| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. Nr 225, poz. 1490), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. poz. 1247).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. poz. 1247), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 października 2015 r. (poz. 1772)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Na podstawie art. 228 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.2) Powołuje się Międzyresortową Komisję do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) Danuta Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – przewodniczący;

2) Marek Jakubowski, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi – zastępca przewodniczącego;

3) Adam Lipowczan, Główny Instytut Górnictwa – zastępca przewodniczącego;

4) Jolanta Skowroń, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – sekretarz;

5) Sławomir Czerczak, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi – członek;

6) Tomasz Dawidowicz, Ministerstwo Obrony Narodowej – Wojskowa Inspekcja Sanitarna – członek;

7) Ewa Dębczyńska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – członek;

8) Anna Dmochowska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – członek;

9) Marzena Flis, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” – członek;

10) Ewa Garstka, Ministerstwo Gospodarki – członek;

11) Anna Gietka, Polska Izba Przemysłu Chemicznego – członek;

12) Renata Górna, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – członek;

13) Beata Marta Iwańczuk, Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – członek;

14) Andrzej Katulski, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – członek;

15) Katarzyna Kitajewska, Ministerstwo Zdrowia – Główny Inspektorat Sanitarny – członek;

16) Jerzy Król, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju – członek;

17) Jan Krzysztof Ludwicki, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – członek;

18) Stanisław Marzec, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu – członek;

19) Zygmunt Mierzejewski, Forum Związków Zawodowych – członek;

20) Andrzej Milczarek, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie – członek;

21) Sylwia Oziembło-Brzykczy, Główny Inspektorat Pracy – członek;

22) Małgorzata Pośniak, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – członek;

23) Anna Rybak, Ministerstwo Środowiska – członek;

24) Elżbieta Sosnowska, Polski Komitet Normalizacyjny – członek;

25) Jacek Świeca, Związek Pracodawców Business Centre Club – członek;

26) Elżbieta Wasilewska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – członek;

27) Piotr Wawrzyńczok, Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach – członek;

28) Jerzy Wroński, Konfederacja Lewiatan – członek;

29) Jerzy Zagórski, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie – członek.

§ 2. Komisja jest uprawniona do:

1) rozpatrywania i opiniowania propozycji dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

2) opracowywania i wydawania, w miarę potrzeb, ekspertyz dotyczących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

3) przedstawiania ministrowi właściwemu do spraw pracy wniosków dotyczących propozycji zmian wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

§ 3. 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy liczby członków Komisji.

2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 4. Przewodniczący Komisji:

1) zwołuje posiedzenia Komisji oraz inicjuje i koordynuje jej pracę;

2) może zapraszać do udziału w pracach i posiedzeniach Komisji także rzeczoznawców spoza Komisji oraz powoływać, w razie potrzeby, ekspertów w celu opracowywania materiałów stanowiących podstawę do ustalania wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

3) może zlecać opracowywanie poszczególnych tematów, wynikających z zadań Komisji, członkom lub rzeczoznawcom spoza Komisji.

§ 5. Komisja składa ministrowi właściwemu do spraw pracy roczne sprawozdanie ze swojej działalności do końca pierwszego kwartału następnego roku.

§ 6. 1. Prace związane z realizacją zadań Komisji, w tym z obsługą administracyjno-biurową, wykonuje Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

2. Wydatki związane z posiedzeniami Komisji, a także wydatki związane z opracowywaniem przez Komisję dokumentacji i ekspertyz, są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 2003 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1740 oraz z 2006 r. Nr 182, poz. 1339).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. poz. 1247), które weszło w życie z dniem 7 października 2014 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 grudnia 2008 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »