reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 930 i 1336 oraz z 2016 r. poz. 904 i 1954) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej]

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 273) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3–5 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Wniosek składa się Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych w postaci papierowej lub elektronicznej, za pośrednictwem operatora pocztowego, poczty elektronicznej, faksu, sieci lub systemów teleinformatycznych lub w inny dostępny sposób, w tym drogą dyplomatyczną za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Wniosek składa się w następujących terminach:

1) 2 dni robocze przed planowanym lotem tranzytowym wojskowych statków powietrznych bez ładunku niebezpiecznego lub z ładunkiem niebezpiecznym;

2) 3 dni robocze przed planowanym lądowaniem wojskowych statków powietrznych na międzynarodowych lotniskach bez ładunku niebezpiecznego lub z ładunkiem niebezpiecznym;

3) 3 dni robocze przed planowanym lądowaniem wojskowych statków powietrznych należących do państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na wojskowych lotniskach bez ładunku niebezpiecznego lub z ładunkiem niebezpiecznym;

4) 10 dni roboczych przed planowanym lądowaniem wojskowych statków powietrznych nienależących do państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na wojskowych lotniskach bez ładunku niebezpiecznego lub z ładunkiem niebezpiecznym;

5) 3 dni robocze przed planowanym lądowaniem obcych cywilnych statków powietrznych realizujących zadania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przewozu ładunków lub żołnierzy, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub Biura Ochrony Rządu lub pracowników wojska na lotniska wojskowe lub z lotnisk wojskowych, wpisanych do rejestru lotnisk wojskowych prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej.

§ 4. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych informuje o wydanym zezwoleniu instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej, wyznaczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 128 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 1948), oraz – w razie potrzeby – Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji lub Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.”;

2) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych doręcza wnioskodawcy zezwolenie lub odmowę zezwolenia co najmniej na 1 dzień roboczy przed określonym we wniosku terminem wlotu obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do doręczenia zezwolenia lub odmowy zezwolenia stosuje się odpowiednio przepis § 3 ust. 1.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W przypadku braku możliwości wykonania lotu, na który Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych udzielił zezwolenia, lot taki może być wykonany przez obcy wojskowy statek powietrzny w ciągu 24 godzin przed oraz w ciągu następnych 72 godzin po określonym we wniosku terminie wlotu w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem zgłoszenia Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych przez wnioskodawcę nowego terminu i miejsca przekroczenia granicy państwowej co najmniej na 1 dzień roboczy przed wlotem tego statku w przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej.”;

4) uchyla się § 8;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

6) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy dotychczasowe]

Do wniosków o zezwolenie na przekroczenie granicy państwowej i lot obcego wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PRZEKROCZENIE GRANICY PAŃSTWOWEJ I LOT OBCEGO WOJSKOWEGO STATKU POWIETRZNEGO W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 30 listopada 2016 r. (poz. 2120)

WZÓR – WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PRZEKROCZENIE GRANICY PAŃSTWOWEJ I LOT OBCEGO WOJSKOWEGO STATKU POWIETRZNEGO W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama