| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–20202)

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa bezzwrotnego wsparcia finansowego w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, zwanego dalej „wsparciem”, przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Wsparcia nie udziela się na działalność, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d i ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”.

3. Wsparcia nie udziela się na rodzaje pomocy, o których mowa w art. 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

4. Wsparcia nie udziela się na rodzaje pomocy, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dniu udzielenia pomocy – należy przez to rozumieć dzień podpisania umowy o dofinansowanie;

2) dniu zakończenia realizacji projektu – należy przez to rozumieć dzień zakończenia realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie;

3) dostępie hurtowym – należy przez to rozumieć dostęp hurtowy zgodnie z art. 2 pkt 139 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4) fizycznym uwolnieniu pętli – należy przez to rozumieć fizyczne uwolnienie pętli zgodnie z art. 2 pkt 136 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

5) infrastrukturze szerokopasmowej – należy przez to rozumieć sieć szerokopasmową zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880 i 1045) lub infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.4));

6) intensywności wsparcia – należy przez to rozumieć intensywność pomocy zgodnie z art. 2 pkt 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

7) kanalizacji kablowej – należy przez to rozumieć ciąg rur osłonowych i związanych z nimi pomieszczeń podziemnych dla kabli i ich złączy oraz urządzeń telekomunikacyjnych;

8) pasywnej infrastrukturze szerokopasmowej – należy przez to rozumieć pasywną infrastrukturę szerokopasmową zgodnie z art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

9) podstawowych sieciach szerokopasmowych – należy przez to rozumieć podstawowe sieci szerokopasmowe zgodnie z art. 2 pkt 133 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

10) rozpoczęciu realizacji projektu – należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac zgodnie z art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

11) sieciach NGA – należy przez to rozumieć sieci dostępu nowej generacji (sieci NGA) zgodnie z art. 2 pkt 138 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

12) środkach trwałych – należy przez to rozumieć środki trwałe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.5)), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;

13) trwałości projektu – należy przez to rozumieć trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320);

14) wartościach niematerialnych i prawnych – należy przez to rozumieć wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości;

15) wolno stojącym maszcie antenowym – należy przez to rozumieć wolno stojącą konstrukcję wsporczą anten i urządzeń radiowych, z odciągami;

16) wolno stojącej wieży antenowej – należy przez to rozumieć wolno stojącą konstrukcję wsporczą anten i urządzeń radiowych, bez odciągów.

§ 3. [Podmioty objęte wsparciem]

Wsparcie może być udzielone zgodnie z celami działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 na projekty realizowane przez:

1) przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

2) jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, jednostki samorządu terytorialnego działające w ramach porozumienia z innymi jednostkami, na obszarze, na którym żaden z podmiotów, o których mowa w pkt 1, nie złożył wniosku o udzielenie wsparcia.

§ 4. [Obszary realizacji projektów objętych wsparciem]

1. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

2. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na obszarach, na których nie istnieje sieć NGA umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego i najprawdopodobniej nie powstanie na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat, co jest każdorazowo weryfikowane przed ogłoszeniem konkursu w drodze otwartych konsultacji społecznych dotyczących tych obszarów.

3. W ramach otwartych konsultacji społecznych, o których mowa w ust. 2, podmioty planujące budowę sieci NGA na danym obszarze na zasadach komercyjnych mogą zgłosić plany inwestycyjne.

4. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszony plan inwestycyjny nie jest realizowany, obszar wskazany w planie inwestycyjnym może zostać uznany za obszar, na którym może być udzielone wsparcie.

5. Wsparcie jest udzielane w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, z poszanowaniem zasady neutralności technologicznej.

6. W ramach poszczególnych konkursów kryteria wyboru projektów mogą zawierać preferencje dla sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 100 Mb/s do użytkownika końcowego.

7. Poszczególne konkursy mogą być ograniczone do jednej z kategorii podmiotów, o których mowa w § 3.

8. Wsparcie może być udzielone podmiotowi, o którym mowa w § 3, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych albo rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, prowadzonych na podstawie art. 10 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

2) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed rozpoczęciem realizacji projektu;

3) złożył oświadczenie, że nie uzyskał pomocy finansowej ze środków publicznych na te same wydatki w ramach realizowanego projektu;

4) zobowiązał się do realizacji i zachowania trwałości projektu;

5) zobowiązał się do zapewnienia hurtowego dostępu na równych i niedyskryminujących warunkach, w tym fizycznego uwolnienia pętli, po cenie ustalonej zgodnie z art. 52 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

6) przedłożył informacje niezbędne do udzielenia pomocy innej niż pomoc de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.6));

7) zobowiązał się do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, przez okres 7 lat od dnia zakończenia realizacji projektu;

8) złożył oświadczenie, że w ramach projektu nie będą finansowane w całości lub w części nałożone na niego przez podmioty publiczne zobowiązania lub obowiązki, inne niż wynikające z realizacji umowy o dofinansowanie, w szczególności obowiązki lub zobowiązania, o których mowa w art. 43a lub art. 115 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

9. W przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia obejmuje wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem określone w § 7 ust. 6, podmiot ubiegający się o wsparcie składa:

1) zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o wsparcie, oraz w terminie dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o wsparcie, oraz w terminie dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 5. [Modyfikacje w projekcie]

1. Zobowiązanie do zachowania trwałości projektu nie wyklucza wprowadzania w projekcie modyfikacji uzasadnionych przesłankami ekonomicznymi lub technicznymi na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

2. Zobowiązanie do zapewnienia hurtowego dostępu dotyczy okresu 7 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

3. W przypadku budowy kanalizacji kablowej, wolno stojących masztów antenowych, wolno stojących wież antenowych lub podbudowy słupowej zapewnienie dostępu hurtowego następuje niezwłocznie po wybudowaniu i nie jest ograniczone w czasie.

§ 6. [Zakres wsparcia]

1. Wsparcie stanowi:

1) pomoc inwestycyjną na rozwój sieci szerokopasmowych i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I i art. 52 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub

2) pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013.

2. Wsparcie, w odniesieniu do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności wsparcia, określonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej, jeżeli pomoc ta dotyczyła tych samych wydatków.

3. Równowartość udzielonego wsparcia oblicza się według średniego kursu dziennego euro opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu udzielenia pomocy.

§ 7. [Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem]

1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki faktycznie poniesione i udokumentowane przez beneficjenta, bezpośrednio i wyłącznie związane z projektem, niezbędne do jego realizacji, ponoszone w sposób efektywny, które kwalifikują się do poświadczenia, refundacji lub, w przypadku systemu zaliczkowego, do rozliczenia, w trybie i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie.

2. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomniejsza się o naliczony podatek od towarów i usług, chyba że beneficjentowi nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

3. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o dofinansowanie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 6 pkt 3.

4. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki na kategorie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 52 ust. 2 lit. a, b i d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. W szczególności są to wydatki poniesione na pokrycie:

1) kosztów inwestycyjnych budowy pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, w tym robót i materiałów budowlanych oraz dostaw i instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej;

2) kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w ust. 6 pkt 4;

3) kosztów nabycia prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją projektu;

4) kosztów dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA;

5) kosztów najmu, dzierżawy lub leasingu pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, a także elementów infrastruktury elektroenergetycznej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanałów technologicznych;

6) kosztów inwestycyjnych budowy sieci NGA, w tym związanych z przebudową i rozbudową podstawowej sieci szerokopasmowej do standardu sieci NGA;

7) kosztów nabycia wartości niematerialnych i prawnych.

5. Wydatki poniesione na pokrycie kosztów inwestycyjnych budowy kanalizacji kablowej stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, pod warunkiem zapewnienia zasobów umożliwiających umieszczenie sieci telekomunikacyjnych przez innych operatorów telekomunikacyjnych.

6. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki poniesione w ramach pomocy de minimis przeznaczone na:

1) opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją projektu, w szczególności za wydanie decyzji, zgód i zezwoleń;

2) obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, określonych w umowie o dofinansowanie;

3) przygotowanie projektu w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, do wysokości 20 tysięcy złotych; wsparcie nie obejmuje wydatków związanych z wypełnieniem formularza wniosku;

4) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.7)).

7. Cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, kwalifikujących się do objęcia wsparciem, ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 8. [Wysokość wsparcia]

1. Maksymalna intensywność wsparcia nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego i 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

2. Wysokość wsparcia ustala się w drodze weryfikacji potrzeb, mającej na celu ograniczenie wsparcia do niezbędnego minimum umożliwiającego realizację projektu na danym obszarze.

3. Weryfikacja potrzeb polega na:

1) przeprowadzeniu, przed ogłoszeniem konkursu, analizy ekonomicznej opłacalności budowy sieci NGA na danym obszarze, z uwzględnieniem w szczególności niezbędnych nakładów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych oraz prognozowanych przychodów;

2) ocenie finansowej efektywności realizacji projektu, w tym wysokości wnioskowanej intensywności wsparcia lub wnioskowanej kwoty wsparcia.

4. W wyniku analizy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, w ogłoszeniu o konkursie określa się maksymalną intensywność wsparcia dla projektu lub maksymalną kwotę wsparcia dla projektu na danym obszarze.

5. Udział kryterium dotyczącego oceny wnioskowanej kwoty wsparcia lub maksymalnej intensywności wsparcia w maksymalnej liczbie punktów w ramach wszystkich kryteriów wyboru projektów stanowi nie mniej niż 30%.

§ 9. [Przekroczenie kwot granicznych]

1. Wsparcie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, może być udzielane pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 tysięcy euro.

2. Jeżeli wartość wsparcia dla projektu przekracza kwotę określoną w art. 52 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 umowa o dofinansowanie zawiera zapisy regulujące sposób monitorowania i wycofania pomocy8).

3. Wsparcie podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadku określonym w art. 4 ust. 1 lit. y rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 10. [Przepisy regulujące udzielanie wsparcia]

Wsparcie, o którym mowa w § 6 ust. 1:

1) pkt 1, jest udzielane do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

2) pkt 2, jest udzielane do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Administracji i Cyfryzacji: A. Halicki


1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej - administracja publiczna, informatyzacja i łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).

2) Tekst Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr CCI 2014PL16RFOP002 z dnia 5 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 378, 1130 i 1240.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 1069.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166 i 1333.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528, 774, 1165 i 1265.

8) W rozumieniu Wytycznych UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych, zawartych w komunikacie Komisji 2013/C 25/01 (Dz. Urz. UE C z 26.01.2013, str. 1).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »