reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 4 listopada 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Na podstawie art. 228 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1772 oraz z 2017 r. poz. 1731) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1–4 otrzymują brzmienie:

„1) przewodniczący – Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego;

2) zastępcy przewodniczącego – po jednym przedstawicielu:

a) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,

b) Głównego Inspektora Sanitarnego;

3) sekretarz – pracownik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, wyznaczony przez dyrektora tego Instytutu;

4) pozostali członkowie:

a) dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw pracy,

b) po jednym przedstawicielu, wyznaczonym przez:

– dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego,

– dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa,

– dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,

– dyrektora Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi,

– dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

– dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,

– Głównego Inspektora Pracy,

– Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego,

– ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

– ministra właściwego do spraw energii,

– ministra właściwego do spraw gospodarki,

– ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej lub żeglugi śródlądowej,

– ministra właściwego do spraw informatyzacji,

– ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

– ministra właściwego do spraw środowiska,

– ministra właściwego do spraw transportu,

– ministra właściwego do spraw zdrowia,

– reprezentatywne organizacje pracodawców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), zwanej dalej „ustawą”,

– reprezentatywne organizacje związkowe, w rozumieniu przepisów ustawy,

– prezesa zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,

– prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

– prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.”;

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Podmioty, o których mowa w § 1, informują Przewodniczącego Komisji, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), o zmianie swoich przedstawicieli w składzie Komisji, wskazując ich imiona i nazwiska, dane kontaktowe oraz kwalifikacje w obszarze działalności Komisji, niezwłocznie po dokonaniu tej zmiany.”.

§ 2. [Przepis przejściowy]

1. Podmioty, o których mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przekazują Przewodniczącemu Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), informację o swoich przedstawicielach wyznaczonych do składu tej Komisji, wskazując ich imiona i nazwiska, dane kontaktowe oraz kwalifikacje w obszarze działalności tej Komisji.

2. Dotychczasowi członkowie Komisji, o której mowa w ust. 1, są powołani do składu Komisji do czasu wyznaczenia przez podmioty, o których mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nowych przedstawicieli do składu tej Komisji, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Wyznaczenie nowego przedstawiciela przez podmiot, o którym mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, albo upływ terminu, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne z odwołaniem członka ze składu Komisji, o której mowa w ust. 1.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Burcan

Ekspert Kredytowy, Partner Zarządzający w Trinity House & Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama