REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 1509

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 września 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 136 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz. U. Nr 94, poz. 552 oraz z 2015 r. poz. 439) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Formularz składa się z 2 odcinków: „A” i „B”, oznaczonych serią i numerem, ułożonych w książkę, umieszczoną w zespolonym pakiecie, w postaci bloczka, z zachowaniem ciągłości numeracji. Odcinki „A” i „B” są wykonane na papierze samokopiującym.”;

2) w § 9 uchyla się ust. 3 i 4;

3) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kasy właściwego urzędu celnego albo do kasy właściwej izby celnej lub na rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie, jeżeli karę grzywny nałożył funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 pkt 3.”;

4) w § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie lub wpłatą gotówki do kasy właściwej izby celnej albo do kasy właściwego urzędu celnego, jeżeli karę grzywny nałożył funkcjonariusz, o którym mowa w § 2 pkt 3.”;

5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Termin stosowania formularzy mandatów karnych]

1. Formularze mandatów karnych używane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, odcinek „C” formularza mandatu karnego przeznaczony jest dla organu, który wydał mandat, lub organu, którego funkcjonariusz wydał mandat.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1036, 1149, 1247 i 1304, z 2014 r. poz. 312, 1215 i 1328 oraz z 2015 r. poz. 396, 1269 i 1479.

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA MANDATU KARNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 września 2015 r. (poz. 1509)

WZÓR FORMULARZA MANDATU KARNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-30
  • Data wejścia w życie: 2015-10-01
  • Data obowiązywania: 2015-10-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA