REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1133

USTAWA

z dnia 11 lipca 2014 r.

o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw1), 2)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo geologiczne i górnicze]

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustawa określa także:

1) wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska w związku z wykonywaniem działalności, o której mowa w ust. 1;

2) zasady wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą.”;

2) w art. 2:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) robót prowadzonych w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach innych niż określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych;”,

b) uchyla się ust. 2;

3) w art. 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru górniczego, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

3. W przypadku naruszenia wymagań określonych w ust. 1 i 2 właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną, o której mowa w art. 140 ust. 3 pkt 3.”;

4) w art. 6 w ust. 1:

a) po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

„1c) badaniami geofizycznymi w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów – jest wykonywanie prac geologicznych z zastosowaniem metod geofizycznych, w tym połączonych z robotami geologicznymi z wyłączeniem robót polegających na wykonywaniu otworów wiertniczych o głębokości przekraczającej 100 m lub robót z użyciem środków strzałowych;”,

b) po pkt 16a dodaje się pkt 16b w brzmieniu:

„16b) wtłaczaniem wód do górotworu – jest wprowadzanie wód z odwodnień wyrobisk górniczych, wód złożowych oraz wykorzystanych wód leczniczych, wód termalnych i solanek, polegające na ich wtłaczaniu otworami wiertniczymi do formacji geologicznych izolowanych od użytkowych poziomów wodonośnych;”;

5) w art. 13:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego staje się skuteczna z dniem uzyskania koncesji.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. W przypadku nieuzyskania koncesji w terminie roku od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego, umowa ta wygasa.

7. Użytkowanie górnicze wygasa w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy koncesji, bez względu na przyczynę.”;

6) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z wyjątkiem działalności określonej w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz w dziale III rozdziale 3, ustanowienie użytkowania górniczego może być poprzedzone przetargiem, w szczególności gdy o jego ustanowienie ubiega się więcej niż jeden podmiot.”;

7) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ten, kto rozpoznał złoże kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, albo kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla, stanowiące przedmiot własności górniczej, i udokumentował je w stopniu umożliwiającym sporządzenie odpowiednio projektu zagospodarowania złoża albo planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla oraz uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną tego złoża albo kompleksu, może żądać ustanowienia na jego rzecz użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed innymi.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa z upływem 3 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża kopaliny albo dokumentację geologiczną dotyczącą kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.”,

c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku zgłoszenia roszczenia, o którym mowa w ust. 1, zawarcie umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego następuje nie później niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia tego roszczenia.

5. Niepodpisanie umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego z przyczyn leżących po stronie podmiotu posiadającego roszczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w ust. 4, powoduje utratę prawa do zawarcia tej umowy.”;

8) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na:

1) wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną,

2) wydobywanie węgla kamiennego,

3) wydobywanie węgla brunatnego,

4) podziemne bezzbiornikowe magazynowanie węglowodorów,

5) podziemne składowanie dwutlenku węgla

– może żądać wykupu nieruchomości lub jej części położonej w obszarze górniczym, w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności.”;

9) w art. 21:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, z wyłączeniem złóż węglowodorów,”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do koncesjonowania działalności dotyczącej poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż stosuje się przepisy niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 3.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku dla postępowań określonych w niniejszym dziale termin rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.”;

10) w art. 22 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, z wyłączeniem złóż węglowodorów,”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż,”;

11) w art. 23:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej udzielenie koncesji na:

1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, z wyłączeniem złóż węglowodorów, albo poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

2) poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

– wymaga opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W odniesieniu do działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:

1) udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwutlenku węgla,

2) wydanie decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1

– wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności; kryterium uzgodnienia jest nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości określonego w sposób przewidziany w art. 7.”;

12) w art. 24:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków; wymóg ten nie dotyczy poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku potwierdzenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – wypis z ewidencji gruntów i budynków.”;

13) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. We wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny oraz na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla określa się również cel, zakres i rodzaj prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz zamieszcza się informację o pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach, a w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny wskazuje się także minimalną kategorię rozpoznania złoża.”;

14) w art. 26 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Projekt zagospodarowania złoża dotyczący złóż kopalin określonych w art. 10 ust. 1, z wyłączeniem złóż węglowodorów, podlega zaopiniowaniu przez właściwy organ nadzoru górniczego. Organ nadzoru górniczego wydaje wnioskodawcy opinię w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu zagospodarowania złoża. W przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie uważa się, że organ nadzoru górniczego nie zgłasza uwag.

3b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się opinię, o której mowa w ust. 3a, albo informację o jej braku, a w przypadku zgłoszenia uwag także oświadczenie o sposobie ich uwzględnienia lub przyczynach ich nieuwzględnienia.”;

15) po art. 28h dodaje się art. 28i–28l w brzmieniu:

„Art. 28i. 1. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, organ koncesyjny niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ ogłoszenie o możliwości składania innych wniosków o udzielenie koncesji na wykonywanie takiej samej działalności w przestrzeni objętej złożonym wnioskiem.

2. W przypadku gdy w okresie od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, do dnia zamieszczenia ogłoszenia został złożony wniosek o udzielenie koncesji obejmujący w całości lub w części tę samą przestrzeń oraz rodzaj działalności lub rodzaj kopaliny, podstawą do zamieszczenia ogłoszenia jest wniosek, o którym mowa w ust. 1.

3. Ogłoszenie zawiera:

1) informację o złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1;

2) granice przestrzeni objętej wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, wraz ze współrzędnymi płaskimi prostokątnymi punktów załamania tych granic w państwowym systemie odniesień przestrzennych;

3) termin składania wniosków o udzielenie koncesji przez inne podmioty zainteresowane wykonywaniem działalności, której dotyczy postępowanie, nie dłuższy niż 90 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej nie wszczyna się innych postępowań dotyczących przestrzeni oraz rodzaju działalności lub rodzaju kopaliny objętych tym ogłoszeniem, a wszczęte umarza się.

Art. 28j. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w art. 28i ust. 3 pkt 3, nie wpłynie wniosek innego podmiotu o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy postępowanie, organ koncesyjny prowadzi to postępowanie wobec podmiotu, który złożył wniosek, o którym mowa w art. 28i ust. 1.

Art. 28k. 1. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w art. 28i ust. 3 pkt 3, zostanie złożony wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy postępowanie, organ koncesyjny ocenia złożone wnioski według następujących kryteriów:

1) proponowany zakres prac geologicznych, w tym robót geologicznych;

2) proponowany czas, na jaki ma być udzielona koncesja, w tym termin rozpoczęcia zamierzonej działalności;

3) finansowe możliwości wnioskodawcy, w szczególności sposób finansowania zamierzonej działalności, z uwzględnieniem środków własnych oraz środków pochodzących z kapitału obcego;

4) proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych.

2. Złożone wnioski nie podlegają zmianom mogącym wpłynąć na ocenę kryteriów, o których mowa w ust. 1.

Art. 28l. Organ koncesyjny udziela koncesji na wykonywanie działalności, której dotyczy postępowanie, podmiotowi, którego wniosek uzyskał najwyższą ocenę, oraz jednocześnie odmawia udzielenia koncesji innym podmiotom.”;

16) w art. 29 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, jeżeli wniosek o udzielenie koncesji obejmuje tę samą przestrzeń oraz rodzaj działalności, a w przypadku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny lub koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża – również rodzaj kopaliny, objęte już koncesją udzieloną innemu podmiotowi.”;

17) w art. 31 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, albo na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla określa również:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, a w przypadku koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów – minimalną kategorię rozpoznania złoża;”;

18) w art. 32 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) warunki wtłaczania wód do górotworu; w takim przypadku nie stosuje się przepisów o korzystaniu z wód oraz o opłatach za korzystanie ze środowiska.”;

19) w art. 36 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Koncesje dotyczące kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, nie przechodzą na:

1) spółki, o których mowa w art. 494 i art. 531 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem przypadku, gdy skład akcjonariatu lub udziałowców spółki przejmującej albo nowo zawiązanej jest tożsamy ze składem akcjonariatu lub udziałowców spółek łączących się;

2) nabywcę przedsiębiorstwa upadłego na podstawie art. 317 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, z późn. zm.3));

3) nabywcę przedsiębiorstwa na podstawie art. 552 Kodeksu cywilnego.”;

20) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. 1. W przypadku gdy przedsiębiorca narusza wymagania ustawy, w szczególności dotyczące ochrony środowiska lub racjonalnej gospodarki złożem, albo nie wypełnia warunków określonych w koncesji, w tym nie podejmuje określonej nią działalności albo trwale zaprzestaje jej wykonywania, lub wykonuje roboty geologiczne z naruszeniem harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych, lub nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 82 ust. 2, lub wykonuje je niezgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 82a ust. 1, organ koncesyjny, w drodze postanowienia, wzywa przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń oraz określa termin ich usunięcia. Organ koncesyjny może również określić sposób usunięcia naruszeń.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca nie wykonał postanowienia, o którym mowa w ust. 1, organ koncesyjny może, bez odszkodowania:

1) cofnąć koncesję;

2) w przypadku stwierdzenia wykonywania robót geologicznych z naruszeniem harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych – cofnąć koncesję albo ograniczyć jej zakres.

3. Organ koncesyjny umarza postępowanie w przypadku, gdy stwierdzi, że przedsiębiorca:

1) nie narusza wymagań, o których mowa w ust. 1;

2) naruszył wymagania, o których mowa w ust. 1, z tym że przyczyną ich naruszenia była siła wyższa;

3) wykonał postanowienie, o którym mowa w ust. 1.”;

21) w art. 39 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Podmiotowi, na który nałożono obowiązki określone w ust. 1 i 3, przysługuje prawo korzystania z przedmiotu własności górniczej w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania tych obowiązków.”;

22) w art. 39b zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 107a ust. 2, art. 127i ust. 2 oraz art. 129 ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.”;

23) w art. 40 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Kopie decyzji wydawanych na podstawie niniejszego działu niezwłocznie doręcza się właściwym miejscowo organom koncesyjnym, organom nadzoru górniczego i wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), a także Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanemu dalej „NFOŚiGW”, oraz państwowej służbie geologicznej.”;

24) w art. 41 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Decyzje i pisma wydawane w toku postępowań prowadzonych na podstawie niniejszego działu doręcza się stronom tych postępowań na adres określony w ewidencji gruntów i budynków, chyba że strona poda inny adres.”;

25) w dziale III:

a) uchyla się rozdział 2,

b) dodaje się rozdziały 3 i 4 w brzmieniu:

„Rozdział 3

Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, a także koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż

Art. 49a. 1. W celu oceny zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż minister właściwy do spraw środowiska przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się, czy podmiot zamierzający ubiegać się o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża:

1) znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą, czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa oraz

2) posiada doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż, polegające na:

a) rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża węglowodorów lub

b) wykonywaniu nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 lat działalności polegającej na wydobywaniu węglowodorów ze złóż

– jeżeli zamierza ubiegać się o koncesję samodzielnie albo wspólnie z innymi podmiotami – jako operator.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może polegać na doświadczeniu w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż, posiadanym przez inne podmioty wykonujące działalność w tej samej grupie kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.4)), pozostające pod kontrolą jednostki dominującej w tej grupie.

4. Kontrolą korporacyjną są wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez podmiot uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na inny podmiot lub podmioty, w przypadku:

1) dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego podmiotu (podmiotu zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;

2) uprawnienia do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego podmiotu (podmiotu zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;

3) gdy członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego podmiotu (podmiotu zależnego);

4) dysponowania bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami;

5) dysponowania prawem do całego albo do części mienia innego podmiotu (podmiotu zależnego);

6) umów przewidujących zarządzanie innym podmiotem (podmiotem zależnym) lub przekazywanie zysku przez taki podmiot.

5. Państwem trzecim jest państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej, państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub państwem członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

6. Podmiot zainteresowany udziałem w postępowaniu przetargowym składa do ministra właściwego do spraw środowiska wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz wpłaca na rachunek bankowy urzędu obsługującego ten organ opłatę za przeprowadzenie tego postępowania.

7. Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zawiera:

1) dane identyfikujące podmiot, w tym określenie jego statusu prawnego;

2) dane o strukturze kapitału i powiązaniach kapitałowych podmiotu;

3) dane o źródłach pochodzenia środków finansowych i sytuacji finansowej podmiotu;

4) dane o strukturze organizacyjnej podmiotu;

5) dane wszystkich osób wchodzących w skład organów zarządzających i kontrolnych oraz dane osób działających z ich upoważnienia, obejmujące, w przypadku:

a) obywateli polskich lub cudzoziemców posiadających numer PESEL – imię, nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko lub funkcję pełnioną w danym podmiocie,

b) cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL – imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, aktualny adres zamieszkania, numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także stanowisko lub funkcję pełnioną w danym podmiocie;

6) w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – dane potwierdzające doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż;

7) podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

8. Do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów. Wniosek składa się w 5 egzemplarzach.

9. Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wynosi jedną czwartą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustalonego według stanu na dzień złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

10. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje niezwłocznie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefowi Agencji Wywiadu wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, w celu przedstawienia opinii w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

11. Organy, o których mowa w ust. 10, w zakresie swoich właściwości, wydają pozytywne opinie, w przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 2:

1) nie znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego albo

2) znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, ale kontrola ta nie zagraża bezpieczeństwu państwa.

12. Organy, o których mowa w ust. 10, w zakresie swoich właściwości, wydają negatywne opinie, w przypadku niespełniania przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, warunków, o których mowa w ust. 11.

13. Organy, o których mowa w ust. 10, przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w drodze postanowienia, opinie, o których mowa w ust. 11 i 12, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

14. Organy, o których mowa w ust. 10, mogą odstąpić od uzasadnienia opinii ze względu na interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny.

15. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje oceny posiadania przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, doświadczenia w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż.

16. Pozytywną ocenę z postępowania kwalifikacyjnego uzyskuje podmiot, który:

1) otrzymał pozytywne opinie wszystkich organów, o których mowa w ust. 10;

2) w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 – otrzymał pozytywne opinie wszystkich organów, o których mowa w ust. 10, oraz wykazał, że posiada doświadczenie w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż.

17. Uzyskanie pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego lub odmowa jej uzyskania następuje w drodze decyzji. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 49b ust. 5, zachowuje swoją ważność przez 5 lat.

18. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,

2) wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

– mając na uwadze status podmiotu składającego wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz potrzebę zapewnienia kompletności informacji objętych wnioskiem.

Art. 49b. 1. W przypadku gdy nastąpiła zmiana danych, o których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1–5, podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę danych, złożyć wniosek o ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

2. Nie później niż w terminie 4 miesięcy przed datą upływu ważności decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego podmiot, na rzecz którego została wydana ta decyzja, może wystąpić z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

3. W przypadku powzięcia przez organ, o którym mowa w art. 49a, wiadomości o zmianie danych, o których mowa w art. 49a ust. 7 pkt 1–5, wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, organ ten wszczyna z urzędu ponowne postępowanie kwalifikacyjne wobec tego podmiotu, z zastrzeżeniem, że nie toczy się wobec tych samych zmian postępowanie z wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Do ponownego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przepisy art. 49a ust. 1–16 stosuje się odpowiednio.

5. Minister właściwy do spraw środowiska, po ponownym przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, w drodze decyzji:

1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, spełnia warunki, o których mowa w art. 49a ust. 11 – przedłuża ważność tej decyzji na kolejne 5 lat;

2) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 49a ust. 11:

a) odmawia przedłużenia ważności tej decyzji i uchyla ją – w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2,

b) uchyla tę decyzję – w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub wszczęcia postępowania z urzędu.

Art. 49c. 1. Tworzy się wykaz podmiotów kwalifikowanych.

2. Wykaz podmiotów kwalifikowanych jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw środowiska.

3. Wykaz podmiotów kwalifikowanych obejmuje odrębnie:

1) listę podmiotów, na których rzecz została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 1;

2) listę podmiotów, na których rzecz została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 2.

4. Wykaz podmiotów kwalifikowanych obejmuje odrębnie dla każdego podmiotu wpisanego do wykazu następujące dane:

1) kolejny numer wpisu;

2) nazwę (firmę) podmiotu, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – imię i nazwisko oraz miejsce prowadzenia tej działalności;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie;

4) datę uzyskania decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego oraz datę uzyskania decyzji o przedłużeniu ważności tej decyzji.

5. Minister właściwy do spraw środowiska dokonuje:

1) wpisów do wykazu podmiotów kwalifikowanych na podstawie ostatecznych decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego oraz o przedłużeniu ważności tej decyzji;

2) wykreślenia podmiotu z wykazu podmiotów kwalifikowanych w przypadku uchylenia decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, jej wygaśnięcia albo utraty jej mocy bez względu na przyczynę.

6. Minister właściwy do spraw środowiska udostępnia wykaz podmiotów kwalifikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Art. 49d. Decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego uprawnia podmiot, na rzecz którego została wydana, do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, z tym że do złożenia oferty samodzielnie, a w przypadku ubiegania się o koncesję wspólnie przez kilka podmiotów – jako operator, jest wymagana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 2.

Art. 49e. Udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża następuje w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Art. 49f. 1. Organ koncesyjny corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ informację o przestrzeniach, w tym ich granicach, dla których planuje w następnym roku wszczęcie postępowania przetargowego.

2. W przypadku dokonania zmian przestrzeni, dla których planuje się w następnym roku wszczęcie postępowania przetargowego, organ koncesyjny niezwłocznie ogłasza zmiany w sposób określony w ust. 1.

3. Przestrzenie, dla których planuje się w następnym roku wszczęcie postępowania przetargowego, organ koncesyjny ustala na podstawie oceny perspektywiczności geologicznej, dokonanej we współpracy z państwową służbą geologiczną. Ocena perspektywiczności geologicznej obejmuje w szczególności ocenę możliwości udokumentowania zasobów złóż węglowodorów w celu ich wydobywania oraz opłacalności wydobywania węglowodorów ze złóż.

Art. 49g. 1. Przed wszczęciem postępowania przetargowego organ koncesyjny, w przypadku gdy przedmiotem tego postępowania jest udzielenie koncesji na:

1) poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – dokonuje uzgodnień, o których mowa w art. 8, albo uzyskuje opinie, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2;

2) wydobywanie węglowodorów ze złoża – dokonuje uzgodnień, o których mowa w art. 8 albo w art. 23 ust. 2a pkt 1 oraz w art. 23 ust. 1 pkt 3, a także uzyskuje decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, organowi koncesyjnemu przysługują prawa strony postępowania.

Art. 49h. 1. Postępowanie przetargowe składa się z następujących etapów:

1) przetarg;

2) zawarcie umowy o współpracy, w przypadku gdy zwycięzcą przetargu jest kilka podmiotów, które wspólnie złożyły ofertę;

3) udzielenie koncesji.

2. Organ koncesyjny ogłasza wszczęcie postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Informację o opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ koncesyjny.

3. Ogłoszenie określa w szczególności:

1) rodzaj działalności, na którą ma być udzielona koncesja;

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana działalność;

3) termin składania ofert nie krótszy niż 90 dni od dnia opublikowania ogłoszenia i miejsce ich składania;

4) szczegółowe warunki przetargu, w tym kryteria oceny ofert oraz określenie ich znaczenia, zapewniające spełnienie warunków, o których mowa w art. 49k ust. 1;

5) minimalny zakres informacji geologicznej;

6) termin rozpoczęcia działalności;

7) warunki udzielenia koncesji, w szczególności dotyczące wysokości, zakresu oraz sposobu ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1, a w uzasadnionym przypadku także wysokość, zakres oraz sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 2;

8) minimalny zakres prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;

9) czas, na jaki ma być udzielona koncesja;

10) szczególne warunki wykonywania działalności, w tym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub racjonalnego gospodarowania złożem;

11) wzór umowy o ustanowienie użytkowania górniczego;

12) informację o wysokości wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego;

13) informację o wymaganiach, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty wymagane od składającego ofertę;

14) informację o formie wniesienia wadium oraz o jego wysokości i terminie wpłaty.

Art. 49i. 1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w art. 49h ust. 2, zainteresowany podmiot może złożyć do organu koncesyjnego wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących warunków, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4.

2. Organ koncesyjny, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, ogłasza treść wyjaśnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ.

3. Wyjaśnienia są wiążące dla organu koncesyjnego i podmiotów biorących udział w postępowaniu przetargowym.

Art. 49j. 1. Ofertę sporządza się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 49o pkt 1.

2. W przypadku gdy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, zawiera ona także:

1) wskazanie operatora;

2) proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, obliczonych w taki sposób, aby suma udziałów procentowych oferentów wynosiła 100%, przy czym udział procentowy operatora powinien wynosić więcej niż 50%.

3. Operatorem jest przedsiębiorca posiadający decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 2, obowiązany do wykonywania wobec organów administracji publicznej praw i obowiązków wynikających z udzielonej koncesji, o której mowa w niniejszym rozdziale, oraz obowiązany do ponoszenia odpowiedzialności wobec tych organów i osób trzecich, a także uprawniony do reprezentowania pozostałych przedsiębiorców, którym udzielono tej koncesji, na zasadach określonych w ustawie.

Art. 49k. 1. Warunki przetargu powinny mieć charakter obiektywny i niedyskryminujący, dawać pierwszeństwo najlepszym systemom poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż oraz opierać się na następujących kryteriach:

1) doświadczenie w wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż, zapewniające bezpieczeństwo prowadzonej działalności, ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska;

2) techniczne możliwości wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania węglowodorów ze złóż, w szczególności dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym, logistycznym oraz kadrowym;

3) finansowe możliwości dające należytą rękojmię wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania węglowodorów ze złóż, w szczególności źródła i sposoby finansowania zamierzonej działalności, w tym udział środków własnych oraz środków pochodzących z kapitału obcego;

4) proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;

5) zakres i harmonogram proponowanych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;

6) zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych.

2. Podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym może polegać na technicznych możliwościach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku podmiot uczestniczący w postępowaniu przetargowym jest obowiązany udowodnić organowi koncesyjnemu, iż będzie dysponował zasobami technicznymi niezbędnymi do realizacji obowiązków wynikających z koncesji, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów technicznych na okres korzystania z nich przy wykonaniu koncesji.

3. W przypadku gdy w wyniku oceny ofert zgodnie z kryteriami, o których mowa w ust. 1, dwie lub więcej ofert uzyskają jednakową ocenę, dodatkowym kryterium w celu dokonania ostatecznego wyboru między tymi ofertami jest wysokość wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, należnego w fazie poszukiwania i rozpoznawania.

Art. 49l. 1. Organ koncesyjny przeprowadza przetarg przy pomocy komisji przetargowej.

2. Komisja przetargowa składa się z trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego oraz jego zastępcy, wyznaczanych przez organ koncesyjny spośród osób będących pracownikami urzędu obsługującego ten organ, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 49o pkt 2.

3. Członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby, które:

1) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotem składającym ofertę, jego pełnomocnikiem lub członkami władz tego podmiotu;

2) przed upływem trzech lat od dnia wszczęcia postępowania przetargowego pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem składającym ofertę albo były członkami władz osób prawnych tego podmiotu;

3) pozostają z podmiotem składającym ofertę w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

4. Komisja przetargowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w terminie i miejscu wskazanych przez przewodniczącego komisji.

Art. 49m. 1. Komisja przetargowa dokonuje oceny spełnienia przez oferty wymogów, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 13, oraz ocenia oferty na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4.

2. W przypadku gdy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, ocena jest dokonywana łącznie wobec wszystkich podmiotów.

3. Zwycięzcą przetargu zostaje podmiot albo podmioty, których oferta uzyskała najwyższą ocenę.

4. W przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę, operatorem jest podmiot wskazany w ofercie.

5. Po zakończeniu przetargu komisja przetargowa niezwłocznie przedstawia organowi koncesyjnemu protokół z przetargu.

6. Organ koncesyjny przesyła protokół z przetargu wszystkim podmiotom uczestniczącym w przetargu.

Art. 49n. 1. Podmiot uczestniczący w przetargu ma prawo wniesienia do organu koncesyjnego protestu wobec czynności podjętych w przetargu z naruszeniem przepisów ustawy.

2. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność, a także zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.

3. Protest wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu z przetargu.

4. Organ koncesyjny odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot niebędący uczestnikiem przetargu.

5. Organ koncesyjny powiadamia niezwłocznie podmioty uczestniczące w przetargu o wniesieniu protestu.

6. Protest rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

7. W przypadku uwzględnienia protestu, czynność oprotestowaną powtarza się.

8. W przypadku powtórzenia oprotestowanych czynności terminy, o których mowa w art. 49p ust. 1–3 albo art. 49s ust. 1, ulegają zawieszeniu.

9. W sprawach związanych z protestem organ koncesyjny wydaje postanowienia.

Art. 49o. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty wymagane od składającego ofertę, z uwzględnieniem rodzaju działalności,

2) wymagania, jakim powinni odpowiadać członkowie komisji przetargowej, niezbędne do przeprowadzenia przetargu oraz tryb pracy tej komisji, z uwzględnieniem zapewnienia sprawności wykonywanych czynności,

3) tryb przeprowadzenia przetargu, w tym sposób dokonania oceny ofert, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia sprawiedliwej oceny ofert zgodnie z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji

– mając na uwadze zasady ochrony konkurencji, ochrony środowiska oraz racjonalnej gospodarki złożem.

Art. 49p. 1. W przypadku gdy w przetargu została wybrana oferta złożona wspólnie przez kilka podmiotów, organ koncesyjny, po otrzymaniu protokołu z przetargu, niezwłocznie wzywa operatora do przekazania temu organowi, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, projektu umowy o współpracy.

2. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny niezgodności projektu umowy o współpracy ze złożoną ofertą lub ustawą organ koncesyjny wyznacza dodatkowy termin 14 dni na usunięcie niezgodności.

3. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny zgodności projektu umowy o współpracy ze złożoną ofertą oraz ustawą organ koncesyjny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, informuje o tym operatora.

4. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 3, operator przesyła niezwłocznie organowi koncesyjnemu umowę o współpracy.

Art. 49q. 1. Wycofanie oferty w czasie trwania przetargu powoduje utratę wadium.

2. Wadium wniesione przez podmiot uczestniczący w przetargu, którego oferta nie uzyskała najwyższej oceny w przetargu, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez organ koncesyjny protokołu z przetargu.

3. Wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia udzielenia koncesji, a w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę – od dnia przekazania organowi koncesyjnemu umowy o współpracy. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy o współpracy z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy przetargu, chyba że odstąpienie nastąpiło z powodu siły wyższej.

Art. 49r. Organ koncesyjny umarza postępowanie przetargowe, w przypadku gdy:

1) w terminie, o którym mowa w art. 49h ust. 3 pkt 3, żaden podmiot nie złożył oferty;

2) wszystkie złożone w przetargu oferty zostały wycofane lub nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 49h ust. 2;

3) zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę i nie przekazały organowi koncesyjnemu umowy o współpracy;

4) w terminie, o którym mowa w art. 49p ust. 2, nie usunięto niezgodności w projekcie umowy o współpracy.

Art. 49s. 1. Organ koncesyjny udziela koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża niezwłocznie:

1) po otrzymaniu protokołu z przetargu – na rzecz zwycięzcy przetargu albo

2) w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę – po przekazaniu organowi koncesyjnemu umowy o współpracy – na rzecz stron tej umowy

– i jednocześnie odmawia udzielenia koncesji podmiotom uczestniczącym w postępowaniu przetargowym, które nie są zwycięzcą przetargu.

2. Organ koncesyjny zawiera umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego ze zwycięzcą przetargu, a w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę – ze wszystkimi tymi podmiotami.

3. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, o której mowa w ust. 1, w przypadkach, o których mowa w art. 29 ust. 1, a także w przypadku gdy:

1) żadna z ofert nie spełnia kryteriów, o których mowa w art. 49h ust. 3 pkt 4;

2) przed udzieleniem koncesji zwycięzcy przetargu, a w przypadku gdy zwycięzcą przetargu są podmioty, które wspólnie złożyły ofertę – operatorowi albo wszystkim podmiotom, uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez względu na przyczynę.

Art. 49t. 1. Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, udziela się na czas oznaczony nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat, z zastrzeżeniem art. 49y ust. 2, 5, 7 i 8.

2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, z mocy prawa wstępuje w prawa i obowiązki stron postępowań zakończonych decyzją oraz postanowieniami uzyskanymi przez organ koncesyjny przed wszczęciem tego postępowania.

3. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża:

1) przyznaje przedsiębiorcy wyłączne prawo do wykonywania działalności objętej koncesją w określonej w niej przestrzeni;

2) w przypadku gdy jest udzielona na rzecz stron umowy o współpracy – jest wykonywana w sposób i na warunkach określonych w tej umowie.

Art. 49u. 1. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża, określa:

1) rodzaj i sposób wykonywania zamierzonej działalności;

2) przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność;

3) w przypadku gdy jest udzielana na rzecz stron umowy o współpracy – operatora oraz wskazuje zgodnie z umową o współpracy udziały stron umowy w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;

4) czas obowiązywania koncesji;

5) termin rozpoczęcia zamierzonej działalności, a w razie potrzeby – przesłanki, których spełnienie oznacza rozpoczęcie zamierzonej działalności;

6) szczególne warunki wykonywania zamierzonej działalności, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub racjonalnego gospodarowania złożem;

7) warunki zabezpieczenia, o których mowa w art. 49x ust. 2, o ile je przewidziano w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 49h ust. 2, w szczególności wysokość, zakres i sposób ustanowienia tego zabezpieczenia.

2. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża, może określać warunki wtłaczania wód do górotworu.

Art. 49v. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża określa również:

1) cel, zakres i rodzaj zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz minimalną kategorię rozpoznania złoża;

2) czas trwania fazy:

a) poszukiwania i rozpoznawania rozumianej jako wykonywanie tej koncesji w okresie od dnia jej udzielenia do dnia zakończenia dokumentowania złoża w przestrzeni wyznaczonej koncesją albo przekazania właściwemu organowi dokumentacji, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4; zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów przed upływem czasu trwania tej fazy nie stanowi jej zakończenia,

b) wydobywania rozumianej jako wykonywanie tej koncesji w okresie od dnia wydania decyzji inwestycyjnej, o której mowa w art. 49z ust. 1, do dnia cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy tej koncesji; rozpoczęcie fazy wydobywania może nastąpić w czasie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania;

3) harmonogram, w podziale na lata, realizacji obowiązków wynikających z tej koncesji, w tym wynikających z harmonogramu określonego w projekcie robót geologicznych;

4) częstotliwość, tryb i format przekazywania organowi koncesyjnemu informacji o wynikach realizacji obowiązków określonych w harmonogramach, o których mowa w pkt 3;

5) wysokość opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów;

6) warunki zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1, w szczególności wysokość, zakres i sposób ustanowienia tego zabezpieczenia;

7) zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych.

Art. 49w. 1. Koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża określa również:

1) granice obszaru górniczego i terenu górniczego;

2) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża węglowodorów oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem.

2. Podstawą wyznaczenia granic obszaru górniczego jest dokumentacja geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów.

Art. 49x. 1. Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża udziela się pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania warunków określonych w koncesji oraz finansowania likwidacji wyrobisk górniczych w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy koncesji. Zabezpieczenie ustanawia się na okres od dnia udzielenia koncesji do dnia zakończenia fazy poszukiwania i rozpoznawania.

2. Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes państwa lub szczególnie ważny interes publiczny związany w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką kraju, koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża może zostać udzielona pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją.

3. Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się w stosunku procentowym do wysokości kosztów prac geologicznych, w tym robót geologicznych. Wysokość zabezpieczenia nie może przekraczać równowartości 20% tych kosztów.

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wnosi się w następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.5));

6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

7) zastawie na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa.

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na odrębny rachunek bankowy urzędu obsługującego organ koncesyjny w terminie 30 dni od dnia udzielenia koncesji.

6. Jeżeli zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, wniesiono w pieniądzu, organ koncesyjny przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Organ koncesyjny zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek przedsiębiorcy, a w przypadku udzielenia koncesji na rzecz stron umowy o współpracy – na rachunek wspólny, o którym mowa w art. 49zp ust. 1.

7. Dowód ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w:

1) ust. 1 – przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża;

2) ust. 2 – przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.

8. Corocznie, w terminie do końca stycznia, przedkłada się organowi koncesyjnemu aktualny dowód istnienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2.

9. Ustanowione zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być utrzymywane w wysokości określonej w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża i uzupełniane niezwłocznie do tej wysokości do zakończenia fazy poszukiwania i rozpoznawania.

10. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustanowione w pieniądzu nie wchodzi w skład masy upadłości.

Art. 49y. 1. Faza poszukiwania i rozpoznawania trwa nie dłużej niż 5 lat.

2. Organ koncesyjny w przypadku uzasadnionym w szczególności warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania na okres nie dłuższy niż 2 lata. Przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania oznacza przedłużenie czasu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża.

3. Warunkiem przedłużenia fazy poszukiwania i rozpoznawania jest wykonywanie działalności zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, w szczególności zgodnie z harmonogramami, o których mowa w art. 49v pkt 3.

4. Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania przedkłada się nie później niż 60 dni przed upływem czasu trwania tej fazy. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3.

5. Organ koncesyjny, w przypadku gdy działalność w fazie wydobywania jest prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, może, na wniosek, przedłużyć czas trwania fazy wydobywania na okres niezbędny do zakończenia wydobywania węglowodorów ze złoża, jednak nie dłuższy niż 5 lat. Przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania oznacza przedłużenie czasu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża.

6. Wniosek o przedłużenie czasu trwania fazy wydobywania przedkłada się nie później niż 120 dni przed upływem czasu trwania tej fazy.

7. W uzasadnionym przypadku, jeżeli okres, o którym mowa w ust. 5, jest niewystarczający do wyeksploatowania całości zasobów złoża węglowodorów, organ koncesyjny może, na wniosek, przedłużać czas trwania fazy wydobywania na kolejne okresy, z których żaden nie może być dłuższy niż 5 lat. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

8. Przepisy ust. 5–7 stosuje się odpowiednio do przedłużenia czasu obowiązywania koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.

Art. 49z. 1. Rozpoczęcie fazy wydobywania wymaga uzyskania decyzji inwestycyjnej.

2. Decyzję inwestycyjną wydaje organ koncesyjny na wniosek.

3. We wniosku o wydanie decyzji inwestycyjnej określa się:

1) prawa do nieruchomości, w granicach której ma być wykonywane wydobywanie węglowodorów ze złoża, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

2) termin rozpoczęcia wydobywania węglowodorów ze złoża;

3) złoże węglowodorów lub jego część, która ma być przedmiotem wydobywania;

4) wielkość i sposób zamierzonego wydobywania węglowodorów ze złoża, a także stopień zamierzonego wykorzystania zasobów, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących;

5) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, wyznaczone na podstawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów oraz przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

6) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobywania węglowodorów ze złoża, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu określone w dokumentacji hydrogeologicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 lit. b.

Art. 49za. 1. Decyzja inwestycyjna określa:

1) sposób wydobywania węglowodorów ze złoża;

2) granice obszaru górniczego i terenu górniczego;

3) termin rozpoczęcia wydobywania węglowodorów ze złoża;

4) minimalny stopień wykorzystania zasobów złoża węglowodorów oraz przedsięwzięcia niezbędne w zakresie racjonalnej gospodarki złożem.

2. Decyzja inwestycyjna może określać:

1) warunki wtłaczania wód do górotworu;

2) inne wymagania dotyczące zamierzonego wydobywania węglowodorów ze złoża, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, racjonalnej gospodarki złożem lub ochrony środowiska.

3. Od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej do dnia zakończenia fazy poszukiwania i rozpoznawania przedsiębiorca może poszukiwać i rozpoznawać złoże węglowodorów w przestrzeni wyznaczonej w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, nie wyłączając granic obszaru górniczego określonych w tej decyzji.

4. W przypadku gdy przedsiębiorca w czasie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania uzyskał decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczno-inwestycyjne złoża węglowodorów dla kolejnych złóż węglowodorów lub dodatki do dokumentacji geologiczno-inwestycyjnych złóż węglowodorów, w celu przystąpienia do wydobywania węglowodorów ze złóż, może wystąpić o zmiany decyzji inwestycyjnej.

5. Granice obszaru górniczego określone w decyzji inwestycyjnej lub jej zmianie po zakończeniu fazy poszukiwania i rozpoznawania zastępują granice przestrzeni wyznaczonej w koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża.

6. Uzyskanie decyzji inwestycyjnej albo jej zmiany zobowiązuje do zmiany umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia uzyskania albo zmiany decyzji inwestycyjnej.

Art. 49zb. Przedsiębiorca, a w przypadku gdy koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża jest udzielona na rzecz stron umowy o współpracy – operator, przez czas obowiązywania koncesji, jest obowiązany do prowadzenia strony internetowej zapewniającej nieodpłatny dostęp do danych teleadresowych stron umowy o współpracy, do kopii koncesji oraz decyzji ją zmieniających, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji inwestycyjnej, decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego oraz decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów. Strona internetowa zapewnia także dostęp do mapy w skali co najmniej 1:50 000 z naniesionymi granicami przestrzeni wyznaczonej koncesją i lokalizacji wierceń prowadzonych w fazie poszukiwania i rozpoznawania, a w przypadku wydobywania węglowodorów ze złoża – z naniesionymi granicami obszaru górniczego i terenu górniczego, wraz ze współrzędnymi płaskimi prostokątnymi punktów załamania tych granic w państwowym systemie odniesień przestrzennych.

Art. 49zc. 1. Przedsiębiorca od dnia uzyskania koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej, jest obowiązany do przekazywania organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej bieżących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża.

2. Przekazywanie parametrów następuje w postaci papierowej i elektronicznej, nie później niż 14 dni od dnia ich uzyskania, w zakresie, formatach i trybie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 82a ust. 1 pkt 3.

Art. 49zd. 1. Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany z bezpieczeństwem państwa, budową konkurencyjnego i przejrzystego rynku energii, zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożem, na wniosek przedsiębiorcy będącego dotychczasową stroną umowy o współpracy, w przypadkach określonych w art. 49zr ust. 2 oraz art. 49zt ust. 3 i 4, organ koncesyjny przenosi koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, w drodze decyzji, na nowe strony umowy o współpracy.

2. Organ koncesyjny przenosi koncesję, w przypadku gdy podmiot przystępujący do umowy o współpracy:

1) posiada decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17, odpowiednio w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16;

2) wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji oraz w umowie o ustanowieniu użytkowania górniczego;

3) wykaże, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.

3. Do wniosku o przeniesienie koncesji dołącza się nową umowę o współpracy.

4. Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, są strony dotychczasowej umowy o współpracy oraz podmiot przystępujący do umowy o współpracy.

5. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do przenoszenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża udzielonej jednemu przedsiębiorcy. Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia takiej koncesji są przedsiębiorca oraz podmiot, który ubiega się o przeniesienie koncesji.

6. W decyzji przenoszącej koncesję organ koncesyjny może na nowo określić wysokość, zakres lub sposób ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1 i 2.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dowód ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1 i 2, przedstawia się organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia uzyskania decyzji przenoszącej koncesję.

8. Przeniesienie koncesji zobowiązuje do niezwłocznej zmiany umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.

9. Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy.

Art. 49ze. 1. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, w przypadkach określonych w art. 37, a także w przypadku gdy:

1) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 49zn ust. 10, a koncesja została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy;

2) przedsiębiorca narusza obowiązki określone w art. 49zc.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ koncesyjny może cofnąć koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z art. 37.

3. Organ koncesyjny cofa koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, w przypadku gdy:

1) przedsiębiorcy, któremu samodzielnie udzielono koncesji, a w przypadku gdy koncesja została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy – operatorowi albo wszystkim stronom umowy o współpracy, uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez względu na przyczynę;

2) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 49zn ust. 9, a koncesja została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy.

Art. 49zf. 1. Do wygaśnięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, stosuje się art. 38, z zastrzeżeniem, że koncesja, która została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy wygasa, gdy przesłanki określone w art. 38 ust. 1 pkt 3–5 dotyczą operatora.

2. Koncesja wygasa również w przypadku, gdy przedsiębiorca nie przedstawi organowi koncesyjnemu, w terminie określonym w art. 49x ust. 7 albo w art. 49zd ust. 7, dowodu ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w art. 49x ust. 1 i 2.

Art. 49zg. 1. Do zmian koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża nie stosuje się postępowania przetargowego, chyba że zmiana koncesji zmierza do powiększenia obszaru górniczego lub przestrzeni nią wyznaczonej. Zmiana koncesji może nastąpić w przypadku uzasadnionym w szczególności warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem.

2. Wniosek o zmianę koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, zawiera szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian. Do wniosku dołącza się dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku gdy zmiana koncesji wpływa na warunki umowy o współpracy, dołącza się także zmianę tej umowy.

3. Organ koncesyjny może zobowiązać przedsiębiorcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów mogących uprawdopodobnić, że spełni on warunki wykonywania działalności, które będą określone w zmienianej koncesji.

4. W przypadku gdy zmiana koncesji następuje w wyniku zmiany udziałów stron umowy o współpracy, do wniosku o zmianę koncesji dołącza się zmianę umowy o współpracy. Umowa staje się skuteczna pod warunkiem uzyskania decyzji o zmianie koncesji.

5. W przypadku gdy koncesja została udzielona na rzecz stron umowy o współpracy i przedsiębiorcy niebędącemu operatorem uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez względu na przyczynę lub gdy zachodzą wobec niego przesłanki wygaśnięcia koncesji, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3–5, organ koncesyjny zmienia koncesję, określając w niej na nowo udziały pozostałych stron umowy o współpracy.

6. Organ koncesyjny wyznacza pozostałym stronom umowy o współpracy termin nie dłuższy niż 30 dni na przekazanie zmiany umowy o współpracy, określającej na nowo ich udziały.

7. W przypadku nieprzekazania zmiany umowy o współpracy w terminie, o którym mowa w ust. 6, organ koncesyjny zmienia koncesję, określając udziały stron umowy na zasadach, o których mowa w art. 49zt ust. 6 pkt 2. Zmiana koncesji zobowiązuje strony umowy o współpracy do niezwłocznej zmiany tej umowy.

8. Zmiana koncesji zobowiązuje do niezwłocznej zmiany umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.

Art. 49zh. 1. W przypadku cofnięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża udzielonej na rzecz stron umowy o współpracy, jej wygaśnięcia lub utraty mocy, bez względu na przyczynę, obowiązki, o których mowa w art. 39 ust. 1, wykonuje operator.

2. W przypadku gdy nie istnieje operator albo jego następca prawny, obowiązki, o których mowa w art. 39 ust. 1, wykonuje strona umowy o współpracy ze środków zabezpieczenia, o którym mowa w art. 49x ust. 1, w sposób określony, w drodze decyzji, przez organ koncesyjny.

Rozdział 4

Umowa o współpracy

Art. 49zi. 1. Przez umowę o współpracy strony zobowiązują się do wspólnego wykonywania działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania węglowodorów ze złóż, pod warunkiem uzyskania koncesji, o której mowa w rozdziale 3, oraz zawarcia umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.

2. Umowę o współpracy zawiera się na piśmie pod rygorem nieważności.

3. Umowa o współpracy staje się skuteczna pod warunkiem udzielenia koncesji, o której mowa w rozdziale 3.

Art. 49zj. 1. Udział każdej ze stron umowy o współpracy w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, wynika:

1) z oferty złożonej w przetargu w ramach postępowania przetargowego, o którym mowa w art. 49e;

2) ze zmian umowy dokonywanych w przypadkach określonych w ustawie.

2. Procentowy udział stron umowy o współpracy w zysku jest równy procentowemu udziałowi w kosztach działalności prowadzonej w ramach umowy, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

Art. 49zk. Umowa o współpracy zawiera w szczególności:

1) określenie rodzaju działalności objętej umową;

2) wskazanie operatora;

3) określenie procentowego udziału jej stron w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych.

Art. 49zl. Wydobyte węglowodory stają się współwłasnością stron umowy w częściach ułamkowych określonych przez strony w umowie. Strony mogą postanowić w umowie, że składniki majątku nabyte w związku z wykonywaną przez nie działalnością gospodarczą stanowić będą ich współwłasność w częściach ułamkowych.

Art. 49zm. 1. W zakresie wykonywania działalności objętej umową o współpracy strony reprezentuje operator.

2. Operator samodzielnie prowadzi sprawy stron umowy o współpracy w zakresie spraw zwykłego zarządu, w tym prowadzi rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z wykonywaniem działalności objętej umową i koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesją na wydobywanie węglowodorów ze złoża oraz w zakresie ustalonym zgodnie z odrębnymi pełnomocnictwami.

3. Do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzania i zmiany planów rocznych i wieloletnich;

2) wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego na podstawie ksiąg, o których mowa w art. 49zo ust. 1;

3) zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego;

4) rozwiązania umowy o współpracy.

4. Umowa o współpracy może przewidywać inne niż określone w ust. 3 sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu.

5. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu uchwały są podejmowane na zebraniu w obecności stron umowy o współpracy reprezentujących co najmniej 75% udziałów w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, na dzień podjęcia uchwały, większością 2/3 głosów, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

6. W przypadku niepodjęcia uchwały z powodu braku kworum, o którym mowa w ust. 5, operator zwołuje kolejne zebranie w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W porządku obrad tego zebrania są ujęte wyłącznie sprawy nierozstrzygnięte na poprzednim zebraniu. Uchwały są podejmowane w obecności stron umowy o współpracy reprezentujących co najmniej 50% udziałów w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, większością 2/3 głosów, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

7. Uchwała w sprawie rozwiązania umowy o współpracy wymaga jednomyślności wszystkich jej stron.

Art. 49zn. 1. Zebranie stron umowy o współpracy odbywa się co najmniej raz w roku, w terminie nie krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 45 dni od dnia przedstawienia przez biegłego rewidenta opinii o rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy.

2. Zebranie zwołuje operator.

3. Zebranie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zebranie może zostać zwołane na wniosek strony umowy o współpracy. Wniosek zawiera co najmniej proponowany porządek obrad, wraz z projektami uchwał i ich uzasadnieniem, jeżeli mają być podjęte. W takim przypadku operator zwołuje zebranie w terminie nie krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 45 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Tryb prowadzenia zebrania określa umowa o współpracy.

6. Na zebraniu stronie umowy o współpracy przysługuje liczba głosów proporcjonalna do jej udziału w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

7. Pierwsze zebranie odbywa się w terminie 14 dni od dnia, w którym koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża stała się ostateczna. Na zebraniu operator przedkłada co najmniej:

1) wniosek o zatwierdzenie planu rocznego i wieloletniego, określających zakres rzeczowy i finansowy realizacji zobowiązań wynikających z koncesji, w szczególności harmonogram prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, wraz z planowanym terminem ich realizacji;

2) numer bankowego rachunku wspólnego;

3) propozycje zmian umowy o współpracy mające na celu dostosowanie jej treści do treści koncesji, o ile jest to konieczne.

8. W przypadku gdy na pierwszym zebraniu strony umowy o współpracy nie podejmą uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rocznego, do czasu jej podjęcia obowiązuje projekt planu rocznego przedstawiony przez operatora na tym zebraniu.

9. W przypadku gdy do końca pierwszego roku obrotowego nie zostanie podjęta przez strony umowy o współpracy uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rocznego i wieloletniego, a także w sprawie zatwierdzenia czynności dokonanych na podstawie projektu planu rocznego, operator zawiadamia o tym organ koncesyjny. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem, w którym koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża stała się ostateczna i trwa do końca następnego roku kalendarzowego, chyba że strony umowy postanowią inaczej.

10. W przypadku gdy w kolejnych latach obrotowych nie zostanie podjęta przez strony umowy o współpracy uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rocznego lub wieloletniego, operator zawiadamia o tym organ koncesyjny.

Art. 49zo. 1. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz określenia wyniku finansowego działalności prowadzonej przez strony umowy o współpracy na podstawie umowy oraz koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, operator prowadzi dodatkowo dla tej działalności księgi rachunkowe i sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 49zr oraz art. 49zt, wartość udziału strony umowy o współpracy w zysku i kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, oznacza się na podstawie osobnego bilansu. Za dzień bilansowy przyjmuje się dzień wydania decyzji, o której mowa w art. 49zd ust. 1, albo decyzji, o której mowa w art. 49zg ust. 5, których skutkiem jest ustanie umowy wobec danej strony.

Art. 49zp. 1. Dla działalności objętej umową o współpracy oraz koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesją na wydobywanie węglowodorów ze złoża operator zakłada dla wszystkich stron umowy rachunek wspólny, o którym mowa w art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.6)).

2. Wszelkie płatności i rozliczenia związane z wykonywaniem umowy o współpracy oraz koncesji mogą być dokonywane wyłącznie przez rachunek wspólny.

Art. 49zq. 1. Za zobowiązania powstałe w związku z działalnością objętą umową o współpracy oraz koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesją na wydobywanie węglowodorów ze złoża, w tym uiszczenie wynagrodzenia z tytułu umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego i umowy na korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa oraz opłat, o których mowa w dziale VII, odpowiedzialność ponosi operator.

2. Za zobowiązania wobec osób trzecich powstałe w związku z działalnością objętą umową o współpracy oraz koncesją, niewynikające z zatwierdzonych planów rocznych lub wieloletnich, odpowiedzialność ponosi operator.

3. W przypadku spłaty przez operatora zobowiązań, o których mowa w ust. 2, przysługuje mu wobec pozostałych stron umowy o współpracy roszczenie o zwrot spłaconego zobowiązania, proporcjonalnie do udziału tych stron w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych.

Art. 49zr. 1. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy operator może wypowiedzieć swój udział w umowie z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna, pod warunkiem przedstawienia kandydatury nowego operatora.

2. Nowy operator wstępuje w prawa i obowiązki operatora, który wypowiedział swój udział w umowie o współpracy, za zgodą wszystkich stron umowy, z dniem, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna.

3. Nowy operator oraz operator, który wypowiedział swój udział w umowie o współpracy, ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec pozostałych stron umowy za zobowiązania wynikające z umowy powstałe przed dniem, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna, przez okres kolejnych 12 miesięcy.

Art. 49zs. W przypadku cofnięcia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, jej wygaśnięcia albo utraty mocy, dotychczasowy operator może podejmować jedynie działania w celu wykonania obowiązków dotyczących ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego.

Art. 49zt. 1. Strona umowy o współpracy niebędąca operatorem może wypowiedzieć swój udział w umowie lub jego część na rzecz innej strony tej umowy w każdym czasie, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych stron tej umowy.

2. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy strona umowy niebędąca operatorem może wypowiedzieć swój udział w umowie lub jego część z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna, pod warunkiem przedstawienia kandydatury podmiotu wstępującego w jej prawa i obowiązki.

3. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy w prawa i obowiązki strony wypowiadającej swój udział w umowie lub jego część, w zakresie uzgodnionym przez strony, może wstąpić nowy podmiot, pod warunkiem uzyskania decyzji, o której mowa w art. 49zd ust. 1.

4. Za zgodą wszystkich stron umowy o współpracy nowa strona niebędąca operatorem wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowej strony niebędącej operatorem i wypowiadającej swój udział w umowie, z dniem, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1, stała się ostateczna.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 49zg ust. 5, umowa o współpracy z dotychczasową stroną ulega rozwiązaniu z zastrzeżeniem obowiązku dokonania rozliczeń między stronami. Pozostałe strony umowy o współpracy są obowiązane do przejęcia praw i obowiązków dotychczasowej strony tej umowy.

6. Prawa i obowiązki dotychczasowej strony umowy o współpracy przechodzą na pozostałe strony tej umowy w:

1) częściach uzgodnionych przez strony;

2) przypadku niedokonania uzgodnienia, o którym mowa w pkt 1, w terminie wskazanym w art. 49zg ust. 6 – proporcjonalnie do udziałów w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych.

7. Niebędąca operatorem strona przystępująca do umowy o współpracy oraz strona wypowiadająca udział w umowie lub strona, z którą rozwiązano umowę, na zasadach określonych w ust. 1–3 i 5, ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec pozostałych stron umowy za zobowiązania wynikające z umowy powstałe przed dniem, w którym decyzja, o której mowa w art. 49zd ust. 1 albo art. 49zg ust. 5, stała się ostateczna, przez okres kolejnych 12 miesięcy.

8. Przepisy ust. 5–7 stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia udziału w umowie o współpracy w części.

Art. 49zu. Rozliczenie dokonane między stronami umowy o współpracy w przypadkach, o których mowa w art. 49zr oraz art. 49zt, wywołuje skutki wyłącznie między tymi stronami i nie zwalnia ich ze zobowiązań wobec osób trzecich.

Art. 49zv. Umowa o współpracy ulega rozwiązaniu w przypadku:

1) cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża;

2) podjęcia przez jej strony uchwały o rozwiązaniu.

Art. 49zw. W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących umowy o współpracy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.”;

26) po art. 80 dodaje się art. 80a w brzmieniu:

„Art. 80a. 1. Zmiany projektu robót geologicznych dokonuje się przez sporządzenie dodatku.

2. Dodatek do projektu robót geologicznych zatwierdza, w drodze decyzji, organ koncesyjny, a w przypadku dodatku do projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji – właściwy organ administracji geologicznej.

3. Do postępowania w sprawie zatwierdzenia dodatku do projektu robót geologicznych przepisy art. 80 ust. 2–5 oraz 7 i 8 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku istotnych zmian projektu robót geologicznych, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji, mających bezpośredni wpływ na warunki określone w koncesji, organ koncesyjny z urzędu zmienia koncesję w zakresie określonym w decyzji zatwierdzającej dodatek do projektu robót geologicznych. Do postępowania w sprawie zmiany koncesji przepisów art. 8 i art. 23 ust. 2 nie stosuje się.”;

27) w art. 81:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo uzyskał decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych właściwemu:”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. O zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych podmiot, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia na piśmie właściwy organ administracji geologicznej i państwową służbę geologiczną, w terminie 7 dni przed zamierzonym poborem tych próbek.”;

28) art. 82 otrzymuje brzmienie:

„Art. 82. 1. Ten, kto wykonuje roboty geologiczne na podstawie:

1) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów,

2) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,

3) koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,

4) decyzji o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych,

5) zgłoszenia projektu robót geologicznych

– ma obowiązek bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz ich wyników.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który wykonuje roboty geologiczne w celu poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub wykonania otworów wiertniczych służących rozpoznaniu budowy głębokiego podłoża albo wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju, a także określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów lub podziemnego składowania dwutlenku węgla, ma obowiązek bieżącego przekazywania państwowej służbie geologicznej:

1) danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac geologicznych, w tym robót geologicznych;

2) próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych w zakresie określonym w koncesji i wyników badań tych próbek.

3. Ten, kto wykonuje roboty geologiczne w celu poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów, ma dodatkowo obowiązek bieżącego przekazywania danych geologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, organowi koncesyjnemu.

4. Zakres przekazywania próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych określa odpowiednio koncesja albo decyzja o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych.

5. Przekazywanie:

1) danych geologicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, odbywa się nie później niż 14 dni od dnia ich uzyskania;

2) próbek, o których mowa w ust. 2 pkt 2, odbywa się nie później niż 60 dni od dnia ich uzyskania;

3) wyników badań próbek, o których mowa w ust. 2 pkt 2, odbywa się nie później niż 14 dni od dnia ich uzyskania.

6. Przekazywanie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 3, następuje w postaci papierowej i elektronicznej.

7. Przekazywanie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, następuje poprzez fizyczne dostarczenie próbki.

8. Od dnia przekazania przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, danych geologicznych, próbek i wyników ich badań do dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną lub do dnia przekazania dokumentacji sporządzonej w przypadkach, o których mowa w art. 92 pkt 3 i 5, państwowa służba geologiczna oraz organ koncesyjny nie udostępniają ich innym podmiotom.”;

29) po art. 82 dodaje się art. 82a w brzmieniu:

„Art. 82a. 1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres, formę i tryb przekazywania próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2;

2) zakres, formaty oraz tryb przekazywania danych geologicznych, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 1, oraz wyników badań próbek, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2;

3) zakres, formaty oraz tryb przekazywania informacji dotyczących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża, o których mowa w art. 49zc.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska:

1) będzie kierował się potrzebą zapewnienia kompletności i użyteczności informacji o bieżącym rozpoznaniu geologicznym kraju dla udzielania koncesji oraz wykonywania zadań państwa w zakresie geologii przez państwową służbę geologiczną;

2) uwzględni różnice w zakresie przekazywania danych, próbek i informacji dotyczących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża, wynikające ze zróżnicowania zakresu i celu realizowanych prac geologicznych, a w przypadku przekazywania w związku z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin – uwzględni także różnice wynikające ze specyfiki danej kopaliny.”;

30) po art. 85 dodaje się art. 85a i art. 85b w brzmieniu:

„Art. 85a. 1. Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wykonywanie badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów, projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

2. Rozpoczęcie robót geologicznych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

3. Minister właściwy do spraw środowiska zgłasza sprzeciw, jeżeli:

1) sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku;

2) projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

4. Jeżeli roboty geologiczne, o których mowa w ust. 1, dotyczą obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, projekt robót geologicznych wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw środowiska, na zasadach określonych w art. 80 ust. 4, 7 i 8.

5. Okres wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1, nie może być dłuższy niż 2 lata.

6. Podmiot, który zamierza wykonywać roboty geologiczne, o których mowa w ust. 1, w przestrzeni wyznaczonej koncesją na działalność regulowaną ustawą dotyczącą kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, jest obowiązany do poinformowania przedsiębiorcy, któremu udzielono tej koncesji o terminie, lokalizacji i zakresie tych robót.

7. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, co najmniej raz na kwartał, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ wykaz przestrzeni, o których mowa w tym przepisie.

Art. 85b. Wykonywanie robót geologicznych na podstawie projektu robót geologicznych nie może naruszać praw właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości.”;

31) w art. 88 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) geologiczna złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów;”;

32) w art. 89 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rodzaj, ilość i jakość kopaliny, w tym przez przedstawienie informacji dotyczących kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych oraz występujących w złożu substancji szkodliwych dla środowiska, oraz kategorię rozpoznania złoża;”;

33) po art. 89 dodaje się art. 89a w brzmieniu:

„Art. 89a. Do sporządzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów stosuje się wymagania określone w art. 89 ust. 1, 2 i 5. W dokumentacji tej określa się również sposób zagospodarowania złoża węglowodorów, zasoby wydobywalne, a także optymalny wariant racjonalnego wykorzystania zasobów tego złoża, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko.”;

34) w art. 92 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych związanych z występowaniem złóż węglowodorów.”;

35) w art. 93:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1–3, przedkłada się właściwemu organowi administracji geologicznej w 4 egzemplarzach w postaci papierowej i w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej.”,

b) po ust. 4c dodaje się ust. 4d w brzmieniu:

„4d. W przypadku gdy dodatek do dokumentacji, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1a, ma bezpośredni wpływ na warunki określone w koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub decyzji inwestycyjnej, organ koncesyjny z urzędu zmienia koncesję lub decyzję inwestycyjną w zakresie określonym w decyzji zatwierdzającej dodatek.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Dokumentację geologiczną, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4, sporządza się w 3 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w 3 egzemplarzach w postaci elektronicznej, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia prac, i przekazuje się odpowiednio organowi, który udzielił koncesji, zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.”;

36) w art. 94:

a) w ust. 1:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej, załączając po 1 egzemplarzu dokumentacji geologicznej w postaci papierowej i postaci elektronicznej;”,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) właściwym miejscowo wojewodom.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Właściwy organ administracji geologicznej przesyła po 1 egzemplarzu dokumentacji, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4, w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej pozostałym właściwym miejscowo organom administracji geologicznej.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku gdy właściwym miejscowo organem administracji geologicznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2, jest minister właściwy do spraw środowiska, dokumentację geologiczną przesyła się do państwowej służby geologicznej prowadzącej archiwum, o którym mowa w art. 162 ust. 1 pkt 2.”;

37) w art. 95 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów przez właściwy organ administracji geologicznej obszar udokumentowanego złoża węglowodorów obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Koszty sporządzenia zmiany studium ponosi przedsiębiorca, który sporządził dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów.”;

38) art. 96–98 otrzymują brzmienie:

„Art. 96. 1. Wojewoda wprowadza obszar udokumentowanego złoża kopaliny albo obszar udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze:

1) po upływie terminu określonego w art. 95 ust. 2 albo

2) w terminie 6 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w art. 95 ust. 3.

2. Zmiana studium sporządzona w trybie, o którym mowa w ust. 1, wywołuje skutki prawne takie jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

3. Koszty sporządzenia zmiany studium ponosi w całości gmina, której obszaru dotyczy zarządzenie zastępcze.

4. W przypadku niewydania zarządzenia zastępczego w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organ wyższego stopnia wymierza wojewodzie, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.

5. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie, o którym mowa w ust. 4, stało się ostateczne. W przypadku bezskutecznego upływu terminu kara podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4, nie może zostać wydane po upływie 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek wydania zarządzenia zastępczego.

7. W przypadku złożenia przez radę gminy skargi na zarządzenie zastępcze, o którym mowa w ust. 1, sąd administracyjny wyznacza rozprawę w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

8. Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.7)) stosuje się odpowiednio.

Art. 97. 1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji:

1) geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów,

2) geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów,

3) hydrogeologicznej,

4) geologiczno-inżynierskiej,

5) innych niż określone w pkt 1–4

– w tym wzory druków, zestawień i kart dołączanych do dokumentacji.

2. Wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw środowiska będzie kierował się potrzebą zapewnienia dokumentacjom geologicznym odpowiedniej formy, w tym umożliwiającej gromadzenie i przetwarzanie w postaci elektronicznej, należytego przedstawienia przez te dokumentacje budowy geologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz pozostałych elementów środowiska oraz uzależni szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geologicznej od:

1) w przypadku rozporządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 – kategorii rozpoznania złoża i granicznych wartości parametrów definiujących złoże;

2) w przypadku rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – rozmiarów działalności;

3) w przypadku rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – potrzeby ochrony złóż węglowodorów oraz zapewnienia racjonalnej gospodarki tymi złożami.

Art. 98. 1. Organy administracji geologicznej oraz państwowa służba geologiczna gromadzą, ewidencjonują, archiwizują, chronią i udostępniają informację geologiczną.

2. Za udostępnienie informacji geologicznej podmioty, o których mowa w ust. 1, pobierają opłatę uwzględniającą koszty utrwalenia i przekazania informacji, z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od pobierania opłat w sytuacji, gdy koszty pobrania i zaksięgowania opłaty byłyby wyższe niż opłata uiszczana z tego tytułu. W takim przypadku informację o odstąpieniu od pobierania opłat do określonej wysokości ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego właściwy organ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.

3. Za udostępnienie informacji geologicznej wymagającej dodatkowego przetworzenia, podmioty, o których mowa w ust. 1, pobierają opłatę uwzględniającą koszty przetworzenia, przygotowania, utrwalenia i przekazania informacji w określony sposób lub określonej formie.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane udostępniać nieodpłatnie zgromadzone informacje geologiczne organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań ustawowych. Udostępnione informacje nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych ani przekazywane innym podmiotom.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres i formę gromadzonej w archiwach geologicznych informacji geologicznej oraz sposób jej ewidencjonowania, organizację archiwów geologicznych, zakres ochrony informacji geologicznej, a także tryb i warunki udostępniania informacji geologicznej.

6. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw środowiska będzie kierował się potrzebą zapewnienia należytej ochrony informacji geologicznej gromadzonej w archiwach geologicznych, w tym także potrzebą kompletności i uporządkowania zbioru, ze względu na znaczenie informacji geologicznej dla badań naukowych i rozpoznania budowy geologicznej kraju oraz zróżnicuje wymagania dotyczące przechowywania i udostępniania informacji geologicznej w zależności od zakresu, rodzaju i formy informacji geologicznej oraz jej statusu prawnego.”;

39) w art. 99:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Temu, kto, ponosząc koszt prac prowadzonych w wyniku decyzji wydanych na podstawie ustawy lub prowadzonych na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w art. 85 ust. 2 i art. 85a ust. 1, uzyskał informację geologiczną, przysługuje prawo do nieodpłatnego korzystania z niej.

3. W okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną lub od dnia przekazania dokumentacji sporządzonej w przypadkach, o których mowa w art. 92 pkt 3 i 5, podmiotowi, o którym mowa w ust. 2, przysługuje wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej w celu ubiegania się o wykonywanie działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2.”,

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. W przypadku wykonywania działalności:

1) polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla – wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej wygasa z mocy prawa z chwilą przejęcia przez Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla odpowiedzialności za podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 39a lub przekazania mu odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla zgodnie z art. 127j;

2) w zakresie wydobywania węglowodorów ze złoża – wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej wygasa z mocy prawa z dniem utraty mocy decyzji stanowiącej podstawę wykonywania tej działalności.”,

c) uchyla się ust. 7;

40) w art. 100:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2–3a, korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, jest nieodpłatne.”,

b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż,”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Korzystanie z informacji geologicznej, związane z badaniem powodującym uszkodzenie, zniszczenie lub zużycie próbki, bez względu na cel korzystania, następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Korzystanie z informacji geologicznej w postaci danych geologicznych:

1) dotyczących kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2,

2) z otworów wiertniczych służących rozpoznaniu budowy głębokiego podłoża lub wykonania regionalnych badań budowy geologicznej kraju,

3) stanowiących wyniki pomiarów geofizycznych

– następuje, w drodze umowy, za wynagrodzeniem.

3b. Państwowa służba geologiczna, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 162, ma prawo do nieodpłatnego korzystania z informacji geologicznej w postaci danych geologicznych.”,

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, podstawę określenia wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej stanowi wycena określająca koszty projektowania, wykonywania i dokumentowania prac geologicznych sporządzana przez organ koncesyjny. Koszty tej wyceny ponosi podmiot ubiegający się o korzystanie z informacji geologicznej w celu wykazania się prawem do niej w ramach postępowania przetargowego.”,

f) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku gdy wycena, o której mowa w ust. 4, jest ustalana metodą obliczenia zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, nie stosuje się ust. 5.”,

g) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Minister właściwy do spraw środowiska może upoważnić państwową służbę geologiczną do rozporządzania informacją geologiczną w postaci danych geologicznych. W przypadku udzielenia takiego upoważnienia państwowa służba geologiczna przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska wykaz umów o korzystanie z informacji geologicznych zawartych w danym roku, zawierający informację o stronie umowy, wysokości wynagrodzenia oraz zakresie udostępnionych danych geologicznych, w terminie miesiąca od zakończenia tego roku.”;

41) w art. 101 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Operat ewidencyjny dołącza się do posiadanego egzemplarza dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lub projektu zagospodarowania złoża albo dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.”;

42) w art. 107:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy dodatek do projektu zagospodarowania złoża dotyczy złóż kopalin określonych w art. 10 ust. 1, z wyłączeniem złóż węglowodorów, przedsiębiorca przed przedłożeniem do organu koncesyjnego tego dodatku, przedkłada go do zaopiniowania właściwemu organowi nadzoru górniczego. Organ nadzoru górniczego wydaje przedsiębiorcy opinię, w terminie 14 dni od dnia doręczenia dodatku do projektu zagospodarowania złoża. W przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie uważa się, że organ nadzoru górniczego nie zgłasza uwag.

2b. Do dodatku do projektu zagospodarowania złoża przedkładanego organowi koncesyjnemu dołącza się opinię, o której mowa w ust. 2a, albo informację o jej braku, a w przypadku zgłoszenia uwag także oświadczenie przedsiębiorcy o sposobie ich uwzględnienia lub przyczynach ich nieuwzględnienia.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli wymagają tego potrzeby racjonalnej gospodarki złożem lub ochrony środowiska lub jeżeli dodatek do projektu zagospodarowania złoża nie odpowiada wymaganiom prawa, organ koncesyjny, przed upływem 30 dni od dnia doręczenia tego dodatku, w drodze decyzji, zabrania jego realizacji.”;

43) w art. 108:

a) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) granice zakładu górniczego;”,

b) po ust. 6a dodaje się ust. 6b i 6c w brzmieniu:

„6b. Plan ruchu zakładu górniczego, z wyłączeniem planu ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, wymaga opinii właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Kryterium opinii jest nienaruszanie zamierzoną działalnością przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości określonego w art. 7.

6c. Opinia, o której mowa w ust. 6b, jest wyrażana na wniosek przedsiębiorcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku niewyrażenia opinii w tym terminie uważa się, że właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie zgłasza uwag.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wniosek o zatwierdzenie planu ruchu zakładu górniczego przedkłada się co najmniej na 30 dni przed dniem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania robót, z tym że w przypadku wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów termin ten wynosi 14 dni.”,

d) w ust. 9:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) 2 egzemplarze planu, podpisane przez przedsiębiorcę oraz kierownika ruchu zakładu górniczego, który będzie realizował plan, a w przypadku planu ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów – także egzemplarz planu w postaci elektronicznej;”,

– w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) opinię właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo informację o jej braku, a w przypadku uwag także oświadczenie przedsiębiorcy o sposobie ich uwzględnienia lub przyczynach ich nieuwzględnienia.”,

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Plan ruchu zakładu górniczego zatwierdza właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji.”,

f) po ust. 11 dodaje się ust. 11a i 11b w brzmieniu:

„11a. Informacja zawarta w planie ruchu zakładu górniczego wydobywającego węglowodory ze złoża oraz w planie ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, dotycząca składu płynu szczelinującego, nie stanowi:

1) tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.8));

2) tajemnicy przedsiębiorcy, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782);

3) informacji, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.9)).

11b. Jeżeli plan ruchu zakładu górniczego jest poprzedzony decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach podjętą w postępowaniu toczącym się z udziałem społeczeństwa lub jeżeli koncesja została poprzedzona taką decyzją, do postępowania o zatwierdzeniu tego planu nie stosuje się przepisów o udziale organizacji społecznych.”,

g) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Organ nadzoru górniczego przesyła organowi koncesyjnemu kopię decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego, a w przypadku planu ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów – także egzemplarz tego planu w postaci elektronicznej.”;

44) w art. 109 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 opinia, o której mowa w art. 108 ust. 6b, nie jest wymagana, jeżeli zmiana planu ruchu zakładu górniczego nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko oraz obiekty budowlane.”;

45) w art. 116 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przedsiębiorca, z wyjątkiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność na podstawie koncesji udzielonej przez starostę, jest obowiązany posiadać dokumentację mierniczo-geologiczną oraz aktualizować i uzupełniać ją w trakcie postępu robót.”;

46) w art. 127 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Przepisów niniejszego rozdziału, z wyjątkiem art. 125 ust. 2–4, nie stosuje się do odpadów obojętnych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne, jeżeli stanowią odpady wydobywcze w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136 oraz z 2014 r. poz. 1101).”;

47) w art. 128 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na działalność, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2–4, tworzy fundusz likwidacji zakładu górniczego, zwany dalej „funduszem”, oraz gromadzi na nim środki.”;

48) w art. 129:

a) w ust. 1:

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przedsięwziąć niezbędne środki chroniące sąsiednie złoża kopalin;”,

– uchyla się pkt 2 i 3,

b) uchyla się ust. 5;

49) w art. 133:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, wnosi opłatę ustalaną w koncesji jako iloczyn stawki opłaty oraz wyrażonej w kilometrach kwadratowych powierzchni terenu objętego koncesją.

2. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynosi dla:

1) węgla kamiennego i rud uranu – 558,56 zł;

2) węgla brunatnego – 223,43 zł;

3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglowodorów – 111,72 zł.”,

b) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu:

„3c. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 210 zł.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Organ koncesyjny, wydłużając czas obowiązywania koncesji lub czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, ponownie ustala opłatę za działalność. Do ustalenia tej opłaty stosuje się przepisy ust. 1–4.”;

50) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym.”;

51) w art. 136 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawki opłat, o których mowa w art. 133 ust. 2, 3a i 3c, art. 134 ust. 2 i art. 135 ust. 2–4, podlegają corocznej zmianie, stosownie do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, planowanego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy.”;

52) w art. 137:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, z wyłączeniem złoża węglowodorów, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, powiatu i województwa, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W terminie określonym w ust. 2a przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, powiatowi i województwu, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie, powiatowi i województwu, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW. Jeżeli wydobycie prowadzi się na terenie więcej niż jednej gminy, jednego powiatu lub jednego województwa – w informacji określa się również ilość kopaliny wydobytej z terenów odpowiednio poszczególnych gmin, powiatów i województw, a także wysokość przypadającej na nie opłaty eksploatacyjnej.”,

d) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 3 i 3a.”,

e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Jeżeli ostatni dzień terminu określonego w ust. 2 i 2a przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień tego terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

6. Wymagania określone w ust. 1, 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesję na podziemne składowanie odpadów albo koncesję na podziemne składowanie dwutlenku węgla.”;

53) w art. 139:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Działalność wykonywana z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo w zatwierdzonym albo w podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych podlega opłacie dodatkowej.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Opłatę dodatkową ustala, w drodze decyzji, odpowiednio organ koncesyjny lub organ administracji geologicznej, który zatwierdził projekt robót geologicznych lub któremu zgłoszono projekt robót geologicznych.”;

54) w art. 140:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Działalność wykonywana bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych podlega opłacie podwyższonej.”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) właściwy organ nadzoru górniczego w zakresie niewymienionym w pkt 1.”;

55) w art. 141:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w niniejszym dziale, w zakresie węglowodorów, w 60% stanowią dochód gminy, w 15% dochód powiatu, w 15% dochód województwa, na terenie których jest prowadzona działalność, a w 10% dochód NFOŚiGW.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli działalność jest prowadzona na terenie więcej niż jednej gminy, jednego powiatu lub jednego województwa, opłaty stanowią ich dochód proporcjonalnie odpowiednio do wielkości powierzchni terenu objętego działalnością albo ilości wydobytej kopaliny, ilości wprowadzonej do górotworu substancji, odpadów albo dwutlenku węgla.”,

c) uchyla się ust. 4;

56) w art. 142 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wierzycielami są odpowiednio gmina, powiat, województwo oraz NFOŚiGW.”;

57) w art. 143:

a) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) podmiot, który prowadzi roboty geologiczne z rażącym naruszeniem warunków określonych w zatwierdzonym albo podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych, albo

4) podmiot, który prowadzi roboty geologiczne bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku braku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, stroną postępowania jest właściciel nieruchomości albo inna osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, na której jest prowadzona ta działalność lub roboty geologiczne.”;

58) w art. 153:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w tym ustępie pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) pobierania próbek, przeprowadzania niezbędnych badań lub wykonywania innych czynności kontrolnych.”,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Pracownikom państwowej służby geologicznej przysługuje prawo do całodobowego wstępu, wraz z pracownikami pomocniczymi i rzeczoznawcami oraz niezbędnym sprzętem, do miejsc wykonywania robót geologicznych, na podstawie odrębnego upoważnienia właściwego organu administracji geologicznej, w celu sprawdzenia prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych oraz do wykonywania innych czynności pomocniczych.”;

59) w art. 161:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest marszałek województwa, z wyjątkiem spraw określonych w ust. 2–4.”,

b) w ust. 2:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.”,

c) w ust. 3:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, oraz warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień tych złóż, wtłaczaniem wód pochodzących z takich odwodnień do górotworu, a także w związku z wtłaczaniem do górotworu, powstałych przy wydobywaniu tych kopalin, wód złożowych;”,

– uchyla się pkt 8,

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do ministra właściwego do spraw środowiska należą także sprawy związane z zatwierdzaniem dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.”;

60) w art. 162 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) gromadzi, udostępnia, przetwarza i archiwizuje informację geologiczną;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przygotowuje materiały na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, oraz przygotowuje we współpracy z organem koncesyjnym ocenę perspektywiczności geologicznej, o której mowa w art. 49f ust. 3;”,

c) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11) dokonuje sprawdzenia prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych oraz wykonuje inne czynności pomocnicze na podstawie odrębnego upoważnienia właściwego organu administracji geologicznej;

12) tworzy i prowadzi system informacyjny Geoinfonet, zwany dalej „Geoinfonetem”.”;

61) po art. 162 dodaje się art. 162a–162f w brzmieniu:

„Art. 162a. 1. Państwowa służba geologiczna jest finansowana ze środków budżetu państwa w części dotyczącej środowiska będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw środowiska.

2. Państwowa służba geologiczna może być dofinansowana z innych środków publicznych, na zasadach dotyczących wykorzystania tych środków.

Art. 162b. Tworzy się Geoinfonet.

Art. 162c. Geoinfonet obejmuje informację o:

1) danych geologicznych i próbkach oraz wynikach ich badań, o których mowa w art. 82 ust. 2;

2) przekazanych dokumentacjach geologicznych, o których mowa w art. 88 ust. 2;

3) udzielonych koncesjach na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, koncesjach na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż, decyzjach inwestycyjnych oraz koncesjach na wydobywanie kopalin ze złóż, a także o zatwierdzonych lub zgłoszonych projektach robót geologicznych;

4) obszarach górniczych i terenach górniczych;

5) parametrach wydobywania węglowodorów ze złoża, o których mowa w art. 49zc ust. 1.

Art. 162d. 1. Geoinfonet prowadzi państwowa służba geologiczna.

2. Geoinfonet jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, w tym wykorzystującym usługi dostarczane przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

3. System teleinformatyczny umożliwia w szczególności:

1) przetwarzanie informacji, o których mowa w art. 162c, w celu dostarczania usług w postaci elektronicznej;

2) przekazywanie informacji do Geoinfonetu;

3) dostęp do usług wykorzystujących informacje, o których mowa w art. 162c pkt 2–4, z wyjątkiem art. 100 ust. 2–3a;

4) dostęp do usług wykorzystujących informacje, o których mowa w art. 162c pkt 1 i 5.

Art. 162e. 1. Geoinfonet jest jawny.

2. Dostęp do usług, o których mowa w art. 162d ust. 3 pkt 4, posiadają:

1) organy administracji geologicznej i państwowa służba geologiczna w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań;

2) podmioty, o których mowa w art. 49zc ust. 1 i art. 82 ust. 2, w zakresie przekazywanych przez nie informacji.

3. Dostęp do usług, o których mowa w art. 162d ust. 3 pkt 4, uzyskuje się po nadaniu niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika systemu teleinformatycznego.

Art. 162f. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania Geoinfonetu, mając na uwadze konieczność właściwego działania systemu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.”;

62) w art. 168 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W odniesieniu do projektowania i wykonywania robót budowlanych oraz utrzymania obiektów budowlanych na terenie zakładu górniczego organy nadzoru górniczego wykonują zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.”;

63) w art. 173 uchyla się ust. 1;

64) art. 183 otrzymuje brzmienie:

„Art. 183. Kto nie dopełnia ciążących na nim obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji zasobów złoża kopaliny, w zakresie przedkładania informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny, w zakresie posiadania, sporządzania, aktualizowania i uzupełniania wymaganej dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz przekazywania danych geologicznych i próbek oraz wyników ich badań, uzyskanych w wyniku robót geologicznych,

podlega karze grzywny.”;

65) użyte w art. 137 ust. 3, art. 141 ust. 1 i 3 oraz w art. 142 ust. 3 w różnym przypadku wyrazy „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zastępuje się skrótem „NFOŚiGW”;

66) w załączniku do ustawy w tabeli:

a) lp. 11 otrzymuje brzmienie:

11

Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3

tys. m³

24,00

 

b) po lp. 11 dodaje się lp. 11a w brzmieniu:

11a

Gaz ziemny wysokometanowy, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3

tys. m³

6,23

 

c) lp. 12 otrzymuje brzmienie:

12

Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3

tys. m³

20,00

 

d) po lp. 12 dodaje się lp. 12a w brzmieniu:

12a

Gaz ziemny pozostały, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3

tys. m³

5,18

 

e) lp. 36 otrzymuje brzmienie:

36

Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 1000 t

t

50,00

 

f) po lp. 36 dodaje się lp. 36a w brzmieniu:

36a

Ropa naftowa, której wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 1000 t

t

36,84

 

Art. 2. [Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa]

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 oraz z 2013 r. poz. 155) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) oddania mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fizycznym na zasadach określonych w rozdziale 8;”;

2) tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie:

„Oddanie mienia na czas oznaczony do odpłatnego korzystania”;

3) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Mienie wchodzące w skład Zasobu może być:

1) wydzierżawiane lub wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym, na zasadach Kodeksu cywilnego albo

2) oddane do korzystania na zasadach określonych w niniejszym rozdziale lub w odrębnych przepisach.”;

4) po art. 38a dodaje się art. 38b w brzmieniu:

„Art. 38b. 1. Agencja, w drodze umowy, oddaje do odpłatnego korzystania nieruchomości Zasobu przedsiębiorcy posiadającemu koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża albo koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża udzieloną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.10)), na czas nie dłuższy niż czas obowiązywania koncesji.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) oznaczenie stron;

2) oznaczenie nieruchomości;

3) cel i sposób korzystania z nieruchomości;

4) wysokość wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uwzględnia w szczególności:

1) wysokość niezbędnych kosztów związanych z oddaniem nieruchomości do korzystania;

2) utracone korzyści związane z oddaniem nieruchomości do korzystania.

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może określać również wysokość odszkodowania związanego z oddaniem nieruchomości do korzystania.

5. Nieruchomość oddana do korzystania na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyta na rzecz osób trzecich w trakcie obowiązywania tej umowy.

6. W przypadku przeniesienia koncesji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca, na rzecz którego została przeniesiona koncesja wstępuje z mocy prawa w prawa i obowiązki wynikające z umowy, o której mowa w ust. 1.

7. W przypadku cofnięcia koncesji, o której mowa w ust. 1, jej wygaśnięcia lub utraty mocy, umowa, o której mowa w ust. 1, ulega rozwiązaniu. Przepis art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze stosuje się.”.

Art. 3. [Prawo budowlane]

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 w ust. 1 w pkt 27 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 28 w brzmieniu:

„28) obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.12)) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów.”;

2) w art. 30 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5–19, 20a–21 oraz 28;”;

3) w art. 49 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

„4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa do przeprowadzenia z uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia i możliwości ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony środowiska.”.

Art. 4. [Prawo bankowe]

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. Rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych, kilku jednostek samorządu terytorialnego albo stron umowy o współpracy w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.14)) – rachunek wspólny.”;

2) po art. 51b dodaje się art. 51c w brzmieniu:

„Art. 51c. 1. Rachunek wspólny dla stron umowy o współpracy może być prowadzony wyłącznie w związku z wykonywaniem umowy o współpracy oraz udzielonej koncesji, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

2. W przypadku rachunku wspólnego dla stron umowy o współpracy:

1) uprawnionym do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku jest wyłącznie współposiadacz będący operatorem w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

2) współposiadacz rachunku może żądać bieżących informacji o saldzie, okresowych wyciągów bankowych oraz historii rachunku i subkont.”.

Art. 5. [Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.15)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 w pkt 6 w lit. a:

a) tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„– właściwych organów administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,”,

b) tiret siódme otrzymuje brzmienie:

„– właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,”,

c) dodaje się tiret ósme w brzmieniu:

„– starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, oraz”;

2) w art. 53 w ust. 4:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) właściwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych;”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska – w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;”.

Art. 6. [Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej]

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.16)) art. 84aa otrzymuje brzmienie:

„Art. 84aa. Przepisów art. 79, art. 80a, art. 82 i art. 83 nie stosuje się w odniesieniu do kontroli:

1) działalności leczniczej, prowadzonej przez organ prowadzący rejestr, ministra właściwego do spraw zdrowia, wojewodę i podmiot tworzący w zakresie zadań określonych w przepisach o działalności leczniczej;

2) przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania lub wydobywania kopalin objętych własnością górniczą lub podmiotu wykonującego w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone mu przez tego przedsiębiorcę czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu wykonującego roboty geologiczne, prowadzonej przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska lub organy nadzoru górniczego.”.

Art. 7. [Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko]

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 44 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania.”;

2) w art. 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organy, o których mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1, wydają opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.”;

3) w art. 66 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, przy czym w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie związane jest z działalnością polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża węglowodorów metodą otworów wiertniczych lub wydobywaniu węglowodorów ze złoża tą metodą, opis tych elementów powinien zawierać się w obszarze określonym promieniem 500 m od zewnętrznej granicy przedsięwzięcia;”;

4) w art. 72:

a) w ust. 1:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla – udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;”,

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu:

„4a) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

4b) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;”,

b) w ust. 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) koncesji lub decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, polegających także na:

a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność,

b) przeniesieniu koncesji lub decyzji na inny podmiot,

c) zmianie głębokości robót geologicznych związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złoża kopaliny, wykonywanych metodą otworów wiertniczych,

d) zmianie koncesji lub decyzji, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia działalności lub ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją lub decyzją, o ile mieści się ono w zakresie objętym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,

e) zmianie zakresu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub harmonogramu robót geologicznych, niestanowiących przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

f) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża do dwóch lat bez rozszerzenia zakresu koncesji,

g) zmianie terminu rozpoczęcia prac i robót geologicznych,

h) zmianie zapisu dotyczącego przekazywania próbek i danych geologicznych,

i) zmniejszeniu granic obszaru górniczego i terenu górniczego;”,

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) planu ruchu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4a i 4b.”;

5) w art. 74:

a) w ust. 1:

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4–5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;”,

– uchyla się pkt 5a,

b) ust. 1a–2 otrzymują brzmienie:

„1a. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, kopię załącznika graficznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

1b. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

1c. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4–5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech, a w przypadku gdy w postępowaniu uczestniczy dyrektor urzędu morskiego – w czterech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.”;

6) w art. 75 w ust. 1 w pkt 1:

a) lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć wymienionych w lit. a–g, i oraz j,”,

b) w lit. i średnik zastępuję się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji;”;

7) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym lub postępowaniu przed sądem administracyjnym.”;

8) w art. 77 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 oraz 18, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:”;

9) w art. 80 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku działalności określonej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, innej niż przedsięwzięcia wymagające koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, kryterium oceny lokalizacji przedsięwzięcia jest nienaruszanie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.”;

10) w art. 90:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje:”,

c) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje o wydanie opinii także do dyrektora urzędu morskiego.”,

d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska rozpatruje uwagi i wnioski, o których mowa w ust. 3.

5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska występując o opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przedkłada dokumenty, o których mowa w art. 89 ust. 2.”,

e) w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje w terminie 45 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 89 ust. 2.”.

Art. 8. [Ważność koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów]

1. Koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów, udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone, z zastrzeżeniem art. 9 i art. 10.

2. Do wykonywania koncesji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że w zakresie:

1) zmiany projektu robót geologicznych stosuje się art. 80a ustawy, o której mowa w art. 1;

2) przekazywania danych geologicznych uzyskanych w wyniku prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, a także wyników ich badań stosuje się art. 82 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz przepisy wydane na podstawie art. 82a ustawy, o której mowa w art. 1;

3) obowiązku prowadzenia strony internetowej stosuje się art. 49zb ustawy, o której mowa w art. 1;

4) opłat za działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów stosuje się art. 133 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

5) przenoszenia koncesji stosuje się art. 36 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

6) cofania koncesji stosuje się art. 37 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Koncesje na wydobywanie węglowodorów ze złóż, udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność do dnia upływu terminu, na który zostały udzielone.

4. Do wykonywania koncesji, o której mowa w ust. 3, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że w zakresie:

1) obowiązku prowadzenia strony internetowej stosuje się art. 49zb ustawy, o której mowa w art. 1;

2) zmiany projektu zagospodarowania złoża stosuje się art. 107 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

3) zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego stosuje się art. 108 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

4) likwidacji zakładu górniczego stosuje się art. 129 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

5) przekazywania bieżących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża stosuje się art. 49zc oraz przepisy wydane na podstawie art. 82a ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 1;

6) zmiany koncesji dotyczącej wydłużenia okresu jej obowiązywania stosuje się odpowiednio art. 49y ust. 5–7 ustawy, o której mowa w art. 1;

7) opłaty eksploatacyjnej stosuje się stawki tej opłaty określone w załączniku do ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

8) przenoszenia koncesji stosuje się art. 36 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

9) cofania koncesji stosuje się art. 37 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 9. [Wniosek o przekształcenie koncesji]

1. Przedsiębiorca, który wykonuje działalność na podstawie koncesji, o której mowa w art. 8 ust. 1, z wyłączeniem koncesji obejmującej wyłącznie poszukiwanie złoża węglowodorów, w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy, ma prawo do przekształcenia tej koncesji w koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do wniosku o przekształcenie koncesji stosuje się odpowiednio art. 24 i art. 25 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Wniosek o przekształcenie koncesji określa ponadto:

1) proponowany czas, na jaki koncesja ma być udzielona, w tym czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania oraz fazy wydobywania;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6:

a) operatora, którym może być wyłącznie przedsiębiorca posiadający koncesję, której dotyczy wniosek o przekształcenie,

b) proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych, obliczonych w taki sposób, aby suma udziałów procentowych wszystkich podmiotów składających wniosek wyniosła 100%, przy czym udział procentowy operatora powinien wynosić więcej niż 50%;

3) harmonogram, w podziale na lata, realizacji prac geologicznych, w tym robót geologicznych.

4. Do wniosku o przekształcenie koncesji dołącza się:

1) wniosek o przeprowadzenie postępowania dotyczącego oceny czy przedsiębiorca znajduje się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa albo kopię decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17, ustawy, o której mowa w art. 1;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6 – projekt umowy o współpracy;

3) opis prac geologicznych, w tym robót geologicznych, wykonanych na podstawie koncesji będącej przedmiotem przekształcenia, z przedstawieniem ich wyników.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, oraz przeprowadzenia postępowania na podstawie tego wniosku przepisy art. 49a ust. 2 pkt 1 i ust. 4–14 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio. Do terminu prowadzenia postępowania w sprawie przekształcenia koncesji nie wlicza się terminów prowadzenia postępowania na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1.

6. W przypadku gdy o przekształcenie koncesji występuje przedsiębiorca wspólnie z innymi podmiotami, do tych podmiotów stosuje się przepisy ust. 4 pkt 1 i ust. 5.

7. Warunkiem przekształcenia koncesji jest:

1) w przypadku przedsiębiorcy, który złożył wniosek o przekształcenie koncesji:

a) uzyskanie opinii wszystkich organów, o których mowa w art. 49a ust. 10, ustawy, o której mowa w art. 1, o nieznajdowaniu się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku gdy przedsiębiorca znajduje się pod taką kontrolą – opinii, że kontrola ta nie zagraża bezpieczeństwu państwa, albo posiadanie decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności na podstawie koncesji, której dotyczy wniosek o przekształcenie, zgodnie z warunkami w niej określonymi lub wykazanie się doświadczeniem polegającym na rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża węglowodorów albo

b) posiadanie decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1;

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 6 – uzyskanie przez wszystkie inne niż przedsiębiorca podmioty opinii wszystkich organów, o których mowa w art. 49a ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, o nieznajdowaniu się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku gdy podmiot znajduje się pod taką kontrolą – opinii, że kontrola ta nie zagraża bezpieczeństwu państwa, albo posiadanie decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy, o której mowa w art. 1.

8. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny niezgodności projektu umowy o współpracy z wnioskiem o przekształcenie koncesji lub ustawą, o której mowa w art. 1, organ koncesyjny wyznacza dodatkowy termin 14 dni na usunięcie niezgodności.

9. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny zgodności projektu umowy o współpracy z wnioskiem o przekształcenie koncesji oraz ustawą, o której mowa w art. 1, organ koncesyjny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, informuje o tym operatora.

10. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 9, operator przesyła niezwłocznie organowi koncesyjnemu umowę o współpracy. Do umowy o współpracy stosuje się przepisy art. 49zi–49zw ustawy, o której mowa w art. 1.

11. Do postępowania w sprawie przekształcenia koncesji stosuje się art. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, albo art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

12. Przekształcenie koncesji następuje w drodze decyzji:

1) na rzecz przedsiębiorcy, który złożył wniosek o jej przekształcenie;

2) w przypadku przekazania organowi koncesyjnemu umowy o współpracy – na rzecz stron tej umowy.

13. Do koncesji stosuje się przepisy art. 49t ust. 1, art. 49u, art. 49v oraz art. 49y–49zh ustawy, o której mowa w art. 1.

14. W przypadku gdy w toku postępowania w sprawie przekształcenia koncesji upłynie termin jej obowiązywania, nie wygasa ona do czasu zakończenia tego postępowania.

15. Z dniem przekształcenia koncesji dotychczasowa umowa o ustanowieniu użytkowania górniczego wygasa. Przekształcenie koncesji zobowiązuje do niezwłocznego zawarcia umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.

16. Organ koncesyjny, w drodze decyzji:

1) odmawia przekształcenia koncesji w przypadkach określonych w art. 29 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, a także w przypadku gdy:

a) przedsiębiorca, a w przypadku, o którym mowa w ust. 6 – wszystkie podmioty, nie spełniają warunków określonych w ust. 7 albo

b) przed przekształceniem koncesji przedsiębiorcy, a w przypadku, o którym mowa w ust. 6 – wszystkim podmiotom, uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy, o której mowa w art. 1, decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez względu na przyczynę;

2) umarza postępowanie o przekształcenie koncesji w przypadku, gdy operator nie przekazał organowi koncesyjnemu umowy o współpracy.

17. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 16, koncesja, o której mowa w ust. 1, jest wykonywana zgodnie z art. 8 ust. 2.

Art. 10. [Wniosek o przeprowadzenie postępowania dotyczącego oceny]

1. Przedsiębiorca posiadający koncesję, o której mowa w art. 8 ust. 1, który nie przekształcił koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów w koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w przypadkach uzasadnionych w szczególności warunkami geologicznymi i racjonalną gospodarką złożem, może wystąpić z wnioskiem do organu koncesyjnego o zmianę koncesji.

2. W przypadku gdy celem zmiany koncesji jest zwiększenie zakresu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, organ koncesyjny może przedłużyć czas obowiązywania koncesji na okres niezbędny do realizacji tych prac, jednak nie dłuższy niż 3 lata. W takim przypadku, przedsiębiorca wraz z wnioskiem o zmianę koncesji składa wniosek o przeprowadzenie postępowania dotyczącego oceny czy znajduje się on pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa albo kopię decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Do wniosku o przeprowadzenie postępowania dotyczącego oceny, o którym mowa w ust. 2, oraz przeprowadzenia postępowania na podstawie tego wniosku przepisy art. 49a ust. 2 pkt 1 i ust. 4–14 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio. Do terminu prowadzenia postępowania w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania koncesji nie wlicza się terminów prowadzenia postępowania dotyczącego oceny, o którym mowa w ust. 2.

4. Warunkiem przedłużenia czasu obowiązywania koncesji jest:

1) uzyskanie przez przedsiębiorcę opinii wszystkich organów, o których mowa w art. 49a ust. 10, ustawy, o której mowa w art. 1, o nieznajdowaniu się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku gdy przedsiębiorca znajduje się pod taką kontrolą – opinii, że kontrola ta nie zagraża bezpieczeństwu państwa, albo posiadanie decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz wykonywanie przez przedsiębiorcę działalności na podstawie koncesji, której dotyczy wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania, zgodnie z warunkami w niej określonymi lub wykazanie się doświadczeniem polegającym na rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża węglowodorów albo

2) posiadanie przez przedsiębiorcę decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

5. Organ koncesyjny, w drodze decyzji odmawia przedłużenia czasu obowiązywania koncesji w przypadkach określonych w art. 29 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, a także w przypadku gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w ust. 4 albo przed przedłużeniem czasu obowiązywania koncesji przedsiębiorcy uchylono decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy, o której mowa w art. 1, decyzja ta wygasła albo utraciła moc bez względu na przyczynę.

6. Przedsiębiorca, który uzyskał decyzję o zmianie koncesji polegającą na przedłużeniu czasu jej obowiązywania, traci prawo do złożenia wniosku o przekształcenie koncesji na zasadach określonych w art. 9.

Art. 11. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Nie wszczyna się postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów na podstawie wniosków, które wpłynęły w okresie 3 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, a postępowania wszczęte na podstawie tych wniosków umarza się.

3. Do udzielonych koncesji, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 10 ust. 1–5 stosuje się odpowiednio.

Art. 12. [Termin złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania dotyczącego oceny]

1. Do postępowań w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmiot, na którego wniosek toczy się postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, składa do organu koncesyjnego wniosek o przeprowadzenie postępowania dotyczącego oceny czy znajduje się on pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa. Do wniosku o przeprowadzenie postępowania dotyczącego oceny oraz przeprowadzenia postępowania na podstawie tego wniosku przepisy art. 49a ust. 2 pkt 1 i ust. 4–14 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku niezłożenia w terminie określonym w ust. 2, wniosku o przeprowadzenie postępowania dotyczącego oceny, o którym mowa w tym przepisie, postępowanie, o którym mowa w ust. 1, umarza się.

4. Podmiot może wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, wystąpić o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża wspólnie z innymi podmiotami. Do tych podmiotów przepis ust. 2 stosuje się.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża wymaga uzupełnienia o określenie:

1) operatora;

2) proponowanych w umowie o współpracy udziałów procentowych w kosztach robót górniczych, obliczonych w taki sposób, aby suma udziałów procentowych wszystkich podmiotów składających wniosek wyniosła 100%, przy czym udział procentowy operatora powinien wynosić więcej niż 50%.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, do wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża dołącza się także projekt umowy o współpracy.

7. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny niezgodności projektu umowy o współpracy z wnioskiem o udzielenie koncesji lub ustawą, o której mowa w art. 1, organ koncesyjny wyznacza dodatkowy termin 14 dni na usunięcie niezgodności.

8. W przypadku stwierdzenia przez organ koncesyjny zgodności projektu umowy o współpracy z wnioskiem o udzielnie koncesji oraz ustawą, o której mowa w art. 1, organ koncesyjny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, informuje o tym operatora.

9. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 8, operator przesyła niezwłocznie organowi koncesyjnemu umowę o współpracy. Do umowy o współpracy stosuje się przepisy art. 49zi–49zw ustawy, o której mowa w art. 1.

10. Do terminu prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, nie wlicza się terminów prowadzenia postępowania dotyczącego oceny, o którym mowa w ust. 2.

11. Organ koncesyjny, w drodze decyzji, odmawia udzielenia koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża w przypadkach określonych w art. 29 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, a także w przypadku gdy przedsiębiorca, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4 – wszystkie podmioty, nie uzyskały opinii wszystkich organów, o których mowa w art. 49a ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, o nieznajdowaniu się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku gdy podmiot znajduje się pod taką kontrolą – opinii, że kontrola ta nie zagraża bezpieczeństwu państwa.

12. W przypadku gdy operator nie przekazał umowy o współpracy, organ koncesyjny, na wniosek podmiotu, na którego wniosek toczy się postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża, może udzielić koncesji tylko na jego rzecz.

13. Koncesja udzielona w przypadku, o którym mowa w ust. 12, jest wykonywana zgodnie z art. 8 ust. 4.

Art. 13. [Roszczenie o ustanowienie na rzecz przedsiębiorcy użytkowania górniczego]

1. Przedsiębiorca, który na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny udzielonej przed dniem wejścia w życie ustawy, rozpoznał złoże kopaliny i udokumentował je w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża oraz przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną tego złoża, posiada roszczenie o ustanowienie na jego rzecz użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed innymi przez okres 5 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną tego złoża.

2. Przedsiębiorca, który na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów, udzielonej przed dniem wejścia w życie ustawy rozpoznał złoże kopaliny i udokumentował je w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża oraz po dniu wejścia w życie ustawy uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną tego złoża posiada roszczenie o ustanowienie na jego rzecz użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed innymi przez okres 3 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną tego złoża.

3. Przedsiębiorca, który na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów udzielonej przed dniem wejścia w życie ustawy rozpoznał złoże węglowodorów i udokumentował je w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża oraz po dniu wejścia w życie ustawy uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną tego złoża, posiada roszczenie o ustanowienie na jego rzecz użytkowania górniczego z pierwszeństwem przed innymi przez okres 3 lat od dnia doręczenia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną tego złoża.

Art. 14. [Podmiot występujący z wnioskiem o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża]

1. Podmiot posiadający roszczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 3, ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.

2. Do wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża stosuje się przepisy art. 24 i art. 26 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 3, do wniosku dołącza się kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów.

3. Wraz z wnioskiem o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża podmiot składa do organu koncesyjnego:

1) wniosek o przeprowadzenie postępowania dotyczącego oceny czy znajduje się on pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku znajdowania się pod taką kontrolą czy kontrola ta może zagrażać bezpieczeństwu państwa albo

2) kopię decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz przeprowadzenia postępowania na podstawie tego wniosku przepisy art. 49a ust. 2 pkt 1 i ust. 4–14 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio.

5. Podmiot składający wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża może wystąpić o jej udzielenie wspólnie z innymi podmiotami. Do tych podmiotów stosuje się przepisy ust. 3 i 4.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, stosuje się przepisy art. 12 ust. 5–11.

7. W przypadku gdy udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża nie jest poprzedzone zawarciem umowy o współpracy, do jej udzielenia i wykonywania nie stosuje się przepisów art. 49u ust. 1 pkt 3 oraz art. 49ze–49zh ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie, w jakim przepisy te regulują umowę o współpracy.

Art. 15. [Wpis podmiotu do wykazu podmiotów kwalifikowanych]

1. Decyzja o przekształceniu koncesji, o której mowa w art. 9, oraz decyzja o przedłużeniu czasu obowiązywania koncesji, o której mowa w art. 10, stanowią podstawę do wpisu podmiotu, który uzyskał taką decyzję do wykazu podmiotów kwalifikowanych, o którym mowa w art. 49c ustawy, o której mowa w art. 1:

1) na listę, o której mowa w art. 49c ust. 3 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 – w przypadku gdy podmiot, który złożył wniosek o przekształcenie koncesji lub przedłużenie czasu obowiązywania koncesji uzyskał opinie wszystkich organów, o których mowa w art. 49a ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, o nieznajdowaniu się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku gdy podmiot znajduje się pod taką kontrolą – opinii, że kontrola ta nie zagraża bezpieczeństwu państwa,

2) na listę, o której mowa w art. 49c ust. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1 – w przypadku gdy podmiot, który złożył wniosek o przekształcenie koncesji lub przedłużenie czasu obowiązywania koncesji uzyskał opinie wszystkich organów, o których mowa w art. 49a ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 1, o nieznajdowaniu się pod kontrolą korporacyjną państwa trzeciego, podmiotu lub obywatela państwa trzeciego, a w przypadku gdy podmiot znajduje się pod taką kontrolą – opinii, że kontrola ta nie zagraża bezpieczeństwu państwa oraz wykazał się doświadczeniem polegającym na rozpoznaniu i udokumentowaniu co najmniej jednego złoża węglowodorów

– jeżeli podmiot ten przed dniem uzyskania decyzji o przekształceniu koncesji lub decyzji o przedłużeniu czasu obowiązywania koncesji nie uzyskał decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Koncesja na wydobywanie węglowodorów ze złoża, o której mowa w art. 12 i art. 14, stanowi podstawę do wpisu podmiotu, który uzyskał koncesję do wykazu podmiotów kwalifikowanych, o którym mowa w art. 49c ustawy, o której mowa w art. 1, na listę, o której mowa w art. 49c ust. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli podmiot ten przed dniem uzyskania koncesji nie uzyskał decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie, o którym mowa w art. 49a ust. 16 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. Wpis do wykazu podmiotów kwalifikowanych, o którym mowa w art. 49c ustawy, o której mowa w art. 1, dokonany zgodnie z ust. 1 lub 2, zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia uzyskania decyzji stanowiącej podstawę dokonania wpisu.

4. Podmiot wpisany do wykazu podmiotów kwalifikowanych, o którym mowa w art. 49c ustawy, o której mowa w art. 1, zgodnie z ust. 1 lub 2:

1) w przypadku zmiany danych podanych we wniosku o przeprowadzenie postępowania o przeprowadzenie oceny, o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 1, art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 2 i art. 14 ust. 3 pkt 1 – jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę danych,

2) nie później niż 4 miesiące przed upływem ważności wpisu do wykazu – może

– złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 49a ustawy, o której mowa w art. 1.

5. W przypadku cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy decyzji, o których mowa w ust. 1 lub 2, stanowiących podstawę dokonania wpisu do wykazu podmiotów kwalifikowanych, o którym mowa w art. 49c ustawy, o której mowa w art. 1, minister właściwy do spraw środowiska wykreśla podmiot wpisany do wykazu na podstawie tych decyzji, chyba że przed datą cofnięcia, wygaśnięcia lub utraty mocy tych decyzji na rzecz podmiotu wpisanego do wykazu na ich podstawie została wydana decyzja o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 16. [Decyzje zatwierdzające dokumentację geologiczną złoża węglowodorów]

1. Zachowują moc wydane przed dniem wejścia w życie ustawy decyzje zatwierdzające dokumentację geologiczną złoża węglowodorów.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, wymaga dostosowania do wymagań określonych w art. 89a ustawy, o której mowa w art. 1, oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w przypadku złożenia wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża lub oferty w ramach postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest udzielenie koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża.

3. Do postępowań o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża węglowodorów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 17. [Prawo do korzystania z informacji w celu ubiegania się o wykonywanie działalności]

1. Przedsiębiorcy, który wykonał prace będące źródłem informacji geologicznej na podstawie decyzji, która utraciła moc po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz uzyskał przed dniem jej wejścia w życie decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kopaliny, przysługuje wyłączne prawo do korzystania z tej informacji w celu ubiegania się o wykonywanie działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w okresie 5 lat od dnia uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża kopaliny.

2. Przedsiębiorcy, który wykonał prace będące źródłem informacji geologicznej na podstawie decyzji, która utraciła moc przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz uzyskał po dniu jej wejścia w życie decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kopaliny, a w przypadku złóż węglowodorów uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inwestycyjną tego złoża, przysługuje wyłączne prawo do korzystania z tej informacji w celu ubiegania się o wykonywanie działalności, o której mowa w art. 100 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w okresie 5 lat od dnia utraty mocy tej decyzji.

3. Przepisu art. 99 ust. 4a pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do podmiotów, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej w związku z wykonywaniem działalności w zakresie wydobywania węglowodorów ze złóż.

Art. 18. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w zakresie:

1) zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich, a także projektów robót geologicznych, na podstawie których zostały one wykonane, stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące właściwości organów;

2) spraw, o których mowa w art. 168 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się dotychczasowe przepisy.

2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w zakresie ustalenia opłaty podwyższonej, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się dotychczasowe przepisy.

Art. 19. [Termin przekazania organom akt sprawy]

Po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy organy określone jako właściwe na podstawie dotychczasowych przepisów przekażą organom określonym jako właściwe na podstawie niniejszej ustawy akta spraw:

1) zakończonych – w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

2) będących w toku – niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Art. 20. [Postanowienie dotyczące obiektów, urządzeń oraz instalacji wzniesionych w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym]

1. Przedsiębiorca, który do dnia 31 grudnia 2014 r. zawarł ze Skarbem Państwa umowę o ustanowieniu użytkowania górniczego w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów albo rozpoznawania złoża węglowodorów, a następnie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. uzyskał zgodę Skarbu Państwa na poddzierżawienie tego prawa, może wspólnie z poddzierżawcą postanowić w umowie poddzierżawy, że obiekty, urządzenia oraz instalacje wzniesione po dniu zawarcia tej umowy w przestrzeni objętej użytkowaniem górniczym będą ich współwłasnością w częściach ułamkowych określonych w tej umowie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do przedsiębiorcy, o którym mowa w tym przepisie, do dnia przekształcenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów albo koncesji na rozpoznawanie złoża węglowodorów w koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, dokonanego na jego wniosek złożony wspólnie z innymi podmiotami, jednak nie dłużej niż 30 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 21. [Obowiązki podmiotu wykonującego roboty prowadzone w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych]

Podmiot, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wykonuje działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy jest obowiązany:

1) dostosować działalność do wymagań określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) zawrzeć umowę o ustanowienie użytkowania górniczego; niezawarcie umowy oznacza korzystanie z własności górniczej bez wymaganego tytułu.

Art. 22. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do należnych za okres do dnia 31 grudnia 2015 r. opłaty eksploatacyjnej, o której mowa w art. 134 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 139 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu do działalności dotyczącej złóż węglowodorów stosuje się dotychczasowe przepisy.

Art. 23. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do spraw, o których mowa w art. 17 oraz art. 53 ustawy, o której mowa w art. 5, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się dotychczasowe przepisy.

Art. 24. [Maksymalny limit wydatków budżetu państwa w latach 2015-2024]

1. W latach 2015–2024 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy wynosi – 78 352 960 zł, w tym w:

1) 2015 r. – 5 821 888 zł;

2) 2016 r. – 8 059 008 zł;

3) 2017 r. – 8 059 008 zł;

4) 2018 r. – 8 059 008 zł;

5) 2019 r. – 8 059 008 zł;

6) 2020 r. – 8 059 008 zł;

7) 2021 r. – 8 059 008 zł;

8) 2022 r. – 8 059 008 zł;

9) 2023 r. – 8 059 008 zł;

10) 2024 r. – 8 059 008 zł.

2. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków określonego w ust. 1, oraz w przypadku gdy część planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego do końca danego kwartału, została przekroczona:

1) po pierwszym kwartale – co najmniej o 15%,

2) po dwóch kwartałach – co najmniej o 10%,

3) po trzech kwartałach – co najmniej o 5%

– minister właściwy do spraw środowiska stosuje mechanizm korygujący polegający na wstrzymaniu wydatków.

Art. 25. [System informacyjny „Geoinfonet”]

1. Państwowa służba geologiczna tworzy system informacyjny „Geoinfonet”.

2. Do dnia utworzenia systemu informacyjnego „Geoinfonet”, państwowa służba geologiczna umożliwia przedsiębiorcy przekazywanie informacji, o których mowa w art. 49zc ustawy, o której mowa w art. 1, oraz w art. 82 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w trybie i zakresie określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 82a ustawy, o której mowa w art. 1, oraz zabezpiecza gromadzone informacje.

3. Do dnia utworzenia systemu informacyjnego „Geoinfonet”, państwowa służba geologiczna gromadzi, udostępnia organowi koncesyjnemu i przetwarza informacje, o których mowa w art. 49zc ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 26. [Przepisy dotychczasowe]

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 97 ust. 1 i art. 98 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 97 ust. 1 i art. 98 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 110 i art. 137 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 110 i art. 137 ustawy, o której mowa w art. 1, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 27. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 52, pkt 55 lit. a, pkt 56 i pkt 66, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;

2) art. 1 pkt 61 w zakresie art. 162b–162e ustawy, o której mowa w art. 1, który wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia;

3) art. 20, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz. Urz. WE L 164 z 30.06.1994, str. 3; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, str. 262).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 355 i 613.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289 i 1567 oraz z 2014 r. poz. 586 i 1133.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1693 i Nr 172, poz. 1804, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 850 i 1133. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2014 r. poz. 587.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768 i 822.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 850 i 1133. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2014 r. poz. 587.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289 i 1567 oraz z 2014 r. poz. 586.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 850 i 1133. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2014 r. poz. 587.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379 i 768.

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 983, 1036, 1238, 1304 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 822.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 587, 822, 850 i 1101.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-26
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2023-10-28

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA