reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 20 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 611, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich]

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 937 oraz z 2014 r. poz. 1349) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w MJE typu A lub MJE typu B, lub co najmniej pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom szypra w żegludze krajowej, zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym, albo”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) posiadanie świadectwa rybaka, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania oraz zdanie egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego, albo”,

c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, albo dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego oraz zdanie egzaminu na świadectwo marynarza wachtowego.”;

2) w § 12:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ukończenie nauki w MJE typu C kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom szypra w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza, albo”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale pokładowym na świadectwo starszego marynarza zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa marynarza wachtowego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku marynarza w dziale pokładowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego marynarza.”;

3) w § 13 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) marynarza wachtowego – na każdym statku,”;

4) w § 17 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym, albo

2) ukończenie co najmniej pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania, lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 2-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym, albo”;

5) w § 18:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ukończenie nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej wskazanej w certyfikacie uznania lub na dyplom oficera mechanika w żegludze krajowej zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty, albo”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym na świadectwo starszego motorzysty zgodnie z certyfikatem uznania, posiadanie świadectwa motorzysty wachtowego, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku motorzysty wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale maszynowym oraz zdanie egzaminu na świadectwo starszego motorzysty.”;

6) w § 19 w ust. 1 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 3-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, albo

2) ukończenie co najmniej pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcącej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie programu szkolenia na poziomie pomocniczym wydanego przez morską jednostkę edukacyjną oraz posiadanie 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej, albo

3) ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej wskazanej w certyfikacie uznania, oraz posiadanie 3-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, albo”;

7) w § 28:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej albo dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, albo dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym na stanowisku praktykanta pokładowego, młodszego marynarza pokładowego, marynarza wachtowego lub starszego marynarza oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej, albo”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych na mostku pod nadzorem kapitana albo oficera wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w książce praktyk.”;

8) w § 29 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej, dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, odbycie 24-miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego nabytej po uzyskaniu obu dyplomów oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.”;

9) w § 31:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, albo”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej.”;

10) w § 32 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dyplomu kapitana na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000 oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej nabytej po uzyskaniu obu dyplomów.”;

11) w § 42 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) posiadanie dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego albo szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego i zdanie egzaminu na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej.”;

12) w § 46:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych w maszynowni pod nadzorem starszego mechanika albo oficera mechanika wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w książce praktyk.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie

„2. Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych w maszynowni pod nadzorem starszego mechanika albo oficera mechanika wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w zaświadczeniu o pełnieniu wachty maszynowej, które powinno zawierać informacje dotyczące: imienia i nazwiska osoby odbywającej wachtę maszynową, nazwy statku, numeru IMO, typu statku, pojemności brutto statku, mocy maszyn głównych, zajmowanego stanowiska, okresu pełnienia wachty maszynowej, nazwy armatora oraz podpis kapitana statku lub starszego oficera mechanika.”;

13) w § 50 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000 kW i powyżej, dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika nabytej po uzyskaniu obu dyplomów. ”;

14) w § 51 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do uzyskania dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV, ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej i świadectwa ratownika oraz:”;

15) w § 64 w ust. 1:

a) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) kierownika jednostki bez prawa przewozu pasażerów – na łodzi rybackiej o długości do 15 m i mocy silnika do 200 kW w żegludze na wodach ograniczonych – pod warunkiem zdania egzaminu z zakresu bezpieczeństwa żeglugi i wiedzy nautycznej; jeżeli moc silnika przekracza 100 kW, dodatkowym warunkiem jest zdanie egzaminu z obsługi silników spalinowych do 200 kW,”,

b) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) kapitana na statku rybackim o długości 15 m i poniżej w każdej żegludze,”,

c) w pkt 5 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) kapitana – na każdym statku rybackim na wodach ograniczonych,

b) kapitana – na statkach rybackich o długości do 24 m na wodach nieograniczonych,”,

d) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dyplom szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego uprawniający do zajmowania stanowiska kapitana na każdym statku rybackim, w każdej żegludze.”;

16) w § 65:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Każdy członek załogi statku, z zastrzeżeniem ust. 15, powinien posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych.

3. Każdy członek załogi statku powinien, z zastrzeżeniem ust. 4a, 11, 12 i 15 oraz § 69 ust. 3, posiadać co najmniej świadectwa przeszkoleń w zakresie:

1) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego;

2) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej;

3) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej;

4) problematyki ochrony na statku.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wymogi określone w ust. 3 pkt 4 nie dotyczą członków załóg statków posiadających świadectwo przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony.”,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Warunkiem uzyskania świadectwa przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej jest ukończenie odpowiedniego szkolenia.”,

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Warunkiem uzyskania świadectwa przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej jest ukończenie odpowiedniego szkolenia.”,

e) dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

„15. Wymogi określone w ust. 2 i 3 nie dotyczą członków załóg statków brzegowych stacji ratowniczych służby SAR, pod warunkiem posiadania zaświadczenia o ukończeniu przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa wydanego przez dyrektora służby SAR.”;

17) w § 69 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wymogi określone w § 65 ust. 3 pkt 4 i ust. 4 nie dotyczą członków załóg statków posiadających świadectwo przeszkolenia oficera ochrony statku.”;

18) w § 73 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) kapitanowie, starsi mechanicy, starsi oficerowie, drudzy oficerowie mechanicy oraz wszystkie osoby wpisane na listę alarmową, ponoszące odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów w sytuacji zagrożenia na pokładzie statku pasażerskiego, powinni posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich, z wyłączeniem członków załóg statków pasażerskich w żegludze krajowej uprawnionych do przewozu nie więcej niż 50 pasażerów;”;

19) w § 80:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Praktykę pływania na morskim statku handlowym uznaje się za właściwą, jeżeli była odbyta na statkach morskich z własnym napędem, przy czym na statku rybackim zgodnie z ust. 8 i 9.”,

b) dodaje się ust. 7–9 w brzmieniu:

„7. Praktykę pływania w żegludze międzynarodowej uznaje się za właściwą, jeżeli była odbyta na statkach morskich w żegludze międzynarodowej z wyłączeniem statków przeznaczonych wyłącznie do uprawiania żeglugi na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

8. Praktykę pływania na statkach rybackich zalicza się w stosunku 2 miesiące praktyki pływania za 1 miesiąc wymaganej praktyki pływania, niezbędnej do uzyskania danego dyplomu w dziale pokładowym na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej i przybrzeżnej.

9. Praktykę pływania na statkach rybackich zalicza się w stosunku 1 miesiąc praktyki pływania za 1 miesiąc wymaganej praktyki pływania, niezbędnej do uzyskania danego świadectwa lub dyplomu w dziale maszynowym, lub danego świadectwa w dziale pokładowym.”;

20) w § 81 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku gdy nie można ustalić daty ważności odnawianego dyplomu w sposób określony w ust. 5, datę tę ustala się na okres 5 lat od daty ostatniego wymustrowania, o ile spełniony został warunek określony w § 82 ust. 1 pkt 1.”;

21) w § 82:

a) w ust. 1 w pkt 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„zastosowanie zamiany co najmniej 12 miesięcy praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat w wymiarze 1 miesiąc praktyki za 2 miesiące pracy:”,

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) na stacjonarnych platformach wiertniczych, lub”,

– dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

„e) na jachtach komercyjnych o pojemności brutto 200 i powyżej w dziale pokładowym, lub

f) na jachtach komercyjnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale maszynowym.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Praktykę na jachtach komercyjnych, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e i f, zalicza się po przedłożeniu przez wnioskodawcę kopii dokumentów bezpieczeństwa jachtu wydanych przez państwo bandery, potwierdzających pojemność brutto jachtu, moc maszyn głównych oraz rodzaj żeglugi.”;

22) w § 84:

a) w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej przedłożyć dodatkowo ważne świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wymóg, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. c i d, nie dotyczy osób wymieniających dyplom oficera mechanika okrętowego V klasy.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wymóg, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d, nie dotyczy osób wymieniających posiadany dyplom na dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej.”,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Wymóg, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. f, nie dotyczy osób wymieniających posiadany dyplom na dyplom szypra klasy 2 i szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego, dyplom szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego oraz dyplom szypra 2 klasy i szypra 1 klasy żeglugi krajowej.”;

23) w § 85:

a) w ust. 2:

– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) świadectwo starszego marynarza w żegludze krajowej oraz świadectwo starszego marynarza – na świadectwo starszego marynarza;

5) świadectwo marynarza w żegludze krajowej – na świadectwo marynarza wachtowego;”,

– dodaje się pkt 9–11 w brzmieniu:

„9) świadectwo obserwatora radarowego, operatora radarowego i ARPA – na świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym;

10) dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego – na dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego;

11) dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego – na dyplom szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wymiana dyplomów, o których mowa w ust. 2, może zostać dokonana na zasadach określonych w § 82.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wymiana dyplomów szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego i szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego może zostać dokonana pod warunkiem posiadania 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim na statku rybackim długości powyżej 15 m, nabytej w okresie ostatnich 5 lat lub zdania egzaminu na odnowienie dyplomu.”;

24) w § 86:

a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego na:

a) dyplom szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego albo

b) dyplom szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego pod warunkiem posiadania 12 miesięcy praktyki pływania na stanowisku oficerskim na statkach rybackich o długości powyżej 24 m na wodach nieograniczonych, nabytej w okresie ostatnich 5 lat, oraz zdania egzaminu na ten dyplom;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wymiana dyplomów szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego i szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego może zostać dokonana pod warunkiem posiadania 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku oficerskim na statku rybackim długości powyżej 15 m, nabytej w okresie ostatnich 5 lat, lub zdania egzaminu na odnowienie dyplomu.”;

25) po § 86 dodaje się § 86a w brzmieniu:

„§ 86a. Osoby ubiegające się o wydanie świadectwa elektromontera, posiadające świadectwo motorzysty wachtowego oraz 12 miesięcy praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, nabytej w okresie 5 lat przed dniem 30 listopada 2015 r., są zwolnione z obowiązku ukończenia szkolenia, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 5.”;

26) w § 87 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku ubiegania się o wymianę lub odnowienie dyplomu elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej uzyskanego na podstawie szkolenia rozpoczętego przed dniem 1 lipca 2013 r. należy przedłożyć dodatkowo świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV.”;

27) w § 88 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoby ubiegające się o wydanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, które rozpoczęły cykl szkolenia przed dniem 1 stycznia 2013 r., oraz wystąpiły z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej przed dniem 1 stycznia 2017 r., są zwolnione z obowiązku przedkładania książki praktyk przed przystąpieniem do egzaminu.”;

28) w § 89:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Absolwenci MJE typu A lub MJE typu B, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej lub elektrycznej wskazanej w certyfikacie uznania, którzy rozpoczęli studia przed dniem 1 lipca 2013 r., są zwolnieni z obowiązku zdania egzaminu, o którym mowa w § 46 ust. 1 pkt 1, § 51 ust. 1 pkt 1 i § 88 ust. 3.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Absolwenci MJE typu A lub MJE typu B, którzy przed dniem 1 stycznia 2012 r. ukończyli studia na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej na kierunku i w specjalności uznanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, mogą ukończyć szkolenie dla absolwentów na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej jako równoważne z ukończeniem szkolenia na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.”;

29) w § 90 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Obowiązek przedłożenia świadectwa przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV, o którym mowa w § 51 ust. 1, dotyczy osób, które rozpoczęły szkolenie na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej przed dniem 1 lipca 2013 r.”;

30) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wzory dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dyplomu szypra klasy 2 rybołówstwa morskiego, dyplomu szypra klasy 1 rybołówstwa morskiego oraz dyplomu szypra żeglugi nieograniczonej rybołówstwa morskiego otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

31) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) tekst informacyjny pod tytułem załącznika otrzymuje brzmienie: „(format A6, papier biały offsetowy, druk obustronny)”,

b) wzór świadectwa przeszkolenia w zakresie problematyki ochrony na statku, wzór świadectwa przeszkolenia dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony, świadectwo przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem oraz świadectwo przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią okrętową otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Bezterminowe świadectwa i świadectwa przeszkoleń]

Bezterminowe świadectwa i świadectwa przeszkoleń wydane na podstawie przepisów, o których mowa w § 85 ust. 1 i § 86 ust. 1, oraz bezterminowe świadectwa z przeszkoleń wydane przez dyrektorów urzędów morskich na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym mogą być wymienione na wniosek zainteresowanego.

§ 3. [Sprawy o wydanie, wymianę lub odnowienie dyplomu]

W sprawach o wydanie, wymianę lub odnowienie dyplomu wszczętych, lecz niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 4. [Sprawy o wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na poziomie pomocniczym]

W sprawach o wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na poziomie pomocniczym, o którym mowa w § 11 pkt 1, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 19 ust. 1 pkt 1–3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dla osób, które rozpoczęły szkolenie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 8, 9, 14, 18, 22 lit. a, 26, 28 lit. b, 29, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1320, 1336, 1569 i 1642.

Załącznik 1. [WZORY DYPLOMÓW SZYPRA I OFICERA ELEKTROAUTOMATYKA OKRĘTOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 20 października 2015 r. (poz. 1846)

Załącznik nr 1

WZORY DYPLOMÓW SZYPRA I OFICERA ELEKTROAUTOMATYKA OKRĘTOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA]

Załącznik nr 2

ŚWIADECTWO PRZESZKOLENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama