| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej

Na podstawie art. 91a ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej, zwanych dalej „oświadczeniami”;

2) sposób analizy zgodności oświadczeń ze stanem faktycznym;

3) wzór oświadczenia wraz z objaśnieniami co do miejsca i terminu jego składania oraz pouczeniem o odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;

4) tryb publikowania oświadczeń osób pełniących funkcje organów Straży Granicznej.

§ 2. [Podmioty składające oświadczenie]

1. Oświadczenie składają:

1) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

a) Komendant Główny Straży Granicznej,

b) zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej:

a) komendanci oddziałów Straży Granicznej oraz ich zastępcy,

b) komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz ich zastępcy,

c) komendanci ośrodków Straży Granicznej oraz ich zastępcy,

d) funkcjonariusze pełniący służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej;

3) komendantom oddziałów Straży Granicznej, ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub ośrodków Straży Granicznej – funkcjonariusze pełniący służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych.

2. Funkcjonariusze Straży Granicznej, delegowani do czasowego pełnienia służby, oddelegowani do wykonywania pracy poza Straż Graniczną, przebywający na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich, urlopach wychowawczych, urlopach bezpłatnych, składają oświadczenia w miejscu ostatniego stałego pełnienia służby.

3. Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej tymczasowo aresztowani składają oświadczenia za pośrednictwem właściwej kancelarii zakładu karnego lub aresztu śledczego, na drukach przekazanych przez jednostkę organizacyjną Straży Granicznej lub komórkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, w której ostatnio pełnili służbę lub byli zatrudnieni.

4. W przypadkach innych niż określone w ust. 1–3, funkcjonariusze Straży Granicznej składają oświadczenia przełożonemu właściwemu według ostatniego miejsca pełnienia służby.

§ 3. [Procedura składania oświadczenia]

1. Oświadczenie przekazuje się lub składa we właściwej kancelarii jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której składający oświadczenie pełni służbę lub jest zatrudniony.

2. Oświadczenie składa się w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza się następujące dane: imię i nazwisko składającego oświadczenie, imię ojca, rok urodzenia, nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której składający oświadczenie pełni służbę lub jest zatrudniony, oraz napis „oświadczenie majątkowe”. Osoba przyjmująca oświadczenie zamieszcza na kopercie numer, pod którym zostało ono zarejestrowane w odpowiednim urządzeniu ewidencyjnym.

3. Właściwa kancelaria jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, o której mowa w ust. 1, przekazuje zamkniętą kopertę z oświadczeniem niezwłocznie osobie upoważnionej do przeprowadzania analizy oświadczeń.

§ 4. [Analiza oświadczenia]

1. Analiza oświadczenia obejmuje porównanie treści oświadczenia z treścią złożonych uprzednio oświadczeń oraz, w uzasadnionych przypadkach, z treścią informacji zawartych w aktach osobowych.

2. Przeprowadzenie analizy oświadczenia oraz jej wynik zamieszcza się pisemnie na ostatniej stronie oświadczenia lub na oddzielnej karcie, którą dołącza się do oświadczenia.

3. Po dokonaniu analizy oświadczenia są przechowywane w komórkach właściwych w sprawach ochrony informacji niejawnych przy zachowaniu warunków ochrony przewidzianych dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”.

§ 5. [Wzór oświadczenia]

Oświadczenie składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. [Publikacja oświadczenia]

1. Organy właściwe w sprawach przyjmowania oświadczeń od osób pełniących funkcje organów Straży Granicznej publikują oświadczenia w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia ich złożenia.

2. Oświadczenia publikuje się w formie kopii oświadczenia w sposób uniemożliwiający odczytanie danych, o których mowa w art. 91a ust. 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1822 oraz z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1322, 1336, 1607, 1642, 1830, 1890, 2023 i 2281.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy oraz pracowników Straży Granicznej (Dz. U. Nr 51, poz. 297, z 2009 r. Nr 221, poz. 1748, z 2012 r. poz. 775 oraz z 2013 r. poz. 1710), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1336).

Załącznik 1. [WZÓR – OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 2364)

WZÓR – OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »