| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 czerwca 2015 r.

w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wykaz chorób lub ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz do służby poza granicami państwa wraz ze wskazaniem kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej;

2) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do pełnienia służby w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na poszczególnych stanowiskach służbowych wymagających szczególnych predyspozycji zdrowotnych wraz ze wskazaniem kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej;

3) wykaz chorób i ułomności uwzględniany przy orzekaniu o ograniczonej zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych i rodzajach wojsk oraz na określonych stanowiskach służbowych wraz ze wskazaniem kategorii zdolności do zawodowej służby wojskowej;

4) właściwość i tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich;

5) tryb kierowania do wojskowych komisji lekarskich żołnierzy zawodowych i osób ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej;

6) szczegółowe warunki orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej;

7) szczegółowe warunki orzekania o ograniczonej zdolności do zawodowej służby wojskowej;

8) szczegółowe warunki orzekania o zdolności do służby wojskowej poza granicami państwa;

9) tryb rozpatrywania sprzeciwów wobec projektów orzeczeń wojskowych komisji lekarskich oraz uchylania orzeczeń w trybie nadzoru;

10) sposób ustalania związku chorób oraz śmierci ze służbą wojskową;

11) wzór skierowania do wojskowych komisji lekarskich;

12) wzory orzeczeń wydawanych przez wojskowe komisje lekarskie.

§ 2. [Wykazy chorób lub ułomności]

1. Wykazy chorób lub ułomności, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 2. Wykaz chorób lub ułomności, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 2

Właściwość wojskowych komisji lekarskich

§ 3. [Organy właściwe do orzekania o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej]

1. Właściwe do orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej są:

1) rejonowe wojskowe komisje lekarskie w Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żaganiu,

2) Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie,

3) Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku,

4) Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

– zwane dalej „wojskowymi komisjami lekarskimi”.

2. Właściwość miejscową wojskowej komisji lekarskiej ustala się:

1) w stosunku do żołnierzy zawodowych – według miejsca stacjonowania jednostki wojskowej lub pododdziału jednostki wojskowej, w której pełnią służbę;

2) w stosunku do osób ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej – według miejsca ich zamieszkania.

§ 4. [Rejonowe wojskowe komisje lekarskie]

Rejonowe wojskowe komisje lekarskie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, stosownie do ich właściwości miejscowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144 i 529) są właściwe w zakresie:

1) orzekania o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej:

a) żołnierzy zawodowych,

b) żołnierzy pełniących służbę kandydacką,

c) osób ubiegających się o powołanie do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej;

2) orzekania w stosunku do osób, o których mowa w pkt 1, o zdolności do pełnienia służby:

a) poza granicami państwa,

b) w jednostkach desantowo-szturmowych,

c) w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego,

d) w warunkach działania prądu elektrycznego;

3) orzekania w stosunku do żołnierzy, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, o związku chorób, ułomności i śmierci odpowiednio z zawodową służbą wojskową albo służbą kandydacką;

4) orzekania w stosunku do żołnierzy, o których mowa w pkt 1 lit. a, o:

a) zdolności do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami,

b) potrzebie długotrwałego lub stałego zwolnienia żołnierza zawodowego ze względu na stan zdrowia od niektórych zajęć służbowych,

c) zdolności do pełnienia służby na określonych stanowiskach służbowych,

d) zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa,

e) zdolności do pełnienia służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

f) zdolności do pełnienia służby w Żandarmerii Wojskowej.

§ 5. [Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie]

Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie jest właściwa w zakresie:

1) orzekania w stosunku do żołnierzy zawodowych – członków personelu latającego, personelu naziemnego zabezpieczenia lotów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej, personelu obsługi bezzałogowych statków powietrznych:

a) o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,

b) o zdolności do pełnienia służby w powietrzu, służby naziemnego zabezpieczenia lotów lub służby inżynieryjno-lotniczej oraz o zdolności do obsługi bezzałogowych statków powietrznych,

c) w sprawach wymienionych w § 4 pkt 2, 3 i 4 lit. a–e;

2) orzekania w stosunku do żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących służbę kandydacką oraz osób ubiegających się o powołanie do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej o zdolności do pełnienia służby w charakterze instruktorów-skoczków spadochronowych oraz skoczków spadochronowych doświadczalnych, personelu obsługi bezzałogowych statków powietrznych;

3) przeprowadzania okresowych i okolicznościowych badań lekarskich żołnierzy, o których mowa w pkt 1;

4) orzekania w stosunku do:

a) kandydatów na żołnierzy zawodowych ubiegających się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,

b) przeprowadzanie okresowych i okolicznościowych badań lekarskich podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

§ 6. [Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku]

Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku jest właściwa w zakresie:

1) orzekania w stosunku do żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w jednostkach Marynarki Wojennej:

a) o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,

b) o zdolności do pełnienia służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej oraz w jednostkach nadbrzeżnych Marynarki Wojennej,

c) w sprawach wymienionych w § 4 pkt 2, 3 i 4 lit. a–e;

2) orzekania o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej:

a) osób ubiegających się o przyjęcie do Akademii Marynarki Wojennej i Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej,

b) podchorążych Akademii Marynarki Wojennej i kadetów Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej;

3) orzekania w stosunku do kandydatów, o których mowa w pkt 2 lit. a:

a) o zdolności do pełnienia służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej oraz w jednostkach nadbrzeżnych Marynarki Wojennej,

b) w sprawach wymienionych w § 4 pkt 2;

4) orzekania w stosunku do żołnierzy, o których mowa w pkt 2 lit. b:

a) o zdolności do pełnienia służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej oraz w jednostkach nadbrzeżnych Marynarki Wojennej,

b) w sprawach wymienionych w § 4 pkt 2 i 3;

5) orzekania w stosunku do żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących służbę kandydacką oraz osób ubiegających się o powołanie do pełnienia służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej:

a) o zdolności do pełnienia służby w charakterze nurków i płetwonurków,

b) w sprawach, o których mowa w § 4, zgodnie z właściwością miejscową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

6) przeprowadzania okresowych i okolicznościowych badań lekarskich żołnierzy, o których mowa w pkt 1 i 2 lit. b, w tym pełniących służbę w charakterze nurków i płetwonurków.

§ 7. [Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie]

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie jest właściwa w zakresie:

1) rozpatrywania odwołań od orzeczeń pozostałych wojskowych komisji lekarskich;

2) zajmowania stanowisk w sprawie sprzeciwów zgłoszonych do projektów orzeczeń wojskowych komisji lekarskich.

Rozdział 3

Kierowanie do wojskowych komisji lekarskich

§ 8. [Skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej]

1. W przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, podmiot określony w art. 5 ust. 5 ustawy, zwany dalej „podmiotem kierującym”, kieruje żołnierza zawodowego do wojskowej komisji lekarskiej zgodnie z jej właściwością.

2. Żołnierza zawodowego powracającego po zakończeniu pełnienia służby poza granicami państwa kieruje się niezwłocznie po powrocie do kraju do wojskowej komisji lekarskiej, która orzekała o jego zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa przed wyjazdem.

3. Żołnierza zawodowego powracającego po zakończeniu pełnienia służby poza granicami państwa, który był wyznaczony na stanowisko służbowe poza granicami państwa, na jego wniosek kieruje się niezwłocznie po powrocie do kraju do wojskowej komisji lekarskiej właściwej ze względu na nowe miejsce pełnienia służby.

4. Wzór skierowania do wojskowej komisji lekarskiej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 9. [Dokumenty dotyczące stanu zdrowia żołnierza, dołączane do skierowania]

Podmiot kierujący dołącza do skierowania do wojskowej komisji lekarskiej posiadane dokumenty, które dotyczą stanu zdrowia żołnierza zawodowego i mogą mieć znaczenie dla ustalenia związku choroby lub ułomności z zawodową służbą wojskową.

§ 10. [Potwierdzenie stawienia się żołnierza do komisji]

1. Przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej przesyła podmiotowi kierującemu w terminie 14 dni od dnia stawienia się żołnierza zawodowego do wojskowej komisji lekarskiej potwierdzenie stawienia się tego żołnierza do komisji.

2. Na wniosek podmiotu kierującego przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej przesyła temu podmiotowi zawiadomienie o niestawieniu się żołnierza zawodowego do komisji w określonym terminie i miejscu.

3. Przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej przesyła podmiotowi kierującemu zawiadomienie o niepoddaniu się żołnierza zawodowego badaniom lekarskim lub specjalistycznym w terminie wyznaczonym przez tę komisję.

Rozdział 4

Orzekanie o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej i do pełnienia tej służby poza granicami państwa oraz ustalanie związku choroby i śmierci z zawodową służbą wojskową

§ 11. [Wykaz chorób i ułomności]

Przy orzekaniu o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej i zaliczaniu do jednej z kategorii zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej wojskowe komisje lekarskie uwzględniają wykaz chorób i ułomności, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 12. [Orzekanie o zdolności do służby]

1. Wojskowe komisje lekarskie mogą orzekać o zdolności do służby:

1) w składzie personelu latającego, personelu naziemnego zabezpieczenia lotów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej;

2) na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej oraz w jednostkach nadbrzeżnych Marynarki Wojennej;

3) w jednostkach desantowo-szturmowych;

4) w Żandarmerii Wojskowej;

5) w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

6) w charakterze nurków i płetwonurków;

7) w charakterze instruktorów-skoczków spadochronowych oraz skoczków spadochronowych doświadczalnych;

8) w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego;

9) w warunkach działania prądu elektrycznego.

2. Na potrzeby orzekania o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się następujące kategorie zdolności fizycznej i psychicznej do tej służby:

1) kandydaci i piloci samolotów bojowych naddźwiękowych oraz piloci doświadczalni samolotów naddźwiękowych:

a) zdolny – Z/IA,

b) trwale lub czasowo niezdolny – N/IA;

2) kandydaci i piloci samolotów bojowych poddźwiękowych oraz piloci doświadczalni samolotów poddźwiękowych:

a) zdolny – Z/IB,

b) trwale lub czasowo niezdolny – N/IB;

3) kandydaci i piloci doświadczalni samolotów innych niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz śmigłowców:

a) zdolny – Z/IC,

b) trwale lub czasowo niezdolny – N/IC;

4) pozostały personel latający i kandydaci do tego personelu:

a) zdolny – Z/II,

b) trwale lub czasowo niezdolny – N/II;

5) personel naziemny zabezpieczenia lotów i kandydaci do tego personelu oraz personel służby inżynieryjno-lotniczej i kandydaci do tego personelu:

a) zdolny – Z/III, Z/SIL,

b) trwale lub czasowo niezdolny – N/III, N/SIL.

3. Na potrzeby orzekania o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 6, ustala się następujące kategorie zdolności fizycznej i psychicznej do tej służby:

1) kandydaci do służby na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej:

a) zdolny – Z/I-IV/A,

b) niezdolny – N/I-IV/A;

2) słuchacze wojskowych szkół morskich i kursów szkolenia specjalistów morskich:

a) zdolny – Z/I-IV/B,

b) niezdolny – N/I-IV/B – podlega wyokrętowaniu,

c) czasowo niezdolny – N/I-IV/B – podlega wyokrętowaniu na okres do 3 miesięcy;

3) żołnierze zawodowi – specjaliści morscy:

a) zdolny – Z/I-IV/C,

b) niezdolny – N/I-IV/C – podlega wyokrętowaniu,

c) czasowo niezdolny – N/I-IV/C – podlega wyokrętowaniu na okres do 6 miesięcy.

4. Na potrzeby orzekania o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa ustala się następujące kategorie zdolności fizycznej i psychicznej do tej służby:

1) zdolny do służby poza granicami państwa – Z;

2) niezdolny do służby poza granicami państwa – N.

§ 13. [Orzekanie według wykazu chorób i ułomności]

1. W przypadkach, o których mowa w § 12, wojskowe komisje lekarskie orzekają według wykazu chorób i ułomności określonych w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia – w odniesieniu do zawodowej służby wojskowej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 3–5 i 7–9 oraz ust. 4;

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia – w odniesieniu do zawodowej służby wojskowej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, 2 i 6.

2. Jeżeli dla danego przypadku nie ma odpowiedniego paragrafu lub punktu w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, przypadek ten kwalifikuje się według paragrafu lub punktu najbardziej zbliżonego.

§ 14. [Orzekanie o zdolności żołnierza zawodowego do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa]

1. Orzekając o zdolności żołnierza zawodowego do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, wojskowa komisja lekarska dokonuje oceny jego stanu zdrowia stosownie do specyfiki klimatyczno-geograficznej oraz sanitarno-epidemiologicznej rejonu, w którym ma on pełnić służbę.

2. Jeżeli żołnierz zawodowy zachoruje po wydaniu przez wojskową komisję lekarską orzeczenia o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, na wniosek lekarza tej jednostki ponownie kieruje go do wojskowej komisji lekarskiej.

3. Po powrocie żołnierza zawodowego do kraju wojskowa komisja lekarska, orzekając o zdolności żołnierza do pełnienia zawodowej służby wojskowej, dokonuje oceny jego stanu zdrowia z uwzględnieniem warunków, w jakich pełnił on służbę poza granicami państwa, a w szczególności specyfiki klimatyczno-geograficznej oraz sanitarno-epidemiologicznej rejonu, w którym pełnił tę służbę.

§ 15. [Orzekanie o zaliczeniu żołnierza zawodowego do kategorii Z/O]

Orzekając o zaliczeniu żołnierza zawodowego do kategorii Z/O, wojskowa komisja lekarska ustala zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku służbowym, wskazanym przez podmiot kierujący w skierowaniu do wojskowej komisji lekarskiej, z uwzględnieniem wykazu chorób i ułomności określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 16. [Orzekanie o związku z czynną służbą wojskową]

1. Podczas orzekania o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, w razie stwierdzenia u żołnierza zawodowego choroby, wojskowa komisja lekarska orzeka również o:

1) związku lub braku związku tej choroby z zawodową służbą wojskową,

2) zaliczeniu lub niezaliczeniu żołnierza zawodowego do jednej z grup inwalidztwa oraz o związku lub braku związku inwalidztwa z zawodową służbą wojskową

– kierując się kryteriami zdrowotnymi określonymi w wykazie chorób i schorzeń, ustalonym na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 330).

2. Jeżeli przy orzekaniu o niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wojskowa komisja lekarska stwierdzi u żołnierza zawodowego przynajmniej jedną chorobę pozostającą w związku z zawodową służbą wojskową i jednocześnie powodującą niezdolność do tej służby, to niezdolność do służby uznaje się za pozostającą w związku z zawodową służbą wojskową.

3. Orzekając o związku śmierci żołnierza zawodowego z czynną służbą wojskową, wojskowa komisja lekarska ustala jednocześnie, czy śmierć jest następstwem wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej lub choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami takiej służby, z których tytułu przysługują świadczenia odszkodowawcze przewidziane w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz. U. z 2014 r. poz. 213 i 1822).

Rozdział 5

Tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich

§ 17. [Dokumenty będące podstawą orzeczeń]

1. Wojskowe komisje lekarskie orzekają na podstawie dokumentów, o których mowa w § 9, w szczególności na podstawie:

1) odpisu przebiegu zawodowej służby wojskowej z akt personalnych żołnierza zawodowego;

2) informacji o warunkach i przebiegu służby wojskowej dla celów wojskowych komisji lekarskich;

3) historii chorób leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego;

4) wyników pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku służby;

5) karty badań profilaktycznych i okresowych;

6) książki zdrowia żołnierza zawodowego;

7) informacji zawartej w pisemnym oświadczeniu żołnierza zawodowego;

8) akt postępowania powypadkowego.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględniającą wykryte schorzenia i przebyte urazy z ich przebiegiem i wynikiem leczenia, a także czynniki ryzyka wynikające ze szczególnych właściwości lub warunków służby na zajmowanych stanowiskach, sporządza lekarz jednostki na podstawie badania lekarskiego, karty opisu stanowiska służbowego, karty badań profilaktycznych i okresowych oraz dokumentacji medycznej i orzeczniczo-lekarskiej żołnierza.

3. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 18. [Niezwłoczne wydanie orzeczenia]

1. Wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarskich i skompletowaniu dokumentów.

2. Jeżeli do wydania orzeczenia są niezbędne dodatkowe dokumenty, wojskowa komisja lekarska pisemnie wzywa żołnierza zawodowego, a w razie jego śmierci członka rodziny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, do ich dostarczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W takim przypadku wojskowa komisja lekarska może wystąpić także do podmiotu kierującego lub do dowódców jednostek wojskowych, w których żołnierz zawodowy pełnił służbę, o dostarczenie tych dokumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia.

3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na dostarczenie dokumentów wojskowa komisja lekarska może wydać orzeczenie na podstawie posiadanych dokumentów.

§ 19. [Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej]

1. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej powinno zawierać w szczególności:

1) rozpoznanie;

2) ustalenie kategorii zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej, a w razie stwierdzenia chorób i ułomności – określenie ich związku lub braku związku z zawodową służbą wojskową.

2. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej dotyczące zmarłego żołnierza zawodowego powinno ustalać w szczególności:

1) przyczynę śmierci;

2) związek lub brak związku śmierci z zawodową służbą wojskową.

3. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa powinno zawierać również ustalenie rejonu, w którym żołnierz zawodowy jest zdolny pełnić taką służbę.

4. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami powinno zawierać również określenie stanowiska służbowego, na którym żołnierz może pełnić służbę.

5. Wzór orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej:

1) w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) w sprawie ustalenia związku śmierci z zawodową służbą wojskową jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 20. [Skład orzekający]

1. Wojskowa komisja lekarska orzeka w składzie trzech lekarzy. Przewodniczącego składu orzekającego wyznacza przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej.

2. Wojskowa komisja lekarska orzeka większością głosów składu orzekającego.

3. Członek składu orzekającego wojskowej komisji lekarskiej może zgłosić na piśmie sprzeciw do projektu orzeczenia z podaniem uzasadnienia. W takim przypadku przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej przesyła sprzeciw łącznie z projektem orzeczenia i pozostałą dokumentacją do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie, która jest obowiązana zająć stanowisko w sprawie w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprzeciwu.

4. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie zajmuje stanowisko na podstawie otrzymanej dokumentacji. W razie potrzeby Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie i badania specjalistyczne oraz skierować żołnierza na obserwację szpitalną, a także przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dokumentów.

5. W przypadku uznania przez Centralną Wojskową Komisję Lekarską w Warszawie zasadności sprzeciwu wojskowa komisja lekarska wydaje orzeczenie zgodne z tym stanowiskiem.

6. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej jest podpisywane przez wszystkich członków składu orzekającego oraz opatrywane pieczęcią urzędową wojskowej komisji lekarskiej.

§ 21. [Doręczenie orzeczenia]

1. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej wydane w trybie określonym w § 20 ust. 1 lub 5, jako wydane w pierwszej instancji, doręcza się żołnierzowi zawodowemu, a w razie jego śmierci – członkowi rodziny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, a także podmiotowi kierującemu. Jeżeli żołnierz zawodowy został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i orzeczenie zawiera rozstrzygnięcie, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej doręcza się również dyrektorowi właściwego wojskowego biura emerytalnego.

2. Orzeczenie ustalające niezdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej doręcza się żołnierzowi zawodowemu za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.

§ 22. [Odwołanie od orzeczenia]

1. Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej wnosi się do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie za pośrednictwem komisji, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

2. Przewodniczący wojskowej komisji lekarskiej, za którego pośrednictwem wniesiono odwołanie, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie podmiot kierujący.

§ 23. [Rozpatrzenie odwołania]

1. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie rozpatruje odwołanie w składzie trzech lekarzy. Przewodniczącego składu orzekającego wyznacza przewodniczący Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie.

2. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie, rozpatrując odwołanie, orzeka na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. W razie potrzeby Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie może przeprowadzić ponowne badanie lekarskie i badania specjalistyczne oraz skierować żołnierza na obserwację szpitalną, a także przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dokumentów.

3. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie orzeka w sprawie odwołania większością głosów składu orzekającego. Przepisy § 20 ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.

4. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie rozpatruje sprzeciw do projektu swojego orzeczenia w składzie pięciu lekarzy.

5. Do orzeczenia Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie stosuje się odpowiednio przepis § 21.

6. Do składu Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie rozpatrującej odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo sprzeciw od orzeczenia Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie zgłoszony przez członka składu orzekającego tej komisji nie mogą być wyznaczone osoby biorące udział odpowiednio w rozstrzyganiu sprzeciwu do projektu orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej zgłoszonego przez członka składu orzekającego tej komisji albo w rozpatrywaniu odwołania od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej.

§ 24. [Certyfikat zdrowia według wzoru ustalonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych]

1. Na podstawie ostatecznego orzeczenia o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa żołnierzom zawodowym – kandydatom do pełnienia służby w misjach specjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych – wojskowa komisja lekarska, która wydała orzeczenie w pierwszej instancji, wydaje certyfikat zdrowia według wzoru ustalonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych (standardowy formularz wyników badania lekarskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych MS-2).

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 25. [Uprawnienie do uchylenia orzeczenia sprzecznego z prawem lub wydanego z pominięciem istotnych okoliczności faktycznych]

1. Minister Obrony Narodowej w trybie nadzoru może uchylić każde orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej sprzeczne z prawem lub wydane z pominięciem istotnych okoliczności faktycznych.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również przewodniczącemu Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie.

3. Przy uchylaniu orzeczenia, określa się zalecenia i wskazuje na okoliczności wymagające wyjaśnienia w toku dalszego postępowania w sprawie oraz wyznacza się wojskową komisję lekarską, która rozpatruje ponownie sprawę w pierwszej instancji.

§ 26. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy § 8–14 i 16–25 stosuje się do osób ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 27. [Sprawy wszczęte i niezakończone]

Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi się według przepisów dotychczasowych.

§ 28. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2015 r.1)

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 15, poz. 80 oraz z 2012 r. poz. 1481), które na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1355) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WYKAZ CHORÓB LUB UŁOMNOŚCI UWZGLĘDNIANY PRZY ORZEKANIU O ZDOLNOŚCI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA, A TAKŻE O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO PEŁNIENIA ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SIŁ ZBROJNYCH I RODZAJACH WOJSK ORAZ NA OKREŚLONYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 czerwca 2015 r. (poz. 761)

Załącznik nr 1

WYKAZ CHORÓB LUB UŁOMNOŚCI UWZGLĘDNIANY PRZY ORZEKANIU O ZDOLNOŚCI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ORAZ DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA, A TAKŻE O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO PEŁNIENIA ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH SIŁ ZBROJNYCH I RODZAJACH WOJSK ORAZ NA OKREŚLONYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Paragraf

Punkt

Choroba i ułomność

Grupa I*

Grupa II*

Grupa III*

Grupa IV*

1

2

3

4

5

6

7

 

ROZDZIAŁ I – BUDOWA CIAŁA

1

1

Wzrost poniżej 155 cm przy proporcjonalnej budowie ciała

N

Z

Z/N

Z

2

Słaba budowa ciała nieupośledzająca sprawności ustroju

Z

Z

Z

Z

3

Słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z

4

Otyłość I stopnia

Z/N

Z

Z/N

Z

5

Otyłość II stopnia

N

Z

N

Z

6

Otyłość III stopnia

N

N

N

N

7

Obojnactwo

N

N

N

N

8

Odwrotne położenie trzewi bez zaburzeń sprawności ustroju

N

Z

Z

N

9

Odwrotne położenie trzewi
z zaburzeniami sprawności ustroju

N

N

N

N

 

Objaśnienia szczegółowe

* Osoby badane przez komisje lekarskie dzieli się na cztery grupy.

Grupa I (kolumna czwarta wykazu) obejmuje:

– kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych,

– kandydatów do służby w jednostkach specjalnych,

– żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, podchorążych odbywających przeszkolenie wojskowe oraz żołnierzy rezerwy ubiegających się o powołanie do zawodowej służby wojskowej,

– osoby ubiegające się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, w tym pełniące służbę kandydacką na pierwszym lub drugim roku nauki (studiów),

– osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej, ochotników i żołnierzy rezerwy ubiegających się o przyjęcie do służby wojskowej w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych,

– kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej.

Grupa II (kolumna piąta wykazu) obejmuje:

– żołnierzy zawodowych,

– żołnierzy pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych w trzecim roku i dalszych latach nauki (studiów).

Grupa III (kolumna szósta wykazu) obejmuje:

– żołnierzy zawodowych pełniących służbę w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– kandydatów do służby poza granicami państwa,

– żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach,

– oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych skierowanych na kursy specjalistyczne oraz wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach specjalnych,

– podoficerów zawodowych ubiegających się o przyjęcie do studium oficerskiego oraz starszych szeregowych zawodowych ubiegających się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej,

– kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach działania prądu elektrycznego, jak również żołnierzy zawodowych pełniących służbę w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach działania prądu elektrycznego,

– żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Żandarmerii Wojskowej oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach.

Grupa IV (kolumna siódma wykazu) obejmuje żołnierzy zawodowych oraz byłych żołnierzy zawodowych, skierowanych w celu określenia ograniczonej zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym, którzy wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Do § 1 pkt 1. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako zdolnych przy wzroście od 178 cm do 190 cm.

pkt 2 i 3. Słabą budowę ciała należy oceniać nie tylko na podstawie dysproporcji pomiędzy wzrostem i ciężarem ciała, lecz również z uwzględnieniem umięśnienia oraz stanu układu krążenia na podstawie prób czynnościowych.

Ocenę zdolności do zawodowej służby wojskowej przy słabej budowie ciała należy opierać na stwierdzeniu ogólnej sprawności ustroju.

pkt 4, 5 i 6. Rozpoznanie otyłości powinno opierać się na stwierdzeniu nadmiernie rozwiniętej tkanki tłuszczowej i wskaźnika masy ciała (BMI) ≥ 30 kg/m2. W zależności od wskaźnika masy ciała (BMI) wyróżnia się otyłość I stopnia – 30–34,9 kg/m2, II stopnia – 35–39,9 kg/m2, III stopnia – ≥ 40 kg/m2. Kandydatów do wojsk desantowo-szturmowych o wadze ciała ponad 100 kg należy uznawać za niezdolnych.

ROZDZIAŁ II – SKÓRA, TKANKA PODSKÓRNA, NACZYNIA LIMFATYCZNE I WĘZŁY CHŁONNE

1

2

3

4

5

6

7

2

1

Przewlekłe choroby skóry nieupośledzające sprawności ustroju

Z

Z

Z

Z

2

Przewlekłe choroby skóry nieznacznie szpecące lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

Z/N

Z

Z/N

Z

3

Przewlekłe choroby skóry szpecące lub upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

4

Przewlekłe choroby skóry znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

N

5

Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne nieupośledzające sprawności ustroju

Z

Z

Z

Z

 

6

Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne upośledzające sprawność ustroju

Z

Z

Z/N

Z

7

Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

8

Tatuaże nieszpecące

Z

Z

Z

Z

9

Tatuaże szpecące

N

Z

N

Z

10

Torbiel włosowa z przetoką lub bez przetoki

N

Z

N

Z

11

Torbiel włosowa nawrotowa po wielokrotnych (trzech i więcej) operacjach niepoddająca się leczeniu

N

Z/N

N

Z/N

3

1

Blizny nieszpecące lub nieupośledzające sprawności ustroju

Z

Z

Z

Z

2

Blizny nieznacznie szpecące lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

Z/N

Z

Z

Z/O

3

Blizny znacznie szpecące lub znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

N

4

Blizny po samouszkodzeniach

N

Z

Z/N

Z

4

1

Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

2

Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

N

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 2 Nowotwory skóry należy kwalifikować według paragrafów rozdziału XVIII – Nowotwory.

pkt 2 i 3. Według tych punktów należy kwalifikować m.in. łagodne i ograniczone postacie łuszczycy oraz rybią łuskę, wyprysk kontaktowy. Rozpoznanie wyprysku kontaktowego wymaga wykonania testów skórnych.

pkt 2. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 4. Według tego punktu należy kwalifikować różnorodne przewlekłe uogólnione choroby skóry, jak: zespół atopowego zapalenia skóry, wrodzone zaburzenia rogowacenia skóry znacznego stopnia (rogowiec dziedziczny), wrodzone dziedziczne oddzielanie się naskórka, pęcherzycę, uogólnione i nawracające lub oporne na leczenie postacie łuszczycy.

pkt 9. Tatuaże twarzy, szyi i przedramion należy kwalifikować jako szpecące.

pkt 10 i 11. Torbiel włosową należy różnicować z przetoką skórną i kwalifikować w zależności od efektów leczenia.

Rozpoznanie powinno być potwierdzone badaniem chirurgicznym lub dokumentacją leczenia szpitalnego.

Do § 3 pkt 2. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z bliznami twarzy i szyi należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 3. Według tego punktu należy kwalifikować rozległe blizny połączone z ubytkami tkanek miękkich (np. po zranieniach, oparzeniach) oraz blizny w miejscach narażonych na tarcie w czasie ruchów i chodzenia lub znacznie szpecące, upośledzające funkcję narządów lub całego organizmu.

pkt 4. Osoby z bliznami po samouszkodzeniach należy kierować do PZP.

ROZDZIAŁ III – CZASZKA

1

2

3

4

5

6

7

5

1

Przebyty uraz głowy bez trwałych następstw

Z

Z

Z

Z

6

1

Zniekształcenie czaszki nieupośledzające sprawności ustroju

Z/N

Z

Z/N

Z

2

Zniekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

3

Zniekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

N

4

Przepukliny mózgu

N

N

N

N

5

Obce ciała w mózgu

N

N

N

Z/O/N

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 6 pkt 1. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ IV – NARZĄD WZROKU

1

2

3

4

5

6

7

7

1

Zniekształcenie powiek nieupośledzające funkcji ochronnej

Z/N

Z

Z

Z

2

Zniekształcenie powiek upośledzające funkcję ochronną

N

Z

Z/N

Z/O

3

Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek nieupośledzające sprawności ochronnej oka lub nieznacznie upośledzające sprawność ochronną oka

N

Z

Z/N

Z

4

Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu upośledzające sprawność oka

N

Z/N

N

Z/O

5

Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieupośledzające ruchów gałki ocznej lub powiek

Z

Z

Z

Z

6

Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej upośledzające skrajne wychylenie gałki ocznej lub ruchomość powiek, niepowodujące wysychania rogówki

N

Z

Z/N

Z

7

Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej upośledzające ruchomość gałki ocznej lub powiek, powodujące wysychanie rogówki

N

Z/N

N

Z/O

8

1

Nieznaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez

N

Z

Z/N

Z

2

Znaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez

N

Z/N

N

Z/O

9

1

Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka nie mniej niż 0,5 po zastosowaniu optymalnej korekcji szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi

N

Z/N

N

Z/O

2

Ślepota jednego oka lub brak gałki ocznej przy ostrości wzroku poniżej 0,5 po zastosowaniu optymalnej korekcji szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi

N

Z/N

N

Z/O

3

Całkowita ślepota lub brak obu gałek ocznych

N

N

N

N

10

1

Nieznaczny oczopląs przy skierowaniu gałek ocznych w bok

Z/N

Z

Z/N

Z

2

Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu wprost

N

Z/N

N

Z/O

11

1

Zez utajony przy pełnej ostrości wzroku i prawidłowym widzeniu obuocznym

Z

Z

Z

Z

2

Zez jawny przy prawidłowym widzeniu obuocznym

N

Z

Z/N

Z

3

Brak jednoczesnego widzenia obuocznego

N

Z/N

N

Z/O

12

1

Niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny lub pourazowy nieznacznie upośledzający czynność wzrokową, niepowodujący podwójnego widzenia

N

Z

Z/N

Z

2

Niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny lub pourazowy znacznie upośledzający czynność wzrokową, powodujący podwójne widzenie

N

Z/N

N

Z/O

13

1

Ostrość wzroku jednego oka lub obojga oczu mniejsza niż 0,8, ale nie mniejsza niż 0,5 bez korekcji szkłami

Z/N

Z

Z/N

Z

2

Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi do +/–3,0 D lub cylindrycznymi do +/–1,0 D

Z/N

Z

Z/N

Z

3

Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi powyżej +/–3,0 D do +/–6,0 D lub cylindrycznymi powyżej +/–1,0 D do +/–3,0 D

N

Z

Z/N

Z

4

Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,5 z korekcją szkłami sferycznymi powyżej +/–6,0 D lub cylindrycznymi powyżej +/–3,0 D

N

Z/N

Z/N

Z/O

5

Ostrość wzroku jednego oka co najmniej 0,5, a drugiego 0,1 do 0,4 z optymalną korekcją szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi

N

Z/N

N

Z/O

6

Ostrość wzroku każdego oka od 0,1 do 0,4 z optymalną korekcją szkłami sferycznymi lub cylindrycznymi

N

N

N

N

14

1

Przebyte, nienawracające choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciała rzęskowego i soczewki

Z/N

Z

Z/N

Z

2

Przewlekłe i nawracające choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciała rzęskowego i soczewki

N

Z/N

N

Z/O

3

Przebyte, nienawracające choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego

Z/N

Z

Z/N

Z

4

Przewlekłe i nawracające choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego

N

Z/N

N

Z/O

5

Nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw

Z/N

Z

Z/N

Z

6

Upośledzenie rozróżniania barw

N

Z

Z/N

Z

7

Jaskra

N

Z/N

Z/N

Z/O

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 7 pkt 1. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 2 i 3. Przy kwalifikowaniu zniekształceń powiek należy kierować się ich skutkiem dla oka (brak objawów wysychania powierzchni gałki ocznej, podrażnienia spojówek, wysychania rogówki). Rozpoznanie powinno być oparte na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej. Żołnierzy przewidzianych do służby w narażeniu na zmienne i ekstremalne warunki atmosferyczne oraz w warunkach znacznego zapylenia należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 6. Przy kwalifikowaniu zrostów spojówki gałkowej i powiekowej należy brać pod uwagę zaburzenia widzenia obuocznego (podwójne widzenie w zależności od amplitudy wychylenia gałek ocznych). Żołnierzy przewidzianych do służby w narażeniu na zmienne i ekstremalne warunki atmosferyczne oraz w warunkach znacznego zapylenia należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 8 pkt 1 i 2. Kwalifikacja orzecznicza powinna opierać się na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.

pkt 1. Kandydatów do służby poza granicami państwa należy uznawać za niezdolnych w zależności od strefy klimatycznej. Żołnierzy przewidzianych do służby w narażeniu na zmienne i ekstremalne warunki atmosferyczne oraz w warunkach znacznego zapylenia należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 9. Przez ślepotę oka należy rozumieć także ostrość wzroku poniżej 0,1 niedającą się poprawić szkłami (bez względu na ich siłę korygującą) lub koncentryczne zwężenie pola widzenia średnio do 10° od punktu fiksacji.

Do § 10 pkt 1–3. Każdy przypadek oczopląsu podlega konsultacji okulistycznej, neurologicznej i laryngologicznej.

pkt 1. W przypadku stwierdzenia oczopląsu fizjologicznego kwalifikować jako zdolnego.

Do § 11 i 13. Jeżeli ostrość wzroku któregokolwiek oka wynosi poniżej 0,5, należy skierować badanego do badania okulistycznego w celu określenia wady refrakcji i ustalenia ostrości wzroku po zastosowaniu korekcji. Przy większej różnicy wady pomiędzy jednym a drugim okiem należy zastosować szkła, jakie badany przyjmuje przy jednoczesnym patrzeniu obojgiem oczu. Przy korekcji ostrości wzroku nie stosuje się szkieł kombinowanych. W przypadku zmętnienia lub zniekształcenia środowisk załamujących za podstawę kwalifikacji przyjmuje się ostrość wzroku.

Do § 12 pkt 1. W przypadkach stwierdzenia niedowładów lub porażeń mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka konieczna jest konsultacja neurologiczna.

W ostatecznej ocenie należy kierować się stopniem upośledzenia funkcji narządu wzroku.

pkt 1. Kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych, oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych skierowanych na kursy specjalistyczne oraz wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach specjalnych, kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach działania prądu elektrycznego należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 13 pkt 1. Kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 2. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostkach desantowo-szturmowych, jednostkach specjalnych należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 3 i 4. Żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach, oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych skierowanych na kursy specjalistyczne oraz wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach specjalnych należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 5. Kwalifikacja orzecznicza żołnierzy zawodowych wymaga konsultacji okulistycznej. Ocena jest zależna od tego, czy w oku (przy drugim zdrowym) nie stwierdza się krótkowzroczności powyżej 10,0 D, zmian w okolicy plamkowej, ognisk zwyrodnieniowych w siatkówce lub zmętnienia soczewki.

Do § 14 pkt 1–4. Kwalifikacja orzecznicza po zakończeniu leczenia i ustaleniu rozpoznania. Według tych punktów należy kwalifikować również gruźlicę oraz zmiany pogruźlicze. Zmiany rogówki po zabiegach korekcyjnych wad refrakcji należy kwalifikować według pkt 1. W przypadku zaniku nerwu wzrokowego wymagane jest badanie neurologiczne. Według tych punktów należy kwalifikować również zaburzenia w polu widzenia. W grupie I w pkt 1 i 3 i w grupie II w pkt 2 i 4 oraz w grupie III pkt 1 i 3 przy ustalaniu kategorii zdolności należy brać pod uwagę ostrość wzroku. Bezsoczewkowość, pseudosoczewkowość oraz oczy z soczewkami fakijnymi należy kwalifikować według pkt 2.

pkt 1. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 3. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 5 i 6. Przez „nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw” należy rozumieć utrudnienie rozróżniania czterech podstawowych barw (pomyłki przy odczytywaniu pojedynczych tablic z zestawu Ishihary lub Stillinga albo przedłużony czas odczytu – ponad 3 sekundy). Nieumiejętność rozróżniania czterech barw podstawowych należy traktować jako „upośledzenie rozróżniania barw”.

Kandydatów do służby w warunkach działania prądu elektrycznego, u których stwierdza się nieznaczne upośledzenie rozróżniania barw, należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 7. Przy ocenie orzeczniczej jest wymagana dokumentacja dotychczasowego leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.

Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ V – NARZĄD SŁUCHU

1

2

3

4

5

6

7

15

1

Zmiany jednej lub obu małżowin usznych bez równoczesnego upośledzenia słuchu

Z/N

Z

Z

Z

2

Brak lub znaczne zmiany jednej lub obu małżowin usznych bez równoczesnego upośledzenia słuchu

N

Z

N

Z

16

1

Jednostronne lub obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej bez osłabienia słuchu

Z

Z

Z

Z

2

Jednostronne lub obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z osłabieniem słuchu

N

Z

Z/N

Z

3

Jednostronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej,

N

Z

N

Z

 

zaburzenia czynności układu przewodzącego ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z przytępieniem słuchu

 

 

 

 

4

Obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, zaburzenia czynności układu przewodzącego ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z przytępieniem słuchu

N

N

N

Z/O/N

5

Obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, zaburzenia błony bębenkowej, zaburzenia czynności układu przewodzącego ucha środkowego, przewlekłe zapalenie ucha środkowego z głuchotą

N

N

N

N

17

1

Jednostronny lub obustronny suchy ubytek błony bębenkowej

N

Z

Z/N

Z

18

1

Jednostronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego niezależnie od ostrości słuchu

N

Z

Z/N

Z

2

Obustronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego niezależnie od ostrości słuchu

N

Z/N

N

Z/O

19

1

Przebyta antrotomia lub mastoidektomia bez upośledzenia słuchu

N

Z

Z

Z

2

Przebyta wygojona jednostronna tympanomastoidectomia zamknięta ucha środkowego

N

Z

Z/N

Z

3

Przebyta wygojona obustronna tympanomastoidectomia zamknięta ucha środkowego

N

Z/N

Z/N

Z/O

4

Przebyta jednostronna tympanomastoidectomia otwarta ucha środkowego

N

Z

Z/N

Z

5

Przebyta obustronna tympanomastoidectomia otwarta ucha środkowego

N

N

N

Z/O/N

20

1

Jednostronne lub obustronne stwardnienie jamy bębenkowej (tympanoskleroza) lub otoskleroza z osłabieniem słuchu

N

Z

N

Z

2

Jednostronne stwardnienie jamy bębenkowej

(tympanoskleroza) lub otoskleroza z przytępieniem słuchu

N

Z

N

Z/O

3

Obustronne stwardnienie jamy bębenkowej (tympanoskleroza) lub otoskleroza z jednostronnym przytępieniem słuchu przy drugostronnym osłabieniu słuchu lub z obustronnym słuchem gorszym od ww.

N

N

N

N

21

1

Jednostronne lub obustronne upośledzenie słuchu wyłącznie w zakresie tonów wysokich

Z/N

Z

Z/N

Z

2

Jednostronne lub obustronne osłabienie słuchu bez zaburzeń układu przedsionkowego

N

Z

N

Z

3

Jednostronne przytępienie słuchu bez zaburzeń układu przedsionkowego

N

Z

N

Z

4

Jednostronne przytępienie słuchu nawet graniczące z głuchotą przy drugostronnym osłabieniu słuchu

N

N

N

Z/O/N

5

Obustronne przytępienie słuchu bez zaburzeń układu przedsionkowego

N

N

N

Z/O

6

Jednostronna głuchota

N

Z/N

Z/N

Z/O

7

Obustronna głuchota

N

N

N

N

8

Głuchoniemota

N

N

N

N

9

Czasowe zaburzenia układu przedsionkowego

N

Z

N

Z

10

Trwałe zaburzenia układu przedsionkowego

N

N

N

N

 

Objaśnienia szczegółowe

U kandydatów do zawodowej służby wojskowej, kandydatów do służby poza granicami państwa, kandydatów na stanowiska, których specyfika wiąże się z nadmiernym oddziaływaniem hałasu, a także we wszystkich przypadkach obniżenia ostrości słuchu jest konieczne wykonanie badania audiometrycznego tonalnego oraz konsultacja laryngologiczna.

Do § 15 pkt 1. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 19 pkt 24. Żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 21 pkt 1. Za upośledzenie słuchu wyłącznie w zakresie tonów wysokich uważa się ubytek przekraczający 40 dB (typu odbiorczego) dla częstotliwości 4000 Hz lub wyższej. Kandydatów na stanowiska, których specyfika wiąże się z nadmiernym oddziaływaniem hałasu, np. artylerzystów, radiotelegrafistów oraz kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach działania prądu elektrycznego i do wojsk desantowo-szturmowych, u których stwierdzono jedno- lub obustronne upośledzenie słuchu na tony wysokie, należy uznawać za niezdolnych do tych specjalności. Kandydatów do służby wojskowej poza granicami państwa, u których stwierdzono jedno- lub obustronne upośledzenie słuchu na tony wysokie, jeżeli nie są wyznaczeni na ww. stanowiska, należy uznawać za zdolnych.

pkt 2. Przez osłabienie słuchu należy rozumieć jego ubytek dla przewodnictwa powietrznego, zawarty między 26 a 40 dB, ustalony badaniem audiometrycznym i obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości 500, 1000 i 2000 Hz. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 35. Przez przytępienie słuchu należy rozumieć jego ubytek dla przewodnictwa powietrznego, zawarty między 41 a 70 dB, ustalony badaniem audiometrycznym i obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości 500, 1000 i 2000 Hz, natomiast średnie wartości krzywej progowej dla przewodnictwa powietrznego, w audiometrii tonalnej, powyżej 70 dB obliczane ww. sposobem występują u osób z przytępieniem słuchu graniczącym z głuchotą.

pkt 6. Żołnierzy zawodowych niebędących na stanowiskach, których specyfika wiąże się z nadmiernym oddziaływaniem hałasu, oraz nieposiadających dodatkowych schorzeń narządu słuchu po stronie drugiej można uznawać za zdolnych.

pkt 9 i 10. Zaburzenia w zakresie układu przedsionkowego wymagają zawsze badania laryngologicznego i neurologicznego.

ROZDZIAŁ VI – JAMA USTNA

1

2

3

4

5

6

7

22

1

Zniekształcenia warg wrodzone lub nabyte nieszpecące, nieznacznie upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów

N

Z

Z

Z

2

Zniekształcenia warg wrodzone lub nabyte znacznie szpecące lub upośledzające mowę i przyjmowanie pokarmów

N

Z/N

N

Z/O

3

Rozszczep wargi górnej lub wyrostka zębodołowego lub podniebienia

N

N

N

N

4

Blizny i ubytki podniebienia miękkiego, przedziurawienie lub rozszczepienie podniebienia twardego i miękkiego upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów

N

Z/N

N

Z/O

5

Blizny i ubytki podniebienia miękkiego, przedziurawienie lub rozszczepienie podniebienia twardego i miękkiego znacznie upośledzające mowę lub przyjmowanie pokarmów

N

Z/N

N

Z/O

23

1

Zniekształcenie języka nieupośledzające mowy lub połykania

Z

Z

Z

Z

2

Zniekształcenie języka upośledzające mowę lub połykanie

N

Z/N

N

Z/O

3

Zniekształcenie języka znacznie upośledzające mowę lub połykanie

N

Z/N

N

Z/O

4

Przewlekłe zapalenie ślinianek upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

5

Przetoki ślinowe kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego

N

Z/N

N

Z/O

6

Przetoki ślinowe nawracające po leczeniu operacyjnym

N

Z/N

N

Z/O

24

1

Braki i wady uzębienia z utratą zdolności żucia do 67% przy zachowanych zębach przednich

Z

Z

Z

Z

2

Braki i wady uzębienia, w tym również zębów przednich, z utratą zdolności żucia do 67%

N

Z

Z

Z

3

Braki i wady uzębienia z utratą zdolności żucia powyżej 67%

N

Z

N

Z

4

Przewlekłe zapalenie przyzębia

N

Z

Z/N

Z

5

Próchnica zębów

N

Z/N

N

Z/O

25

1

Zniekształcenie szczęki lub żuchwy wrodzone lub nabyte nieupośledzające zdolności żucia

Z/N

Z

Z

Z

2

Zniekształcenie szczęki lub żuchwy wrodzone lub nabyte upośledzające zdolność żucia

N

Z

Z

Z/O

3

Złamanie szczęki lub żuchwy niezrośnięte lub zrośnięte nieprawidłowo znacznie upośledzające zdolność żucia

N

Z/N

N

Z/O

 

4

Zniekształcenie szczęki lub żuchwy uniemożliwiające żucie

N

N

N

N

5

Ograniczenie rozwierania szczęk (odległość między górnymi a dolnymi siekaczami powyżej 2 cm)

N

Z/N

Z

Z/O

6

Ograniczenie rozwierania szczęk (odległość między górnymi a dolnymi siekaczami poniżej 2 cm)

N

Z/N

N

Z/O

7

Przebyte operacje kostno-korekcyjne lub kostno-odtwórcze szczęki lub żuchwy bez upośledzenia zdolności żucia

Z/N

Z

Z

Z

8

Przebyte operacje kostno-odtwórcze lub kostno-korekcyjne szczęki lub żuchwy z nieznacznym upośledzeniem zdolności żucia

N

Z

Z

Z

9

Przebyte operacje kostno-korekcyjne lub kostno-odtwórcze szczęki lub żuchwy z upośledzeniem zdolności żucia

N

Z/N

N

Z/O

10

Przebyte operacje kostno-korekcyjne lub kostno-odtwórcze szczęki lub żuchwy ze znacznym upośledzeniem zdolności żucia

N

Z/N

N

Z/O

11

Przewlekłe schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego nieupośledzające zdolności żucia

Z/N

Z

Z

Z

12

Przewlekłe schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego nieznacznie upośledzające zdolność żucia

N

Z

Z

Z

13

Przewlekłe schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego upośledzające zdolność żucia

N

Z/N

N

Z/O

14

Przewlekłe schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego znacznie upośledzające zdolność żucia

N

Z/N

N

Z/O

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 23 pkt 13. Przez zniekształcenie należy rozumieć także zbliznowacenie z ubytkami tkanek.

pkt 4. Orzeka się na podstawie dokumentacji leczenia w poradni specjalistycznej.

Do § 24 Przy badaniu stanu uzębienia należy zwrócić uwagę na rodzaj i stan zgryzu, ewentualnie jego zniekształcenia rozwojowe lub nabyte, na stan tkanek przyzębia i możliwe objawy periodontopatii. Zęby przeznaczone do usunięcia (zęby z miazgą zgorzelinową, wielokorzeniowe ze znacznie zniszczonymi koronami) należy traktować jako brakujące. Przy ocenie procentowej utraty zdolności żucia przyjmuje się tylko 28 zębów w jamie ustnej. Zęby (ósemki) mogą być brane pod uwagę, jeśli przy zwarciu odtwarzają one w części płaszczyznę żucia ewentualnie brakujących zębów (siódemek). Procentową utratę zdolności żucia oblicza się według następującej tabeli:

zęby

górne prawe

18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

górne lewe

dolne prawe

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

38

dolne lewe

wartość procentowa

 

0

12

11

7

7

6

3

4

4

3

6

7

7

11

12

0

 

 

Przy obliczaniu wartości procentowej utraty zdolności żucia bierze się pod uwagę nie tylko zęby brakujące, lecz także zęby pozbawione antagonistów.

zęby

górne prawe

18

B

B

15

14

13

12

11

21

22

23

24

B

26

27

28

górne lewe

dolne prawe

48

47

B

45

44

43

42

41

31

32

33

34

B

B

37

38

dolne lewe

wartość procentowa

 

0

12

11

7

7

6

3

4

4

3

6

7

7

11

12

0

 

 

B – brak zęba

Braki uzębienia = 41% utraty zdolności żucia

Całkowity brak zębów jednej szczęki stanowi 100% utraty zdolności żucia nawet przy zachowaniu wszystkich zębów drugiej szczęki. Jeśli braki uzębienia powodują jednostronną utratę zdolności żucia, należy kwalifikować według pkt 2. Protezy stałe, niezależnie od ich rozległości, należy traktować jako odtworzenie zdolności żucia. Ocena wartości funkcjonalno-klinicznej protez stałych zębów filarowych oraz wynikającej z tego powodu utraty zdolności żucia należy do lekarza dentysty. Protezy ruchome uzupełniające braki zębów u żołnierzy zawodowych należy traktować jako odtworzenie zdolności żucia.

pkt 4. Kandydatów do służby poza granicami państwa należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 25 Przez „zniekształcenie szczęki i żuchwy” należy rozumieć: progenię prawdziwą, protruzję szczęki lub żuchwy, laterogenię, prognację, mikrognację, zgryz otwarty lub wady skojarzone szczęki lub żuchwy, jak np. progenię prawdziwą z mikrognacją i inne, powodujące brak kontaktu zębów antagonistycznych tworzących powierzchnię żucia.

Przy orzekaniu zdolności do służby wojskowej żołnierzy zawodowych należy wziąć pod uwagę stopień uszkodzenia układu zębowo-szczękowego, a mianowicie np.: ubytki szczęki dolnej lub górnej, wadliwe zrośnięcie złamania, niezrośnięcie, ubytki podbródka, warg i policzków, przykurcz dolnej szczęki, ubytki lub blizny języka, porażenie nerwu językowo-gardłowego, a ponadto wynikające stąd powikłania, jak: oszpecenie twarzy utrudniające często współżycie z otoczeniem, ślinotok z powodu niedostatecznej szczelności ust, owrzodzenie bliznowate skóry twarzy i inne.

W tych stanach przede wszystkim bierze się pod uwagę zaburzenia mowy i żucia.

Kwalifikacja orzecznicza powinna opierać się na dokumentach leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.

pkt 1, 7, 11. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ VII – NOS, GARDŁO, KRTAŃ

1

2

3

4

5

6

7

26

1

Polipy nosa lub przerosty małżowin nosowych nieupośledzające drożności nosa

Z

Z

Z

Z

2

Polipy nosa lub przerosty małżowin nosowych upośledzające drożność nosa

N

Z

N

Z

3

Skrzywienie przegrody nosa nieupośledzające drożności nosa

Z

Z

Z

Z

4

Skrzywienie przegrody nosa upośledzające drożność nosa

N

Z

N

Z

5

Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie części nosa nieznacznie szpecące lub nieznacznie upośledzające jego drożność

N

Z

Z

Z

 

6

Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie części nosa szpecące lub upośledzające jego drożność

N

Z/N

N

Z/O

7

Wrodzone lub nabyte zniekształcenie lub zniszczenie nosa znacznie szpecące lub znacznie upośledzające jego drożność

N

N

N

N

8

Przewlekłe nieżytowe zapalenie zatok przynosowych oraz pojedyncze torbiele i niewielkie przerosty błony śluzowej zatok

N

Z

Z

Z

9

Torbiel śluzowa zatok przynosowych zakwalifikowana do leczenia operacyjnego

N

Z

N

Z

10

Przewlekłe śluzowo-ropne lub ropne zapalenie zatok przynosowych

N

Z

N

Z

11

Przewlekły naczynioruchowy nieżyt błony śluzowej nosa upośledzający oddychanie

N

Z

N

Z

12

Przewlekły suchy nieżyt błony śluzowej nosa lub suchy zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa upośledzający oddychanie

N

Z

N

Z

13

Przewlekły suchy nieżyt błony śluzowej nosa lub suchy zanikowy nieżyt błony śluzowej nosa znacznie upośledzający oddychanie

N

N

N

Z/O/N

14

Zanikowy cuchnący nieżyt błony śluzowej nosa (ozena)

N

N

N

Z

27

1

Przewlekły nieżyt (zwykły, przerostowy lub zanikowy) gardła lub krtani nieznacznie upośledzający sprawność ustroju

N

Z

Z/N

Z

2

Przewlekły nieżyt (zwykły, przerostowy lub zanikowy) gardła lub krtani upośledzający sprawność ustroju

N

Z

N

Z

3

Przewlekły nieżyt (zwykły, przerostowy lub zanikowy) gardła lub krtani znacznie upośledzający sprawność ustroju

N

N

N

Z/O/N

4

Blizny i zniekształcenia gardła, krtani lub tchawicy nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z

Z

Z

5

Blizny i zniekształcenia gardła, krtani lub tchawicy upośledzające sprawność ustroju

N

Z

N

Z/N

6

Blizny i zniekształcenia gardła, krtani lub tchawicy znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

N

28

1

Zaburzenia ruchomości fałdów głosowych na tle organicznym lub czynnościowym nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z

Z

Z

2

Zaburzenia ruchomości fałdów głosowych na tle organicznym lub czynnościowym upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

 

3

Zaburzenia ruchomości fałdów głosowych na tle organicznym lub czynnościowym znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

N

29

1

Wady wymowy nieznacznie upośledzające zdolność porozumiewania się

N

Z

Z

Z

2

Wady wymowy upośledzające zdolność porozumiewania się

N

Z/N

N

Z/O

3

Wady wymowy znacznie upośledzające zdolność porozumiewania się

N

N

N

N

30

1

Przewlekłe alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z

Z

Z

2

Przewlekłe alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych upośledzające sprawność ustroju

N

Z

N

Z

3

Przewlekłe alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/N

4

Okresowy alergiczny nieżyt nosa

Z

Z

Z

Z

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 27 pkt 1. Żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach działania prądu elektrycznego, należy kwalifikować, należy jako niezdolnych.

Kandydatów do służby w wojskach desantowo-szturmowych, kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego oraz w warunkach działania prądu elektrycznego, należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ VIII – SZYJA, KLATKA PIERSIOWA, KRĘGOSŁUP

1

2

3

4

5

6

7

31

1

Kręcz szyi niewielkiego stopnia nieupośledzający sprawności ustroju

N

Z

Z

Z/O

2

Kręcz szyi znacznego stopnia upośledzający sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

3

Przetoki skrzelopochodne wrodzone i nabyte

N

N

N

N

32

1

Zniekształcenie obojczyka nieupośledzające sprawności obręczy barkowej lub nieznacznie upośledzające sprawność obręczy barkowej

Z/N

Z

Z

Z

2

Zniekształcenie obojczyka upośledzające sprawność obręczy barkowej

N

Z

N

Z

3

Zniekształcenie obojczyka znacznie upośledzające sprawność obręczy barkowej

N

Z/N

N

Z/O

 

4

Stawy rzekome obojczyka

N

Z/N

N

Z/O

33

1

Zniekształcenia lub niewielkie ubytki kostne klatki piersiowej nieupośledzające sprawności ustroju

Z/N

Z

Z

Z

2

Zniekształcenia lub niewielkie ubytki kostne klatki piersiowej upośledzające sprawność ustroju

N

Z

N

Z

3

Zniekształcenia dużego stopnia lub ubytki rozległe kostne klatki piersiowej znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

Z/O/N

4

Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej (oprócz wgojonych w serce) nieupośledzające sprawności ustroju lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

Z/N

Z

Z/N

Z

5

Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej (oprócz wgojonych w serce) upośledzające sprawność ustroju

N

Z

N

Z

6

Ciała obce wgojone w narządy klatki piersiowej (oprócz wgojonych w serce) znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

7

Żebra nadliczbowe szyjne

Z

Z

Z

Z

34

1

Skolioza I° i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte nieupośledzające sprawności ustroju lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

Z/N

Z

Z/N

Z

2

Skolioza II° i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte upośledzające sprawność ustroju

N

Z

N

Z

3

Skolioza III° i wady kręgosłupa wrodzone lub nabyte znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

Z/O/N

4

Garb

N

N

N

N

5

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa nieupośledzająca sprawności ustroju lub nieznacznie upośledzająca sprawność ustroju

N

Z

Z/N

Z

6

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa upośledzająca sprawność ustroju

N

Z

N

Z

7

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa znacznie upośledzająca sprawność ustroju

N

N

N

N

8

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

N

Z/N

N

Z/N

9

Inne choroby kręgosłupa nieupośledzające sprawności ustroju lub nieznacznie upośledzające sprawność ruchową

Z/N

Z

Z/N

Z

10

Inne choroby kręgosłupa upośledzające sprawność ruchową

N

Z

Z/N

Z

11

Inne choroby kręgosłupa znacznie upośledzające sprawność ruchową

N

N

N

N

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 32 pkt 1. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 33 Obejmuje utrwalone zniekształcenie klatki piersiowej, spowodowane przebytymi urazami lub chorobami kręgosłupa. W ocenie zdolności do zawodowej służby wojskowej bierze się pod uwagę nie tylko stopień zniekształcenia, lecz przede wszystkim sprawność narządów klatki piersiowej.

pkt 1 i 4. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 34 pkt 1–3. Wady kręgosłupa: półkręgi, kręgi klinowate, kręgi zrośnięte, niespojenie łuków kręgów, tzw. kręgi rybie, kręgozmyk, kręgoszczeliny.

Ocenione na podstawie metody Cobba:

skolioza I° – do 30°;

skolioza II° – do 60°;

skolioza III° – 60–90°.

pkt 1 i 9. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 9–11. Inne choroby kręgosłupa: gruźlica, choroba Scheuermanna, osteoporoza, łuszczyca, dna moczanowa.

ROZDZIAŁ IX – UKŁAD ODDECHOWY

1

2

3

4

5

6

7

35

1

Przewlekła obturacyjna choroba płuc – postać łagodna

N

Z

Z/N

Z

2

Przewlekła obturacyjna choroba płuc – postać umiarkowana

N

Z

N

Z

3

Przewlekła obturacyjna choroba płuc – postać ciężka

N

Z/N

N

Z/O

4

Przewlekła obturacyjna choroba płuc – postać bardzo ciężka

N

N

N

N

5

Podejrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc do dalszej diagnostyki

N

Z/N

N

Z/N

6

Astma oskrzelowa sporadyczna (epizodyczna)

N

Z

Z/N

Z

7

Astma oskrzelowa przewlekła łagodna

N

Z

N

Z

8

Astma oskrzelowa przewlekła umiarkowana

N

Z/N

N

Z/O

9

Astma oskrzelowa przewlekła ciężka

N

N

N

N

10

Nadreaktywność oskrzeli

N

Z

N

N

11

Rozstrzenie oskrzeli nieznacznego stopnia

N

Z

Z/N

Z

12

Rozlane wieloogniskowe rozstrzenie oskrzeli

N

Z/N

N

Z/O

13

Rzadkie choroby oskrzeli

N

Z/N

N

Z/O

36

1

Pojedyncze zwapnienia lub niewielkie zwłóknienia po przebytym procesie gruźliczym

Z/N

Z

Z

Z

2

Liczne zwapnienia lub zwłóknienia po przebytych rozsiewach krwiopochodnych gruźlicy

N

Z/N

N

Z/N

3

Zwłóknienia po przebytej gruźlicy płuc z upośledzeniem sprawności wentylacyjnej płuc

N

Z/N

N

Z/N

4

Zwłóknienia po przebytej gruźlicy płuc z ciężkim upośledzeniem sprawności wentylacyjnej płuc i niewydolnością oddychania

N

N

N

N

5

Czynna gruźlica płuc

N

Z/N

N

Z/N

37

1

Śródmiąższowe choroby płuc – postać łagodna

N

Z

Z/N

Z

2

Śródmiąższowe choroby płuc – postać umiarkowana

N

Z

N

Z

3

Śródmiąższowe choroby płuc – postać ciężka

N

Z/N

N

Z/N

4

Śródmiąższowe choroby płuc

w okresie diagnostyki lub leczenia

N

Z/N

N

Z/N

5

Czynne choroby opłucnej

N

Z/N

N

Z/N

6

Zrosty i zgrubienia opłucnej nieupośledzające sprawności wentylacyjnej płuc

Z/N

Z

Z

Z

7

Zrosty i zgrubienia opłucnej upośledzające sprawność wentylacyjną płuc bez niewydolności oddechowej

N

Z/N

N

Z/O

8

Zrosty i zgrubienia opłucnej ciężko upośledzające sprawność wentylacyjną płuc i wydolność oddechową

N

N

N

N

9

Ubytki miąższu płucnego nieupośledzające sprawności wentylacyjnej płuc

Z/N

Z

Z

Z

10

Ubytki miąższu płucnego umiarkowanie upośledzające sprawność wentylacyjną płuc bez niewydolności oddechowej

N

Z/N

Z/N

Z/O

11

Ubytki miąższu płucnego ciężko upośledzające sprawność wentylacyjną płuc i wydolność oddechową

N

N

N

N

 

Objaśnienia szczegółowe

Badania czynnościowe układu oddechowego należy wykonywać bez leków mających wpływ na układ oddechowy. Jedynie w przypadku rozpoznanego POChP w celu określenia stopnia ciężkości choroby badanie wykonujemy w trakcie przyjmowania leków rozszerzających oskrzela. Wartości wskaźników spirometrycznych wyrażono w odsetku wartości należnych.

Do § 35 pkt 1. Łagodna obturacja z ograniczoną odwracalnością oskrzeli i wartościami spirometrii: FEV1%VC < 0,7; FEV1≥80%. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego, żołnierzy przewidzianych do służby w zmiennych i ekstremalnych warunkach atmosferycznych oraz w warunkach znacznego zapylenia, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 2. Umiarkowana obturacja z ograniczoną odwracalnością oskrzeli i wartościami spirometrii: FEV1%VC < 0,7; FEV1 = 51–79%.

pkt 3. Ciężka obturacja z ograniczoną odwracalnością oskrzeli i wartościami spirometrii: FEV1%VC < 0,7; FEV1 = 30–50%.

pkt 4. Bardzo ciężka obturacja z ograniczoną odwracalnością oskrzeli i wartościami spirometrii: FEV1%VC < 0,7; FEV1 < 30%.

pkt 6. Rozpoznanie na podstawie dokumentacji medycznej co najmniej z 24-miesięcznej obserwacji choroby zawierającej badania czynnościowe oraz wyniki diagnostyki alergologicznej (objawy < 1x w tygodniu i objawy nocne ≥2x w miesiącu, PEF ≥ 80% wartości maksymalnej dla chorego lub FEV1≥80% wartości należnej, zmienność dobowa PEF lub FEV1 < 20%, brak objawów i prawidłowe wartości PEF pomiędzy atakami).

Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego, żołnierzy przewidzianych do służby w zmiennych i ekstremalnych warunkach atmosferycznych oraz w warunkach znacznego zapylenia, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 7–9. Rozpoznanie na podstawie co najmniej rocznego leczenia choroby potwierdzonej wynikami badań spirometrycznych z odwracalną obturacją oskrzeli oraz wynikami diagnostyki alergologicznej (dokumentacja medyczna).

pkt 7. Ocena orzecznicza na podstawie dokumentacji medycznej z wartościami spirometrii: FEV1%VC < 0,7; FEV1 ≥ 80% wartości należnej lub PEF≥80% wartości maksymalnej z odwracalną obturacją oskrzeli (objawy ≥1x w tygodniu, ale < 1x dziennie i objawy nocne > 2x w miesiącu, zmienność dobowa PEF lub FEV1 = 20–30%).

pkt 8. Ocena orzecznicza na podstawie dokumentacji medycznej z wartościami spirometrii: FEV1%VC < 0,7; FEV1 = 60–79% wartości należnej lub PEF = 60–80% wartości maksymalnej z odwracalną obturacją oskrzeli (objawy występują codziennie, objawy nocne > 1x w tygodniu, zmienność dobowa PEF lub FEV1 > 30%).

pkt 9. Ocena orzecznicza na podstawie dokumentacji medycznej z wartościami spirometrii: FEV1%VC < 0,7; FEV1 < 60% wartości należnej lub PEF < 60% wartości maksymalnej z odwracalną lub nieodwracalną obturacją oskrzeli (objawy występują codziennie, ograniczając aktywność fizyczną, częste zaostrzenia i częste objawy nocne, zmienność dobowa PEF lub FEV1 > 30%).

pkt 10. Zalecane wykonanie badań diagnostycznych w kierunku astmy oskrzelowej (również w przypadku nieprawidłowego wyniku testu drobnych oskrzeli – MEF50 < 60% wartości należnej).

pkt 11. Nawracające stany zapalne dolnych dróg oddechowych w ciągu ostatnich 36 miesięcy (w badaniu HRCT klatki piersiowej cechy rozstrzeni). Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego, żołnierzy przewidzianych do służby w zmiennych i ekstremalnych warunkach atmosferycznych oraz w warunkach znacznego zapylenia należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 12. Dokumentacja medyczna z badaniem HRCT klatki piersiowej (rozstrzenie oskrzeli co najmniej w 2 płatach płucnych).

pkt 13. Choroby genetyczne i na tle zaburzeń immunologicznych, np. zarostowe zapalenie oskrzelików.

Do § 36 pkt 1. Bez upośledzenia sprawności wentylacyjnej płuc zmiany mogą dotyczyć opłucnej (wartości spirometrii prawidłowe: FEV1%VC > 0,7; FEV1≥80%, FVC ≥80%). Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego, kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 2. Bez upośledzenia sprawności wentylacyjnej płuc zmiany mogą dotyczyć opłucnej (wartości spirometrii prawidłowe: FEV1%VC > 0,7; FEV1≥80%, FVC≥80%).

pkt 3. Wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FVC = 51–79%; obniżenie całkowitej pojemności płuc (TLC) w pletyzmografii, saturacja tlenem powyżej 94%.

pkt 4. Wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FEV1 < 50%, FVC < 50%; obniżenie całkowitej pojemności płuc (TLC) w pletyzmografii, saturacja tlenem poniżej 94% oraz hipoksemia z hiperkapnią w gazometrii tętniczej, zmiany mogą dotyczyć opłucnej.

pkt 5. Przypadki czynnej gruźlicy płuc (gruźlica prosówkowa, gruźlica rozsiana płuc, gruźlica naciekowa płuc, gruźlica płuc włóknista lub włóknisto-guzkowa, serowate zapalenie płuc, gruźlica płuc włóknisto-jamista, gruźlicze zapalenie opłucnej, podejrzenie gruźlicy płuc) orzeka się po zakończonym procesie leczenia.

Do § 37 Badania czynnościowe układu oddechowego należy wykonywać bez leków mających wpływ na układ oddechowy, jedynie w uzasadnionych przypadkach w trakcie przyjmowania leków.

pkt 1. Śródmiąższowe choroby płuc i inne rzadkie choroby płuc nieupośledzające sprawności wentylacyjnej płuc i wydolności oddechowej (podatność płuc prawidłowa, tzn. powyżej 80%, saturacja tlenem powyżej 94%). Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego, żołnierzy przewidzianych do służby w zmiennych i ekstremalnych warunkach atmosferycznych oraz w warunkach znacznego zapylenia, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 2. Śródmiąższowe choroby płuc i inne rzadkie choroby płuc umiarkowanie upośledzające sprawność wentylacyjną płuc bez upośledzenia wydolności oddechowej (podatność płuc obniżona do 50–80%, saturacja tlenem powyżej 94%, wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FEV1 < 80%, FVC < 80%, wskazane badanie całkowitej pojemności płuc (TLC) w pletyzmografii celem potwierdzenia zaburzeń restrykcyjnych).

pkt 3. Śródmiąższowe choroby płuc i inne rzadkie choroby płuc ciężko upośledzające sprawność wentylacyjną płuc i wydolność oddechową (podatność płuc obniżona poniżej 50%, wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FEV1 < 50%, FVC < 50%, obniżona całkowita pojemność płuc (TLC) w pletyzmografii potwierdzająca zaburzenia restrykcyjne, saturacja tlenem poniżej 94% oraz hipoksemia i hiperkapnia w gazometrii tętniczej).

pkt 4 i 5. Ocena orzecznicza w okresie remisji choroby lub po zakończonym leczeniu.

pkt 6. Wartości spirometrii prawidłowe: FEV1%VC > 0,7; FEV1 > 80%, FVC 80%. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 7. Wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FEV1 = 51–79%, FVC = 51–79%; obniżenie całkowitej pojemności płuc (TLC) w pletyzmografii, saturacja tlenem powyżej 94%.

pkt 8. Niewydolność oddechowa: wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FEV1 < 50%, FVC < 50%; obniżenie całkowitej pojemności płuc (TLC) w pletyzmografii, saturacja tlenem poniżej 94% oraz hipoksemia z hiperkapnią w gazometrii tętniczej.

pkt 9. Przebyte zabiegi operacyjne w obrębie klatki piersiowej lub przebyte nieswoiste zapalenie płuc (wartości spirometrii prawidłowe: FEV1%VC > 0,7; FEV1 ≥ 80%, FVC ≥ 80%). Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego, kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 10. Przebyte zabiegi operacyjne w obrębie klatki piersiowej lub przebyte nieswoiste zapalenie płuc (wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FEV1 = 51–79%, FVC = 51–79%; obniżenie całkowitej pojemności płuc (TLC) w pletyzmografii, saturacja tlenem powyżej 94%). Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego, żołnierzy przewidzianych do służby w zmiennych i ekstremalnych warunkach atmosferycznych oraz w warunkach znacznego zapylenia, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 11. Przebyte zabiegi operacyjne w obrębie klatki piersiowej lub przebyte nieswoiste zapalenie płuc z niewydolnością oddechową (wartości spirometrii wskazujące na zaburzenia oddychania typu restrykcyjnego: FEV1%VC > 0,7; FEV1 < 50%, FVC < 50%; obniżenie całkowitej pojemności płuc (TLC) w pletyzmografii, saturacja tlenem poniżej 94% oraz hipoksemia z hiperkapnią w gazometrii tętniczej).

ROZDZIAŁ X – UKŁAD KRĄŻENIA

1

2

3

4

5

6

7

38

1

Choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe nieupośledzające sprawności ustroju

Z/N

Z

Z/N

Z

2

Choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe powodujące upośledzenie sprawności ustroju

N

Z/N

N

Z/O

3

Choroby mięśnia sercowego lub zaburzenia rytmu nawracające albo trwałe powodujące znaczne upośledzenie sprawności ustroju

N

N

N

N

4

Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej

N

Z

Z/N

Z

5

Przewlekła choroba niedokrwienna serca pod postacią dusznicy bolesnej stabilnej z przebytym zawałem

N

Z/N

N

Z/O

6

Przewlekła choroba niedokrwienna serca z częstymi zaostrzeniami

N

Z/N

N

Z/O

7

Przewlekła choroba niedokrwienna serca z częstymi zaostrzeniami, przebytym zawałem lub powikłaniami

N

N

N

N

8

Wrodzone wady serca

N

N

N

N

9

Zastawkowe wady serca bez powikłań i istotnych zaburzeń hemodynamicznych nieupośledzające sprawności ustroju

N

Z

Z/N

Z

10

Wady zastawkowe serca upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

N

11

Zaciskające zapalenie osierdzia lub stan do operacji z powodu tej choroby

N

N

N

N

12

Obce ciała wgojone w serce

N

Z/N

N

Z/O

13

Rzut choroby reumatycznej w okresie leczenia

N

N

N

N

14

Izolowane wypadanie płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) niepowodujące zaburzeń sprawności ustroju

Z/N

Z

Z/N

Z

15

Zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) powodujący zaburzenia sprawności ustroju

N

Z/N

N

Z/N

16

Inne choroby serca upośledzające trwale sprawność ustroju

N

N

N

N

39

1

Nadciśnienie tętnicze I stopnia (łagodne)

N

Z

Z/N

Z

2

Nadciśnienie tętnicze II stopnia (umiarkowane)

N

Z/N

N

Z/N

3

Nadciśnienie tętnicze III stopnia (ciężkie)

N

N

N

N

4

Tętniaki

N

Z/N

N

Z/O

5

Zespoły pozakrzepowe i zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych

N

Z/N

N

Z/O

6

Inne choroby naczyń krwionośnych upośledzające nieznacznie sprawność ustroju

N

Z

Z/N

Z

7

Choroby naczyń krwionośnych upośledzające sprawność ustroju lub po zabiegach operacyjnych dużych naczyń ze znaczną poprawą krążenia

N

Z/N

N

Z

8

Choroby naczyń krwionośnych znacznie upośledzające sprawność ustroju, w tym także po operacjach rekonstrukcyjnych bez wyraźnej poprawy

N

N

N

N

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 38 pkt 1–3. Według tych punktów należy kwalifikować również zaburzenia rytmu serca pochodzenia organicznego i zaburzenia przewodzenia.

pkt 1 i 4. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.

Żołnierzy przewidzianych do służby w zmiennych i ekstremalnych warunkach atmosferycznych należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 8 i 10. Wrodzone wady serca leczone operacyjnie, jeżeli zostały przywrócone prawidłowe stosunki anatomiczne, należy kwalifikować według pkt 9. Wymianę zastawki aortalnej lub mitralnej w poszczególnych wadach należy traktować nadal jako wady serca według pkt 9 lub 10.

Zastawkowe zwężenie ujścia aorty powodujące przerost lewej komory (uchwytne zmiany w obrazie ECHO), przy zachowanej w pełni sprawności fizycznej, można kwalifikować według pkt 9.

pkt 9. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 9 i 14. Obecność śladowej fali zwrotnej przez zastawkę aortalną jest patologią, a w przypadku pozostałych zastawek – zjawiskiem fizjologicznym.

pkt 14. Rozpoznanie wymaga potwierdzenia echokardiograficznego. Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) bez istotnej hemodynamicznie fali zwrotnej z prawidłową wielkością jam serca i bez zaburzeń rytmu serca.

Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 15. Za zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej (trójdzielnej) należy uznawać wypadanie płatka (płatków) z objawami ich zwyrodnienia, istotną hemodynamicznie falą zwrotną lub zaburzeniami rytmu serca.

Do § 39 pkt 2 i 3. Należy kwalifikować w zależności od wartości ciśnienia mierzonego wielokrotnie, zmian narządowych potwierdzonych badaniami ECHO i dna oka.

pkt 6–8. Przez określenie „choroby naczyń krwionośnych” należy rozumieć przede wszystkim choroby naczyń obwodowych, jak np.: miażdżyca, następstwa urazów, choroba Raynauda, czerwienica bolesna. Należy kwalifikować chorych zarówno z powikłaniami narządowymi miażdżycy tętnic, jak i z powikłaniami i następstwami stanów zapalnych i urazów naczyń krwionośnych.

ROZDZIAŁ XI – UKŁAD TRAWIENNY

1

2

3

4

5

6

7

40

1

Choroby przełyku nieupośledzające sprawności ustroju

Z

Z

Z

Z

2

Choroby przełyku nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z

N

Z

3

Choroby przełyku upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

4

Choroby przełyku znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

41

1

Ciała obce wgojone w narządy jamy brzusznej nieupośledzające sprawności ustroju

N

Z

Z

Z

2

Ciała obce wgojone w narządy jamy brzusznej upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z

42

1

Zrosty otrzewnej upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

43

1

Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit bez upośledzenia lub z nieznacznym upośledzeniem sprawności ustroju

N

Z

Z/N

Z

2

Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit z upośledzeniem sprawności ustroju

N

Z

N

Z

3

Przewlekłe zapalenia żołądka, dwunastnicy, jelit ze znacznym upośledzeniem sprawności ustroju

N

N

N

N

4

Czynny wrzód żołądka lub dwunastnicy

N

Z

N

N

5

Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy z nawrotami

N

Z

Z/N

Z

6

Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy z licznymi nawrotami i powikłaniami

N

Z/N

N

Z/N

7

Przebyta częściowa resekcja żołądka nieupośledzająca sprawności ustroju

N

Z

N

Z

8

Przebyta resekcja żołądka z upośledzeniem lub znacznym upośledzeniem sprawności ustroju

N

Z/N

N

Z/O

9

Niedowład lub rozstrzeń żołądka z zaleganiem treści

N

Z/N

N

Z/N

10

Przebyte zabiegi operacyjne na jelitach bez upośledzenia sprawności ustroju

Z

Z

Z

Z

11

Przebyte zabiegi operacyjne na jelitach z nieznacznym upośledzeniem sprawności ustroju

N

Z

Z/N

Z

12

Przebyte zabiegi operacyjne na jelitach z upośledzeniem sprawności ustroju

N

Z

N

Z

13

Przebyte zabiegi operacyjne na jelitach ze znacznym upośledzeniem sprawności ustroju

N

Z/N

N

Z/O

14

Zmiany organiczne lub czynnościowe jelita cienkiego nieupośledzające sprawności ustroju

N

Z

Z/N

Z

15

Zmiany organiczne lub czynnościowe jelita cienkiego upośledzające sprawność ustroju

N

Z

N

Z

16

Zmiany organiczne lub czynnościowe jelita cienkiego znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

17

Zmiany organiczne lub czynnościowe jelita grubego nieupośledzające sprawności ustroju

N

Z

Z/N

Z

18

Zmiany organiczne lub zmiany czynnościowe jelita grubego upośledzające sprawność ustroju

N

Z

N

Z

19

Zmiany organiczne lub czynnościowe jelita grubego znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

44

1

Przewlekłe zapalenie dróg żółciowych nieupośledzające sprawności ustroju

N

Z

N

Z

2

Przewlekłe zapalenie dróg żółciowych upośledzające lub znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/N

3

Kamica dróg żółciowych

N

Z

N

Z

4

Przebyta operacja pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych nieznacznie upośledzająca sprawność ustroju

N

Z

Z/N

Z

5

Przebyta operacja pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych upośledzająca lub znacznie upośledzająca sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/N

6

Nieprawidłowe wartości biochemicznych wskaźników wydolności wątroby do diagnostyki

N

Z

Z/N

Z

7

Niedawno przebyte wirusowe zapalenie wątroby

N

Z

Z/N

Z

8

Przewlekłe zapalenie wątroby

N

Z/N

N

Z/O

9

Marskość wątroby

N

N

N

Z/O/N

10

Hiperbilirubinemia

N

Z

Z/N

Z

11

Przewlekłe zakażenie HCV

N

Z

Z/N

Z

12

Przewlekłe zakażenie HBV

N

Z

Z/N

Z

13

Przebyte pourazowe i toksyczne uszkodzenie wątroby bez upośledzenia jej wydolności

N

Z

Z

Z

14

Przebyte pourazowe i toksyczne uszkodzenie wątroby z upośledzeniem lub znacznym upośledzeniem jej wydolności

N

Z/N

N

Z/O

15

Przebyte operacje wątroby

N

Z/N

N

Z/O

45

1

Przewlekłe choroby trzustki

N

Z/N

N

Z/O

2

Przebyte operacje trzustki

N

Z/N

N

Z/O

46

1

Przepukliny

N

Z

N

Z/O

2

Przepukliny w bliźnie pooperacyjnej lub nawrotowe

N

Z/N

N

Z/O

3

Przepukliny przeponowe nieupośledzające sprawności ustroju

N

Z

Z

Z

4

Przepukliny przeponowe upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O/N

47

1

Przetoki i szczeliny odbytnicy lub okolicy odbytu

N

Z

N

Z

2

Przetoki okołoodbytnicze lub odbytnicy pierwotne i nawrotowe

N

Z/N

N

Z/O

3

Żylaki odbytu I°, II°

Z/N

Z

Z/N

Z

4

Żylaki odbytu III°, IV°

N

Z/N

N

Z/N

5

Wynicowanie i wypadanie śluzówki odbytnicy

N

N

N

N

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 43 pkt 1. Żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 5. Kandydatów do służby poza granicami państwa, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Żandarmerii Wojskowej oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.

Żołnierzy przewidzianych do służby w zmiennych i ekstremalnych warunkach atmosferycznych należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 6. Osoby z udokumentowanymi częstymi nawrotami choroby wrzodowej należy kwalifikować jako niezdolne.

Do § 44 pkt 1–17. Ocena orzecznicza wymaga dokumentacji dotychczasowego leczenia lub wyników badań i konsultacji specjalistycznych zleconych przez wojskową komisję lekarską.

pkt 4. Żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 6 i 7. Kandydatów do służby poza granicami państwa, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach, żołnierzy przewidzianych do służby w zmiennych i ekstremalnych warunkach atmosferycznych przy nieprawidłowych wartościach ASPAT, ALAT, GGTP w powtórzonych badaniach zleconych przez wojskową komisję lekarską w odstępie 3 tygodni po pierwszym badaniu należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 7. Dotyczy WZW przebytego w okresie do 6 miesięcy.

pkt 8. Konieczne potwierdzenie rozpoznania badaniem histopatologicznym.

pkt 10–12. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego oraz żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych. Kandydatów do służby poza granicami państwa należy oceniać w zależności od specyfiki klimatyczno-geograficznej oraz sanitarno-epidemiologicznej rejonu, w którym będą pełnić tę służbę.

Do § 45 Rozpoznanie powinno być ustalone na podstawie dokumentacji z leczenia szpitalnego.

Do § 47 pkt 3. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ XII – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY

1

2

3

4

5

6

7

48

1

Wrodzone lub nabyte wady rozwojowe układu moczowego nieupośledzające sprawności ustroju

N

Z

Z

Z

2

Wrodzone lub nabyte wady rozwojowe układu moczowego upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

3

Kamica układu moczowego

z okresowym wydalaniem złogów nieupośledzająca sprawności ustroju

N

Z

Z

Z

4

Kamica układu moczowego

z okresowym wydalaniem złogów upośledzająca sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/N

5

Przebyte infekcje układu moczowego nieupośledzające sprawności ustroju

Z

Z

Z

Z

6

Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek (śródmiąższowe bakteryjne i abakteryjne)

N

Z/N

N

Z/N

7

Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek

N

Z/N

N

Z/N

8

Krwiomocz i białkomocz do diagnostyki

N

Z

N

Z

9

Roponercze lub wodonercze

N

Z/N

N

Z/O

10

Nieprawidłowe wartości biochemicznych wskaźników wydolności nerek do diagnostyki

N

Z

N

Z

11

Niewydolność nerek

N

N

N

N

12

Wrodzony lub pooperacyjny brak jednej nerki

N

Z/N

Z/N

Z/O

49

1

Przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego lub dróg moczowych

N

Z/N

N

Z/N

2

Nietrzymanie moczu ze zmianami w układzie moczowym

N

Z/N

N

Z/N

3

Przewlekłe organiczne choroby pęcherza moczowego lub dróg moczowych upośledzające lub znacznie upośledzające funkcję narządu

N

Z/N

N

Z/N

4

Przetoki pęcherza moczowego

N

N

N

N

50

1

Spodziectwo lub wierzchniactwo

N

N

N

N

2

Przetoka prąciowa cewki moczowej

N

N

N

Z/O/N

3

Przetoka mosznowa lub kroczowa cewki moczowej

N

N

N

N

4

Zniekształcenie prącia znacznego stopnia (np. plastyczne stwardnienie lub inne)

N

Z/N

N

Z/O

5

Brak prącia

N

N

N

Z/O/N

51

1

Żylaki powrózka nasiennego nieznacznego stopnia

N

Z

Z

Z

2

Żylaki powrózka nasiennego znacznego stopnia

N

Z

N

Z

3

Wodniaki jądra, powrózka nasiennego lub torbiele najądrza nieupośledzające czynności narządu

N

Z

N

Z

4

Wodniaki jądra, powrózka nasiennego lub torbiele najądrza znacznie upośledzające czynność narządu

N

Z/N

N

Z/O

5

Przewlekłe nawrotowe nieswoiste zapalenie najądrza lub jądra

N

Z/N

N

Z/O

6

Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego

N

Z/N

N

Z/N

7

Przerost gruczołu krokowego bez zaburzeń w oddawaniu moczu

N

Z

Z/N

Z

8

Przerost gruczołu krokowego

z zaburzeniami w oddawaniu moczu

N

Z/N

N

Z/N

52

1

Brak lub zanik jednego jądra

N

Z

Z/N

Z

2

Brak lub zanik obu jąder

N

Z/N

Z/N

Z/O

3

Wnętrostwo jednostronne

z umiejscowieniem jądra w jamie brzusznej

N

N

N

N

4

Wnętrostwo jednostronne

z umiejscowieniem jądra w kanale pachwinowym

N

N

N

N

5

Wnętrostwo obustronne

N

N

N

N

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 51 pkt 7. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ XIII – GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO

1

2

3

4

5

6

7

53

1

Choroby tarczycy bez zmian czynności z małym wolem lub bez wola

N

Z

Z/N

Z

2

Choroby tarczycy ze zmianami czynności z małym wolem lub bez wola

N

Z/N

N

Z/N

3

Wole znacznych rozmiarów

N

N

N

N

4

Choroba Gravesa-Basedowa

N

Z/N

N

Z/N

54

1

Choroby przysadki mózgowej

N

Z/N

N

Z/N

2

Choroby nadnerczy

N

Z/N

N

Z/N

3

Nieprawidłowa glikemia na czczo lub nieprawidłowa tolerancja glukozy

N

Z

Z/N

Z/N

4

Cukrzyca

N

Z/N

N

Z/N

5

Choroby gruczołów przytarczycznych

N

Z/N

N

Z/N

6

Gruczołowe lub wielogruczołowe zaburzenia czynnościowe nieznacznie upośledzające przemiany hormonalne

N

Z

N

Z

7

Gruczołowe lub wielogruczołowe zaburzenia czynnościowe upośledzające lub znacznie upośledzające przemiany hormonalne

N

Z/N

N

Z/N

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 53 pkt 2. Według tego punktu ocenia się powiększenie gruczołu tarczowego stwierdzone palpacyjnie lub wole zamostkowe, upośledzające przepływ powietrza w drogach oddechowych (zaburzenia wentylacji, stridor, zaburzenia ruchomości strun głosowych) w czasie spoczynku lub po wysiłku fizycznym lub dające objawy uciskowe na narządy sąsiednie.

pkt 4. Obejmuje wszystkie postacie nadczynności tarczycy w okresie remisji (poza chorobą Gravesa-Basedowa) oraz niedoczynności wyrównane leczeniem substytucyjnym. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 5. Rozpoznanie powinno być oparte na dokumentacji leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej, niezależnie od aktualnego stanu czynności tarczycy.

Do § 54 pkt 3. Żołnierzy zawodowych, u których stwierdza się nieprawidłową glikemię na czczo lub nieprawidłową tolerancję glukozy dającą się łatwo wyrównać dietą lub zwiększoną aktywnością fizyczną, można uznawać za zdolnych. Żołnierzy zawodowych z tymi stanami trudnymi do wyrównania, chwiejnymi lub z występującymi objawami klinicznymi należy kwalifikować jako niezdolnych. W kwalifikacji orzeczniczej należy wziąć pod uwagę warunki służby wojskowej, możliwość regularnego i dietetycznego odżywiania oraz obciążenia psychofizycznego służby (nienormowany czas służby, służba zmianowa w trybie dyżurowym, stanowiska o wzmożonej odpowiedzialności) oraz strefę klimatyczną przy kandydatach do służby poza granicami państwa. Rozpoznanie powinno być ustalone zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD).

pkt 4. Żołnierzy zawodowych, u których stwierdza się cukrzycę dającą się łatwo wyrównywać leczeniem dietetycznym lub w połączeniu z doustnymi lekami hipoglikemizującymi, można uznawać za zdolnych.

Żołnierzy z przypadkami cukrzycy trudnej do wyrównania, chwiejnej lub powikłanej należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ XIV – INNE CHOROBY WEWNĘTRZNE

1

2

3

4

5

6

7

55

1

Niedokrwistości hemolityczne i niedoborowe niewielkiego stopnia niepoddające się leczeniu

N

Z/N

N

Z/O

2

Niedokrwistości hemolityczne i niedoborowe znacznego stopnia niepoddające się leczeniu

N

N

N

N

3

Niedokrwistości aplastyczne, trwałe granulocytopenie, małopłytkowości niepoddające się leczeniu oraz choroby rozrostowe szpiku i układu chłonnego

N

N

N

N

4

Niedokrwistości wtórne niewielkiego stopnia towarzyszące innym chorobom, ale rokujące ustąpienie

N

Z

N

Z

5

Zakażenie wirusem HIV

N

Z/N

N

Z/O

6

Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) i inne defekty immunologiczne (nabyte i wrodzone)

N

N

N

N

7

Inne przewlekłe zakażenia mogące upośledzać sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

56

1

Powiększenie śledziony bez zmian w wątrobie i krwi niebędące wynikiem choroby podstawowej

N

Z

Z

Z

2

Pooperacyjny brak śledziony nieupośledzający sprawności ustroju

N

Z/N

Z

Z/O

57

1

Choroby lub uszkodzenia narządów wywołane promieniowaniem jonizującym lub niejonizującym

N

Z/N

N

Z/O

58

1

Układowe choroby tkanki łącznej

N

Z/N

N

Z/N

59

1

Skaza moczanowa (dna) nieznacznie upośledzająca sprawność ustroju

N

Z

Z/N

Z

2

Skaza moczanowa (dna) upośledzająca lub znacznie upośledzająca sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/N

60

1

Inne choroby przemiany materii nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

Z/N

Z/N

2

Inne choroby przemiany materii znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

N

61

1

Gruźlica poza układem oddechowym

N

Z/N

N

Z/N

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 55 Rozpoznanie powinno być potwierdzone dokumentacją leczenia szpitalnego lub w poradni specjalistycznej.

pkt 1. Według tego punktu można kwalifikować żołnierzy zawodowych jako zdolnych w przypadkach uzyskania pełnej remisji.

pkt 5. Według tego punktu należy kwalifikować żołnierzy zawodowych w zależności od poziomu limfocytów CD4 oraz stosunku limfocytów CD4 do limfocytów CD8.

Do § 57 Ustalenie rozpoznania i ocena orzecznicza – po przeprowadzonej obserwacji lub po leczeniu w odpowiednim ośrodku specjalistycznym.

Do § 58 Ocena orzecznicza jest zależna od stopnia zaawansowania zmian i wyników dotychczasowego leczenia.

Do § 59 pkt 1. Żołnierzy zawodowych pełniących służbę w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Żandarmerii Wojskowej oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 2. Dotyczy badanych z powikłaniami narządowymi (artropatia dnawa, zmiany w układzie moczowym – kamica, stany zapalne, guzki dnawe), niezależnie od aktualnej wartości kwasu moczowego w surowicy krwi.

Do § 60 Rozpoznanie powinno być potwierdzone obserwacją lub leczeniem szpitalnym oraz dokumentacją z leczenia w poradni endokrynologicznej lub innej poradni specjalistycznej.

pkt 1. Żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 61 Ocena orzecznicza – w zależności od wyników po zakończonym leczeniu.

ROZDZIAŁ XV – UKŁAD NERWOWY

1

2

3

4

5

6

7

62

1

Przewlekłe zespoły bólowe korzeniowe, korzeniowo-nerwowe, splotów nerwowych, nerwobóle i zapalenie pojedynczych lub licznych nerwów z częstymi zaostrzeniami i objawami przedmiotowymi

N

Z

N

Z/O

2

Przewlekłe zespoły bólowe korzeniowe, korzeniowo-nerwowe, splotów nerwowych, nerwobóle i zapalenie pojedynczych lub licznych nerwów z częstymi zaostrzeniami i utrwalonymi objawami ubytkowymi znacznie upośledzającymi sprawność ustroju

N

N

N

Z/O/N

3

Przewlekłe choroby i trwałe następstwa chorób lub urazów nerwów obwodowych z zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi lub troficznymi nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z

Z/N

Z

4

Przewlekłe choroby i trwałe następstwa chorób lub urazów nerwów obwodowych z zaburzeniami ruchowymi (znaczne niedowłady lub porażenia), czuciowymi lub troficznymi upośledzające lub znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

63

1

Objawy szczątkowe po przebytych chorobach organicznych lub po urazach ośrodkowego układu nerwowego z nieznacznymi zaburzeniami mózgowo-rdzeniowymi, które ze względu na umiejscowienie bądź mechanizmy wyrównawcze nie upośledzają sprawności ustroju

N

Z

Z/N

Z

2

Trwałe następstwa chorób lub urazów ośrodkowego układu nerwowego z zaburzeniami mózgowo-rdzeniowymi upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/O

3

Trwałe następstwa chorób lub urazów ośrodkowego układu nerwowego z zaburzeniami mózgowo-rdzeniowymi znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

N

4

Organiczne postępujące choroby ośrodkowego układu nerwowego nierokujące poprawy

N

N

N

N

64

1

Zanik mięśni po przebytych chorobach lub urazach nieupośledzający sprawności ustroju

Z/N

Z

Z/N

Z

2

Choroby układu mięśniowego i zanik mięśni po przebytych chorobach lub urazach mięśni upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

Z/N

Z/O

3

Choroby układu mięśniowego i zanik mięśni po przebytych chorobach lub urazach znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

N

65

1

Napadowe zaburzenia świadomości o nieustalonej etiologii bez zmian organicznych w układzie nerwowym

N

Z

Z/N

Z

2

Padaczka z rzadko występującymi napadami

N

Z/N

N

Z/O

3

Padaczka z częstymi napadami

N

N

N

N

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 62 pkt 2. Kwalifikować osoby z niedowładami lub porażeniami lub zaburzeniami funkcji zwieraczy.

pkt 3. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 63 pkt 1. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego, kandydatów do służby w warunkach działania prądu elektrycznego oraz kandydatów do służby poza granicami państwa należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 64 pkt 1. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych oraz kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 2. Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 65 pkt 1. Kandydatów do służby poza granicami państwa, kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego oraz kandydatów do służby w warunkach działania prądu elektrycznego należy kwalifikować jako niezdolnych.

ROZDZIAŁ XVI – STAN PSYCHICZNY

1

2

3

4

5

6

7

66

1

Zaburzenia nerwicowe nieznacznie upośledzające zdolności adaptacyjne

N

Z

N

Z

2

Zaburzenia nerwicowe upośledzające lub znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne rokujące poprawę

N

Z/N

N

Z/O

3

Zaburzenia nerwicowe znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne utrwalone

N

N

N

N

67

1

Reakcja adaptacyjna krótkotrwała

N

Z

N

Z

2

Reakcja adaptacyjna przedłużona

N

N

N

N

3

Zaburzenie stresowe pourazowe przebyte lub rokujące poprawę

N

Z/N

N

Z/O

4

Zaburzenia stresowe pourazowe utrwalone

N

N

N

N

5

Trwałe potraumatyczne zmiany osobowości

N

N

N

N

68

1

Zaburzenia osobowości nieznacznie upośledzające zdolności adaptacyjne

N

Z

N

Z

2

Zaburzenia osobowości upośledzające lub znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne poddające się korekcji

N

Z/N

N

Z/N

3

Zaburzenia osobowości znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne utrwalone

N

N

N

N

69

1

Pojedynczy epizod afektywny

N

Z

N

N/Z

2

Zaburzenia afektywne

N

N

N

N

70

1

Psychozy reaktywne przebyte

N

Z/N

N

Z/O

2

Psychozy reaktywne oporne na leczenie

N

Z/N

N

Z/N

3

Zaburzenia psychotyczne egzogenne przebyte bez defektu

N

Z

N

Z

4

Zaburzenia psychotyczne egzogenne przebyte z defektem

N

N

N

N

5

Zaburzenia psychotyczne endogenne

N

N

N

N

71

1

Sprawność umysłowa poniżej przeciętnej

N

N

N

N

72

1

Używanie szkodliwe alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych w okresie kontrolowanej abstynencji

N

Z

N

Z

2

Używanie szkodliwe lub uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych nierokujące zachowania abstynencji

N

N

N

N

3

Incydentalne użycie innych substancji psychoaktywnych

N

Z

Z/N

Z

73

1

Zaburzenia psychiczne pochodzenia organicznego nieznacznie upośledzające zdolności adaptacyjne

N

Z

N

Z

2

Zaburzenia psychiczne pochodzenia organicznego upośledzające lub znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne rokujące poprawę

N

Z/N

N

Z/O

3

Zaburzenia psychiczne pochodzenia organicznego znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne nierokujące poprawy

N

N

N

N

74

1

Inne zaburzenia psychiczne nieznacznie upośledzające zdolności adaptacyjne rokujące poprawę

N

Z/N

N

Z/O

2

Inne zaburzenia psychiczne znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne nierokujące poprawy

N

N

N

N

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 66 Zaburzenia nerwicowe (nerwice) należy rozpoznawać w przypadkach:

– czynnościowych zaburzeń emocjonalnych, takich jak np.: zaburzenia lękowe, dysfunkcje somatyczne (tzw. nerwice narządowe), zaburzenia dysocjacyjne, konwersyjne, neurastenia,

– o długotrwałym (wieloletnim) przebiegu (w odróżnieniu od nerwicowych reakcji adaptacyjnych; por. § 67),

– po wykluczeniu zaburzeń organicznych (zespoły nerwicowe uwarunkowane organicznie; por. § 73),

– po wykluczeniu zaburzeń psychotycznych (por. § 70).

pkt 1. Dotyczy przypadków z przewagą objawów subiektywnych, bez przedmiotowych cech upośledzenia sprawności ustroju.

pkt 2. Dotyczy badanych z wyraźnymi psychicznymi i somatycznymi objawami nerwicowymi i z względnie niezaburzonym ogólnym przystosowaniem społecznym.

pkt 3. Dotyczy stanów opornych na leczenie, znacznie upośledzających sprawność ustroju i funkcjonowanie społeczne. U badanych rozpoznanie należy ustalać z uwzględnieniem dokumentacji z leczenia w oddziale psychiatrycznym i w PZP.

Do § 67 Reakcje adaptacyjne (reakcje dezadaptacyjne, reakcje kryzysowe, ostre reakcje na stres, zaburzenia stresowe) to: przemijające, niepsychotyczne zaburzenia psychiczne w postaci zaburzeń emocjonalnych (lęk, depresja, napięcie, gniew), zaburzeń zachowania (agresja, autoagresja, ucieczka, izolacja) i w postaciach mieszanych, powstające pod wpływem stresujących wydarzeń lub sytuacji, u osób w zasadzie zdrowych psychicznie.

pkt 1. Dotyczy reakcji przebytych lub rokujących ustąpienie w ciągu 6–9 miesięcy.

pkt 2. Dotyczy przypadków, które mimo leczenia i innych oddziaływań readaptacyjnych, trwających 6–9 miesięcy, nie rokują istotnej poprawy. Rozpoznanie należy ustalać z uwzględnieniem dokumentacji z leczenia w oddziale psychiatrycznym i w PZP.

pkt 3–5. Zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD) są reakcją na przeżycie traumatycznego wydarzenia lub sytuacji traumatycznej (oddziałujących krótko lub długo) bezpośrednio zagrażających utratą życia lub zdrowia, np. ataku terrorystycznego, katastrofy, pobytu w niewoli.

O rozpoznaniu decyduje:

1. Potwierdzony protokołem powypadkowym, dokumentacją medyczną lub innymi obiektywnymi dowodami fakt przeżycia ekstremalnej sytuacji traumatycznej.

2. Stwierdzenie na podstawie wywiadów, dokumentacji medycznej i służbowej następujących stanów:

1) nawracającego przeżywania stresora;

2) unikania okoliczności przypominających stresor lub występowania tzw. emocjonalnego odrętwienia;

3) uporczywych objawów zwiększonej psychologicznej wrażliwości;

4) istotnego klinicznego cierpienia lub upośledzenia funkcjonowania psychospołecznego;

5) początku objawów 1–3 w ciągu 6 miesięcy od traumatycznego wydarzenia.

Rozpoznanie należy ustalać po obserwacji i leczeniu w wojskowym oddziale psychiatrycznym oraz PZP. Osoby, które mimo leczenia i innych oddziaływań readaptacyjnych trwających 9 miesięcy nie rokują odzyskania zdolności do służby należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 68 Przez zaburzenia osobowości (osobowość nieprawidłowa, psychopatia, charakteropatia) należy rozumieć niedorozwój lub defekt sfery dążeniowo-uczuciowej osobowości, bez względu na etiologię. Rozpoznanie ustala się na podstawie:

– obecności cech zaburzonej osobowości i świadczących o niedostatecznej adaptacji w zwykłych sytuacjach życiowych,

– początku zaburzeń w okresie późnego dzieciństwa lub w okresie młodzieńczym (defekty osobowości spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego w wieku dojrzałym; por. § 73),

– po wykluczeniu upośledzenia umysłowego, zaburzeń psychotycznych, reakcji adaptacyjnych (por. § 67).

§ 68. obejmuje także tzw. infantylizm psychiczny (osobowość niedojrzałą).

pkt 1. Dotyczy osób z cechami zaburzonej osobowości bez objawów trwałego nieprzystosowania.

pkt 2. Stosować u osób, u których na tle długotrwałej dezadaptacji stwierdza się okresy zadowalającego funkcjonowania.

pkt 3. Dotyczy osób z ciężkimi zaburzeniami struktury osobowości i zachowania, wyczerpującymi kryteria rozpoznania: osobowości dyssocjalnej, osobowości chwiejnej emocjonalnie (impulsywnej), osobowości paranoicznej, osobowości lękowej, osobowości schizoidalnej, osobowości anankastycznej.

Do § 70 Rozpoznanie należy ustalać na podstawie odpisu historii choroby z zakładu psychiatrycznego oraz oceny aktualnego stanu psychicznego.

pkt 1. Dotyczy psychoz reaktywnych wywołanych stresem traumatycznym (bojowym lub innym), które ustąpiły po leczeniu.

pkt 2. Dotyczy potraumatycznych psychoz nierokujących poprawy po dwunastomiesięcznym leczeniu.

pkt 3. Dotyczy zaburzeń psychotycznych egzogennych (np. pourazowych, infekcyjnych, intoksykacyjnych), przeżytych bez pozostawienia defektu.

pkt 4. Dotyczy zaburzeń psychotycznych egzogennych (np. pourazowych, infekcyjnych, intoksykacyjnych), przeżytych z pozostawieniem defektu.

pkt 5. Dotyczy psychoz endogennych (schizofrenii, zaburzeń schizotypowe, urojeniowych).

Do § 71 pkt 1. Iloraz inteligencji mierzony skalą inteligencji Wechslera dla dorosłych poniżej 90.

Do § 72 Używanie „szkodliwe” to powtarzające się używanie alkoholu (lub innego środka psychoaktywnego albo substancji psychoaktywnej), które spowodowało szkody somatyczne, psychologiczne lub dysfunkcjonalne zachowanie.

„Uzależnienie” od alkoholu (lub innego środka psychoaktywnego albo substancji psychoaktywnej) to stan charakteryzujący się: nieodpartym wewnętrznym przymusem ciągłego lub okresowego spożywania alkoholu (lub innego środka psychoaktywnego albo substancji psychoaktywnej), występowaniem objawów zespołu odstawienia po przerwaniu picia (przyjmowania środka), np. stanami majaczeniowymi, zmienionym sposobem reagowania na alkohol (utrata kontroli nad piciem, picie ciągami, zmiana tolerancji, luki pamięciowe, tzw. "klinowanie") i stałym zwiększaniem dawki alkoholu (lub środka psychoaktywnego albo substancji psychoaktywnej), postępującym przebiegiem, prowadzącym do tzw. psychodegradacji.

pkt 1. Żołnierzy zawodowych pozostających pod kontrolą certyfikowanej poradni leczenia uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, zachowujących abstynencję należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 2. Dotyczy osób uzależnionych od alkoholu lub używających go w sposób szkodliwy, które nie podejmują leczenia lub przerwały leczenie odwykowe i nie zachowują abstynencji.

pkt 3. Osoby po jednorazowym użyciu w celach niemedycznych środka psychoaktywnego wymienionego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 73 Dotyczy wielopostaciowych zaburzeń psychicznych powodowanych organicznym uszkodzeniem mózgu, potwierdzonych:

– wywiadem (urazy, infekcje i intoksykacje OUN),

– oceną stanu psychicznego (tzw. cechy zespołu psychoorganicznego),

– badaniem neurologicznym (objawy ubytkowe),

– badaniem psychologicznym (tzw. testy organiczne),

– wynikami badań dodatkowych (EEG, rtg czaszki, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny),

– innymi badaniami wskazującymi na organiczne uszkodzenie OUN.

§ 73 nie obejmuje następstw uszkodzeń OUN, które miały miejsce we wczesnym okresie rozwojowym; poz. § 68 i 71

pkt 1. Dotyczy stanów podobnych do zaburzeń nerwicowych (zespół pourazowy, cerebrastenia, zespoły rzekomo nerwicowe) z przewagą objawów subiektywnych, bez somatycznych cech upośledzenia sprawności ustroju.

pkt 2. Dotyczy organicznych zaburzeń osobowości (np. encefalopatii, łagodnych zaburzeń procesów poznawczych w okresie leczenia i obserwacji).

pkt 3. Dotyczy utrwalonych, znacznie nasilonych zaburzeń psychicznych pochodzenia organicznego – niepsychotycznych i psychotycznych. Wymagana dokumentacja z dotychczasowego leczenia szpitalnego i w PZP.

Do § 74 Dotyczy przypadków z rozpoznaniami nieujętymi od § 66 do 73

ROZDZIAŁ XVII – KOŃCZYNY

1

2

3

4

5

6

7

75

1

Przebyte złamania kości kończyn bez trwałych następstw

Z

Z

Z

Z

2

Zniekształcenia kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach, martwicach aseptycznych i po stanach zapalnych) bez upośledzenia sprawności ruchowej lub nieznacznie upośledzające sprawność ruchową

Z/N

Z

Z/N

Z

3

Zniekształcenia kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach, martwicach aseptycznych i po stanach zapalnych) upośledzające sprawność ruchową

N

Z

N

Z

4

Zniekształcenia kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach, martwicach aseptycznych i po stanach zapalnych) znacznie upośledzające sprawność ruchową

N

N

N

N

5

Przewlekłe stany zapalne kości

N

Z/N

N

Z/O

6

Brak kończyny

N

N

N

Z/O/N

76

1

Skrócenie kończyny dolnej od 1 cm do 2 cm

Z/N

Z

Z

Z

2

Skrócenie kończyny dolnej powyżej 2 cm do 4 cm z nieznacznym upośledzeniem sprawności ruchowej

N

Z

Z/N

Z

3

Skrócenie kończyny dolnej powyżej 4 cm do 6 cm z upośledzeniem sprawności ruchowej

N

Z/N

N

Z/N

4

Skrócenie kończyny dolnej ze znacznym upośledzeniem sprawności ruchowej

N

N

N

Z/O/N

77

1

Zwichnięcia nawykowe dużego stawu

N

Z/N

Z/N

Z/O

2

Zniekształcenia w obrębie dużych stawów bez upośledzenia sprawności ruchowej lub nieznacznie upośledzające sprawność ruchową

Z/N

Z

Z/N

Z

3

Zniekształcenia w obrębie dużych stawów upośledzające sprawność ruchową

N

Z

N

Z

4

Zniekształcenia w obrębie dużych stawów kończyn znacznie upośledzające sprawność ruchową

N

N

N

Z/O/N

5

Następstwa przebytych urazów stawów bez zniekształceń nieupośledzające sprawności ruchowej

Z

Z

Z

Z

6

Następstwa przebytych urazów stawów bez zniekształceń oraz przewlekłe zapalenie tkanki łącznej rozlane i okołostawowe upośledzające lub znacznie upośledzające sprawność ruchową

N

Z/N

N

Z/O

7

Przewlekłe choroby stawów upośledzające sprawność ruchową

N

Z/N

N

Z/O

8

Przewlekłe choroby stawów znacznie upośledzające sprawność ruchową

N

N

N

N

9

Zmiany zwyrodnieniowe stawów nieupośledzające sprawności ruchowej lub nieznacznie upośledzające sprawność ruchową

Z/N

Z

Z

Z

10

Zmiany zwyrodnieniowe stawów upośledzające sprawność ruchową

N

Z

N

Z

11

Zmiany zwyrodnieniowe stawów znacznie upośledzające sprawność ruchową

N

N

N

N

78

1

Stopa płaska lub wydrążona bez upośledzenia sprawności ruchowej

Z/N

Z

Z

Z

2

Stopa płaska, koślawa lub wydrążona nieznacznie upośledzająca sprawność ruchową

N

Z

Z/N

Z

3

Stopa płaska, koślawa, szpotawa upośledzająca sprawność ruchową

N

Z/N

N

Z/O

4

Stopa płaska, koślawa, szpotawa, końska, prętowa i inne znacznie upośledzające sprawność ruchową

N

N

N

Z/O/N

79

1

Żylaki kończyn lub przebyte operacje żylaków

N

Z

Z/N

Z

2

Rozległe żylaki kończyn bez zmian troficznych skóry i owrzodzeń

N

Z

Z/N

Z

3

Rozległe żylaki kończyn ze zmianami troficznymi lub owrzodzeniami

N

N

N

N

80

1

Brak jednego palucha lub innych palców stóp z zachowaniem główek kości śródstopia nieznacznie upośledzający chodzenie

N

Z

Z/N

Z

2

Brak obu paluchów lub jednego palucha i innych palców stóp z zachowaniem główek kości śródstopia upośledzający lub znacznie upośledzający chodzenie

N

Z/N

N

Z/O

3

Brak palców stóp z uszkodzeniem kości śródstopia

N

N

N

Z/O/N

4

Zniekształcenie palców stóp nieutrudniające noszenia obuwia i chodzenia lub nieznacznie utrudniające noszenie obuwia i chodzenie

Z/N

Z

Z

Z

5

Zniekształcenie palców stóp utrudniające noszenie obuwia i chodzenie

N

Z

N

Z

6

Zniekształcenie palców stóp znacznie utrudniające noszenie obuwia i chodzenie

N

N

N

Z/O/N

81

1

Brak czwartego lub piątego palca ręki prawej lub brak jednego dowolnego palca ręki lewej z wyjątkiem kciuka

N

Z

Z/N

Z

2

Braki palców rąk nieznacznie upośledzające chwyt

N

Z

Z/N

Z

3

Braki palców rąk upośledzające chwyt

N

Z/N

N

Z/O

4

Braki palców rąk znacznie upośledzające chwyt

N

N

N

Z/O/N

5

Częściowe braki palców, ograniczenie ruchów palców rąk lub ich przykurcz bez upośledzenia chwytu lub nieznacznie upośledzające chwyt

Z/N

Z

Z

Z

6

Częściowe braki palców rąk, ograniczenie ruchów palców rąk lub ich przykurcz upośledzające chwyt

N

Z/N

N

Z/O

7

Częściowe braki palców rąk, ograniczenie ruchów palców rąk lub ich przykurcz znacznie upośledzające chwyt

N

N

N

Z/O

8

Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe bez upośledzenia chwytu

N

N

N

N

9

Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe upośledzające chwyt

N

N

N

N

10

Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe znacznie upośledzające chwyt

N

N

N

N

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 75 pkt 2. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 6. Osoby z amputacjami wielokończynowymi, amputacjami dotyczącymi kończyny górnej dominującej oraz amputacjami z wyłuszczeniem w stawie biodrowym należy kwalifikować jako niezdolne.

Do § 76 pkt 1. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 2. Żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 77 pkt 1. Żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 2 i 9. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 6. Należy kwalifikować następstwa przebytych uszkodzeń wewnątrzstawowych (więzadeł, łąkotek) powodujące niestabilność, ograniczenie ruchów i upośledzenie sprawności dynamicznej oraz chondromalację – potwierdzone w badaniach USG, MRI, CT lub rtg.

pkt 7 i 8. Według tych punktów należy kwalifikować między innymi: reumatoidalne zapalenie stawów, zespół Reitera, łuszczycowe zapalenie stawów i zapalenia stawów w chorobach jelit.

Do § 78 Ocena orzecznicza wymaga konsultacji chirurga ortopedy.

pkt 1. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 79 pkt 1 i 2. Osoby bez obrzęków kończyny, bez zmian troficznych, bez zakrzepicy i rok od operacji żylaków należy kwalifikować jako zdolne (wymagana konsultacja chirurgiczna, USG naczyń żylnych kończyn).

Do § 80 pkt 1. Żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach desantowo-szturmowych oraz przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska służbowe w tych jednostkach, żołnierzy zawodowych pełniących służbę w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 4–6. Według tych punktów należy kwalifikować palce młotkowate, przykrywające, nadliczbowe i koślawe.

pkt 4. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych należy kwalifikować jako niezdolnych.

Do § 81 Ocena orzecznicza wymaga konsultacji chirurga ortopedy. Za brak palca uważa się: w przypadku kciuka – przynajmniej brak paliczka paznokciowego, w przypadku pozostałych palców – przynajmniej dwóch paliczków.

U osób leworęcznych przy ocenie lewej ręki można stosować kwalifikacje, jakie u praworęcznych obowiązują do prawej ręki.

pkt 1 i 2. Kandydatów do służby w warunkach działania prądu elektrycznego należy kwalifikować jako niezdolnych.

pkt 5. Za częściowy brak palca ręki uważa się brak części paliczka lub brak jednego paliczka w przypadku drugiego, trzeciego, czwartego, piątego palca ręki.

ROZDZIAŁ XVIII – NOWOTWORY

1

2

3

4

5

6

7

82

1

Nowotwory niezłośliwe

Z/N

Z

Z/N

Z

2

Nowotwory niezłośliwe szpecące lub powodujące zaburzenia czynności narządów

N

Z/N

N

Z/N

3

Nowotwory niezłośliwe szpecące lub powodujące znaczne zaburzenia czynności ustroju

N

N

N

Z/O/N

83

1

Nowotwory złośliwe wszystkich rodzajów i stopni w zależności od wyników leczenia

N

Z/N

N

Z/N

2

Nowotwory przedinwazyjne narządu rodnego

N

Z/N

N

Z/N

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 82 Kwalifikacja orzecznicza wymaga oceny odpowiedniego lekarza specjalisty lub dokumentacji z poradni specjalistycznej.

pkt 1. Kandydatów do służby w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz kandydatów do służby w jednostkach desantowo-szturmowych, u których stwierdzono nowotwór niezłośliwy o niewielkiej rozległości, nieszpecący i nieutrudniający noszenia umundurowania oraz nieupośledzający sprawności ustroju, można uznawać za zdolnych.

Kandydatów do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy uznawać za niezdolnych.

ROZDZIAŁ XIX – NARZĄD RODNY

1

2

3

4

5

6

7

84

1

Wady rozwojowe narządu rodnego nieupośledzające ogólnej sprawności ustroju

Z

Z

Z

Z

2

Wady rozwojowe narządu rodnego upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

Z/N

Z/N

3

Zaburzenia cyklu miesiączkowego ze zmianami przerostowymi w narządzie rodnym

N

Z/N

Z/N

Z/N

85

1

Zastarzałe pęknięcie lub blizny krocza nieupośledzające sprawności ustroju

N

Z

Z

Z

2

Obniżenie ścian pochwy z wytworzeniem zachyłka pęcherzowo-pochwowego lub odbytniczo-pochwowego

N

Z

Z/N

Z

3

Obniżenie ścian pochwy z wytworzeniem zachyłka pęcherzowo-pochwowego z towarzyszącym wysiłkowym nietrzymaniem moczu

N

Z/N

N

Z/N

4

Obniżenie ścian pochwy z wytworzeniem zachyłka pęcherzowo-pochwowego, odbytniczo-pochwowego z całkowitym nietrzymaniem moczu lub zaburzeniami czynności zwieracza odbytu

N

N

N

N

5

Całkowite wypadanie narządu rodnego

N

N

N

N

6

Guzy przydatków, mięśniaki macicy

N

Z/N

N

Z/N

86

1

Nieprawidłowe położenie macicy nieupośledzające sprawności ustroju

Z/N

Z

Z

Z

2

Nieprawidłowe położenie macicy z upośledzeniem sprawności ustroju

N

Z/N

Z/N

Z/N

3

Nieprawidłowe położenie macicy znacznie upośledzające sprawność ustroju

N

Z/N

N

Z/N

4

Przetoki: pęcherzowo-maciczna, pęcherzowo-pochwowa, cewkowo-pochwowa, odbytniczo-pochwowa, odbytniczo-kroczowa, kroczowo-pochwowa

N

N

N

Z/O/N

87

1

Przewlekłe stany zapalne narządu rodnego wewnętrznego bez zmian anatomicznych

N

Z

Z/N

Z

2

Przewlekłe stany zapalne narządu rodnego wewnętrznego ze zmianami anatomicznymi w zakresie przydatków, przymacicza

N

Z/N

N

Z/N

3

Przebyte odcięcie nadpochwowe lub wycięcie całkowite macicy nieupośledzające sprawności ustroju

N

Z

Z/N

Z

4

Przebyte odcięcie nadpochwowe lub wycięcie całkowite macicy upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

Z/O/N

88

1

Ciąża

N

Z

N

Z

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 84 pkt 1. Dotyczą: przegrody i przewężenia pochwy, macicy jednodrożnej, dwudrożnej, dwuszyjkowej, podwójnej, wad rozwojowych jajowodów.

pkt 2. Zmiana skojarzona jest zazwyczaj z niedomogą hormonalną układu rozrodczego (trwałe bóle, zaburzenia cyklu miesiączkowego, obfite krwawienia). Znaczny niedorozwój lub brak macicy, które rzutują na ogólną sprawność ustroju.

pkt 3. Obfite miesiączki przy współistnieniu mięśniaków, bolesne miesiączki przy zmianach o charakterze endometriozy, mimo dotychczasowego leczenia zachowawczego, a niekiedy operacyjnego, potwierdzone aktualnym wynikiem badania ginekologicznego. Kandydatki do służby w zasięgu działania promieniowania mikrofalowego należy kwalifikować jako niezdolne.

Do § 85 pkt 2 i 3. Częściowe i niepowikłane obniżenie narządu rodnego nie stanowi podstawy do uznania żołnierza zawodowego – kobiety za niezdolną.

W powikłanym obniżeniu narządu rodnego należy rozważyć możliwości uzyskania poprawy przez leczenie zachowawcze lub operacyjne.

Kwalifikacja orzecznicza – po zakończonym leczeniu.

pkt 5 i 6. Ocena orzecznicza żołnierzy zawodowych jak w pkt 2 i 3.

Do § 86 pkt 1. Według tego punktu należy kwalifikować np. tyłozgięcie macicy wolne.

pkt 2. Według tego punktu należy kwalifikować np. tyłozgięcie macicy umocowane.

pkt 3. Kwalifikacja orzecznicza żołnierzy zawodowych – kobiet wymaga dokumentacji dotychczasowego leczenia szpitalnego i w poradni specjalistycznej.

Do § 87 Ustalenie rozpoznania objętego tym paragrafem wymaga dokumentacji leczenia szpitalnego lub w odpowiedniej poradni specjalistycznej.

pkt 1. Kandydatki do wojskowej służby zawodowej należy oceniać po zakończonym leczeniu.

pkt 2. Obejmuje przewlekły stan zapalny narządu rodnego powodujący poważne zmiany anatomiczne i czynnościowe. Zmiany te dotyczą nie tylko czynności narządu rodnego, lecz także i całego ustroju.

Ocena orzecznicza wymaga dokumentacji dotychczasowego leczenia.

pkt 3 i 4. W stanach po usunięciu narządu rodnego należy w każdym przypadku uwzględnić szeroką skalę zmian anatomicznych i czynnościowych, które bywają następstwem usunięcia części lub całego narządu rodnego.

Rozpoznanie i ocena orzecznicza odbywają się na podstawie dokumentacji dotychczasowego leczenia.

Do § 88 pkt 1. Ciąży nie traktuje się jako choroby lub ułomności.

UWAGA

Żołnierzy pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych w trzecim roku i dalszych latach nauki (studiów) z grupy II (kolumna piąta wykazu), u których stwierdzono znaczne upośledzenie sprawności ustroju, należy kwalifikować jako niezdolnych. Skrót PZP oznacza poradnię zdrowia psychicznego. Skrót PTD oznacza Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.

Załącznik 2. [WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI UWZGLĘDNIANY PRZY OCENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO PEŁNIENIA ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W POWIETRZU, SŁUŻBIE NAZIEMNEGO ZABEZPIECZENIA LOTÓW I SŁUŻBIE INŻYNIERYJNO-LOTNICZEJ ORAZ NA OKRĘTACH WOJENNYCH I INNYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH MARYNARKI WOJENNEJ, A TAKŻE W CHARAKTERZE NURKÓW I PŁETWONURKÓW]

Załącznik nr 2

WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI UWZGLĘDNIANY PRZY OCENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO PEŁNIENIA ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W POWIETRZU, SŁUŻBIE NAZIEMNEGO ZABEZPIECZENIA LOTÓW I SŁUŻBIE INŻYNIERYJNO-LOTNICZEJ ORAZ NA OKRĘTACH WOJENNYCH I INNYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH MARYNARKI WOJENNEJ, A TAKŻE W CHARAKTERZE NURKÓW I PŁETWONURKÓW

I. WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI UWZGLĘDNIANY PRZY OCENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ DO PEŁNIENIA ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W POWIETRZU, SŁUŻBIE NAZIEMNEGO ZABEZPIECZENIA LOTÓW I SŁUŻBIE INŻYNIERYJNO-LOTNICZEJ

Paragraf

Punkt

Choroba i ułomność

Grupy zdrowia

piloci

personel pokładowy

personel zabezpieczający loty

IA

IB

IC

II

III

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ROZDZIAŁ I – BUDOWA CIAŁA

1

1

Wysokość ciała poniżej 160 cm i powyżej 185 cm

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

Z

2

Wysokość siedzeniowo-ciemieniowa powyżej 95 cm

Z

Z/N

Z

Z

Z

3

Długość względna kończyn dolnych poniżej 73 cm

Z/N

Z

Z

Z

Z

4

Otyłość nieupośledzająca sprawności ustroju

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

Z

5

Otyłość upośledzająca sprawność ustroju

N

N

N

N

Z/N

6

Słaba budowa ciała (niedowaga) upośledzająca sprawność ustroju

N

N

N

Z/N

Z/N

7

Obojnactwo

N

N

N

N

N

8

Odwrotne położenie trzewi

N

N

N

N

N

 

Objaśnienia szczegółowe

Personel lotniczy i personel naziemnego zabezpieczenia lotów dzieli się na następujące grupy orzecznicze:

grupa I:

podgrupa IA (badania są wykonywane co 12 miesięcy):

– kandydaci na pilotów samolotów naddźwiękowych,

– piloci samolotów naddźwiękowych;

podgrupa IB (badania są wykonywane co 12 miesięcy):

– kandydaci na pilotów samolotów poddźwiękowych,

– piloci samolotów poddźwiękowych;

podgrupa IC (badania są wykonywane co 12 miesięcy):

– kandydaci na pilotów samolotów turbośmigłowych,

– piloci samolotów turbośmigłowych,

– kandydaci na pilotów samolotów transportowych,

– piloci samolotów transportowych,

– kandydaci na pilotów śmigłowców,

– piloci śmigłowców,

– kandydaci na skoczków spadochronowych zawodowych,

– skoczkowie spadochronowi zawodowi,

– instruktorzy spadochronowi;

grupa II (badania są wykonywane co 12 miesięcy):

– kandydaci na nawigatorów pokładowych,

– nawigatorzy pokładowi,

– kandydaci na inżynierów (techników) pokładowych,

– inżynierowie (technicy) pokładowi,

– kandydaci na członków personelu pokładowego,

– członkowie personelu pokładowego;

grupa III:

– kandydaci na członków naziemnego personelu lotniczego,

– członkowie naziemnego personelu lotniczego (badania wykonywane są co 24 miesiące),

– kandydaci na członków personelu lotniczego (nawigatorzy, kontrolerzy ruchu lotniczego),

– członkowie personelu lotniczego (nawigatorzy, kontrolerzy ruchu lotniczego) (badania wykonywane są co 24 miesiące),

– kandydaci na członków naziemnego personelu nawigatorskiego,

– członkowie naziemnego personelu nawigatorskiego (badania wykonywane są co 24 miesiące),

– kandydaci do personelu służby inżynieryjno-lotniczej (SIL),

– personel służby inżynieryjno-lotniczej (SIL) (badania wykonywane są co 36 miesięcy),

– kandydaci na żołnierzy zawodowych obsługujący bezzałogowe statki powietrzne,

– żołnierze zawodowi obsługujący bezzałogowe statki powietrzne (badania wykonywane są co 24 miesiące).

ROZDZIAŁ II – SKÓRA, TKANKA PODSKÓRNA I WĘZŁY CHŁONNE

1

2

3

4

5

6

7

8

2

1

Przewlekłe choroby skóry nieupośledzające sprawności ustroju

Z

Z

Z

Z

Z

2

Przewlekłe choroby skóry szpecące lub nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

3

Tatuaże nieszpecące

Z

Z

Z

Z

Z

4

Tatuaże szpecące

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

5

Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne nieupośledzające sprawności ustroju

Z/N

Z/N

Z/N

Z

Z/N

6

Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

N

N

7

Torbiel włosowa z przetoką lub bez przetoki

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

8

Torbiel włosowa nawrotowa po wielokrotnych (trzech i więcej, operacjach) niepoddająca się leczeniu

N

N

N

Z/N

Z/N

3

1

Blizny szpecące lub upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

Z/N

Z/N

2

Blizny po samouszkodzeniach

Z/N

Z/N

Z/N

Z

Z

4

1

Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych nieupośledzające sprawności ustroju

Z/N

Z/N

Z/N

Z

Z

2

Schorzenia naczyń limfatycznych lub węzłów chłonnych upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

Z/N

Z/N

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 3 pkt 2. Osoby z bliznami po samouszkodzeniach należy kierować do PZP.

ROZDZIAŁ III – CZASZKA

1

2

3

4

5

6

7

8

5

1

Przebyty uraz głowy bez trwałych następstw

Z/N

Z/N

Z/N

Z

Z

6

1

Zniekształcenia czaszki nieupośledzające sprawności ustroju

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

Z

2

Zniekształcenia czaszki, ubytki kości upośledzające czynność układu nerwowego

N

N

N

N

N

3

Przepukliny mózgowe

N

N

N

N

N

4

Ciała obce w mózgu

N

N

N

N

N

5

Wygojone złamania kości sklepienia i twarzoczaszki nieznacznie upośledzające sprawność ustroju

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

6

Wygojone złamania kości sklepienia i twarzoczaszki upośledzające sprawność ustroju

N

N

N

N

N

 

Objaśnienia szczegółowe

Do § 6 pkt 5. Kwalifikacja – po przeprowadzonej konsultacji neurologicznej.

ROZDZIAŁ IV – NARZĄD WZROKU

1

2

3

4

5

6

7

8

7

1

Zniekształcenie powiek nieupośledzające ich sprawności

Z

Z

Z

Z

Z

2

Zniekształcenie powiek upośledzające ich sprawność

N

N

N

N

N

3

Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek nieznacznie upośledzające sprawność narządu wzroku

Z/N

Z/N

Z/N

Z

Z

4

Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek upośledzające sprawność narządu wzroku

N

N

N

N

N

5

Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej nieupośledzające ruchomości gałki ocznej

Z/N

Z/N

Z/N

Z

Z

6

Zrosty spojówki gałkowej i powiekowej upośledzające ruchomość gałki

N

N

N

N

N

8

1

Upośledzenie wydzielania lub odpływu łez

N

N

N

N

N

9

1

Brak gałki ocznej lub ślepota jednego oka

N

N

N

N

N

10

1

Oczopląs nieznaczny przy patrzeniu skrajnym w bok

N

N

N

Z/N

Z/N

2

Oczopląs wyraźny przy patrzeniu w bok lub wprost

N

N

N

N

N

11

1

Zez utajony na poziomie ponad 4o zeza rozbieżnego, ponad 3o zeza zbieżnego lub w pionie 0,5o zeza do góry lub zeza do dołu

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

2

Zez jawny

N

N

N

N

N

3

Brak widzenia obuocznego, nieprawidłowa ocena odległości

N

N

N

N

Z/N

12

1

Niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny lub pourazowy upośledzający widzenie obuoczne

N

N

N

N

N

13

1

Ostrość wzroku każdego oka bez korekcji poniżej 1,0 do 0,8

Z/N

Z

Z

Z

Z

2

Ostrość wzroku każdego oka co najmniej 0,1 dająca się poprawić powyżej 0,7

N

Z/N

Z/N

Z

Z

3

Ostrość wzroku po korekcji poniżej 0,7

N

N

N

N

Z/N

4

Wada refrakcji; nadwzroczność ponad 1,5 D; krótkowzroczność ponad 0,5 D; astygmatyzm ponad 0,5 D

Z/N

Z/N

Z/N

Z

Z

5

Wada refrakcji +/- 3,0 Dsph, +/- 1,5 Dcyl dająca się wyrównać soczewkami kontaktowymi powyżej 0,8

Z/N

Z

Z

Z

Z

6

Wada refrakcji do – 3,0 Dsph, po korekcji wady wzroku laserową chirurgią refrakcyjną

Z/N

Z

Z

Z

Z

14

1

Przewlekłe choroby rogówki, twardówki, tęczówki lub ciała rzęskowego

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

Z/N

2

Przewlekłe choroby naczyniówki, siatkówki i nerwu wzrokowego. Jaskra

N

N

N

Z/N

Z/N

3

Przewlekłe choroby przedniego i tylnego odcinka oka nieupośledzające czynności oka

Z/N

Z/N

Z/N

Z

Z

4

Przewlekłe choroby przedniego i tylnego odcinka oka upośledzające czynność oka

N

N

N

N

N

5

Zmętnienie w soczewkach nieupośledzające widzenia z zachowaną prawidłową ostrością wzroku

Z/N

Z/N

Z/N

Z

Z

6

Zmętnienie w soczewkach z tendencją postępową i obniżającą ostrość wzroku

N

N

N

Z/N

Z/N

7

Przebyta operacja zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej

N

Z/N