reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 901), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 302).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 302), które stanowią:

„§ 2. Do spraw związanych z realizacją programów kursów specjalistycznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: wz. K. Smoliński


1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 25 kwietnia 2016 r. (poz. 661)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa programy ramowe kursów specjalistycznych dla poszczególnych rodzajów służb oraz kursów uzupełniających, kryteria oceny i sposoby przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych oraz wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym.

§ 2. 1. Kurs specjalistyczny jest realizowany zgodnie z programem ramowym określonym w:

1) załączniku nr 1 do rozporządzenia – dla służby nadzoru nad ruchem drogowym i dla służby kontroli opłat drogowych;

2) załączniku nr 2 do rozporządzenia – dla służby kontroli transportu drogowego;

3) załączniku nr 3 do rozporządzenia – dla kursu specjalistycznego uzupełniającego.

2. Program ramowy kursu specjalistycznego składa się z zajęć teoretycznych oraz praktyki.

§ 3. 1. Celem kursu specjalistycznego jest przygotowanie pracownika Inspekcji Transportu Drogowego do właściwego wypełniania zadań inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

2. Zajęcia teoretyczne mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wypełniania zadań inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

3. Podczas praktyki pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego, którzy uczestniczą w kursie specjalistycznym, biorą udział w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanej dalej „ustawą”.

§ 4. Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem kwalifikacyjnym odpowiednio:

1) dla służby nadzoru nad ruchem drogowym i dla służby kontroli opłat drogowych, zwanym dalej „egzaminem kwalifikacyjnym I stopnia”, albo

2) dla służby kontroli transportu drogowego oraz dla kursu specjalistycznego uzupełniającego, zwanym dalej „egzaminem kwalifikacyjnym II stopnia”.

§ 5. Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zwana dalej „komisją”, nie później niż w terminie:

1) 14 dni od dnia zakończenia kursu specjalistycznego albo

2) 6 miesięcy od dnia podjęcia przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego decyzji, o której mowa w art. 76a ust. 3 ustawy.

§ 6.3) 1. Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia składa się z dwóch części:

1) egzaminu pisemnego, przeprowadzanego w formie testu, zawierającego zbiór pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru lub pytań otwartych, mającego na celu sprawdzenie wiedzy egzaminowanego;

2) egzaminu praktycznego, mającego na celu sprawdzenie umiejętności przeprowadzenia kontroli oraz zachowania się egzaminowanego w czasie wykonywania czynności kontrolnych.

2. Każde pytanie zamknięte ocenia się następująco:

1) wskazanie wszystkich odpowiedzi prawidłowych, przy jednoczesnym braku zaznaczenia odpowiedzi błędnej – jeden punkt;

2) wskazanie odpowiedzi nieprawidłowej lub brak odpowiedzi – zero punktów.

3. Każde pytanie otwarte ocenia się następująco:

1) odpowiedź prawidłowa i wyczerpująca – trzy punkty;

2) odpowiedź nieprawidłowa lub niewyczerpująca – zero punktów.

4. Szczegółowe kryteria oceny egzaminu praktycznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Egzamin pisemny uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia.

6. Egzaminowany przystępuje do egzaminu praktycznego po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego.

7. Egzamin praktyczny uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez egzaminowanego co najmniej 70 punktów.

8. Egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego zarówno z egzaminu pisemnego, jak i z egzaminu praktycznego.

§ 7. Egzaminowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, odpowiednio z egzaminu pisemnego albo egzaminu praktycznego, przeprowadzanego nie później niż w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. Do przeprowadzania egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 6.

§ 8. Wzór zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia i egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Do spraw związanych z realizacją programów kursów specjalistycznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do spraw związanych ze sposobem przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych po zakończeniu kursów specjalistycznych rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Ukończenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego kursu specjalistycznego I stopnia realizowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne z ukończeniem kursu specjalistycznego dla służby nadzoru nad ruchem drogowym i dla służby kontroli opłat drogowych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

4. Ukończenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego kursu specjalistycznego II stopnia realizowanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne z ukończeniem kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

5. Złożenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego I stopnia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

6. Złożenie przez pracownika Inspekcji Transportu Drogowego z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest równoznaczne ze złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia4).5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik nr 1

PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY NADZORU NAD RUCHEM DROGOWYM I SŁUŻBY KONTROLI OPŁAT DROGOWYCH

Lp.

TEMATYKA

Minimalna liczba godzin

1

Zadania, uprawnienia i organizacja Inspekcji Transportu Drogowego

2

2

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

30

3

Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia

16

4

Prawo o ruchu drogowym

24

5

Czas pracy kierowców

80

6

System elektronicznego poboru opłat

16

7

Pierwsza pomoc przedmedyczna

6

8

Posługiwanie się wybranymi środkami przymusu bezpośredniego

16

9

Metody i procedury prowadzenia przesłuchań

8

10

Przeciwdziałanie korupcji

2

Zajęcia teoretyczne – razem

200

11

Praktyka zawodowa

40

Zajęcia teoretyczne i praktyka razem

240

 

Załącznik nr 26)

PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY KONTROLI TRANSPORTU DROGOWEGO

Lp.

TEMATYKA

Minimalna liczba godzin

1

Zadania, uprawnienia i organizacja Inspekcji Transportu Drogowego

2

2

Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

32

3

Prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia

16

4

Prawo o ruchu drogowym

24

5

Przeciwdziałanie korupcji

2

6

Pierwsza pomoc przedmedyczna

6

7

Posługiwanie się wybranymi środkami przymusu bezpośredniego

16

8

System elektronicznego poboru opłat

16

9

Czas pracy kierowców

80

10

Kontrola w przedsiębiorstwie z elementami prawa gospodarczego

16

11

Metody i procedury prowadzenia przesłuchań

8

12

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

80

13

Transport zwierząt

8

14

Urządzenia ciśnieniowe

8

15

Transport odpadów

8

16

Zabezpieczenia ładunków

8

17

Kontrola przewozu drogowego szybko psującej się żywności

4

18

Pojazdy nienormatywne

16

19

Dostęp do rynku krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych

24

20

Kontrola drogowa

8

Zajęcia teoretyczne – razem

382

21

Praktyka zawodowa

440

Zajęcia teoretyczne i praktyka – razem

822

 

Załącznik nr 3

PROGRAM RAMOWY KURSU SPECJALISTYCZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO

Lp.

TEMATYKA

Minimalna liczba godzin

1

Kontrola w przedsiębiorstwie z elementami prawa gospodarczego

16

2

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

80

3

Transport zwierząt

8

4

Urządzenia ciśnieniowe

8

5

Transport odpadów

8

6

Zabezpieczenia ładunków

8

7

Kontrola przewozu drogowego szybko psującej się żywności

4

8

Pojazdy nienormatywne

4

9

Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu drogowego, określone w ustawie o transporcie drogowym

24

10

Kontrola przewozu drogowego

8

Zajęcia teoretyczne – razem

168

11

Praktyka zawodowa

400

Zajęcia teoretyczne i praktyka razem

568

 

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

Imię:

Egzaminator I:

Nazwisko:

Egzaminator II:

Data:

Egzaminator III:

Godzina rozpoczęcia kontroli:

..........................

Godzina zakończenia kontroli:

 

 

 

Punkty

Uwagi

Zatrzymanie pojazdu i rozpoczęcie kontroli

Bezpieczeństwo

/5

 

Zachowanie

/5

 

Pobranie właściwych dokumentów

/5

 

Ogółem pkt

/15

 

Przebieg kontroli

Kontrola przestrzegania poszczególnych regulacji prawnych*)

/35

 

Analiza, podział, synteza

/15

 

Propozycja co do dalszego postępowania

/15

 

Wypełnienie i jasność dokumentacji pokontrolnej

/5

 

Prowadzenie kontroli/unikanie konfliktów/trudności językowe

/5

 

Ogółem pkt

/75

 

Zakończenie kontroli

Zwrot dokumentów

/5

 

Jasne polecenia

/2

 

Bezpieczeństwo

/3

 

Ogółem pkt

/10

 

Łączna liczba punktów

 

 

Uwagi dotyczące przeprowadzenia przez egzaminowanego kontroli oraz jego predyspozycji do wykonywania czynności kontrolnych

Komisja egzaminacyjna

 

 

 

 

 

 


*) W zależności od rodzaju egzaminu kwalifikacyjnego.

Załącznik nr 5

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO I STOPNIA/II STOPNIA

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej – transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915 i 1310 oraz z 2015 r. poz. 211, 390, 978, 1269, 1273, 1893 i 2183.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 302), które weszło w życie z dniem 19 marca 2015 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 sierpnia 2012 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 783), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2012 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (Dz. U. poz. 945).

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama