| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 grudnia 2014 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86, z 2013 r. poz. 1537 oraz z 2014 r. poz. 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Wniosek o wpis do ewidencji producentów]

1. Wniosek, o którym mowa w § 1, zawiera:

1) opis celu złożenia wniosku;

2) formę prawno-organizacyjną wnioskodawcy;

3) informacje, czy wnioskodawca jest producentem rolnym, organizacją producentów, przetwórcą, podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny lub potencjalnym beneficjentem;

4) dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3–6 ustawy;

5) numer identyfikacyjny – w przypadku, o którym mowa w art. 14 ustawy;

6) adres do korespondencji wnioskodawcy, a w przypadku gdy został ustanowiony jego pełnomocnik – także adres do korespondencji tego pełnomocnika;

7) informacje, czy wnioskodawca w dniu składania wniosku pozostaje w związku małżeńskim, jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy – informację o tym, że prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą, oraz wskazanie dowodów potwierdzających tę okoliczność;

8) informację o załącznikach dołączonych do wniosku;

9) datę i podpis składającego wniosek.

2. We wniosku, o którym mowa w § 1, podaje się informację o obywatelstwie wnioskodawcy, pełnomocnika wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.

3. Jeżeli wnioskodawcą, pełnomocnikiem wnioskodawcy lub osobą uprawnioną do reprezentacji wnioskodawcy jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, wniosek, o którym mowa w § 1, zamiast numeru ewidencyjnego powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) zawiera kod kraju tej osoby, numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.

4. Jeżeli wnioskodawca w dniu składania wniosku, o którym mowa w § 1:

1) pozostaje w związku małżeńskim – we wniosku podaje również imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) małżonka, natomiast jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju tej osoby, numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość;

2) jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego – we wniosku podaje również:

a) imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) współposiadacza będącego osobą fizyczną, natomiast jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju tej osoby, numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość,

b) nazwę współposiadacza niebędącego osobą fizyczną oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został mu nadany;

3) prowadzi działalność w formie spółki cywilnej – we wniosku podaje również:

a) imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wspólnika będącego osobą fizyczną, natomiast jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju tej osoby, numer jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość,

b) nazwę wspólnika niebędącego osobą fizyczną oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został mu nadany.

§ 3. [Dokumenty dołączane do wniosku o wpis do ewidencji producentów]

1. W przypadku gdy o wpis do ewidencji producentów ubiega się organizacja producentów, do wniosku, o którym mowa w § 1, dołącza się:

1) oświadczenie zawierające:

a) informacje o rodzaju organizacji producentów,

b) dane, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy,

c) datę przyjęcia poszczególnych członków do organizacji producentów,

d) datę wystąpienia poszczególnych członków z organizacji producentów,

e) datę wydania oraz numer decyzji o wstępnym uznaniu lub uznaniu lub o wpisie do rejestru organizacji producentów,

f) informację o aktualnej liczbie członków organizacji producentów;

2) kopię decyzji o uznaniu lub wstępnym uznaniu, lub wpisie do rejestru organizacji producentów.

2. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podaje się informację o obywatelstwie poszczególnych członków organizacji producentów.

§ 4. [Zgoda]

Dołączona do wniosku, o którym mowa w § 1, zgoda, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy, jest wyrażana na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »