| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 36 ust. 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych, w tym:

1) rodzaje stanowisk służbowych oficerskich, aspiranckich, podoficerskich i szeregowych;

2) staż służby lub pracy wymagane do zajmowania poszczególnych stanowisk służbowych;

3) wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych.

§ 2. [Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej]

1. Stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, maksymalne stopnie przypisane do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowe wymagania kwalifikacyjne są określone w załącznikach do rozporządzenia:

1) nr 1 – dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

2) nr 2 – dla strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;

3) nr 3 – dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej;

4) nr 4 – dla strażaków pełniących służbę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz pozostałych szkołach Państwowej Straży Pożarnej, instytutach badawczych Państwowej Straży Pożarnej i Centralnym Muzeum Pożarnictwa.

2. Wymagania kwalifikacyjne dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonych do pełnienia służby w Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 3. [Kwalifikacje do zajmowania stanowisk w korpusie wyższym]

Strażacy posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowisk w korpusie wyższym mogą zajmować stanowiska w korpusach niższych, o ile spełniają dodatkowe kwalifikacje wymagane na stanowisku, bez spełniania wymogu minimalnych lat stażu służby.

§ 4. [Prawo do zajmowania stanowiska służbowego pomimo niespełnienia wymagań kwalifikacyjnych]

1. Strażacy mianowani lub powołani na stanowiska służbowe przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują dotychczasowe stanowiska, nawet jeśli nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu.

2. Strażacy, którzy zachowali prawo do zajmowania stanowiska służbowego pomimo niespełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu, zachowują, stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych, prawo do nadania kolejnego wyższego stopnia w korpusie właściwym dla stopnia, który posiadają, jednak nie wyższego niż stopień określony dla danego stanowiska w rozporządzeniu.

3. Strażacy mianowani na stanowiska służbowe, które na mocy niniejszego rozporządzenia podlegają likwidacji, z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przenoszeni są na stanowiska równorzędne pod względem grupy zaszeregowania, nawet jeżeli nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych dla tych stanowisk, określonych w rozporządzeniu.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2016 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 448), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).

Załącznik 1. [STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 maja 2016 r. (poz. 724)

Załącznik nr 1

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowiska służbowe

Maksymalny stopień

Staż służby w latach

Wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych

1

2

3

4

5

6

1

oficerskim

Komendant Główny PSP1), C)

generał brygadier

18

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

2

Zastępca Komendanta Głównego PSP1), C)

nadbrygadier

17

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

3

Dyrektor biura3), C)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

4

Zastępca dyrektora biura3), C)

starszy brygadier

13

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

5

Główny księgowyC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

6

Doradca KomendantaC)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

7

Główny specjalistaC)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

8

Naczelnik wydziału3), C)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

9

Koordynator ratownictwa medycznego służbyC)

starszy brygadier

54)

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu albo pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

10

Kapelan krajowyC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

11

Dyżurny operacyjny krajuZ)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

12

Zastępca naczelnika wydziału3), C)

brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

13

Zastępca dyżurnego operacyjnego krajuZ)

brygadier

8

 

14

Radca prawnyC)

młodszy brygadier

według odrębnych przepisów

15

Kierownik sekcji3), C)

młodszy brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

16

Starszy specjalistaC)

młodszy brygadier

7

 

17

SpecjalistaC)

starszy kapitan

6

 

18

aspiranckim

Starszy inspektor sztabowyC)

aspirant sztabowy

10

wykształcenie wyższe

19

Starszy inspektorC)

aspirant sztabowy

6

 

20

InspektorC)

starszy aspirant

4

 

21

podoficerskim

Starszy operator sprzętu5), C), Z)

starszy ogniomistrz

10

 

22

Starszy ratownik-kierowca6), C), Z)

starszy ogniomistrz

5

 

23

Starszy technikC)

starszy ogniomistrz

5

 

24

Ratownik-kierowca6), C), Z)

ogniomistrz

3

 

25

TechnikC)

ogniomistrz

3

 

26

szeregowych

Młodszy technikC)

starszy strażak

1

 

27

Młodszy ratownik-kierowcaC), Z)

starszy strażak

1

 

28

Stażysta7), C), Z)

starszy strażak

 

 

1) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

2) Ukończone studia I stopnia lub II stopnia, lub III stopnia, lub studia jednolite magisterskie, lub studia podyplomowe – uwzględniające w programach treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku, lub ukończenie takich studiów w okresie 4 lat od powołania lub mianowania – inne niż te, które uprawniają do zajmowania stanowisk w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

3) W przypadku komórek realizujących zadania operacyjne stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

4) Wymagany co najmniej 3-letni staż pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub zespole ratownictwa medycznego.

5) Wymagane co najmniej jedno uprawnienie w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu występującego w danej jednostce organizacyjnej.

6) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C.

7) W okresie służby przygotowawczej.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

Załącznik 2. [STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik nr 2

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH WOJEWÓDZKICH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowiska służbowe

Maksymalny stopień

Staż służby w latach

Wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych

1

2

3

4

5

6

1

oficerskim

Komendant Wojewódzki PSP1), C)

nadbrygadier

17

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

2

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP1), C)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

3

Naczelnik wydziału3), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

4

Naczelnik ośrodka szkolenia4), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

5

Główny księgowyC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

6

Zastępca naczelnika wydziału3), C)

brygadier

8

 

7

Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia4), C)

brygadier

8

 

8

Dyżurny operacyjnyZ)

brygadier

8

 

9

Główny specjalistaC)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

10

Oficer operacyjny1), Z)

brygadier

10

 

11

Koordynator ratownictwa medycznego służbyC)

brygadier

55)

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu albo pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

12

Kapelan wojewódzkiC)

brygadier

według odrębnych przepisów

13

Radca prawnyC)

młodszy brygadier

według odrębnych przypisów

14

Kierownik sekcji3), C)

młodszy brygadier

7

 

15

Zastępca dyżurnego operacyjnegoZ)

młodszy brygadier

7

 

16

Starszy specjalistaC)

młodszy brygadier

6

 

17

Starszy wykładowca4), 6), C)

młodszy brygadier

7

 

18

SpecjalistaC)

starszy kapitan

5

 

19

Wykładowca4), 6), C)

starszy kapitan

6

 

20

Młodszy specjalistaC)

kapitan

3

 

21

aspiranckim

Starszy inspektor sztabowyC)

aspirant sztabowy

10

wykształcenie wyższe

22

Starszy inspektorC)

aspirant sztabowy

5

 

23

Starszy instruktor4), 6), C), Z)

aspirant sztabowy

6

 

24

Starszy operator sprzętu specjalnego6), 7), 8), 9), C), Z)

aspirant sztabowy

4

 

25

Instruktor4), 6), C), Z)

aspirant sztabowy

4

 

26

Pomocnik dyżurnego operacyjnegoZ)

aspirant sztabowy

5

 

27

InspektorC)

starszy aspirant

4

 

28

Młodszy instruktor4), 6), C), Z)

aspirant

2

 

29

Młodszy inspektorC)

aspirant

2

 

30

podoficerskim

Starszy operator sprzętu6), 7), 8), C), Z)

starszy ogniomistrz

10

 

31

Operator sprzętu specjalnego6), 7), 8), 9), C), Z)

starszy ogniomistrz

7

 

32

Starszy ratownik-kierowca9), C), Z)

starszy ogniomistrz

5

 

33

Starszy technikC)

starszy ogniomistrz

5

 

34

Ratownik-kierowca9), C), Z)

ogniomistrz

3

 

35

TechnikC)

ogniomistrz

3

 

36

szeregowych

Młodszy ratownik-kierowca9), C), Z)

starszy strażak

1

 

37

Młodszy technikC)

starszy strażak

1

 

38

Stażysta10), C), Z)

starszy strażak

 

 

1) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

2) Ukończone studia I stopnia lub II stopnia, lub III stopnia, lub studia jednolite magisterskie, lub studia podyplomowe – uwzględniające w programach treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku, lub ukończenie takich studiów w okresie 4 lat od powołania – inne niż te, które uprawniają do zajmowania stanowisk w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

3) W przypadku komórek realizujących zadania operacyjne stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

4) Wymagane przygotowanie pedagogiczne.

5) Wymagany co najmniej 3-letni staż pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub zespole ratownictwa medycznego.

6) Stanowisko służbowe tylko w ośrodku szkolenia.

7) Wymagane co najmniej jedno uprawnienie w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu występującego w danej jednostce organizacyjnej.

8) W przypadku realizacji zajęć dydaktycznych wymagane przygotowanie pedagogiczne.

9) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C.

10) W okresie służby przygotowawczej.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

Załącznik 3. [STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik nr 3

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W KOMENDACH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowiska służbowe

Maksymalny stopień

Staż służby w latach

Wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych

1

2

3

4

5

6

1

oficerskim

Komendant powiatowy (miejski) PSP1), C)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

2

Zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) PSP 1), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

3

Naczelnik wydziału3), C)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

4

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej1), C)

brygadier

8

 

5

Główny księgowyC)

brygadier

według odrębnych przepisów

6

Zastępca naczelnika wydziału3), C)

młodszy brygadier

6

 

7

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej1), C)

młodszy brygadier

6

 

8

Oficer operacyjny1), Z)

młodszy brygadier

8

 

9

Kierownik sekcji3), C)

młodszy brygadier

6

 

10

Starszy specjalistaC)

młodszy brygadier

6

 

11

Dowódca zmiany1), Z)

młodszy brygadier

6

 

12

Dyżurny operacyjnyZ)

młodszy brygadier

6

 

13

Specjalista ratownictwa medycznego służbyC), Z)

starszy kapitan

6

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu albo pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

14

Zastępca dowódcy zmiany1), Z)

starszy kapitan

4

 

15

Zastępca dyżurnego operacyjnegoZ)

starszy kapitan

4

 

16

Specjalista4), C), Z)

starszy kapitan

4

 

17

Młodszy specjalistaC), Z)

kapitan

3

 

18

aspiranckim

Starszy inspektor sztabowyC)

aspirant sztabowy

10

wykształcenie wyższe

19

Starszy dyżurny stanowiska kierowaniaZ)

aspirant sztabowy

8

 

20

Dowódca sekcjiZ)

aspirant sztabowy

6

 

21

Starszy inspektorC)

aspirant sztabowy

6

 

22

Dowódca zastępuZ)

aspirant sztabowy

4

 

23

Starszy ratownik specjalista5), Z)

aspirant sztabowy

4

 

24

Instruktor ratownictwa medycznego służbyC), Z)

aspirant sztabowy

4

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu albo pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

25

Starszy operator sprzętu specjalnego6), 7), Z)

aspirant sztabowy

6

 

26

Dyżurny stanowiska kierowaniaZ)

aspirant sztabowy

3

 

27

InspektorC)

starszy aspirant

3

 

28

Młodszy inspektorC), Z)

aspirant

2

 

29

podoficerskim

Starszy operator sprzętu6), Z)

starszy ogniomistrz

10

 

30

Ratownik specjalista5), Z)

starszy ogniomistrz

5

 

31

Operator sprzętu specjalnego6), 7), Z)

starszy ogniomistrz

5

 

32

DyspozytorZ)

starszy ogniomistrz

5

 

33

Starszy ratownik medyczny służbyZ)

starszy ogniomistrz

5

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu albo pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

34

Starszy ratownik-kierowca7), C), Z)

starszy ogniomistrz

5

 

35

Starszy ratownikZ)

starszy ogniomistrz

5

 

36

Starszy technikC)

starszy ogniomistrz

5

 

37

Ratownik medyczny służbyZ)

ogniomistrz

3

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu albo pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

38

Ratownik-kierowca7), C), Z)

ogniomistrz

3

 

39

RatownikZ)

ogniomistrz

3

 

40

TechnikC)

ogniomistrz

3

 

41

szeregowych

Młodszy ratownik specjalista4), Z)

starszy strażak

1

 

42

Młodszy ratownikZ)

starszy strażak

1

 

43

Młodszy ratownik-kierowca7), C), Z)

starszy strażak

1

 

44

Młodszy technikC)

starszy strażak

1

 

45

Stażysta8), C), Z)

starszy strażak

 

 

1) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

2) Ukończone studia I stopnia lub II stopnia, lub III stopnia, lub studia jednolite magisterskie, lub studia podyplomowe – uwzględniające w programach treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku, lub ukończenie takich studiów w okresie 4 lat od powołania – inne niż te, które uprawniają do zajmowania stanowisk w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

3) W przypadku komórek realizujących zadania operacyjne stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

4) W przypadku stanowiska służbowego w zmianowym rozkładzie czasu służby stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka wykonującego zadania w ramach specjalistycznej grupy ratowniczej.

5) Stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka wykonującego zadania w ramach specjalistycznej grupy ratowniczej.

6) Wymagane co najmniej jedno uprawnienie w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu występującego w danej jednostce organizacyjnej.

7) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C.

8) W okresie służby przygotowawczej.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

Załącznik 4. [STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ ORAZ POZOSTAŁYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, INSTYTUTACH BADAWCZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA]

Załącznik nr 4

STANOWISKA SŁUŻBOWE, MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK ORAZ DODATKOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ ORAZ POZOSTAŁYCH SZKOŁACH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, INSTYTUTACH BADAWCZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I CENTRALNYM MUZEUM POŻARNICTWA

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowiska służbowe

Maksymalny stopień

Staż służby w latach

Wykształcenie wymagane do zajmowania niektórych stanowisk służbowych

Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

oficerskim

Rektor-Komendant1), C)

nadbrygadier

17

według odrębnych przepisów

SGSP

 

 

 

 

2

DyrektorC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

 

IB

 

 

 

3

DyrektorC)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

 

 

CMP

 

 

4

Komendant1), C)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

 

 

 

CS, SA

SP

5

Prorektor właściwy do spraw operacyjnych1), C)

starszy brygadier

15

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

SGSP

 

 

 

 

6

ProrektorC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

SGSP

 

 

 

 

7

Zastępca komendanta1), 4), C)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz studia2)

 

 

 

CS, SA

SP

8

Zastępca dyrektoraC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

 

IB

 

 

 

9

DziekanC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

SGSP

 

 

 

 

10

KanclerzC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

SGSP

 

 

 

 

11

ProdziekanC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

SGSP

 

 

 

 

12

Kierownik katedryC)

starszy brygadier

103)

według odrębnych przepisów

SGSP

 

 

 

 

13

Profesor zwyczajnyC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

SGSP

 

 

 

 

14

Profesor nadzwyczajnyC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

SGSP

 

 

 

 

15

Naczelnik wydziału4), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

 

 

CMP

CS, SA

SP

16

Główny księgowyC)

starszy brygadier

według odrębnych przepisów

 

 

 

CS, SA

SP

17

Główny specjalista4), C)

starszy brygadier

83)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

SGSP

IB

 

CS, SA

 

18

Kierownik działuC)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

SGSP

 

 

 

 

19

Kierownik zakładuC)

starszy brygadier

103)

według odrębnych przepisów

SGSP

 

 

 

 

20

Kierownik zakładuC)

starszy brygadier

103)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

 

IB

 

 

 

21

Dowódca pododdziałów szkolnych1), 4), C)

starszy brygadier

10

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

SGSP

 

 

 

 

22

Dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej1), 4), C)

starszy brygadier

8

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

23

Oficer dyżurny4), Z)

brygadier

8

 

SGSP

 

 

 

 

24

Zastępca kierownika działuC)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

SGSP

 

 

 

 

25

Zastępca naczelnika wydziału4), C)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

 

 

 

CS, SA

SP

26

Kierownik zespołu przedmiotowego5), C)

brygadier

6

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

 

 

 

CS, SA

 

27

AdiunktC)

brygadier

według odrębnych przepisów

SGSP

 

 

 

 

28

AdiunktC)

brygadier

63)

według odrębnych przepisów

 

IB

 

 

 

29

Starszy wykładowcaC)

brygadier

73)

według odrębnych przepisów

SGSP

 

 

 

 

30

Starszy wykładowca5), C)

brygadier

73)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

 

 

 

CS, SA

SP

31

Koordynator ratownictwa medycznego służby4), C)

brygadier

511)

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu albo pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

SGSP

 

 

CS, SA

SP

32

Zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej1), 4), C)

brygadier

6

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

33

Kierownik działuC)

młodszy brygadier

8

 

 

 

 

CS, SA

SP

34

Kierownik pracowniC)

młodszy brygadier

4

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

SGSP

 

 

 

 

35

Kierownik referatuC)

młodszy brygadier

8

 

SGSP

 

 

 

 

36

Dowódca kompanii szkolnej4), C)

młodszy brygadier

6

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

SGSP

 

 

CS, SA

SP

37

Kierownik laboratoriumC)

młodszy brygadier

63)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

 

IB

 

 

 

38

Oficer dyżurny4), Z)

młodszy brygadier

6

 

 

 

 

CS, SA

 

39

WykładowcaC)

młodszy brygadier

63)

według odrębnych przepisów

SGSP

 

 

 

 

40

Wykładowca5), C)

młodszy brygadier

63)

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

 

 

 

CS, SA

SP

41

Starszy specjalista4), C)

młodszy brygadier

6

 

SGSP

IB

 

CS, SA

SP

42

Dowódca zmiany1), 4), Z)

młodszy brygadier

6

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

43

Specjalista ratownictwa medycznego służby4), C), Z)

starszy kapitan

6

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu albo pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

SGSP

 

 

CS, SA

SP

44

Zastępca dowódcy zmiany1), 4), Z)

starszy kapitan

4

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

45

Specjalista4), 6), C), Z)

starszy kapitan

4

 

SGSP

IB

 

CS, SA

SP

46

Zastępca dowódcy kompanii szkolnej4), C)

starszy kapitan

4

 

SGSP

 

 

CS, SA

 

47

Młodszy wykładowca5), C)

kapitan

5

 

 

 

 

CS, SA

SP

48

AsystentC)

kapitan

4

według odrębnych przepisów

SGSP

 

 

 

 

49

LektorC)

kapitan

4

według odrębnych przepisów

SGSP

 

 

 

 

50

Młodszy specjalista4), C), Z)

kapitan

3

 

SGSP

IB

 

CS, SA

SP

51

aspiranckim

Starszy inspektor sztabowy4), C)

aspirant sztabowy

10

wykształcenie wyższe

SGSP

 

 

CS, SA

SP

52

Dowódca sekcji4), Z)

aspirant sztabowy

6

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

53

Starszy inspektorC)

aspirant sztabowy

6

 

SGSP

IB

 

CS, SA

SP

54

Dowódca zastępu4), Z)

aspirant sztabowy

4

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

55

Starszy instruktor5), C), Z)

aspirant sztabowy

6

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

56

Instruktor ratownictwa medycznego służby5), C), Z)

aspirant sztabowy

4

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu albo pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

SGSP

 

 

CS, SA

SP

57

Starszy operator sprzętu specjalnego 4), 7), 9), C), Z)

aspirant sztabowy

6

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

58

Starszy ratownik specjalista4), 8), Z)

aspirant sztabowy

4

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

59

Instruktor5), C), Z)

aspirant sztabowy

4

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

60

Dyżurny szkolnego stanowiska kierowania4), Z)

aspirant sztabowy

3

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

61

InspektorC)

starszy aspirant

3

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

62

Młodszy instruktor5), C), Z)

aspirant

2

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

63

Młodszy inspektorC), Z)

aspirant

1

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

64

podoficerskim

Starszy operator sprzętu4), 7), C), Z)

starszy ogniomistrz

10

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

65

Ratownik specjalista4), 8), Z)

starszy ogniomistrz

5

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

66

Operator sprzętu specjalnego4), 7), 9), Z), C)

starszy ogniomistrz

5

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

67

DyspozytorZ)

starszy ogniomistrz

5

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

68

Starszy ratownik medyczny służby4), Z)

starszy ogniomistrz

5

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu albo pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

SGSP

 

 

CS, SA

SP

69

Starszy ratownik-kierowca9), C), Z)

starszy ogniomistrz

5

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

70

Starszy ratownikZ)

starszy ogniomistrz

5

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

71

Starszy technikC)

starszy ogniomistrz

5

 

SGSP

IB

CMP

CS, SA

SP

72

Ratownik medyczny służby4), Z)

ogniomistrz

3

kwalifikacje przewidziane dla lekarza systemu albo pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego

SGSP

 

 

CS, SA

SP

73

Ratownik-kierowca9), C), Z)

ogniomistrz

3

 

SGSP

IB

 

CS, SA

SP

74

RatownikZ)

ogniomistrz

3

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

75

TechnikC)

ogniomistrz

3

 

SGSP

IB

 

CS, SA

SP

76

szeregowych

Młodszy ratownik-kierowca9), C), Z)

starszy strażak

1

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

77

Młodszy ratownikZ)

starszy strażak

1

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

78

Młodszy technikC)

starszy strażak

1

 

SGSP

IB

 

CS, SA

SP

79

Stażysta10), C), Z)

starszy strażak

 

SGSP

 

 

CS, SA

SP

 

Użyte skróty nazw jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oznaczają:

SGSP – Szkołę Główną Służby Pożarniczej

SA – Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

CS – Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej

SP – Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej

IB – Instytut badawczy Państwowej Straży Pożarnej

CMP – Centralne Muzeum Pożarnictwa

1) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

2) Ukończone studia I stopnia lub II stopnia, lub III stopnia, lub studia jednolite magisterskie, lub studia podyplomowe – uwzględniające w programach treści odpowiadające zadaniom realizowanym na zajmowanym stanowisku, lub ukończenie takich studiów w okresie 4 lat od powołania – inne niż te, które uprawniają do zajmowania stanowisk w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

3) Wymagany staż służby i/lub pracy.

4) W przypadku realizacji zajęć dydaktycznych wymagane przygotowanie pedagogiczne.

5) Wymagane przygotowanie pedagogiczne.

6) W przypadku stanowiska służbowego w zmianowym rozkładzie czasu służby stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka wykonującego zadania w ramach specjalistycznej grupy ratowniczej.

7) Wymagane co najmniej jedno dodatkowe uprawnienie w zakresie eksploatacji urządzeń i sprzętu występującego w danej jednostce organizacyjnej.

8) Stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka wykonującego zadania w ramach specjalistycznej grupy ratowniczej.

9) Wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C.

10) W okresie służby przygotowawczej.

11) Wymagany staż pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub zespole ratownictwa medycznego.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

Załącznik 5. [WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ]

Załącznik nr 5

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYZNACZONYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W WOJSKOWEJ OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

A. Inspektorat i delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowiska służbowe i szczebel organizacyjny

Maksymalny stopień

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie

stażu służby

wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego

1

2

3

4

5

6

I. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

1

oficerskim

Główny specjalistaC)

starszy brygadier

12

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

2

Starszy specjalistaC)

brygadier

7

 

3

SpecjalistaC)

młodszy brygadier

6

 

4

Młodszy specjalistaC)

starszy kapitan

3

 

II. Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

1

oficerskim

Główny specjalistaC)

brygadier

8

wyższe z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym

2

Starszy specjalistaC)

młodszy brygadier

6

 

3

SpecjalistaC)

starszy kapitan

5

 

4

Młodszy specjalistaC)

kapitan

3

 

 

B. Wojskowe straże pożarne

Lp.

Rodzaj stanowiska służbowego w korpusie

Stanowiska służbowe i szczebel organizacyjny

Maksymalny stopień

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie

stażu służby

wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego

1

2

3

4

5

6

1

oficerskim

Dowódca wojskowej straży pożarnej1), 2), C)

młodszy brygadier

8

 

2

aspiranckim

Dowódca zastępuZ)

aspirant sztabowy

4

 

3

podoficerskim

Starszy ratownik-kierowcaZ)

starszy ogniomistrz

5

 

4

TechnikC)

ogniomistrz

3

 

5

Ratownik-kierowcaZ)

ogniomistrz

3

 

6

RatownikZ)

ogniomistrz

3

 

7

szeregowych

Młodszy ratownik-kierowcaZ)

starszy strażak

1

 

8

Młodszy ratownikZ)

starszy strażak

1

 

 

1) Stanowisko służbowe przewidziane wyłącznie dla strażaka mianowanego na to stanowisko przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

2) Stanowisko związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

C) Codzienny rozkład czasu służby.

Z) Zmianowy rozkład czasu służby.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »