| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 marca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1150, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych (Dz. U. poz. 1477) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Prokuratoria Generalna, przekazując z własnej inicjatywy do prowadzenia podmiotowi współdziałającemu sprawę lub grupę spraw zgodnie z art. 8b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy:

1) określa przekazywaną sprawę lub grupę spraw;

2) uzasadnia przekazanie sprawy lub grupy spraw w zakresie przesłanek określonych w art. 8b ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku, o którym mowa w art. 8b ust. 1e ustawy, uwzględnia ponadto pozostałe wymagania określone w tym przepisie.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, właściwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej przekazuje podmiotowi współdziałającemu informacje o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy, w tym w szczególności o występujących w sprawie terminach procesowych i prawa materialnego, wynikających z przepisów prawa albo wyznaczonych przez sąd, trybunał lub inny organ orzekający, a także całość materiałów zgromadzonych w każdej przekazywanej sprawie (akta podręczne).

3. Jeżeli Prokuratoria Generalna zastępuje więcej niż jeden organ państwowej jednostki organizacyjnej działający za Skarb Państwa, właściwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej zawiadamia, po ustaleniu przez sąd państwowych jednostek organizacyjnych, z działalnością których wiąże się dochodzone roszczenie, organy wszystkich tych jednostek o przekazaniu im sprawy lub grupy spraw.

4. Prokuratoria Generalna zaprzestaje wykonywania zastępstwa procesowego Skarbu Państwa od dnia doręczenia podmiotowi współdziałającemu informacji i materiałów, o których mowa w ust. 2.”;

2) w § 20 ust. 1–5 otrzymują brzmienie:

„1. Wniosek podmiotu współdziałającego o przekazanie mu przez Prokuratorię Generalną do prowadzenia sprawy lub grupy spraw, o którym mowa w art. 8b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, zawiera co najmniej:

1) określenie sprawy lub grupy spraw;

2) wskazanie przyczyn uzasadniających przekazanie przez Prokuratorię Generalną podmiotowi współdziałającemu do prowadzenia sprawy lub grupy spraw;

3) wskazanie przesłanek, określonych w art. 8b ust. 1 pkt 1 ustawy, umożliwiających przekazanie przez Prokuratorię Generalną podmiotowi współdziałającemu do prowadzenia sprawy lub grupy spraw.

2. Wniosek o przekazanie przez Prokuratorię Generalną podmiotowi współdziałającemu do prowadzenia sprawy lub grupy spraw, o którym mowa w art. 8b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, podmiot współdziałający przekazuje właściwej jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej.

3. Prezes Prokuratorii Generalnej albo dyrektor oddziału Prokuratorii Generalnej zawiadamia podmiot współdziałający o przekazaniu albo o odmowie przekazania do prowadzenia sprawy lub grupy spraw. Odmowa przekazania do prowadzenia sprawy lub grupy spraw wymaga pisemnego uzasadnienia i następuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w art. 8b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy.

4. W przypadku uwzględnienia wniosku o przekazanie przez Prokuratorię Generalną podmiotowi współdziałającemu do prowadzenia sprawy lub grupy spraw, o którym mowa w art. 8b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, właściwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 3, przekazuje podmiotowi współdziałającemu informacje o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy, w tym w szczególności o występujących w sprawie terminach procesowych i prawa materialnego, wynikających z przepisów prawa albo wyznaczonych przez sąd, trybunał lub inny organ orzekający, a także całość materiałów zgromadzonych w każdej z przekazywanych spraw (akta podręczne).

5. Jeżeli Prokuratoria Generalna zastępuje więcej niż jeden organ państwowej jednostki organizacyjnej działający za Skarb Państwa, właściwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej zawiadamia, po ustaleniu przez sąd państwowych jednostek organizacyjnych, z działalnością których wiąże się dochodzone roszczenie, organy wszystkich tych jednostek o przekazaniu im sprawy lub grupy spraw.”;

3) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:

„§ 20a. 1. Wniosek o przekazanie przez Prokuratorię Generalną do prowadzenia sprawy lub grupy spraw, o którym mowa w art. 8b ust. 1 pkt 2 ustawy, Prezes Rady Ministrów lub minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przekazują właściwej jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej.

2. Właściwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej przekazuje Prezesowi Rady Ministrów albo ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa pisemną informację o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy, w tym w szczególności o występujących w sprawie terminach procesowych i prawa materialnego, wynikających z przepisów prawa albo wyznaczonych przez sąd, trybunał lub inny organ orzekający, a także całość materiałów zgromadzonych w każdej z przekazywanych spraw (akta podręczne).

3. Jeżeli Prokuratoria Generalna zastępuje więcej niż jeden organ państwowej jednostki organizacyjnej działający za Skarb Państwa, właściwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej zawiadamia, po ustaleniu przez sąd państwowych jednostek organizacyjnych, z działalnością których wiąże się dochodzone roszczenie, organy wszystkich tych jednostek o przekazaniu Prezesowi Rady Ministrów albo ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa sprawy lub grupy spraw w trybie art. 8b ust. 1 pkt 2 ustawy.

4. Prokuratoria Generalna zaprzestaje wykonywania zastępstwa procesowego Skarbu Państwa od dnia doręczenia Prezesowi Rady Ministrów albo ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa pisemnej informacji, o której mowa w ust. 2.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1247 oraz z 2015 r. poz. 1064, 1224, 1311, 1595 i 1635.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »