| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 5 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. U. poz. 1333), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. U. poz. 429);

2) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. U. poz. 575).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. U. poz. 429), które stanowią:

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2008/776/WE z dnia 6 października 2008 r. zmieniającej decyzję 2007/365/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. Urz. UE L 266 z 07.10.2008, str. 14).”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. U. poz. 575), które stanowią:

2) Rozporządzenie wdraża postanowienia decyzji Komisji 2010/467/UE z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniającej decyzję 2007/365/WE w odniesieniu do roślin narażonych i środków, które należy podjąć w przypadku stwierdzenia występowania organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. Urz. UE L 226 z 28.08.2010, str. 42).”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. J. Bogucki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 5 maja 2016 r. (poz. 711)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 i 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), w tym:

a) metody zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego organizmu,

b) sposób wyznaczania stref, w których stosuje się środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego organizmu,

c)3) warunki prowadzenia produkcji, obrotu oraz przemieszczania roślin, innych niż owoce i nasiona, gatunków: Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei oraz rodzaju Washingtonia, o średnicy podstawy łodygi wynoszącej co najmniej 5 cm, zwanych dalej „roślinami szczególnie podatnymi na porażenie”;

2) zakres, w jakim do organizmu, o którym mowa w pkt 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, zwanej dalej „ustawą”, dotyczące organizmów kwarantannowych.

§ 2. 1.4) Jeżeli zostało stwierdzone występowanie organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub zostało stwierdzone porażenie przez ten organizm roślin szczególnie podatnych na porażenie, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, wyznacza:

1) strefę porażenia obejmującą obszar, na którym:

a) stwierdzono występowanie tego organizmu lub

b) są uprawiane rośliny szczególnie podatne na porażenie, które:

– wykazują objawy porażenia przez ten organizm,

– pochodzą z tej samej partii roślin przeznaczonych do sadzenia co rośliny, o których mowa w tiret pierwszym, jeżeli istnieje podejrzenie, że zostały one porażone przez ten organizm;

2) strefę bezpieczeństwa, której granica przebiega w odległości co najmniej 10 km od granicy strefy porażenia, mając w szczególności na względzie stopień porażenia roślin w strefie porażenia, biologię tego organizmu, termin wykrycia tego organizmu oraz obecność w sąsiedztwie strefy porażenia innych niż określone w pkt 1 lit. b roślin szczególnie podatnych na porażenie.

2.5) Wojewódzki inspektor nie wyznacza stref, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1, porażone zostały jedynie rośliny pochodzące z tej samej przesyłki roślin przeznaczonych do sadzenia;

2) rośliny, o których mowa w pkt 1, zostały:

a) wprowadzone na obszar, na którym stwierdzono ich porażenie, nie wcześniej niż 5 miesięcy przed stwierdzeniem porażenia,

b) porażone przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1, przed wprowadzeniem na obszar, na którym stwierdzono ich porażenie;

3) w odległości 10 km od roślin, o których mowa w pkt 1, nie stwierdzono innych roślin porażonych przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1;

4) nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 3.6) W strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa:

1) przeprowadza się zabiegi mające na celu zapobieżenie dalszemu rozprzestrzenieniu się organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, i jego zniszczenie, w tym:

a) niszczy się rośliny, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, lub poddaje się je zabiegom mechanicznym niszczącym ten organizm lub

b) czyści się i odkaża przedmioty lub miejsca, w których zostało stwierdzone występowanie tego organizmu lub które miały kontakt z roślinami, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, w szczególności miejsca przeprowadzenia zabiegów, o których mowa w lit. a, oraz ich bezpośrednie sąsiedztwo, lub

c) jeżeli jest to konieczne dla zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenieniu się organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, i dla jego zniszczenia:

– usuwa się ze strefy porażenia i bezpieczeństwa rośliny podatne na porażenie, które nie wykazują objawów porażenia przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1,

– stosuje się pułapki feromonowe;

2) wojewódzki inspektor przeprowadza regularne kontrole występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, a w przypadku kontroli w strefie porażenia, także z wykorzystaniem pułapek feromonowych.

§ 3a.7) W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2, powodujących niewyznaczenie strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa:

1) niszczy się rośliny porażone przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub poddaje się je zabiegom mechanicznym niszczącym ten organizm;

2) wojewódzki inspektor przeprowadza, przez trzy kolejne lata, regularne kontrole występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, w promieniu 10 km od miejsca, w którym zlokalizowane były rośliny porażone przez ten organizm.

§ 4. Jeżeli podczas kontroli prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora w strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa, w okresie trzech kolejnych lat nie zostanie stwierdzone występowanie organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, w strefach tych nie przeprowadza się działań określonych w § 3.

§ 5. Rośliny szczególnie podatne na porażenie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, jeżeli:

1) spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. poz. 571, z późn. zm.8))9);

2) podmioty dokonujące ich wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy;

3) zostały zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne;

4) w rubryce „dodatkowa deklaracja” świadectwa fitosanitarnego zostały zamieszczone informacje, że rośliny te były uprawiane:

a) na terytorium państw trzecich, w których nie zostało stwierdzone występowanie organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub

b) na obszarach państw trzecich wolnych od organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustanowionych zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych10), a nazwę obszarów umieszczono w rubryce „miejsce pochodzenia” świadectwa fitosanitarnego, lub

c) przez co najmniej rok przed wywozem w miejscu produkcji:

– wpisanym do urzędowego rejestru prowadzonego przez służbę ochrony roślin państwa trzeciego oraz podlegającym regularnym kontrolom przeprowadzanym przez tę służbę,

– w którym rośliny szczególnie podatne na porażenie znajdowały się w izolacji uniemożliwiającej ich porażenie przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub stosowano zapobiegawczo zabiegi zwalczające ten organizm,

– w którym, podczas urzędowych kontroli przeprowadzonych w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące, w tym bezpośrednio przed wysyłką roślin szczególnie podatnych na porażenie, nie stwierdzono występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1;

5) w wyniku przeprowadzonej granicznej kontroli fitosanitarnej zostały uznane za wolne od organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 6. Rośliny szczególnie podatne na porażenie, pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej albo z państw trzecich, mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych9);

2) podmioty prowadzące ich uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujące ich przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy;

3) zostały zaopatrzone w paszport roślin;

4) były uprawiane:

a) na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, w których nie zostało stwierdzone występowanie organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub

b) na obszarach państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich wolnych od organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, ustanowionych zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych10), lub

c) przez co najmniej dwa lata przed ich przemieszczeniem na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w miejscu produkcji, w którym:

– rośliny szczególnie podatne na porażenie znajdowały się w izolacji uniemożliwiającej ich porażenie przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub stosowano zapobiegawczo zabiegi zwalczające ten organizm,

– podczas urzędowych kontroli, przeprowadzonych w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące, nie stwierdzono występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1, lub

d) przez co najmniej rok przed ich przemieszczeniem na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego zostały one wprowadzone z państwa trzeciego po spełnieniu wymagań określonych w § 5 pkt 4 lit. c, w miejscu produkcji, w którym:

11) rośliny szczególnie podatne na porażenie znajdowały się w izolacji uniemożliwiającej ich porażenie przez organizm, o którym mowa w § 1 pkt 1,

– podczas urzędowych kontroli, przeprowadzonych w odstępach nie dłuższych niż trzy miesiące, nie stwierdzono występowania organizmu, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 7. Do organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) przepisy ustawy dotyczące organizmów kwarantannowych stosuje się w zakresie określonym w art. 9 ustawy.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia12).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2007/365/WE z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. Urz. UE L 139 z 31.05.2007, str. 24).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Dz. U. poz. 575), które weszło w życie z dniem 16 maja 2011 r.

4) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 1466, z 2005 r. poz. 715 i 1277 oraz z 2006 r. poz. 233 i 810.

9) Uchylone przez § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227), które weszło w życie z dniem 25 marca 2008 r.

Obecnie: rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1227 oraz z 2016 r. poz. 642).

10) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych – International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 – Pest Surveillance, Requirements for the establishment of Pest Free Areas, Publication No 4, FAO, Rome, wydany na podstawie Konstytucji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, podpisanej w Quebec dnia 16 października 1945 r. (Dz. U. z 1958 r. poz. 283).

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 października 2007 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »