| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wynagrodzenie przewodniczącego i członków Rady]

1. Przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanej dalej „Radą”, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 120% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „stawką”, a wiceprzewodniczącemu Rady – w wysokości 80% stawki.

2. Członkom Rady za udział w posiedzeniu plenarnym Rady przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% stawki.

3. Członkom Rady pełniącym funkcje przewodniczących organów Rady wymienionych w statucie Rady przysługuje za każdy dzień udziału w posiedzeniach tych organów wynagrodzenie w wysokości 15% stawki, a pozostałym członkom organów Rady – w wysokości 5% stawki.

4. Za udział w tym samym dniu w posiedzeniach więcej niż jednego organu Rady przysługuje jedno wynagrodzenie.

5. Przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Rady nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3.

§ 2. [Wynagrodzenie przewodniczącego i członków Komisji]

1. Przewodniczącemu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zwanej dalej „Komisją”, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 150% stawki, sekretarzowi – w wysokości 120% stawki, a wiceprzewodniczącemu – w wysokości 80% stawki.

2. Członkom Komisji za udział w posiedzeniu plenarnym Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% stawki.

3. Członkom Komisji pełniącym funkcje przewodniczących zespołów Komisji za każdy dzień udziału w posiedzeniach Prezydium lub zespołów Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15% stawki, a pozostałym członkom zespołów Komisji – w wysokości 8% stawki.

4. Przewodniczącemu, wiceprzewodniczącemu i sekretarzowi Komisji nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, z wyjątkiem przypadku gdy pełnią funkcję przewodniczącego zespołu Komisji.

5. Do członków Komisji stosuje się odpowiednio § 1 ust. 4.

§ 3. [Wynagrodzenie recenzenta i eksperta]

1. Recenzentowi i ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za opracowanie pisemnej opinii dla:

1) Komisji w sprawach, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w wysokości:

a) 18% stawki – jeżeli realizacja zadań wymaga jednodniowej wizytacji w uczelni,

b) 36% stawki – jeżeli realizacja zadań wymaga dwudniowej wizytacji w uczelni,

c) 54% stawki – jeżeli realizacja zadań wymaga trzydniowej lub dłuższej wizytacji w uczelni;

2) Komisji w sprawach innych niż określone w pkt 1 – w wysokości 18% stawki;

3) Rady – w wysokości 18% stawki.

2. Przewodniczący Komisji, w przypadku szczególnej złożoności i szerokiego zakresu pisemnej opinii, może zwiększyć wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie więcej jednak niż o 50% wysokości tego wynagrodzenia.

§ 4. [Wynagrodzenie przewodniczącego i członków komisji dyscyplinarnej]

1. Przewodniczącemu komisji dyscyplinarnej przy Radzie przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 50% stawki, a przewodniczącym składów orzekających tej komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15% stawki za każdy dzień udziału w posiedzeniu.

2. Członkom komisji dyscyplinarnej przy Radzie przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% stawki za każdy dzień udziału w posiedzeniu.

3. Do przewodniczących składów orzekających i członków komisji dyscyplinarnej przy Radzie stosuje się odpowiednio § 1 ust. 4.

§ 5. [Wynagrodzenie przewodniczących składów orzekających komisji dyscyplinarnej]

1. Przewodniczącym składów orzekających komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15% stawki za każdy dzień udziału w posiedzeniu, a jej członkom – w wysokości 5% stawki za każdy dzień udziału w posiedzeniu.

2. Do przewodniczących składów orzekających i członków komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego stosuje się odpowiednio § 1 ust. 4.

§ 6. [Wynagrodzenie rzeczników dyscyplinarnych]

Rzecznikom dyscyplinarnym powołanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 30% stawki.

§ 7. [Wynagrodzenie Rzecznika Praw Absolwenta]

Rzecznikowi Praw Absolwenta przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 80% stawki.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta (Dz. U. Nr 196, poz. 1166 i Nr 273, poz. 1615), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 56 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »