| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego

Na podstawie art. 21 ust. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych objętych wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanym dalej „planem”;

2) poziom szczegółowości danych objętych planem;

3) ramowy wzór planu;

4) kryteria kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.

§ 2. [Zawartość planu]

Plan zawiera:

1) charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi, mogących wystąpić na obszarze województwa, uwzględniając specyfikę zagrożeń lokalnych, w tym w szczególności dane dotyczące:

a) sieci komunikacyjnej, w tym dróg, którymi są przewożone towary niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454),

b) struktury demograficznej i urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.3)),

c) analizy zagrożeń, które wystąpiły na obszarze województwa w latach poprzedzających rok opracowania planu lub jego aktualizacji, w tym analizy ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 i 915);

2) informacje o jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”, centrach urazowych oraz o szpitalach posiadających jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, z uwzględnieniem danych dotyczących:

a) liczby, rodzaju i rozmieszczenia w poszczególnych rejonach operacyjnych zespołów ratownictwa medycznego, z określeniem obszaru działania dla każdego zespołu i z uwzględnieniem maksymalnego czasu dotarcia do granic obszaru działania,

b) liczby, rodzaju i miejsc stacjonowania specjalistycznych środków transportu wykorzystywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanego dalej „systemem”, wraz z ich zasięgiem działania, oraz o lądowiskach przyszpitalnych, w tym o odległościach lądowiska od szpitali,

c) liczby i rozmieszczenia szpitalnych oddziałów ratunkowych w poszczególnych powiatach,

d) liczby i rozmieszczenia centrów urazowych, wraz z informacją o zakresie świadczeń opieki zdrowotnej niezbędnych do realizacji zadań centrum urazowego, jeżeli znajduje się ono na obszarze danego województwa,

e) liczby i rozmieszczenia jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,

f) liczby i rozmieszczenia szpitali, wraz z profilem oddziałów i liczbą łóżek oraz liczbą łóżek możliwą do zwiększenia,

g) liczby, rodzaju oraz rozmieszczenia w poszczególnych powiatach jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, z określeniem:

– liczby ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,

– maksymalnego czasu osiągnięcia pełnej gotowości do współpracy z jednostkami systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, rozumianego jako czas liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez osobę uprawnioną do dysponowania jednostki współpracującej z systemem do momentu wyjazdu tej jednostki z miejsca stacjonowania,

– wyposażenia niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz środków łączności i środków transportu;

3) informacje o planowanych na kolejne lata, nowych, przenoszonych lub likwidowanych jednostkach systemu lub centrach urazowych na obszarze województwa, w szczególności o:

a) liczbie, rozmieszczeniu i rodzaju zespołów ratownictwa medycznego,

b) liczbie i rozmieszczeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych,

c) liczbie i rozmieszczeniu centrów urazowych;

4) opis struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz informacje o lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego i stanowisk dyspozytorów medycznych na obszarze województwa, w szczególności dane dotyczące:

a) nazwy miejscowości, w której zlokalizowane jest centrum powiadamiania ratunkowego,

b) adresu, pod którym są zlokalizowane stanowiska dyspozytorów medycznych,

c) terenu działania stanowisk dyspozytorów medycznych danej lokalizacji,

d) liczby stanowisk dyspozytorów medycznych oraz liczby dyspozytorów medycznych,

e) organizacji i procedur koordynacji działań jednostek systemu, ze wskazaniem kompetencji i trybu podejmowanych działań, w szczególności w zdarzeniach, których skutkiem jest znaczna liczba osób poszkodowanych,

f) liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń przyjmowanych na stanowiskach dyspozytorów medycznych,

g) struktury i organizacji systemów teleinformatycznych oraz rodzajów łączności radiowej wykorzystywanych na stanowiskach dyspozytorów medycznych, ze wskazaniem rodzajów wykorzystywanych urządzeń oraz oprogramowania;

5) sposób współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw, w szczególności informacje o:

a) procedurach współpracy,

b) kompetencjach i trybie podejmowanych działań,

c) obiegu i wymianie informacji,

d) liczbie i rozmieszczeniu jednostek systemu wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych, ze wskazaniem danych kontaktowych stanowisk dyspozytorów medycznych i stanowisk lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego;

6) sposób współpracy jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, na obszarze województwa, w szczególności informacje o:

a) procedurach współpracy,

b) organizacji wspólnych ćwiczeń i analizie działań ratowniczych oraz procedurach powiadamiania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku zdarzeń pojedynczych i zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób,

c) kompetencjach i trybie podejmowanych działań,

d) obiegu i wymianie informacji;

7) kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

§ 3. [Ramowy wzór planu]

Ramowy wzór planu jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. [Szczegółowość planu]

1. Plan sporządza się na poziomie szczegółowości umożliwiającym identyfikację wszystkich danych zawartych w planie, uwzględniając złożoność tych danych.

2. Mapy stanowiące część planu są wykonane w skali co najwyżej 1:250 000, a poziom ich szczegółowości uwzględnia następujące dane:

1) granice administracyjne województwa, powiatów, miast na prawach powiatów, miast i gmin;

2) przebieg dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych; zakres danych o drogach jest zgodny z bazą danych obiektów topograficznych opracowaną przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną;

3) przebieg głównych linii kolejowych;

4) rzeki, jeziora i inne zbiorniki wodne;

5) położenie miejscowości oraz ich nazwy;

6) lokalizację lądowisk dla śmigłowców;

7) lokalizację funkcjonujących i planowanych jednostek systemu;

8) lokalizację szpitali, w których funkcjonują centra urazowe;

9) lokalizację stanowisk dyspozytorów medycznych.

3. Mapa, o której mowa w ust. 2, może zawierać lokalizację jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

§ 5. [Kalkulacja rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego]

1. Kalkulację rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, sporządza się przy wykorzystaniu danych dotyczących:

1) kosztów bezpośrednich działalności zespołów ratownictwa medycznego, w szczególności:

a) kosztów osobowych,

b) kosztów eksploatacyjnych,

2) kosztów pośrednich działalności zespołów ratownictwa medycznego, w szczególności kosztów administracyjno-gospodarczych

– z wyodrębnieniem kosztów funkcjonowania stanowisk dyspozytorów medycznych.

2. Kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego sporządza się z podziałem na rodzaje zespołów:

1) dla poszczególnych rejonów operacyjnych;

2) średnio dla obszaru całego województwa.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.4)

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 6), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877).

Załącznik 1. [WZÓR – PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 grudnia 2014 r. (poz. 1902)

WZÓR – PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »