reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 lutego 2016 r.

w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wysokość limitów środków dostępnych w ramach wyodrębnionych części (schematów) pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 dla jednostek organizacyjnych i organów, zwanych dalej „beneficjentami”, realizujących zadania określone w:

1) art. 59 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);

2) art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”.

§ 2. [Limit środków dostępnych w ramach Schematu]

1. Limit środków dostępnych w ramach Schematu I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu, w podziale na beneficjentów, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Limit środków dostępnych w ramach Schematu II Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014–2020, w podziale na beneficjentów, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, przy czym:

1) w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego:

a) na wsparcie struktury organizacyjnej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „wsparciem funkcjonowania” – limit ten wynosi nie więcej niż 25% tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta, realizowanych w ramach działania „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” w ramach planu działania, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. b ppkt (iv) rozporządzenia nr 1305/2013, zwanego dalej „planem działania” – limit ten wynosi 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c) na operacje realizowane w ramach działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz ułatwianie tej współpracy” w ramach planu działania – limit ten wynosi 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania, z czego na realizację operacji:

– zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich – limit ten wynosi co najmniej 40% tych środków,

– własnych beneficjenta – limit ten wynosi nie więcej niż 60% tych środków;

2) w przypadku pozostałych beneficjentów:

a) na wsparcie funkcjonowania – limit ten wynosi nie więcej niż 25% tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach planu działania w zakresie dotyczącym planu komunikacyjnego – limit ten wynosi co najmniej 10% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c) na realizację operacji własnych beneficjenta, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b – limit ten wynosi nie więcej niż 40% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b,

d) na realizację operacji zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich, realizowanych w ramach planu działania w zakresie innym niż ten, o którym mowa w lit. b – limit ten wynosi co najmniej 60% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania i środków, o których mowa w lit. b.

3. Przepisy ust. 2 pkt 2 lit. c i d nie dotyczą beneficjentów realizujących operacje wyłącznie w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 lutego 2016 r. (poz. 335)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW

Lp.

Beneficjent

Wysokość limitów dostępnych
środków (w euro)

1

Samorząd województwa dolnośląskiego

4 419 096

2

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego

4 453 832

3

Samorząd województwa lubelskiego

4 968 873

4

Samorząd województwa lubuskiego

4 270 189

5

Samorząd województwa łódzkiego

4 463 096

6

Samorząd województwa małopolskiego

4 695 096

7

Samorząd województwa mazowieckiego

6 739 707

8

Samorząd województwa opolskiego

4 215 619

9

Samorząd województwa podkarpackiego

4 879 973

10

Samorząd województwa podlaskiego

4 621 101

11

Samorząd województwa pomorskiego

4 324 706

12

Samorząd województwa śląskiego

4 458 142

13

Samorząd województwa świętokrzyskiego

4 388 716

14

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego

4 573 968

15

Samorząd województwa wielkopolskiego

4 728 764

16

Samorząd województwa zachodniopomorskiego

4 394 664

17

Agencja Rynku Rolnego

5 478 508

18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

16 910 000

19

Ministerstwo Finansów

2 000 000

20

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

47 000 000

21

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

208 680

22

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

1 870 661

23

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

220 000

Razem

148 283 391

 

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014–2020 W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014–2020 W PODZIALE NA BENEFICJENTÓW

Lp.

Beneficjent

Wysokość limitów
dostępnych środków
(w euro)

1

Samorząd województwa dolnośląskiego

1 954 004

2

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego

2 038 846

3

Samorząd województwa lubelskiego

3 296 554

4

Samorząd województwa lubuskiego

1 590 114

5

Samorząd województwa łódzkiego

2 061 382

6

Samorząd województwa małopolskiego

2 627 765

7

Samorząd województwa mazowieckiego

4 949 942

8

Samorząd województwa opolskiego

1 456 887

9

Samorząd województwa podkarpackiego

3 079 479

10

Samorząd województwa podlaskiego

2 447 145

11

Samorząd województwa pomorskiego

1 723 342

12

Samorząd województwa śląskiego

2 049 120

13

Samorząd województwa świętokrzyskiego

1 879 768

14

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego

2 332 145

15

Samorząd województwa wielkopolskiego

2 710 286

16

Samorząd województwa zachodniopomorskiego

1 894 350

17

Agencja Rynku Rolnego

460 116

18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

887 207

19

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10 500 000

20

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1 300 000

21

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie

2 500 000

22

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

390 953

23

Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

390 953

24

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

390 953

25

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

390 953

26

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

390 953

27

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

390 953

28

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

390 953

29

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

390 953

30

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

390 953

31

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

390 953

32

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

390 953

33

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

390 953

34

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

390 953

35

Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

390 953

36

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

390 953

37

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

390 953

38

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

6 300

Razem

60 000 000

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama