| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1539), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1932 oraz z 2015 r. poz. 206).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1932 oraz z 2015 r. poz. 206), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Finansów: P. Szałamacha

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 18 grudnia 2015 r. (poz. 75)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór zlecenia płatności;

2) zakres, terminy i tryb przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji dotyczących płatności;

3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) Banku – należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego;

3)2) instytucji – należy przez to rozumieć:

a) instytucję, o której mowa w art. 188 ust. 1 ustawy, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie lub która wydała decyzję, o której mowa w:

– art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.3)),

– art. 9 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2015 r. poz. 1358) albo

– art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.4)),

b) inny podmiot upoważniony przez instytucję wymienioną w lit. a, o którym mowa w art. 188 ust. 1a ustawy;

4) dysponencie – należy przez to rozumieć dysponenta części budżetowej, wskazanego w zleceniu płatności;

5) terminie płatności – należy przez to rozumieć dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ministra Finansów w Banku, wynikające ze złożonych w danym okresie zleceń płatności;

6) odbiorcy płatności – należy przez to rozumieć podmiot, na którego rachunek są przekazywane płatności.

§ 3. 1.5) Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego na lata 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

1a.6) Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014–2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i instrumentu „Łącząc Europę” określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.

2.7) Zlecenie płatności sporządzone według wzoru, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, jest przekazywane przez instytucję do Banku w postaci elektronicznej.

3. Instytucja może, w postaci elektronicznej:

1) skorygować złożone w Banku zlecenie płatności od dnia jego złożenia do końca okresu składania zleceń płatności;

2) anulować zlecenie płatności najpóźniej w dniu bezpośrednio poprzedzającym termin płatności;

3) przekazać do Banku korektę zrealizowanego zlecenia płatności.

4. Korekty, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nie można zastosować do kwoty wpisanej w zleceniu płatności, do nazwy i wszystkich danych odbiorcy płatności oraz jego numeru rachunku bankowego, a także do nazwy i wszystkich danych beneficjenta oraz do tytułu płatności.

§ 4. 1. Bank przekazuje instytucji, która wystawiła zlecenie płatności, w postaci elektronicznej, informację o jego wykonaniu, najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym dokonano płatności.

2. W przypadku płatności przekazanych na rachunek odbiorcy płatności innego niż beneficjent, Bank dodatkowo informuje beneficjenta o dokonaniu płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym płatności zostały dokonane.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy beneficjent jest państwową jednostką budżetową.

4. W przypadku niewykonania zlecenia płatności, Bank niezwłocznie przekazuje instytucji, o której mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, informację o jego niewykonaniu wraz z podaniem przyczyny jego niewykonania.

§ 5. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych od tej instytucji pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę instytucji;

2) nazwę dysponenta;

3) nazwę programu i numer projektu;

4) wskazanie beneficjenta i odbiorcy płatności;

5) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

6) kwoty wynikające ze zleceń;

7) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

8)8) kategorię interwencji – w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

9) numer zlecenia płatności.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na programy.

§ 6. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności otrzymanych od tej instytucji, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie tego terminu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę instytucji;

2) nazwę dysponenta;

3) nazwę programu i numer projektu;

4) wskazanie beneficjenta i odbiorcy płatności;

5) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

6) kwoty płatności;

7) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

8)9) kategorię interwencji – w przypadku zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

9) numer zlecenia płatności.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na programy.

§ 7. 1. Bank udostępnia instytucji, w postaci elektronicznej, korektę informacji, o której mowa w § 6 ust. 1, w przypadku przekazania przez instytucję korekty zrealizowanego zlecenia płatności, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

2. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Korekta informacji, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę instytucji;

2) nazwę dysponenta;

3) nazwę programu;

4) numer zlecenia;

5) datę realizacji płatności;

6) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

7) kwotę płatności;

8) nazwę korygowanej pozycji w zleceniu;

9) treść przed korektą;

10) treść po korekcie;

11) datę korekty.

§ 8. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności otrzymanych od instytucji pomiędzy terminami płatności, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie każdego terminu płatności.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4) kwoty wynikające ze zleceń;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 9. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o płatnościach dokonanych w każdym terminie płatności na podstawie zleceń płatności otrzymanych od instytucji, pierwszego dnia roboczego następującego po upływie tego terminu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4) kwoty płatności;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 10. 1.10) Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności:

1) anulowanych przez instytucję w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia bezpośrednio poprzedzającego termin płatności,

2) odrzuconych przez Bank w okresie od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu składania zleceń do dnia upływu terminu płatności

– pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminów, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) część, dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków;

4) kwoty płatności;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów).

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 11. 1. Bank udostępnia dysponentowi, w postaci elektronicznej, korektę informacji, o której mowa w § 9 ust. 1, w przypadku przekazania przez instytucję korekty zrealizowanego zlecenia płatności, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca – w przypadku zlecenia, które zostało skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

2. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

3. Korekta informacji, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) numer zlecenia;

4) datę realizacji płatności;

5) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

6) kwotę płatności;

7) nazwę korygowanej pozycji w zleceniu;

8) treść przed korektą;

9) treść po korekcie;

10) datę korekty.

4. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły korygowane zlecenia płatności, w ramach poszczególnych programów.

§ 12. 1. Bank udostępnia Ministrowi Finansów, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o otrzymanych oraz anulowanych zleceniach płatności, o korektach zleceń płatności zrealizowanych, które zostały skorygowane w danym miesiącu, zawierającą zestawienie korygowanych pozycji, jak też dotyczącą płatności dokonanych w danym miesiącu oraz o zwrotach środków od podmiotów dokonujących zwrotów – do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecenia płatności i środki zostały otrzymane i w którym płatności zostały dokonane.

2.11) Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności dane, o których mowa w § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 2, z tym że w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a, informacja zawiera również nazwę funduszu.

§ 13. 1. W przypadku dokonania, przez podmioty dokonujące zwrotów, zwrotu środków na rachunek w Banku, Bank udostępnia Ministrowi Finansów, dysponentowi oraz instytucji, w postaci elektronicznej, informację o dokonanym zwrocie środków, do końca trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot, lub po otrzymaniu pełnych danych, o których mowa w ust. 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) numer projektu;

3) beneficjenta i odbiorcę płatności;

4) oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków;

5) informację o kwotach wynikających ze zwrotów środków otrzymanych w poszczególnych dniach, w podziale na kwotę należności głównej, kwotę odsetek oraz innych kwot;

6) część, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków, których dotyczy zwrot;

7) wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;

8) datę dokonania zwrotu;

9) tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy, także numer decyzji.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenie płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

4. W przypadku gdy dane dotyczące zwrotu środków są niekompletne, Bank niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do ich uzyskania.

5. Instytucja może dokonać, w postaci elektronicznej, korekty informacji dotyczącej zwrotu.

6. Korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do łącznej kwoty zwrotu, do danych podmiotu dokonującego zwrotu, do daty otrzymania zwrotu oraz do tytułu zwrotu.

7. Bank udostępnia Ministrowi Finansów oraz dysponentowi, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o korektach zwrotów dokonanych przez instytucje, w przypadku przekazania korekt informacji dotyczących zwrotów, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

8. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 7, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

9. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) numer zlecenia;

4) datę zwrotu;

5) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

6) kwotę zwrotu;

7) nazwę podmiotu, który dokonał zwrotu;

8) nazwę korygowanej pozycji w informacji dotyczącej zwrotu;

9) treść przed korektą;

10) treść po korekcie;

11) datę korekty.

10. Informacja, o której mowa w ust. 7, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

§ 14. 1. W przypadku dokonania przez podmioty dokonujące zwrotów, zwrotu środków, które zostały wypłacone w ramach części budżetowej 34 „Rozwój regionalny” na rachunek w Banku, Bank udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w postaci elektronicznej, informację o dokonanym zwrocie środków, trzeciego dnia roboczego następującego po dniu, w którym nastąpił ich zwrot, lub po otrzymaniu pełnych danych, o których mowa w ust. 2.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) informację o kwotach należności głównej z wyłączeniem kwot odsetek, przychodów oraz kar umownych;

4) część, dział, rozdział i paragraf klasyfikacji wydatków, których dotyczy zwrot;

5) rodzaj płatności (refundacja, zaliczka), w podziale na źródła finansowania (budżet, rezerwa celowa wraz z numerem decyzji Ministra Finansów);

6) wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot;

7) rok i miesiąc dokonania zwrotu.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

4. W przypadku gdy dane dotyczące zwrotu środków są niekompletne, Bank niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do ich uzyskania.

5. Instytucja może dokonać, w postaci elektronicznej, korekty informacji dotyczącej zwrotu.

6. Korekty, o której mowa w ust. 5, nie można zastosować do łącznej kwoty zwrotu, do danych podmiotu dokonującego zwrotu, do daty otrzymania zwrotu oraz do tytułu zwrotu.

7. Bank udostępnia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o korektach zwrotów dokonanych przez instytucje, w przypadku przekazania korekt informacji dotyczących zwrotów, w terminie do:

1) 10 dnia miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 1 a 9 dniem miesiąca;

2) 20 dnia miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 10 a 19 dniem miesiąca;

3) pierwszego dnia następnego miesiąca – w przypadku informacji dotyczących zwrotu, które zostały skorygowane pomiędzy 20 a ostatnim dniem danego miesiąca.

8. W przypadku gdy termin, o którym mowa w ust. 7, przypada w dniu wolnym od pracy, udostępnianie informacji odbywa się w dniu roboczym następującym po tym dniu.

9. Informacja, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności:

1) nazwę dysponenta;

2) nazwę programu;

3) numer zlecenia;

4) rok dokonania płatności, której dotyczy zwrot;

5) datę zwrotu;

6) część, rozdział klasyfikacji wydatków;

7) kwotę zwrotu;

8) nazwę podmiotu, który dokonał zwrotu;

9) nazwę korygowanej pozycji w informacji dotyczącej zwrotu;

10) treść przed korektą;

11) treść po korekcie;

12) datę korekty.

10. Informacja, o której mowa w ust. 7, jest udostępniana w podziale na instytucje, które wystawiły zlecenia płatności w zakresie zwróconych środków, w ramach poszczególnych programów.

§ 14a.12) Informacje, o których mowa w § 5–14, Bank udostępnia odrębnie w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1 i 1a.

§ 15. 1. Instytucja, o której mowa w § 2 pkt 3 lit. a, przekazuje dysponentowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zbiorczą informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku w danym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.

2.13) Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 2 do rozporządzenia – w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 2a do rozporządzenia – w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

3. Jeżeli ostatni dzień terminu, o którym mowa w ust. 1, przypada w dniu wolnym od pracy, przekazanie informacji może nastąpić w dniu roboczym następującym po tym dniu.

§ 16. 1. W przypadku gdy zlecenia płatności dotyczą programu, w którym instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, instytucja przekazuje do właściwego zarządu województwa informację o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach dokonanych przez Bank w każdym miesiącu, do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.

2.14) Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 3 do rozporządzenia – w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 3a do rozporządzenia – w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

§ 17. 1. W przypadku gdy zwrot środków, o którym mowa w § 13 ust. 1, został dokonany przez odbiorcę płatności i dotyczy programu, w którym instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, instytucja przekazuje do właściwego zarządu województwa informację o tym zwrocie, w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu otrzymania informacji z Banku.

2.15) Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana według wzoru określonego w:

1) załączniku nr 4 do rozporządzenia – w zakresie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1;

2) załączniku nr 4a do rozporządzenia – w zakresie zleceń, o których mowa w § 3 ust. 1a.

§ 18. Do informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz do informacji o płatnościach dokonanych przez Bank, a także do informacji o zwrotach dokonanych przed wejściem w życie rozporządzenia oraz korekt dotyczących tych informacji stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. Nr 220, poz. 1726).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 116)

WZÓR – ZLECENIE PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

LP.

NAZWA POLA

OPIS

UWAGI

1. Dane Zleceniodawcy

Rodzaj Wniosku

U – środki unijne

K – krajowe współfinansowanie

Pole wymagane

Nazwa Programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane. Nazwa programu unijnego, z którego jest realizowany projekt + Europejski Fundusz Rybacki, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Granty EFS, Mechanizmy Finansowe

Numer zlecenia

Kolejny numer w danym roku

Pole wypełniane automatycznie

Data rejestracji

 

Pole wypełniane automatycznie

Wprowadzający

Login wprowadzającego

Pole wypełniane automatycznie

Imię i nazwisko wprowadzającego

 

Pole wypełniane automatycznie

Instytucja

 

Pole wypełniane automatycznie

Miejscowość

 

Pole wypełniane automatycznie

Ulica

 

Pole wypełniane automatycznie

Nr domu

 

Pole wypełniane automatycznie

Nr lokalu

 

Pole wypełniane automatycznie

Kod pocztowy

 

Pole wypełniane automatycznie

Poczta

 

Pole wypełniane automatycznie

Numer telefonu

 

Pole wypełniane automatycznie

Fax

 

Pole wypełniane automatycznie

Adres e-mail

 

Pole wypełniane automatycznie

2. Dane Beneficjenta/Odbiorcy

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Czy Beneficjent krajowy?

Tak/Nie

Pole wymagane

NIP Beneficjenta

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane (w zleceniu PO

Ryby 2007–2013 pole wymagane jeżeli

niewypełnione jest pole PESEL

Beneficjenta).

Jeżeli Beneficjent zagraniczny możliwy

wpis poza obowiązującym algorytmem

PESEL Beneficjenta

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Tylko w zleceniu PO Ryby 2007–2013. Pole wymagane jeżeli niewypełnione jest pole NIP Beneficjenta

Nazwa Beneficjenta

 

Pole wymagane

Miejscowość

 

 

Ulica

 

 

Nr domu

 

 

Nr lokalu

 

 

Kod pocztowy

 

 

Poczta

 

 

Numer telefonu

 

 

Fax

 

 

Numer ID

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Tylko w zleceniu PO Ryby 2007–2013

Sektor Beneficjenta

P – prywatny

S – samorząd

A – administracja państwowa

Pole wymagane

Do wybrania jedna z wartości

Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową?

Tak/Nie

Pole wymagane

Do wypełnienia jedynie w przypadku

sektora „administracja państwowa”

Czy Beneficjent jest Odbiorcą?

Tak/Nie

Pole wymagane

Jeśli tak to dane Beneficjenta kopiowane

są do danych Odbiorcy

Czy Odbiorca krajowy?

Tak/Nie

Pole wymagane

NIP Odbiorcy

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane (w zleceniu PO Ryby 2007–2013 pole wymagane jeżeli

niewypełnione jest pole PESEL

Beneficjenta).

Jeżeli Odbiorca zagraniczny możliwy wpis

poza obowiązującym algorytmem

PESEL Odbiorcy

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Tylko w zleceniu PO Ryby 2007–2013.

Pole wymagane jeżeli niewypełnione jest pole NIP Odbiorcy

Nazwa Odbiorcy

Odbiorca, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatność

Pole wymagane

Miejscowość

 

 

Ulica

 

 

Nr domu

 

 

Nr lokalu

 

 

Kod pocztowy

 

 

Poczta

 

 

Numer telefonu

 

 

Faks

 

 

Adres e-mail

 

 

3. Projekt/Umowa/Wniosek

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Priorytet/Oś priorytetowa/Obszar tematyczny

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane

możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Działanie/Obszar

tematyczny/Środek/Obszar

programowy

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane

możliwe do wybrania mogą być jedynie

pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Poddziałanie/Cele

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane

możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Województwo – symbol w numerze projektu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane

Pole nie występuje w zleceniach Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych

Numer projektu/Operacji/Projektu kwalifikowalnego

Zgodnie z KSI,

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane

Pole opcjonalne w zleceniach Grantów EFS

Numer Umowy

Zgodnie z KSI,

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane

Data umowy/aneksu

 

Pole wymagane 

Numer wniosku o płatność

Zgodnie z KSI,

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Rybackiego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów Finansowych pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku, gdy zaliczka wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność

Kategoria interwencji

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane

(nie występuje w zleceniach

Europejskiego Funduszu Rybackiego,

Szwajcarsko-Polskiego Programu

Współpracy, Grantów EFS, Mechanizmów

Finansowych)

4. Dane płatności/Klasyfikacja

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Rodzaj wniosku

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Numer rachunku

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu. Numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność

Pole wymagane

Kwota płatności

Dopuszczalna wartość nieujemna

Pole wymagane

Tytuł płatności

Automatycznie wpisany będzie numer zlecenia i numer projektu, pozostałe pole pozwala na wolny wpis łącznie do 140 znaków

Pole wymagane

Rodzaj płatności

Z – Zaliczka,

R – Refundacja poniesionych wydatków

Pole wymagane

Część budżetowa

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane

Podczęść budżetowa

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane

Dysponent

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Źródło finansowania

RC – Rezerwa celowa

CB – Część budżetowa

NW – Niewygasające wydatki

Pole wymagane

„NW – Niewygasające wydatki” tylko do wyboru dla zleceń krajowego współfinansowania

Rozdział

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden rozdział klasyfikacji budżetowej

Paragraf

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden paragraf klasyfikacji budżetowej

Kwota płatności

 

Pole wypełniane automatycznie

Numer decyzji MF w sprawie rezerwy celowej

 

Pole wymagane jeżeli jako źródło finansowania wybrano RC – rezerwa celowa

5. Oświadczenie

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Oświadczenie

Potwierdzenie zgody dysponenta poprzez wybór właściwego pola Tak lub Nie

Pole wymagane

Domyślnie ustawiona wartość Tak

Czy skopiować dane wniosku?

Dane kopiowane są do następnego zlecenia płatności

Pole wymagane

Domyślnie ustawiona wartość Nie

Komentarz

Miejsce na wpisanie informacji przeznaczonej dla osób podpisujących zlecenie

 

 

Załącznik nr 1a17)

WZÓR – ZLECENIE PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

LP.

NAZWA POLA

OPIS

UWAGI

1. Dane Zleceniodawcy

Rodzaj wniosku

U – środki unijne

K – krajowe współfinansowanie

Pole wymagane

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane. Nazwa programu unijnego, z którego jest realizowany projekt + Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane. Jeżeli jest tylko jeden fundusz, pole wypełniane automatycznie

Numer zlecenia

Kolejny numer w danym roku oraz systemowy wyróżnik Perspektywy finansowej

Pole wypełniane automatycznie

Data rejestracji

 

Pole wypełniane automatycznie

Wprowadzający

Login wprowadzającego

Pole wypełniane automatycznie

Imię i nazwisko wprowadzającego

 

Pole wypełniane automatycznie

Instytucja

 

Pole wypełniane automatycznie

Miejscowość

 

Pole wypełniane automatycznie

Ulica

 

Pole wypełniane automatycznie

Nr domu

 

Pole wypełniane automatycznie

Nr lokalu

 

Pole wypełniane automatycznie

Kod pocztowy

 

Pole wypełniane automatycznie

Poczta

 

Pole wypełniane automatycznie

Numer telefonu

 

Pole wypełniane automatycznie

Faks

 

Pole wypełniane automatycznie

Adres e-mail

 

Pole wypełniane automatycznie

2. Dane Beneficjenta/Odbiorcy

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Czy Beneficjent posiada NIP polski?

Tak/Nie

Pole wymagane

(chodzi o numer NIP będący polskim

identyfikatorem podatkowym)

NIP/PESEL Beneficjenta

Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane (w zleceniu PO

Rybactwo i Morze pole wymagane, jeżeli

niewypełnione jest pole PESEL

Beneficjenta).

Jeżeli Beneficjent posiada NIP

zagraniczny lub tylko numer PESEL,

możliwy jest

wpis poza obowiązującym algorytmem, po

uprzednim odznaczeniu pola „Czy

Beneficjent posiada NIP polski?”

PESEL Beneficjenta

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze

Nazwa Beneficjenta

 

Pole wymagane

Miejscowość

 

Pole wymagane

Ulica

 

Pole wymagane

Nr domu

 

Pole wymagane

Nr lokalu

 

 

Kod pocztowy

 

Pole wymagane

Poczta

 

 

Numer telefonu

 

 

Faks

 

 

Numer ID

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze

Sektor Beneficjenta

P – prywatny

S – samorząd

A – administracja państwowa

Pole wymagane.

Do wybrania jedna z wartości

Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową?

Tak/Nie

Pole wymagane.

Do wypełnienia jedynie w przypadku

sektora „administracja państwowa”

Czy Beneficjent jest Odbiorcą?

Tak/Nie

Pole wymagane.

Jeśli tak, to dane Beneficjenta kopiowane

są do danych Odbiorcy

Czy Odbiorca posiada NIP polski?

Tak/Nie

Pole wymagane

(chodzi o numer NIP będący polskim

identyfikatorem podatkowym)

NIP/PESEL Odbiorcy

Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane (w zleceniu PO Rybactwo i Morze pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Odbiorcy).

Jeżeli Odbiorca posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem, po uprzednim odznaczeniu pola „Czy Odbiorca posiada NIP polski?”

PESEL Odbiorcy

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze

Nazwa Odbiorcy

Odbiorca, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatność

Pole wymagane

Miejscowość

 

Pole wymagane

Ulica

 

Pole wymagane

Nr domu

 

Pole wymagane

Nr lokalu

 

 

Kod pocztowy

 

Pole wymagane

Poczta

 

 

Numer telefonu

 

 

Faks

 

 

Adres e-mail

 

 

3. Projekt/Umowa/Wniosek

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Priorytet/Oś priorytetowa/Obszar tematyczny

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie

pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Działanie/Obszar

tematyczny/Środek/Obszar

programowy

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie

pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Poddziałanie/Cele

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie

pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Województwo – symbol w numerze projektu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane.

Pole nie występuje w zleceniach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Numer projektu/Operacji/Projektu kwalifikowalnego

Zgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane

Numer Umowy

Zgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane

Data umowy/aneksu

 

Pole wymagane

Numer wniosku o płatność

Zgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku, gdy zaliczka wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność

4. Dane płatności/Klasyfikacja

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Rodzaj wniosku

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Numer rachunku

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu. Numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność

Pole wymagane

Kwota płatności

Dopuszczalna wartość nieujemna

Pole wymagane

Tytuł płatności

Automatycznie wpisany będzie numer zlecenia i numer projektu, pozostałe pole pozwala na wolny wpis łącznie do 140 znaków

Pole wymagane

Rodzaj płatności

Z – Zaliczka,

R – Refundacja poniesionych

wydatków

Pole wymagane

Część budżetowa

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane

Podczęść budżetowa

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane

Dysponent

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Źródło finansowania

RC – Rezerwa celowa

CB – Część budżetowa

NW – Niewygasające wydatki

Pole wymagane.

„NW – Niewygasające wydatki” tylko do

wyboru dla zleceń krajowego

współfinansowania

Rozdział

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane.

Do kwoty zlecenia może być przypisany

tylko jeden rozdział klasyfikacji

budżetowej

Paragraf

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane.

Do kwoty zlecenia może być przypisany

tylko jeden paragraf klasyfikacji

budżetowej

Kwota płatności

 

Pole wypełniane automatycznie

Numer decyzji MF w sprawie rezerwy celowej

 

Pole wymagane, jeżeli jako źródło finansowania wybrano RC – rezerwę celową

5. Oświadczenie

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Oświadczenie

Potwierdzenie zgody dysponenta poprzez wybór właściwego pola Tak lub Nie

Pole wymagane.

Domyślnie ustawiona wartość Tak

Czy skopiować dane wniosku?

Dane kopiowane są do następnego zlecenia płatności

Pole wymagane.

Domyślnie ustawiona wartość Nie

Komentarz

Miejsce na wpisanie informacji przeznaczonej dla osób podpisujących zlecenie

 

 

Załącznik nr 218)

WZÓR – ZBIORCZA INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA

infoRgrafika

Załącznik nr 2a19)

WZÓR – ZBIORCZA INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA

infoRgrafika

Załącznik nr 320)

WZÓR – INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU ORAZ O PŁATNOŚCIACH DOKONANYCH PRZEZ BANK SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA

infoRgrafika

Załącznik nr 3a21)

WZÓR – INFORMACJA O ZLECENIACH PŁATNOŚCI PRZEKAZANYCH DO BANKU ORAZ O PŁATNOŚCIACH DOKONANYCH PRZEZ BANK SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA

infoRgrafika

Załącznik nr 422)

WZÓR – INFORMACJA O ZWROCIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH PRZEZ BANK, SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA

infoRgrafika

Załącznik nr 4a23)

WZÓR – INFORMACJA O ZWROCIE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH PRZEZ BANK, SPORZĄDZANA NA PODSTAWIE ZLECEŃ PŁATNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA

infoRgrafika


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 1932 oraz z 2015 r. poz. 206), które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2014 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 1240, 1358 i 1890.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 378, 1130, 1240 i 1767.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 11 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Dodany przez § 1 pkt 15 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 12 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) Dodany przez § 1 pkt 16 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 13 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) Dodany przez § 1 pkt 17 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 14 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) Dodany przez § 1 pkt 18 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »