| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 335 oraz z 2017 r. poz. 983) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w przypadku Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie:

a) na wsparcie struktury organizacyjnej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „wsparciem funkcjonowania”, oraz na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działań planu działania, o którym mowa w art. 54 ust. 3 lit. b ppkt (iv) rozporządzenia nr 1305/2013, zwanego dalej „planem działania”, z wyjątkiem działań w ramach tego planu: „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich”, działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020, oraz ułatwianie tej współpracy” oraz działania „Plan komunikacyjny PROW 2014–2020” – limit ten wynosi nie więcej niż 75% tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” w ramach planu działania – limit ten wynosi 50% środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a,

c) na realizację operacji w ramach działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020, oraz ułatwianie tej współpracy” w ramach planu działania – limit ten wynosi 50% środków pozostałych po odjęciu środków, o których mowa w lit. a, z czego na realizację operacji:

– zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich – limit ten wynosi co najmniej 40% tych środków,

– własnych beneficjenta – limit ten wynosi nie więcej niż 60% tych środków;”,

b) po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

„1c) w przypadku wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego:

a) na wsparcie funkcjonowania – limit ten wynosi nie więcej niż 50% tych środków,

b) na realizację operacji własnych beneficjenta w ramach działania „Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich” w ramach planu działania – limit ten wynosi 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania,

c) na realizację operacji w ramach działania „Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020, oraz ułatwianie tej współpracy” w ramach planu działania – limit ten wynosi 50% środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania, z czego na realizację operacji:

– zgłoszonych przez partnerów krajowej sieci obszarów wiejskich – limit ten wynosi co najmniej 40% tych środków,

– własnych beneficjenta – limit ten wynosi nie więcej niż 60% tych środków;”;

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Do kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJETÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 27 listopada 2017 r. (poz. 2261)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU I WZMOCNIENIE SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU W PODZIALE NA BENEFICJETÓW

Lp.

Beneficjent

Wysokość limitów dostępnych środków

(w euro)

1

Samorząd województwa dolnośląskiego

6 261 859

2

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego

6 186 548

3

Samorząd województwa lubelskiego

7 337 765

4

Samorząd województwa lubuskiego

5 690 061

5

Samorząd województwa łódzkiego

6 224 456

6

Samorząd województwa małopolskiego

6 934 979

7

Samorząd województwa mazowieckiego

9 301 442

8

Samorząd województwa opolskiego

5 570 552

9

Samorząd województwa podkarpackiego

7 250 438

10

Samorząd województwa podlaskiego

6 348 735

11

Samorząd województwa pomorskiego

5 949 623

12

Samorząd województwa śląskiego

6 288 439

13

Samorząd województwa świętokrzyskiego

6 050 691

14

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego

6 216 297

15

Samorząd województwa wielkopolskiego

7 027 921

16

Samorząd województwa zachodniopomorskiego

5 955 736

17

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

5 883 508

18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

47 733 481

19

Ministerstwo Finansów

2 000 000

20

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

60 764 224

21

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

208 680

22

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza

1 870 661

23

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

220 000

Razem

223 276 096

 

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014–2020 W PODZIALE NA BENEFICJETÓW]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SCHEMATU II WSPARCIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH PROW 2014–2020 W PODZIALE NA BENEFICJETÓW

Lp.

Beneficjent

Wysokość limitów dostępnych środków

(w euro)

1

Samorząd województwa dolnośląskiego

1 954 004

2

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego

2 038 846

3

Samorząd województwa lubelskiego

3 296 554

4

Samorząd województwa lubuskiego

1 590 114

5

Samorząd województwa łódzkiego

2 061 382

6

Samorząd województwa małopolskiego

2 627 765

7

Samorząd województwa mazowieckiego

4 949 942

8

Samorząd województwa opolskiego

1 456 887

9

Samorząd województwa podkarpackiego

3 079 479

10

Samorząd województwa podlaskiego

2 447 145

11

Samorząd województwa pomorskiego

1 723 342

12

Samorząd województwa śląskiego

2 049 120

13

Samorząd województwa świętokrzyskiego

1 879 768

14

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego

2 332 145

15

Samorząd województwa wielkopolskiego

2 710 286

16

Samorząd województwa zachodniopomorskiego

1 894 350

17

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

460 116

18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

887 207

19

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

38 990 000

20

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

422 508

21

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie

7 457 000

22

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu

800 000

23

Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie

800 000

24

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli

800 000

25

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku

800 000

26

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

800 000

27

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

800 000

28

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

800 000

29

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie

800 000

30

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale

800 000

31

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie

800 000

32

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu

800 000

33

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie

800 000

34

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach

800 000

35

Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

800 000

36

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu

800 000

37

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach

800 000

38

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

893 792

Razem

100 001 752

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »