REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2016 poz. 566

USTAWA

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo geologiczne i górnicze]

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, 1272 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 544) w art. 34:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ koncesyjny może dokonać zmiany koncesji także na wniosek przedsiębiorcy, któremu została ona udzielona.”;

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do zmiany koncesji stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzieleniu. Współdziałanie z organami określonymi ustawą dotyczy wówczas tylko tych spraw, które są przedmiotem zamierzonej zmiany, w szczególności w zakresie zgodności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w sposób przewidziany w art. 7. Przepisu art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”.

Art. 2. [Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1133) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone, z zastrzeżeniem art. 9 i art. 10.”,

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opłat za działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów stosuje się art. 133 ust. 1, art. 141 i art. 142 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż, udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone.”,

d) w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) opłaty eksploatacyjnej stosuje się art. 141 i art. 142 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz stawki tej opłaty określone w załączniku do ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;”;

2) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do udzielonych koncesji, o których mowa w ust. 1, przepisu art. 10 ust. 6 nie stosuje się.”.

Art. 3. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-25
  • Data wejścia w życie: 2016-04-25
  • Data obowiązywania: 2016-04-25

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA