| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 4 maja 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

Na podstawie art. 188 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2016 r. poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Wzór zlecenia płatności dla środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014–2020, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, instrumentu „Łącząc Europę”, Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021 określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.”;

2) w załączniku nr 1a do rozporządzenia objaśnienia do wypełniania zlecenia płatności, o którym mowa w § 3 ust. 1a rozporządzenia, w postaci elektronicznej, otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659.

Załącznik 1. [OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 4 maja 2017 r. (poz. 910)

OBJAŚNIENIA DO WYPEŁNIANIA ZLECENIA PŁATNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W § 3 UST. 1A ROZPORZĄDZENIA, W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

LP.

NAZWA POLA

OPIS

UWAGI

1. Dane Zleceniodawcy

Rodzaj wniosku

U – środki unijne

K – krajowe współfinansowanie

Pole wymagane

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane. Nazwa programu unijnego, z którego jest realizowany projekt + Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrument „Łącząc Europę”, Mechanizmy Finansowe 2014–2021

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane. Jeżeli jest tylko jeden fundusz, pole wypełniane automatycznie

Numer zlecenia

Kolejny numer w danym roku oraz systemowy wyróżnik Perspektywy Finansowej

Pole wypełniane automatycznie

Data rejestracji

 

Pole wypełniane automatycznie

Wprowadzający

Login wprowadzającego

Pole wypełniane automatycznie

Imię i nazwisko wprowadzającego

 

Pole wypełniane automatycznie

Instytucja

 

Pole wypełniane automatycznie

Miejscowość

 

Pole wypełniane automatycznie

Ulica

 

Pole wypełniane automatycznie

Nr domu

 

Pole wypełniane automatycznie

Nr lokalu

 

Pole wypełniane automatycznie

Kod pocztowy

 

Pole wypełniane automatycznie

Poczta

 

Pole wypełniane automatycznie

Numer telefonu

 

Pole wypełniane automatycznie

Faks

 

Pole wypełniane automatycznie

Adres e-mail

 

Pole wypełniane automatycznie

2. Dane Beneficjenta/Odbiorcy

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Czy Beneficjent posiada NIP polski?

Tak/Nie

Pole wymagane

(chodzi o numer NIP będący polskim

identyfikatorem podatkowym)

NIP/PESEL Beneficjenta

Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane (w zleceniu PO

Rybactwo i Morze pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Beneficjenta).

Jeżeli Beneficjent posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem, po uprzednim odznaczeniu pola „Czy Beneficjent posiada NIP polski?”

PESEL Beneficjenta

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze

Nazwa Beneficjenta

 

Pole wymagane

Miejscowość

 

Pole wymagane

Ulica

 

Pole wymagane

Nr domu

 

Pole wymagane

Nr lokalu

 

 

Kod pocztowy

 

Pole wymagane

Poczta

 

 

 

Numer telefonu

 

 

Faks

 

 

Numer ID

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze

Sektor Beneficjenta

P – prywatny

S – samorząd

A – administracja państwowa

Pole wymagane.

Do wybrania jedna z wartości

Czy Beneficjent jest państwową jednostką budżetową?

Tak/Nie

Pole wymagane.

Do wypełnienia jedynie w przypadku

sektora „administracja państwowa”

Czy Beneficjent jest Odbiorcą?

Tak/Nie

Pole wymagane.

Jeśli tak, to dane Beneficjenta kopiowane

są do danych Odbiorcy

Czy Odbiorca posiada NIP polski?

Tak/Nie

Pole wymagane

(chodzi o numer NIP będący polskim

identyfikatorem podatkowym)

NIP/PESEL Odbiorcy

Pole dla NIP walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane (w zleceniu PO Rybactwo i Morze pole wymagane, jeżeli niewypełnione jest pole PESEL Odbiorcy).

Jeżeli Odbiorca posiada NIP zagraniczny lub tylko numer PESEL, możliwy jest wpis poza obowiązującym algorytmem, po uprzednim odznaczeniu pola „Czy Odbiorca posiada NIP polski?”

PESEL Odbiorcy

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Tylko w zleceniu PO Rybactwo i Morze

Nazwa Odbiorcy

Odbiorca, na rzecz którego powinna zostać dokonana płatność

Pole wymagane

Miejscowość

 

Pole wymagane

Ulica

 

Pole wymagane

Nr domu

 

Pole wymagane

Nr lokalu

 

 

Kod pocztowy

 

Pole wymagane

Poczta

 

 

Numer telefonu

 

 

Faks

 

 

Adres e-mail

 

 

3. Projekt/Umowa/Wniosek 

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Priorytet/Oś priorytetowa/Obszar tematyczny

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Działanie/Obszar

tematyczny/Środek/Obszar

programowy

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem

Poddziałanie/Cele

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane.

Możliwe do wybrania mogą być jedynie pozycje zgodne z wcześniejszym wyborem. Pole nie występuje w zleceniach Mechanizmów Finansowych 2014–2021

Województwo – symbol w numerze projektu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane.

Pole nie występuje w zleceniach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych 2014–2021

Numer projektu/Operacji/

Zgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych 2014–2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane

Projektu kwalifikowalnego

 

Numer Umowy

Zgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych 2014–2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane

Data umowy/aneksu

 

Pole wymagane

Numer wniosku o płatność

Zgodnie z SL

(w zleceniu Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, instrumentu „Łącząc Europę” oraz Mechanizmów Finansowych 2014–2021 pole zezwala na dowolny wpis poza słownikiem)

Pole wymagane w przypadku wypłaty refundacji oraz w przypadku, gdy zaliczka wypłacana jest na podstawie wniosku o płatność

4. Dane płatności/Klasyfikacja

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Rodzaj wniosku

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Numer rachunku

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu. Numer rachunku, na który powinna zostać dokonana płatność

Pole wymagane

Kwota płatności

Dopuszczalna wartość nieujemna

Pole wymagane

Tytuł płatności

Automatycznie wpisany będzie numer zlecenia i numer projektu, pozostałe pole pozwala na wolny wpis łącznie do 140 znaków

Pole wymagane

Rodzaj płatności

Z – Zaliczka,

R – Refundacja poniesionych

wydatków

Pole wymagane

Część budżetowa

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane

Podczęść budżetowa

Zgodnie ze słownikiem

Pole wymagane

Dysponent

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie na podstawie wcześniejszego wyboru

Źródło finansowania

RC – Rezerwa celowa

Pole wymagane.

 

CB – Część budżetowa

„NW – Niewygasające wydatki” tylko do

 

NW – Niewygasające wydatki

wyboru dla zleceń krajowego współfinansowania

Rozdział

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane.

Do kwoty zlecenia może być przypisany tylko jeden rozdział klasyfikacji budżetowej

Paragraf

Pole walidowane według obowiązującego algorytmu

Pole wymagane.

Do kwoty zlecenia może być przypisany

tylko jeden paragraf klasyfikacji

budżetowej

Kwota płatności

 

Pole wypełniane automatycznie

Numer decyzji MF w sprawie rezerwy celowej

 

Pole wymagane, jeżeli jako źródło finansowania wybrano RC – rezerwę celową

5. Oświadczenie

Nazwa programu

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Fundusz

Zgodnie ze słownikiem

Pole wypełniane automatycznie

na podstawie wcześniejszego wyboru

Oświadczenie

Potwierdzenie zgody dysponenta poprzez wybór właściwego pola Tak lub Nie

Pole wymagane.

Domyślnie ustawiona wartość Tak

Czy skopiować dane wniosku?

Dane kopiowane są do następnego zlecenia płatności

Pole wymagane.

Domyślnie ustawiona wartość Nie

Komentarz

Miejsce na wpisanie informacji przeznaczonej dla osób podpisujących zlecenie

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »