| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 31 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin (Dz. U. Nr 122, poz. 789 oraz z 2011 r. Nr 272, poz. 1611) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin”;

2) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa paszportów roślin i formularzy paszportów roślin w przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.”;

3) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność organizmów szkodliwych ustala się za każdą próbę pobraną z ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, z których są pobierane próby do badania na obecność organizmów szkodliwych, przekracza ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w ust. 1, opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą ilość.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wielkość, liczbę prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz liczbę powtórzeń badania laboratoryjnego na obecność organizmów szkodliwych ustala się zgodnie ze standardami określonymi przez międzynarodowe organizacje ochrony roślin, w szczególności przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa oraz Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin, a w przypadku ich braku – zgodnie z przyjętą metodą badawczą.”;

4) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pobierania prób nasion do badań na obecność organizmów szkodliwych,”;

5) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Za badanie jednej próby roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, z zastosowaniem jednej metody badawczej, na obecność kilku organizmów szkodliwych jednocześnie pobiera się jedną opłatę.”;

6) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 822, 907 i 1662.

Załącznik 1. [STAWKI OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ZAKRESIE POBIERANIA PRÓB, PRZEPROWADZANIA BADAŃ MAKROSKOPOWYCH I LABORATORYJNYCH, DOKONYWANIA OCENY ORGANOLEPTYCZNEJ ORAZ PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 31 grudnia 2014 r. (poz. 89)

Załącznik nr 1

STAWKI OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ZAKRESIE POBIERANIA PRÓB, PRZEPROWADZANIA BADAŃ MAKROSKOPOWYCH I LABORATORYJNYCH, DOKONYWANIA OCENY ORGANOLEPTYCZNEJ ORAZ PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ

I. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób

1. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność organizmów szkodliwych

Lp.

Rodzaj usługi

Ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów

Stawki opłat (w zł)

1

Pobieranie prób nasion roślin rolniczych:

 

 

1.1

mniejszych od ziarniaków pszenicy

do 10 000 kg

46,00

1.2

większych od ziarniaków pszenicy lub im równych

do 20 000 kg

52,00

2

Pobieranie prób nasion warzyw i ziół:

 

 

2.1

większych od bardzo dużych nasion fasoli typu „piękny Jaś” lub im równych

do 20 000 kg

36,00

2.2

mniejszych od bardzo dużych nasion fasoli typu „piękny Jaś” i większych od nasion grochu

do 5 000 kg

34,00

2.3

mniejszych od nasion grochu lub im równych i większych od nasion pomidora

do 500 kg

25,00

2.4

mniejszych od nasion pomidora lub im równych

do 100 kg

23,00

3

Pobieranie prób nasion kwiatów:

 

 

3.1

większych od nasion groszku pachnącego

do 1 000 kg

39,00

3.2

mniejszych od nasion groszku pachnącego lub im równych i większych od nasion petunii

do 500 kg

32,00

3.3

mniejszych od nasion petunii lub im równych

do 100 kg

31,00

4

Pobieranie prób nasion drzew:

 

 

4.1

większych od nasion dębu

do 5 000 kg

43,00

4.2

mniejszych od nasion dębu lub im równych i większych od nasion świerku

do 500 kg

37,00

4.3

mniejszych od nasion świerku lub im równych

do 100 kg

31,00

5

Pobieranie prób bulw ziemniaka

do 25 000 kg

39,00

6

Pobieranie prób materiału przeznaczonego do rozmnażania wegetatywnego, w tym prób: cebul, bulw, kłączy, korzeni bulwiastych, podkładek, sadzonek, oraz roślin ozdobnych, w tym: roślin doniczkowych, kwiatów, zieleni ciętej, z wyłączeniem cebuli dymki

do 20 000 sztuk

46,00

7

Pobieranie prób cebuli dymki

do 1 000 kg

25,00

8

Pobieranie prób świeżych owoców i warzyw, innych towarów konsumpcyjnych, w tym suszonych lub przetworzonych

do 25 000 kg

36,00

9

Pobieranie prób ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i oleistych, pasz, przetworów zbożowych

do 60 000 kg

41,00

10

Pobieranie prób towarów włóknistych

do 50 opakowań jednostkowych lub 25 000 kg

39,00

11

Pobieranie prób drewna i produktów z drewna

do 100 m3 lub 25 000 kg

47,00

12

Pobieranie prób roślin w czasie ich uprawy

do 1 ha upraw polowych lub do 0,25 ha upraw pod osłonami

56,00

13

Pobieranie prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów innych niż wymienione w lp. 1–12

do 20 000 sztuk, lub do 25 000 kg lub do 100 m3

47,00

 

2. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób podłoży i wody

Lp.

Rodzaj usługi

Stawki opłat (w zł)

1

Pobieranie prób gleby dla jednego organizmu szkodliwego lub grupy organizmów szkodliwych, dla których próby pobiera się z zastosowaniem tej samej metodyki, z powierzchni:

 

do 0,25 ha

30,00

powyżej 0,25 do 0,50 ha

44,00

powyżej 0,50 do 1,00 ha

63,00

za każdy następny rozpoczęty ha

63,00

2

Pobieranie prób podłoża uprawowego dla jednego organizmu szkodliwego lub grupy organizmów szkodliwych, dla których próby pobiera się z zastosowaniem tej samej metodyki, w workach lub luzem, lub podłoża towarzyszącego materiałowi roślinnemu do 100 m3 lub do 25 000 kg, lub do 20 000 sztuk materiału roślinnego

37,00

3

Pobieranie prób wody:

z każdego badanego ujęcia

22,00

 

3. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób roślin i produktów roślinnych do badań na obecność metali ciężkich i innych pierwiastków, azotanów, azotynów oraz substancji szkodliwych i pozostałości środków ochrony roślin

Lp.

Rodzaj usługi

Ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów

Stawki opłat (w zł)

1

Pobieranie prób roślin i produktów roślinnych do badań na obecność metali ciężkich i innych pierwiastków, azotanów, azotynów oraz substancji szkodliwych i pozostałości środków ochrony roślin

do 25 000 kg

36,00

 

II. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań makroskopowych i laboratoryjnych

1. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie przeprowadzania fitosanitarnej oceny makroskopowej prób pobranych z partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz za świadczenie usług w zakresie przeprowadzania badań laboratoryjnych prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów – na obecność organizmów szkodliwych

Lp.

Rodzaj usługi

Stawki opłat (w zł/1 próbę1))

1

2

3

1

Fitosanitarna ocena makroskopowa próby

10,00

2

Czynności wstępne, poprzedzające badania laboratoryjne:

 

2.1

podkiełkowywanie materiału roślinnego

70,00

2.2

stymulacja zarodnikowania grzybów i organizmów grzybopodobnych

26,00

2.3

hodowla szkodników w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności do stadium pozwalającego na ich oznaczenie

27,50

3

Badanie na obecność wirusów, wiroidów i organizmów wirusopodobnych, z zastosowaniem:

 

3.1

testu biologicznego

108,00

3.2

testu ELISA (od 1 do 5 roślin lub ich części)

36,00

3.3

metody elektroforezy powrotnej (R-PAGE) – badanie na obecność wiroidów

198,00

3.4

metody PCR:

 

3.4.1

metodą „IC-RT-PCR”

212,00

3.4.2

metodą „RT-PCR”

228,00

3.4.3

metodą „One-step RT-PCR”

281,00

3.4.4

metodą „nested PCR”

290,00

3.4.5

metodą „PCR”

285,00

3.5

metody real-time PCR:

 

3.5.1

na obecność wirusa mozaiki pepino – badanie nasion pomidora:

 

3.5.1.1

wg Linga

555,00

3.5.1.2

wg Mummforda

747,00

3.5.2

badanie na obecność innych wirusów, wiroidów i fitoplazm

219,00

3.6

metody RFLP

61,00

3.7

metody „PCR-RFLP” na obecność Apple poliferation mycoplasm (Candidatus Phytoplasma mali), Pear decline mycoplasm (Candidatus Phytoplasma pyri), Apricot chlorotic leafroll mycoplasm (Candidatus Phytoplasma prunorum)

52,00

4

Badanie na obecność bakterii lub identyfikacja bakterii, z zastosowaniem:

 

4.1

metody IF, w przypadku:

 

4.1.1

porażenia utajonego nasion przez Xanthomonas campestris pv. phaseoli, Clavibacter michiganensis ssp. iInsidiosus i Erwinia stewartii

152,00

4.1.2

porażenia utajonego bulw ziemniaka przez Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum (jeden z patogenów lub obydwa jednocześnie)

110,00

4.1.3

porażenia utajonego materiału roślinnego przez inne bakterie

110,00

4.1.4

czystej kultury

106,50

4.2

metody hodowlanej, w przypadku:

 

4.2.1

jawnego porażenia materiału roślinnego

84,00

4.2.2

utajonego porażenia materiału roślinnego

130,00

4.3

testu ELISA (badanie materiału roślinnego lub czystej kultury)

36,00

4.4

testów biochemicznych (badanie czystej kultury)

68,00

4.5

barwienia Grama (badanie czystej kultury)

21,00

4.6

testu aglutynacji (badanie czystej kultury)

21,00

4.7

metody PCR

222,00

4.8

metody FISH

129,00

4.9

metody FAP

120,00

4.10

testu biologicznego lub testu patogeniczności

123,00 

4.11

metody real-time PCR

367,00

5

Jednokrotne badanie 1 ujęcia wód powierzchniowych na obecność Ralstonia solanacearum

43,00

6

Badanie na obecność grzybów i organizmów grzybopodobnych lub ich identyfikacja, z zastosowaniem:

 

6.1

metody mikroskopowej (morfologiczno-metrycznej)

58,00

6.2

metody obmywania i odwirowywania (wykrywanie i identyfikacja)

61,50

6.3

metody hodowlanej (wykrywanie obecności grzybów i organizmów grzybopodobnych)

137,00

6.4

metody PCR

257,00

6.5

metody elektroforezy izoenzymów przy użyciu aparatu Phast System

411,00

6.6

testu Duncana – wykrywanie i identyfikacja Phytophthora fragariae var. fragariae

109,00

6.7

metody pułapkowej – wykrywanie Phytophthora spp.

54,00

6.8

metody stymulacji objawów – wykrywanie porażenia utajonego Phoma exigua var. foveata

70,00

6.9

metody chromatografii cienkowarstwowej – identyfikacja Phoma exigua var. foveata

84,00

6.10

metody epifluorescencji bezpośredniej – identyfikacja Tilletia controversa lub Tilletia caries

36,00

6.11

testu ELISA – wykrywanie i identyfikacja Colletotrichum acutatum

129,00

6.12

testu z paraquatem – wykrywanie Colletotrichum acutatum

592,00

6.13

metody real-time PCR

365,50

6.14

badanie gleby lub innego podłoża na obecność Synchytrium endobioticum, z zastosowaniem:

 

6.14.1

metody przesiewania na mokro i flotacji (Pratt lub Jellema)

37,00 

6.14.2

testu biologicznego

115,00

7

Badanie na obecność nicieni lub ich identyfikacja, z zastosowaniem:

 

7.1

metody mikroskopowej (morfologiczno-metrycznej):

 

7.1.1

identyfikacja cyst mątwików rodzajów Globodera i Heterodera

34,00

7.1.2

identyfikacja innych nicieni

60,00

7.2

metody Baermanna:

 

7.2.1

ekstrakcja nicieni z materiału roślinnego

22,00

7.2.2

ekstrakcja nicieni z gleby, podłoża lub nawozu naturalnego

71,00

7.3

metody z zastosowaniem aparatu Oostenbrinka (ekstrakcja nicieni z gleby lub podłoża)

 

7.3.1

ekstrakcja nicieni rodzaju Longidorus i Xiphinema

15,00

7.3.2

ekstrakcja innych nicieni

73,00

7.4

metody butelkowej, metody Buhra, metody z zastosowaniem aparatu Seinhorsta, aparatu Wilkego lub automatycznego ekstraktora do cyst (ekstrakcja cyst mątwików z gleby lub innego podłoża)

20,00

7.5

metody inkubacji korzeni (ekstrakcja nicieni)

21,00

7.6

metody ekstrakcji nicieni z drewna (inkubacja próbek i ekstrakcja nicieni)

43,00

7.7

metody barwienia korzeni (wykrywanie nicieni)

29,00

7.8

metody przesiewania i przeglądania – badanie ziarna na obecność galasów Anguina tritici i Anguina agrostis

29,00

7.9

testu biologicznego – badanie gleby na obecność Meloidogyne spp.

90,00

7.10

metody PCR – identyfikacja Globodera pallida i Globodera rostochiensis, Bursaphelenchus mucronatus i Bursaphelenchus xylophilus, Meloidogyne fallax i Meloidogyne chitwoodi

223,00

7.11

metody PCR/RFLP:

 

7.11.1

identyfikacja Globodera pallida, Globodera rostochiensis i Globodera artemisiae

258,00

7.11.2

identyfikacja Meloidogyne fallax i Meloidogyne chitwoodi

273,50

7.11.3

identyfikacja innych nicieni

299,50

7.12

metody przeglądania miąższu bulwy w przypadku badania bulw ziemniaka w celu wykrycia obecności nicieni Nacobbus aberrans i Meloidogyne spp.

57,00

7.13

metody enzymatycznej w celu wykrywania obecności Meloidogyne spp.

134,00

7.14

metody real-time PCR

362,00

8

Badanie na obecność roztoczy lub ich identyfikacja, z zastosowaniem:

 

8.1

metody przesiewania i przeglądania (ekstrakcja szkodników)

28,00

8.2

metody mikroskopowej (morfologiczno-metrycznej), przy użyciu mikroskopu optycznego (oznaczenie szkodnika, w tym wykonanie preparatu mikroskopowego)

87,00

9

Badanie na obecność owadów lub ich identyfikacja:

 

9.1

ekstrakcja szkodników:

 

9.1.1

metodą przesiewania i przeglądania

28,00

9.1.2

z zastosowaniem aparatu Tüllgrena

29,00

9.1.3

metodą flotacji

29,00

9.2

badanie nasion metodą barwienia (metoda Brudnej lub Frankenfelda-Harrisa)

32,00

9.3

identyfikacja szkodnika metodą mikroskopową (morfologiczno-metryczną):

 

9.3.1

przy użyciu mikroskopu stereoskopowego lub optycznego, bez spreparowania okazów lub wykonania preparatów mikroskopowych

45,50

9.3.2

identyfikacja szkodnika przy użyciu mikroskopu stereoskopowego, w tym spreparowanie okazów

52,00

9.3.3

identyfikacja szkodnika przy użyciu mikroskopu optycznego, w tym wykonanie preparatów mikroskopowych

86,00

10

Badanie na obecność chwastów i roślin pasożytniczych lub ich oznaczenie, z zastosowaniem:

 

10.1

metody przesiewania i przeglądania:

 

10.1.1

analiza na obecność nasion roślin rodzaju Cuscuta

110,00

10.1.2

analiza na obecność nasion chwastów i roślin pasożytniczych innych niż rośliny rodzaju Cuscuta

28,00

10.2

metody elektromagnetycznej (analiza na obecność nasion roślin rodzaju Cuscuta)

29,00

10.3

metody mikroskopowej (morfologiczno-metrycznej), przy użyciu mikroskopu stereoskopowego

 

10.3.1

identyfikacja okazów roślin

28,00

10.3.2

identyfikacja nasion roślin rodzaju Cuscuta

41,50

10.3.3

identyfikacja nasion chwastów i roślin pasożytniczych innych niż nasiona roślin rodzaju Cuscuta

28,00

 

2. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych cech jakościowych prób nasion

Lp.

Rodzaj usługi

Stawki opłat (w zł)

1

Oznaczenie w próbie średniej jednej z cech jakościowych, z wyjątkiem oznaczeń wymienionych w lp. 2:

 

1.1

nasion gatunków roślin bobowatych drobnonasiennych, traw, roślin oleistych i włóknistych oraz gatunków roślin warzywnych i ozdobnych

61,00

1.2

nasion pozostałych gatunków roślin

47,00

2

Oznaczenie w próbie średniej żywotności nasion

146,00

3

Badanie na obecność modyfikacji genetycznych:

 

3.1

izolacja DNA

125,00

3.2

wykrywanie i identyfikacja modyfikacji genetycznych – analiza jakościowa na obecność jednego elementu lub genu lub zdarzenia transformacyjnego z zastosowaniem metody PCR

54,00

3.3

oznaczenie procentowej zawartości modyfikacji genetycznej – analiza ilościowa metodą real-time PCR

768,00

 

3. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych mających na celu oznaczenie pozostałości środków ochrony roślin

Lp.

Rodzaj usługi

Stawki opłat (w zł)

1

Oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym techniką chromatografii gazowej:

 

1.1

GC-NPD

305,00

1.2

GC-ECD

283,00

2

Oznaczanie pozostałości fungicydów ditiokarbaminianowych techniką spektrofotometryczną

125,00

3

Oznaczanie karbendazymu w materiale roślinnym techniką chromatografii cieczowej HPLC

234,00

 

III. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie dokonywania fitosanitarnej oceny organoleptycznej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów

Lp.

Rodzaj usługi

Stawki opłat (w zł)

1

Ocena upraw polowych, szklarniowych i leśnych, roślin rosnących pojedynczo lub w skupiskach:

 

1.1

do 1 ha

53,00

1.2

za każdy następny rozpoczęty hektar

53,00

2

Ocena materiału roślinnego przechowywanego lub przewożonego:

 

2.1

do ilości wskazanej w części I ust. 1

37,00

2.2

za każdą następną część materiału roślinnego do ilości wskazanej w części I ust. 1

37,00

3

Ocena podłoża:

 

3.1

do 100 m3 lub 20 000 szt., lub 25 000 kg

31,00

3.2

za każde rozpoczęte następne 100 m3 lub 20 000 szt., lub 25 000 kg

31,00

 

IV. Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie przeprowadzania szkoleń

Lp.

Rodzaj usługi

Stawki opłat (w zł2))

1

Szkolenie teoretyczne

12,00

2

Szkolenie praktyczne

61,00

 


1) Stawka za jednokrotne przebadanie 1 próby (lub podpróbki, jeżeli wynika to z metodyki badania) 1 metodą na obecność 1 organizmu szkodliwego lub grupy organizmów szkodliwych.

2) Za 1 godzinę szkolenia od 1 uczestnika.

Załącznik 2. [STAWKI OPŁAT ZA WYDAWANIE PASZPORTÓW ROŚLIN I FORMULARZY PASZPORTÓW ROŚLIN PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA]

Załącznik nr 2

STAWKI OPŁAT ZA WYDAWANIE PASZPORTÓW ROŚLIN I FORMULARZY PASZPORTÓW ROŚLIN PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Lp.

Czynność

Stawki opłat (w zł/szt.)

1

Wydanie paszportu roślin w formie etykiety zawierającej:

 

1) 10 informacji

0,37

2) 5 informacji

0,20

2

Wydanie formularza paszportu roślin w przypadkach, o których mowa w art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, w formie etykiety zawierającej:

 

1) 10 informacji

0,30

2) 5 informacji

0,14

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »