównego straży ochrony kolei i stanowiska Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei składa się z:

pojedynczego sznura w kształcie pętli przewieszonego przez ramię pod naramiennikiem i ułożonego pionowo pod pachą rękawa,

splecionego odcinka w formie warkocza z dwoma pojedynczymi sznurkami po obu jego stronach, zakończonego metalowym wisiorkiem, ułożonego na prawym przodzie marynarki wyjściowej i przypiętego do drugiego od góry guzika przodu,

splecionego odcinka w formie warkocza, zakończonego metalowym wisiorkiem, przewieszonego od naramiennika przez tył marynarki wyjściowej pod prawą pachę rękawa i przypiętego na górny guzik przodu.

infoRgrafika

Sznur galowy dla funkcjonariuszy straży ochrony kolei od stanowiska zastępcy komendanta posterunku straży ochrony kolei do stanowiska komendanta straży ochrony kolei i równorzędnych składa się z:

pojedynczego sznura w kształcie pętli przewieszonego przez ramię pod naramiennikiem i ułożonego pionowo pod pachą rękawa,

splecionego odcinka w formie warkocza z jednym pojedynczym sznurkiem na dole warkocza, zakończonego metalowym wisiorkiem, ułożonego na prawym przodzie marynarki wyjściowej i przypiętego do górnego guzika przodu marynarki wyjściowej.

infoRgrafika

Sznur galowy dla funkcjonariuszy straży ochrony kolei od stanowiska dowódcy grupy operacyjno-interwencyjnej straży ochrony kolei do stanowiska komendanta zmiany straży ochrony kolei tworzy spleciony odcinek w formie warkocza i ułożony przy nim jeden pojedynczy sznurek, zakończony metalowym wisiorkiem i przypięty do górnego guzika przodu marynarki wyjściowej.

infoRgrafika

Sznur galowy dla funkcjonariuszy straży ochrony kolei od stanowiska strażnika straży ochrony kolei do stanowiska starszego przodownika straży ochrony kolei tworzy spleciony odcinek w formie warkocza zakończony metalowym wisiorkiem, przypięty do górnego guzika przodu marynarki wyjściowej.

Guziki mundurowe

Zewnętrzne guziki umundurowania wyjściowego (z wyjątkiem koszul) są wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym ze stylizowanym wizerunkiem orła w koronie. Duże guziki mundurowe mają wymiar: średnica około 22 mm. Małe guziki mundurowe mają wymiar: średnica około 15 mm. Wszystkie guziki wewnętrzne są wykonane bez wizerunku orła.

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZORY CZAPEK WYJŚCIOWYCH]

Załącznik nr 4

WZORY CZAPEK WYJŚCIOWYCH

infoRgrafika

Strażnik

infoRgrafika

Starszy strażnik

infoRgrafika

Przodownik

infoRgrafika

Starszy przodownik

infoRgrafika

Dowódca grupy operacyjno-interwencyjnej straży ochrony kolei

infoRgrafika

Dyżurny zmiany straży ochrony kolei

infoRgrafika

Komendant zmiany straży ochrony kolei

infoRgrafika

Zastępca komendanta posterunku straży ochrony kolei

infoRgrafika

Komendant posterunku straży ochrony kolei

infoRgrafika

Dyspozytor straży ochrony kolei

Inspektor straży ochrony kolei

infoRgrafika

Naczelnik działu w komendzie regionalnej straży ochrony kolei

Starszy dyspozytor w komendzie głównej straży ochrony kolei

infoRgrafika

Starszy inspektor w komendzie głównej straży ochrony kolei

Naczelnik działu w komendzie straży ochrony kolei

infoRgrafika

Zastępca komendanta w komendzie regionalnej straży ochrony kolei

Zastępca komendanta straży ochrony kolei

infoRgrafika

Komendant straży ochrony kolei

Komendant komendy regionalnej straży ochrony kolei

Komendant ośrodka szkolenia zawodowego straży ochrony kolei oraz hodowli i tresury psów służbowych

Naczelnik wydziału w komendzie głównej straży ochrony kolei

infoRgrafika

Zastępca Komendanta Głównego straży ochrony kolei do spraw ekonomiczno-finansowych

infoRgrafika

Zastępca Komendanta Głównego straży ochrony kolei do spraw ochrony

infoRgrafika

Komendant Główny Straży Ochrony Kolei

1. Dystynkcje na czapkach wyjściowych są umieszczone na taśmach otokowych o wysokości 4 cm koloru amarantowego.

2. Na otoku czapki wyjściowej dla stanowiska Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei i zastępcy komendanta głównego straży ochrony kolei jest wyhaftowany wężyk o szerokości 3 cm i wysokości 3,5 cm.

3. Na daszku czapki wyjściowej:

1) funkcjonariusze straży ochrony kolei od stanowiska Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei do stanowiska starszego inspektora w komendzie głównej straży ochrony kolei i równorzędni noszą dwa galony o szerokości 6 mm naszyte obok siebie w odległości 6 mm od krawędzi daszka, na całej długości łuku daszka;

2) funkcjonariusze straży ochrony kolei od stanowiska zastępcy komendanta posterunku straży ochrony kolei do stanowiska starszego dyspozytora w komendzie głównej straży ochrony kolei i równorzędni noszą jeden galon o szerokości 6 mm naszyty w odległości 6 mm od krawędzi daszka, na całej długości łuku daszka.

4. Na czapkach wyjściowych umieszcza się emblemat Straży Ochrony Kolei.

Załącznik 5. [WZORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO]

Załącznik nr 5

WZORY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

infoRgrafika

Rys. 1. Kurtka z polaru

OPIS SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1. Kurtka z polaru

Kurtka z polaru jest wykonana z polaru antypilingowego w kolorze podstawowym granatowym, wzmocniona tkaniną poliestrową powlekaną mieszanką paroprzepuszczalną w przedniej i tylnej części barków oraz na rękawach na odcinku od łokcia do mankietu. Długość kurtki powinna być taka, aby w pozycji siedzącej dolna krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia. Z tej samej tkaniny co wzmocnienia, na wysokości piersi, z lewej strony naszyta kieszeń. Na kieszeni patka na znak identyfikacji indywidualnej, z metalowym oczkiem kaletniczym, przyszywana w górnej części kieszeni, w dolnej mocowana na rzep. Patka kieszeni naszyta w ten sposób, aby został otwór na długopis. Na ramionach kurtki z polaru, lekko ku przodowi, są umieszczone naramienniki wszyte w szew łączący kulę rękawa z barkami. Naramienniki wykonane z tej samej tkaniny co wzmocnienia i mocowane za pomocą małego guzika. Kurtka z polaru zapinana z przodu na całej długości na zamek błyskawiczny, rozpinany obustronnie, w kolorze granatowym, pod szyją stójka. Dół i mankiety zakończone ściągaczem. Na przodzie, poniżej linii pasa, są przyszyte zapinane na zamek błyskawiczny kieszenie boczne ukośnie wpuszczane do środka. W szwach bocznych kurtki znajdują się rozcięcia zapinane na zamek błyskawiczny, przystosowane do wkładania i wyjmowania broni służbowej. Kurtka jest podszyta podszewką z siatki. W rękawie, po jego obwodzie, na wysokości równej wysokości szwa górnego mankietu kurtki, wszyte wypustki o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. Na lewym rękawie, pośrodku, w odległości 7 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat Straży Ochrony Kolei. Z przodu kurtki, na lewej piersi, nad kieszenią umieszczony napis w kolorze złotym „STRAŻ OCHRONY KOLEI”. Z tyłu kurtki napis w kolorze złotym „STRAŻ OCHRONY KOLEI”.

2. Pas główny skórzany

Pas jest wykonany z naturalnej skóry licowej barwionej na czarno, wykończony na półmat. Pas jest zakończony metalową srebrną sprzączką. Na pas jest założona luźno ruchoma przesuwka. Części metalowe pasa są wykonane z błyszczącego metalu w kolorze srebrnym.

3. Pasek skórzany do spodni

Pasek jest wykonany z naturalnej skóry licowej. Skóra czarna, gładka wykończona na półmat. Klamra w kolorze srebrnym. Na pasek jest założona luźno ruchoma przesuwka. Rodzaj zapięcia – sprzączka. Części metalowe pasa są wykonane z błyszczącego metalu w kolorze srebrnym.

4. Pas taktyczny

Pas taktyczny „oporządzeniowy”. Regulowany obustronnie za pomocą taśmy samosczepiającej z dwoma dodatkowymi zabezpieczeniami tworzywowymi. Od wewnątrz jest podszyty taśmą. Pas ma zapięcie z potrójnym zabezpieczeniem.

5. Rękawiczki skórzane zimowe

Rękawiczki skórzane zimowe są wykonane ze skóry w kolorze czarnym z wkładem ocieplającym dzianinowym z poliakrylonitrylu w kolorze białym. Szyte od wewnątrz maszynowo. Na stronie grzbietowej rękawiczki mają trzy ozdobne przeszycia maszynowe (netki). W przegubie, po stronie chwytnej, jest wszyta guma ściągająca rękawiczkę w nadgarstku. Brzeg rękawiczki jest podłożony i przestebnowany.

6. Bielizna termoaktywna: legginsy i podkoszulek z długim rękawem

Bielizna termoaktywna jest wykonana z dwuwarstwowego, lekkiego i przewiewnego materiału o właściwościach antybakteryjnych, antyalergicznych i termicznych, zapewniającego doskonałą izolację ciepła. Bielizna ta powinna zapewnić suchość skóry, być elastyczna i dopasowująca się do sylwetki. Nie powinna krępować ruchu. Szwy bielizny powinny być płaskie.

7. Dres sportowy

Dres sportowy dwuczęściowy, koloru granatowego, z podszewką. Tkanina wierzchnia wysokojakościowa, oddychająca mikrofibra lub mikrofaza (100% poliester). Podszewka bawełniana lub antystatyczna siateczkowa (100% poliester). Bluza zapinana na zamek błyskawiczny posiada dwie kieszenie również zapinane na zamek błyskawiczny. Rękawy oraz dół dresu wykończone ściągaczami. Na obwodzie rękawa, w szwie górnej części zakończenia ściągaczy, wszyte wypustki o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. Spodnie kroju prostego, o luźnej nogawce. Z przodu, w górnej części, znajdują się dwie boczne, ukośne kieszenie wpuszczane do środka, zapinane na zamek błyskawiczny. Wzdłuż szwów bocznych na całej długości są wszyte wypustki o szerokości 0,2 cm w kolorze amarantowym. Z przodu bluzy, na lewej piersi, umieszczony napis w kolorze złotym „STRAŻ OCHRONY KOLEI”. Tył bluzy jednoczęściowy z umieszczonym napisem w kolorze złotym „STRAŻ OCHRONY KOLEI”.

8. Buty sportowe – halówki

Buty sportowe na halę, koloru granatowego, z białymi sznurówkami, wykonane z wysokogatunkowej skóry o mocnych i trwałych obszyciach oraz wykończeniu gwarantującym wytrzymałość i wygodę. Dla lepszej ochrony buty posiadają wzmocnienia przy pięcie i na nosku. Wnętrze buta z wyprofilowaną wkładką doskonale dopasowującą się do stopy. Podeszwa butów wykonana z bardzo twardej i odpornej na ścieranie gumy koloru jasnego z delikatnym bieżnikiem, o właściwościach antypoślizgowych oraz zapewniająca bardzo dobrą stabilność.

9. Kamizelka taktyczna

Kamizelka taktyczna wykonana z dwóch rodzajów cordury, przednie panele pełne, plecy wykonane z wytrzymałej tkaniny siateczkowej. Pełna regulacja w pionie i poziomie. Prawa strona przód: futerał kajdanek (dodatkowe gumy do przenoszenia kajdanek jednorazowych), 2 futerały magazynka do broni krótkiej (jedno- i dwurzędowe), futerał RMG, kieszeń na opatrunek osobisty, kieszeń wewnętrzna na dokumenty zamykana na zamek, miejsce na napis „STRAŻ OCHRONY KOLEI” przypinany na rzep. Lewa strona przód: uchwyt latarki osobistej, futerał radiotelefonu, kieszeń cargo mała, kieszeń cargo duża, etui na 2 pary rękawiczek lateksowych, uchwyt latarki patrolowej (regulacja objętości), uchwyt do pałki tonfy (umożliwiający przenoszenie pałki w pozycji pionowej; pozwala na komfortowe noszenie pałki na kamizelce), skryta zewnętrzna kieszeń zamykana na rzep (umożliwiająca schowanie broni krótkiej). Tył kamizelki: uchwyt ewakuacyjny, miejsce na duży napis „STRAŻ OCHRONY KOLEI” przypinany na rzep.

Rozmieszczenie oraz ilość kieszeni może ulec zmianie dla wybranych grup funkcjonariuszy, w zależności od wykonywanych zadań.

Dopuszcza się wydawanie kamizelek w innym kolorze, spełniających wymagania kamizelek ostrzegawczych.

10. Kominiarka

Kominiarka w kolorze grantowym wykonana z przewiewnej elastycznej tkaniny.

11. Apaszka

Apaszka koloru amarantowego wykonana z materiału poliestrowego o wymiarach 25 × 35 cm, mocowana na rzep.

Apaszkę można nosić do kombinezonu dwuczęściowego, tylko podczas udziału w świętach i uroczystościach, gdy przemawia za tym powaga sytuacji.

12. Szalik

Szalik jednolity, na całej długości, w kolorze granatowym.

13. Skarpety letnie i zimowe

Skarpety gładkie w kolorze czarnym

14. Rajstopy damskie

Rajstopy w kolorze beżowym, gładkie

15. Krawat

Krawat w kolorze granatowym wykonany z tkaniny jedwabnej poliestrowej. Krawat nosi się zawiązany na węzeł podwójny windsorski. Węzeł powinien ściśle przylegać do zapiętego kołnierzyka koszuli. Koniec części górnej krawata powinien nieznacznie nachodzić na pasek od spodni.

Załącznik 6. [WZORY DYSTYNKCJI]

Załącznik nr 6

WZORY DYSTYNKCJI

infoRgrafika

infoRgrafika

1. Dystynkcje do umundurowania podstawowego i polowego są wykonane haftem mechanicznym w kolorze złotym na pochewkach w kolorze granatowym.

2. Dystynkcje do umundurowania wyjściowego są haftowane ręcznie bajorkiem w kolorze złotym, bezpośrednio na naramiennikach, dla stanowisk od stanowiska Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei do stanowiska zastępcy komendanta posterunku straży ochrony kolei, natomiast od stanowiska strażnika do stanowiska komendanta zmiany straży ochrony kolei są wykonane haftem mechanicznym w kolorze złotym na pochewkach w kolorze granatowym.

3. Wężyk na dystynkcjach dla stanowiska Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei i stanowiska zastępcy komendanta głównego straży ochrony kolei jest szerokości 3,5 cm, umieszczony w poprzek całego naramiennika, w odległości 5 mm od wszycia rękawa. Pierwszy obrócony kwadrat jest umieszczony wzdłuż linii prostej, biegnącej przez środek naramiennika w odległości 1 cm od wężyka.

Dystynkcje umieszcza się na naramiennikach:

1) kurtki:

a) przeciwdeszczowej,

b) nieprzemakalnej długości 3/4 z podpinką,

c) z polaru,

d) wyjściowej;

2) marynarki z munduru wyjściowego;

3) płaszcza wyjściowego;

4) bluzy;

5) bluzy z kombinezonu dwuczęściowego;

6) koszuli:

a) bawełnianej z krótkim rękawem,

b) bawełnianej z długim rękawem,

c) wyjściowej białej z krótkim rękawem,

d) wyjściowej białej z długim rękawem,

e) polo.

Załącznik 7. [WZORY EMBLEMATÓW]

Załącznik nr 7

WZORY EMBLEMATÓW

Wzór emblematu na rękaw

infoRgrafika

Wzór emblematu na rękaw:

1) wzór emblematu oraz jego wymiary;

2) miejsce umieszczenia emblematu na lewym rękawie.

Wzór emblematu na czapkę do umundurowania podstawowego i polowego

infoRgrafika

Wzór emblematu na czapkę wyjściową

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZORY PATEK]

Załącznik nr 8

WZORY PATEK

infoRgrafika

Wzory patek na mundur:

1) od stanowiska Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei do stanowiska komendanta straży ochrony kolei i równorzędnych;

2) od stanowiska strażnika do stanowiska zastępcy komendanta straży ochrony kolei i równorzędnych;

3) miejsce umieszczenia patki.

WYMIARY PATKI

infoRgrafika

Załącznik 9. [NORMY PRZYDZIAŁU ORAZ OKRESY UŻYWALNOŚCI SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY OCHRONY KOLEI]

Załącznik nr 9

NORMY PRZYDZIAŁU ORAZ OKRESY UŻYWALNOŚCI SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA
DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY OCHRONY KOLEI

I. SKŁADNIKI UMUNDUROWANIA PODSTAWOWEGO
(BEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY OCHRONY KOLEI WYKONUJĄCYCH
DODATKOWE CZYNNOŚCI PRZEWODNIKA PSA SŁUŻBOWEGO)

infoRgrafika

II. SKŁADNIKI UMUNDUROWANIA POLOWEGO
(BEZ FUNKCJONARIUSZY STRAŻY OCHRONY KOLEI WYKONUJĄCYCH
DODATKOWE CZYNNOŚCI PRZEWODNIKA PSA SŁUŻBOWEGO)

infoRgrafika

III. SKŁADNIKI UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO

infoRgrafika

IV. SKŁADNIKI UMUNDUROWANIA UZUPEŁNIAJĄCE

infoRgrafika

V. SKŁADNIKI UMUNDUROWANIA PODSTAWOWEGO I POLOWEGO
DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY OCHRONY KOLEI WYKONUJĄCYCH
DODATKOWE CZYNNOŚCI PRZEWODNIKA PSA SŁUŻBOWEGO

infoRgrafika

Uwagi:

1. Funkcjonariuszowi straży ochrony kolei przydziela się składniki umundurowania w zależności od grupy, do której został przypisany, i stanowiska, jakie zajmuje w służbie.

2. Funkcjonariuszowi straży ochrony kolei przydziela się składniki umundurowania zgodnie z normą przydziału określoną dla danej grupy:

1) grupa I:

a) strażnik praktykant,

b) strażnik,

c) starszy strażnik,

d) przodownik,

e) starszy przodownik,

f) dowódca grupy operacyjno-interwencyjnej straży ochrony kolei;

2) grupa II:

a) dyżurny zmiany straży ochrony kolei,

b) komendant zmiany straży ochrony kolei,

c) dyspozytor straży ochrony kolei,

d) starszy dyspozytor w komendzie głównej straży ochrony kolei;

3) grupa III:

a) zastępca komendanta posterunku straży ochrony kolei,

b) komendant posterunku straży ochrony kolei,

c) inspektor straży ochrony kolei,

d) starszy inspektor komendy głównej straży ochrony kolei;

4) grupa IV:

a) naczelnik działu w komendzie regionalnej straży ochrony kolei,

b) naczelnik działu w komendzie straży ochrony kolei,

c) zastępca komendanta w komendzie regionalnej straży ochrony kolei,

d) zastępca komendanta straży ochrony kolei,

e) komendant komendy regionalnej straży ochrony kolei,

f) komendant ośrodka szkolenia zawodowego straży ochrony kolei oraz hodowli i tresury psów służbowych,

g) naczelnik wydziału w komendzie głównej straży ochrony kolei, h) komendant straży ochrony kolei;

5) grupa V:

a) Zastępca Komendanta Głównego straży ochrony kolei do spraw ekonomiczno-finansowych,

b) Zastępca Komendanta Głównego straży ochrony kolei do spraw ochrony,

c) Komendant Główny Straży Ochrony Kolei.

3. Okresy używalności składników umundurowania liczy się od dnia ich wydania funkcjonariuszowi straży ochrony kolei. Do okresu używalności składników umundurowania nie wlicza się nieprzerwanych okresów niewykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariusza straży ochrony kolei trwających dłużej niż 3 miesiące.

Załącznik 10. [ZESTAWY ORAZ SPOSOBY NOSZENIA SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA]

Załącznik nr 10

ZESTAWY ORAZ SPOSOBY NOSZENIA SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA

ZESTAWY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA – SPOSOBY NOSZENIA SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA PODSTAWOWEGO ORAZ POLOWEGO Z WYBRANYMI SKŁADNIKAMI UMUNDUROWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1

Nazwa składnika umundurowania

Zestawy umundurowania

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Kurtka nieprzemakalna długości 3/4 z podpinką

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

2

Bluza

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kurtka przeciwdeszczowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Spodnie

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

5

Kurtka z polaru

x

 

 

x

 

 

x

 

 

x

x

6

Koszula bawełniana męska albo damska z długim rękawem

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

7

Koszula bawełniana męska albo damska z krótkim rękawem

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

8

Czapka zimowa typu „dokerka”

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

9

Czapka letnia z daszkiem

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

10

Czapka letnia z daszkiem typu sportowego

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

11

Buty letnie

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

12

Buty taktyczne wysokie

x

x

 

 

 

x

x

x

x

x

x

13

Kombinezon dwuczęściowy: bluza

 

 

 

 

 

x

x

x

 

x

 

14

Kombinezon dwuczęściowy: spodnie

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

15

Koszula polo

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

16

Podkoszulek T-shirt

 

 

 

 

 

x

x

x

 

x

 

 

1. W zależności od warunków atmosferycznych, w zestawie umundurowania 1 pod kurtką nieprzemakalną długości 3/4 z podpinką nosi się kurtkę z polaru i koszulę bawełnianą z długim rękawem albo tylko koszulę bawełnianą z długim rękawem.

2. W zależności od warunków atmosferycznych, w zestawie umundurowania 3 i 4 nosi się koszulę bawełnianą z długim rękawem albo koszulę bawełnianą z krótkim rękawem.

W zależności od warunków atmosferycznych, w zestawie umundurowania 5 nosi się koszulę bawełnianą z długim rękawem albo koszulę bawełnianą z krótkim rękawem.

3. W zależności od warunków atmosferycznych, w zestawie umundurowania 6 i 7 dopuszcza się noszenie pod bluzą z kombinezonu dwuczęściowego, zamiast podkoszulka T-shirt, podkoszulka z długim rękawem od kompletu z bielizny termoaktywnej.

4. W zestawie umundurowania 7 i 10 dopuszcza się możliwość noszenia bluzy od kombinezonu dwuczęściowego wpuszczonej w spodnie przy założonej kurtce z polaru.

5. Nogawki spodni od kombinezonu dwuczęściowego nosi się wpuszczone do butów taktycznych wysokich. W zależności od wykonywanych zadań, dopuszcza się możliwość noszenia nogawek od spodni wypuszczonych na buty.

6. W zależności od warunków atmosferycznych, pod składnikami umundurowania podstawowego i polowego nosi się bieliznę termoaktywną.

7. W zależności od warunków atmosferycznych, dopuszcza się możliwość noszenia do każdego z zestawów kurtki przeciwdeszczowej.

8. Dopuszcza się noszenie koszuli bawełnianej z długim rękawem oraz koszuli bawełnianej z krótkim rękawem z rozpiętym jednym guzikiem.

9. Funkcjonariusze straży ochrony kolei wskazani przez Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei albo komendanta straży ochrony kolei wykonujący określone zadania mogą zakładać do umundurowania polowego kamizelkę taktyczną.

10. Funkcjonariusze straży ochrony kolei wskazani przez Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei albo komendanta straży ochrony kolei wykonujący zadania reprezentacyjne mogą zakładać do umundurowania polowego apaszkę.

ZESTAWY SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA – SPOSOBY NOSZENIA SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO Z WYBRANYMI SKŁADNIKAMI UMUNDUROWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Lp.

Nazwa składnika umundurowania

Zestawy umundurowania

1

2

3

4

5

6

7

1

Marynarka z munduru wyjściowego

x

x

x

x

x

x

x

2

Spodnie z munduru wyjściowego

x

 

x

 

x

x

 

3

Spódnica z munduru wyjściowego

 

x

 

x

 

 

x

4

Płaszcz wyjściowy

 

 

x

x

 

 

 

5

Kurtka wyjściowa

 

 

 

 

x

x

x

6

Czapka wyjściowa

x

x

x

x

x

x

x

7

Koszula wyjściowa biała męska albo damska z długim rękawem

x

x

x

x

x

x

x

8

Koszula wyjściowa biała męska albo damska z krótkim rękawem

x

x

 

 

 

 

 

9

Półbuty męskie

x

 

x

 

x

 

 

10

Czółenka damskie

 

x

x

x

 

x

x

11

Obuwie zimowe męskie

 

 

x

 

x

 

 

12

Obuwie zimowe damskie

 

 

x

x

 

x

x

13

Sznur galowy

x

x

x

x

x

x

x

 

1. W zależności od warunków atmosferycznych, w zestawie umundurowania 1 i 2 dopuszcza się noszenie koszuli wyjściowej białej z krótkim rękawem bez marynarki.

2. W zależności od warunków atmosferycznych, w zestawie umundurowania 3 nosi się półbuty męskie albo obuwie zimowe męskie.

3. W zależności od warunków atmosferycznych, w zestawie umundurowania 4 nosi się czółenka damskie albo obuwie zimowe damskie.

4. W zależności od warunków atmosferycznych, w zestawie umundurowania 5 nosi się półbuty męskie albo obuwie zimowe męskie.

5. W zależności od warunków atmosferycznych, w zestawie umundurowania 6 i 7 nosi się czółenka damskie albo obuwie zimowe damskie.

Załącznik 11. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI]

Załącznik nr 11

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI

infoRgrafika

strona 1 i 4 (okładka)

infoRgrafika

strona 2 i 3

1. Legitymacja służbowa po złożeniu ma format A7 (74 × 105 mm).

2. Na stronie 1 (okładka) znajduje się stylizowany wizerunek orła w koronie, w kolorze złotym, w otoczeniu wieńca laurowego, w kolorze złotym, nad orłem napis „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA”, poniżej orła napis: „STRAŻ OCHRONY KOLEI” w kolorze złotym. Na dole legitymacji napis „STRAŻ OCHRONY KOLEI” w kolorze złotym.

3. Na stronie 2 legitymacji znajdują się:

1) miejsce na aktualną fotografię funkcjonariusza straży ochrony kolei, w umundurowaniu służbowym bez nakrycia głowy, o wymiarach 3,5 cm × 4,5 cm, którą należy po przyklejeniu opatrzyć pieczęcią okrągłą;

2) napisy:

a) „STRAŻ OCHRONY KOLEI”,

b) pod linią kropek, kursywą „(numer identyfikacyjny)” – należy wpisać numer zgodny z numerem, jaki będzie umieszczony na znaku identyfikacji indywidualnej,

c) „Ważna do dnia” – należy wpisać cyframi datę, do której legitymacja służbowa zachowuje ważność,

d) pod linią kropek, kursywą „(podpis posiadacza)” – w chwili wydania legitymacji funkcjonariusz straży ochrony kolei składa na niej własnoręczny podpis,

e) „Pan(i)”, linia kropek, a pod nią kursywą „(nazwisko)”,

f) pod linią kropek, kursywą „(imię)”,

g) poniżej pod linią kropek, kursywą „(stopień lub stanowisko)”.

4. Na stronie 3 są zamieszczone następujące dane:

1) „Jednostka” – należy podać:

a) nazwę jednostki, w której funkcjonariusz straży ochrony kolei pełni służbę, w postaci pieczęci zawierającej nazwę zarządcy infrastruktury kolejowej (dopuszczalny jest skrót tej nazwy) oraz nazwę i siedzibę jednostki straży ochrony kolei albo

b) odręcznie napisać dane, o których mowa w lit. a;

2) pod linią kropek, kursywą napis „(data wystawienia)”;

3) pod linią kropek, kursywą napis „(pieczęć i podpis wystawcy)”.

5. Poniżej są zamieszczone informacje dotyczące praw przysługujących funkcjonariuszowi straży ochrony kolei w czasie wykonywania zadań służbowych:

Wykonując swoje zadania, funkcjonariusz straży ochrony kolei ma prawo do:

1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości;

2) ujęcia, w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia czynności wykraczających poza uprawnienia straży ochrony kolei;

3) zatrzymywania i kontroli pojazdu drogowego poruszającego się na obszarze kolejowym i przyległym pasie gruntu w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przy użyciu tego pojazdu;

4) nakładania grzywien, w drodze mandatu karnego, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;

5) przeprowadzania czynności wyjaśniających, występowania do sądu z wnioskiem o ukaranie, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;

6) użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.”.

6. Niżej „Legitymacja seria”, „nr” – należy zamieścić serię i numer legitymacji.

7. Strony 2 i 3 wewnętrze są pokryte giloszem w kolorze jasnobrązowym, z elementami stylizowanego wizerunku orła w koronie w kolorze złotym oraz równomiernie rozmieszczonymi ośkami kolejowymi i wpisanym w nie skrótem SOK.

Załącznik 12. [WZORY ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI]

Załącznik nr 12

WZORY ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI

ZNAK IDENTYFIKACJI INDYWIDUALNEJ

infoRgrafika

ZNAK IDENTYFIKACJI IMIENNEJ

infoRgrafika

1. Znak identyfikacji indywidualnej obejmuje: stylizowany wizerunek orła w koronie, napis „STRAŻ OCHRONY KOLEI” i numer identyfikacyjny funkcjonariusza straży ochrony kolei wyrażony cyframi arabskimi. Nosi się go na środku lewej górnej kieszeni umundurowania podstawowego i wyjściowego.

2. Znak identyfikacji imiennej, obejmujący pierwszą literę imienia oraz nazwisko funkcjonariusza straży ochrony kolei, nosi się na umundurowaniu wyjściowym. Oznaczenie nosi się po prawej stronie klatki piersiowej, bezpośrednio nad prawą kieszenią. Znak identyfikacji imiennej jest tabliczką metalową o wymiarach 13 × 80 mm, w kolorze granatowym, ramka w kolorze amarantowym, litery w kolorze złotym, z zapięciem umożliwiającym przyleganie identyfikatora do tkaniny wierzchniej, np. klipsy. Czcionka liter: Arial-20 punktów, krój czcionki jednoelementowy, półgruby.

LOGO STRAŻY OCHRONY KOLEI

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
  • Data wejścia w życie: 2014-12-02
  • Data obowiązywania: 2016-03-19
  • Dokument traci ważność: 2020-06-07

Dziennik Ustaw