reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 11, poz. 80), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 228, poz. 1515);

2) rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1680).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 228, poz. 1515), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1680), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 lutego 2015 r. (poz. 273)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 stycznia 2005 r.

w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.2) Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania z wnioskiem o zezwolenie na przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, zwanymi dalej odpowiednio „wnioskiem” i „zezwoleniem”;

2) wzór wniosku;

3) warunki wykonywania lotu przez obcy wojskowy statek powietrzny w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. (uchylony).3)

§ 3.4) 1. Wniosek składa się Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych w formie pisemnej lub elektronicznej na co najmniej 7 dni roboczych przed określonym we wniosku terminem wlotu obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek przesyła się Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych za pośrednictwem urządzeń i sieci telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych albo za pośrednictwem operatora pocztowego. Wniosek może być przesłany również drogą dyplomatyczną za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

§ 4. Wzór wniosku o zezwolenie na:

1) jednorazowe przekroczenie granicy państwowej i lot jednego lub więcej niż jednego obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wielokrotne przekraczanie granicy państwowej i lot jednego lub więcej niż jednego obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.5) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych uzgadnia zezwolenie z instytucją zapewniającą służby żeglugi powietrznej, wyznaczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768), oraz – w razie potrzeby – Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Głównym Policji lub Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 6. 1.6) Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych doręcza wnioskodawcy zezwolenie lub odmowę zezwolenia na co najmniej 2 dni robocze przed określonym we wniosku terminem wlotu obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku zgłoszenia przez wnioskodawcę informacji o znajdowaniu się na pokładzie obcego wojskowego statku powietrznego ładunku niebezpiecznego, w zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera się stosowną klauzulę w tym zakresie.

3. Do doręczenia zezwolenia lub odmowy zezwolenia stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 2.

§ 7.7) W przypadku braku możliwości wykonania lotu, na który Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych udzielił jednorazowego zezwolenia, lot taki może być wykonany przez obcy wojskowy statek powietrzny w ciągu następnych 72 godzin po określonym we wniosku terminie wlotu w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem zgłoszenia Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych przez wnioskodawcę nowego terminu i miejsca przekroczenia granicy państwowej na co najmniej 1 dzień roboczy przed wlotem tego statku w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8.7) W przypadku udzielenia wielokrotnego zezwolenia wnioskodawca zgłasza Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych każdy lot obcego wojskowego statku powietrznego, którego dotyczy zezwolenie, w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej na co najmniej 1 dzień roboczy przed wlotem tego statku w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej lub wylotem z tej przestrzeni, a jeżeli podczas lotu nie nastąpi przekroczenie granicy państwowej – na co najmniej 1 dzień roboczy przed startem obcego wojskowego statku powietrznego.

§ 9. 1.8) Lot, na który Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych udzielił zezwolenia, może być wykonany w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej dostępnej dla ruchu lotniczego zgodnie z zasadami korzystania z tej przestrzeni określonymi w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, a także określonymi w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umowach międzynarodowych i innych umowach międzynarodowych zawartych w sposób dopuszczony przez takie umowy.

2.8) Przed wykonaniem lotu, na który Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych udzielił zezwolenia, dowódca obcego wojskowego statku powietrznego składa instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego plan lotu sporządzony zgodnie z zasadami ustalonymi w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP Polska. W planie lotu zamieszcza się również dane dotyczące zezwolenia.

3. Obcy wojskowy statek powietrzny wykonuje lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem w szczególności polskich przepisów o ochronie środowiska naturalnego oraz przepisów dotyczących spraw radiokomunikacyjnych, sanitarnych, skarbowych i imigracyjnych.

4.9) Organ dowodzenia obroną powietrzną informuje każdorazowo Dyżurnego Dowódcę Obrony Powietrznej o przekroczeniu granicy państwowej i wykonywaniu zadań w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez obce wojskowe statki powietrzne wykonujące zadania wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

§ 10.10) Pomimo udzielenia zezwolenia przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego może w każdym czasie zakazać wykonania lotu obcego wojskowego statku powietrznego, którego dotyczy zezwolenie, lub zakazać kontynuowania takiego lotu albo zmienić warunki lotu w przypadku wprowadzenia ograniczeń dostępności przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, przy zachowaniu przepisów innych ustaw i postanowień umów międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, w tym postanowień organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia11).12)


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 164, poz. 1108, z 2011 r. Nr 50, poz. 255 i Nr 217, poz. 1280 oraz z 2013 r. poz. 852.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 228, poz. 1515), które weszło w życie z dniem 8 stycznia 2009 r.

3) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1680), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 18 stycznia 2005 r.

12) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lipca 1993 r. w sprawie warunków wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez własne i obce wojskowe statki powietrzne oraz sposobu postępowania Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych, przekraczających granicę państwową bez wymaganego zezwolenia (M.P. Nr 40, poz. 406 oraz z 1997 r. Nr 77, poz. 728), które w części dotyczącej wykonania upoważnienia art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z późn. zm.) utraciło moc z dniem 29 marca 2001 r. na podstawie art. 34 pkt 3 i art. 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), w części dotyczącej wykonania upoważnienia art. 28 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z późn. zm.) utraciło moc z dniem 15 czerwca 2001 r. na podstawie art. 1 pkt 27 i art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 498) oraz w części dotyczącej wykonania upoważnienia art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z późn. zm.) utraciło moc z dniem 16 listopada 2004 r. na podstawie art. 222 w związku z art. 232 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 5 stycznia 2005 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWE PRZEKROCZENIE GRANICY PAŃSTWOWEJ I LOT OBCEGO WOJSKOWEGO STATKU POWIETRZNEGO W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA WIELOKROTNE PRZEKRACZANIE GRANICY PAŃSTWOWEJ I LOT OBCEGO WOJSKOWEGO STATKU POWIETRZNEGO W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama