REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 719

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 11 maja 2015 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. [Forma prowadzenia rejestru zbiorów danych]

1. Rejestr zbiorów danych, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy, zwany dalej „rejestrem”, składa się z wykazu zbiorów danych zawierającego informacje określone w § 3 odrębnie dla każdego zbioru danych.

2. Rejestr jest prowadzony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

§ 3. [Informacje zawarte w rejestrze]

1. W rejestrze znajdują się następujące informacje dotyczące każdego zbioru danych:

1) nazwa zbioru danych;

2) oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;

3) oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu;

4) oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi;

5) podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych;

6) cel przetwarzania danych w zbiorze;

7) opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;

8) zakres danych przetwarzanych w zbiorze;

9) sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

10) sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;

11) oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

12) informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.

2. W rejestrze podaje się datę wpisu każdego zbioru danych do rejestru, a także datę ostatniej aktualizacji informacji dotyczących każdego zbioru danych.

3. W przypadku wykreślenia zbioru danych z rejestru w rejestrze pozostawia się nazwę zbioru danych, datę wpisania zbioru danych oraz datę ostatniej aktualizacji informacji dotyczących tego zbioru wraz z adnotacją, że jest to data wykreślenia zbioru z rejestru.

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, są udostępniane w rejestrze do przeglądania w powszechnie zrozumiałej formie, według kolejności określonej w ust. 1.

§ 4. [Czynności dokonywane przez administratora bezpieczeństwa informacji]

1. Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru:

1) wpisuje zbiór danych do rejestru przed rozpoczęciem przetwarzania w zbiorze danych;

2) aktualizuje informacje dotyczące zbioru danych w rejestrze – w przypadku zmiany informacji objętych wpisem;

3) wykreśla zbiór danych z rejestru – w przypadku zaprzestania przetwarzania w nim danych osobowych;

4) udostępnia rejestr do przeglądania.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje się niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia powodującego obowiązek ich dokonania.

§ 5. [Udostępnienie rejestru do przeglądania]

1. W przypadku prowadzenia rejestru w postaci elektronicznej administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia rejestr do przeglądania:

1) na stronie internetowej administratora danych, przy czym na stronie głównej umieszcza się odwołanie umożliwiające bezpośredni dostęp do rejestru, lub

2) na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych znajdującym się w siedzibie lub miejscu zamieszkania tego administratora, lub

3) przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych.

2. W przypadku prowadzenia rejestru w postaci papierowej administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie lub miejscu zamieszkania administratora danych.

3. W przypadku prowadzenia rejestru wyłącznie w postaci elektronicznej albo w postaci papierowej i postaci elektronicznej administrator bezpieczeństwa informacji może zdecydować, że w odniesieniu do informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, w postaci elektronicznej udostępnia się do przeglądania wyłącznie informacje o powierzeniu przetwarzania danych innemu podmiotowi, a jego oznaczenie i adres siedziby lub miejsca zamieszkania są udostępniane do przeglądania jedynie w sposób określony w ust. 2.

§ 6. [Historia zmian w rejestrze]

Administrator bezpieczeństwa informacji odnotowuje historię zmian w rejestrze zawierającą:

1) informację o rodzaju zmiany (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie);

2) datę dokonania zmiany;

3) informację o zakresie zmiany.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-25
  • Data wejścia w życie: 2015-05-26
  • Data obowiązywania: 2015-05-26
  • Dokument traci ważność: 2019-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA