reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. poz. 1533), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 10 maja 2016 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 20 ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. poz. 1533), który stanowi:

„Art. 20. W ustawie z dnia 4 września 1994 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.a)) w art. 33a w ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) Polską Agencję Kosmiczną.”.”;

2) art. 41 i art. 45 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281), które stanowią:

„Art. 41. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wskaże:

1) ministrowi właściwemu do spraw nauki przedstawiciela do Rady Centrum Badań i Rozwoju, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 23;

2) Prezesowi Rady Ministrów przedstawiciela do Rady Polskiej Agencji Kosmicznej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 7a ustawy, o której mowa w art. 34;

3) ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa przedstawiciela do Komitetu Konsultacyjnego powoływanego na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 10 ustawy, o której mowa w art. 36.

2. Prezes Rady Ministrów w terminie 7 dni od wskazania przedstawiciela przez ministra właściwego do spraw informatyzacji powołuje go na członka Rady Polskiej Agencji Kosmicznej na kadencję 5 lat.

3. Minister właściwy do spraw nauki w terminie 7 dni od wskazania przedstawiciela przez ministra właściwego do spraw informatyzacji odwołuje z Rady Centrum Badań i Rozwoju członka będącego przedstawicielem ministra właściwego do spraw łączności, powołanego na podstawie przepisów dotychczasowych i powołuje przedstawiciela ministra właściwego do spraw informatyzacji na czas pozostający do końca kadencji przedstawiciela ministra właściwego do spraw łączności.

4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w terminie 7 dni od wskazania przedstawiciela przez ministra właściwego do spraw informatyzacji odwołuje z Komitetu Konsultacyjnego członka będącego przedstawicielem ministra właściwego do spraw łączności, powołanego na podstawie przepisów dotychczasowych i powołuje do składu tego Komitetu przedstawiciela ministra właściwego do spraw informatyzacji.”

„Art. 45. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

1) art. 43 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 29 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

3) art. 12 pkt 1 lit. a tiret pierwsze w zakresie pkt 1 lit. c, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”.

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński


a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 oraz z 2014 r. poz. 496, 829, 915 i 932.

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 11 maja 2016 r. (poz. 759)

USTAWA

z dnia 26 września 2014 r.

o Polskiej Agencji Kosmicznej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Tworzy się Polską Agencję Kosmiczną, zwaną dalej „Agencją”.

2. Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)).

3. Siedzibą Agencji jest miasto Gdańsk.

4. Agencja może posiadać oddziały terenowe.

Art. 2. Prezes Rady Ministrów nadzoruje działalność Agencji.

Art. 3. 1. Agencja realizuje zadania w zakresie badań i rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej oraz ich zastosowania dla celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa oraz naukowych.

2. Do zadań Agencji należy w szczególności:

1) inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej;

2) zapewnianie spójności polskiej polityki kosmicznej realizowanej w ramach programów narodowych i międzynarodowych, w tym programów Unii Europejskiej;

3) reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej na arenie międzynarodowej, w szczególności w ramach uczestnictwa w programach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA);

4) identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, wyzwań i problemów współpracy międzynarodowej w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej;

5) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej – na podstawie i w zakresie określonym w upoważnieniu udzielonym przez właściwe organy administracji państwowej – w sprawach należących do właściwości Agencji;

6) analizowanie, pod względem ekonomicznym i technicznym, realizacji projektów przygotowywanych i wdrażanych przez polskie podmioty w ramach programów, o których mowa w pkt 2;

7) współdziałanie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie tworzenia definicji, norm i specyfikacji technicznych z zakresu techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej;

8) sprawowanie doradztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

9) przygotowywanie analiz i raportów z zakresu badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz ich wykorzystywania w różnych sektorach gospodarki, a także w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa;

10) prowadzenie rejestru obiektów w przestrzeni kosmicznej na zasadach określonych w Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną (Dz. U. z 1979 r. poz. 22);

11) uczestniczenie w procesie konsultacji dotyczącym polskiej aktywności w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, w tym poprzez wskazywanie doradców i ekspertów do polskich delegacji i przedstawicielstw w instytucjach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i innych organizacji międzynarodowych;

12) podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

13) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

14) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające warunki dla podejmowania działań rozwojowo-badawczych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

15) identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, a w szczególności inżynierii satelitarnej w kooperacji z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami badawczymi;

16) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa w tym dotyczących:

a) satelitarnej obserwacji powierzchni Ziemi,

b) obserwacji przestrzeni kosmicznej,

c) nawigacji i łączności satelitarnej.

3. Przy realizacji swoich zadań Agencja współdziała z innymi organami i instytucjami państwa.

4. W celu realizacji swoich zadań Agencja może tworzyć zakłady i laboratoria, a także zawierać porozumienia o współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz przekazywać im – w ramach tych porozumień – doświadczenie i wiedzę z zakresu użytkowania przestrzeni kosmicznej.

Art. 4. 1. Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań niż określone w art. 3 ust. 2, związanych z użytkowaniem przestrzeni kosmicznej.

2. Powierzając zadania, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów zapewnia Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe.

Rozdział 2

Organizacja i działalność Agencji

Art. 5. Organami Agencji są:

1) Prezes Agencji;

2) Rada Agencji.

Art. 6. 1. Agencja działa zgodnie z następującymi planami działalności:

1) pięcioletnim – corocznie aktualizowanym;

2) rocznym – w skład którego wchodzi plan finansowy, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obejmujący rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze potrzebę sprawnej realizacji przez nią zadań, nadaje Agencji statut określający w szczególności:

1) strukturę wewnętrzną;

2) system kontroli wewnętrznej;

3) liczbę, zasięg terytorialny i siedziby oddziałów terenowych.

Art. 7. 1. Organem wykonawczym i zarządzającym Agencji jest Prezes Agencji.

2. Do zadań Prezesa Agencji należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów rocznych i pięcioletnich planów działalności Agencji;

2) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Agencji;

3) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;

4) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Agencji;

5) sprawowanie zarządu majątkiem Agencji;

6) opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie objętym ustawą i uzgadnianie ich w trybie określonym w regulaminie prac Rady Ministrów;

7) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących materii określonej ustawą opracowywanych przez uprawnione organy;

8) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów corocznych sprawozdań z działalności Agencji oraz ocen stanu rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.

3. Prezes Agencji jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Agencji. Do dokonywania czynności prawnych Prezes Agencji może ustanowić pełnomocników, którzy działają w zakresie umocowania.

Art. 8. 1. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru – po zasięgnięciu opinii Rady Agencji, ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw nauki – na 5-letnią kadencję.

2. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji przed upływem kadencji w przypadku:

1) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) rażącego naruszenia przepisów prawa;

3) utraty obywatelstwa polskiego;

4) rezygnacji ze stanowiska;

5) utraty praw publicznych;

6) niezatwierdzenia sprawozdań, o którym mowa w art. 19.

3. Prezes Rady Ministrów może odwołać Prezesa Agencji – po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw nauki – przed upływem kadencji w przypadku:

1) niewykonania lub nieprawidłowego wykonania jednego z zadań;

2) utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby trwającej dłużej niż 9 miesięcy lub innej długotrwałej przeszkody w pełnieniu obowiązków;

3) prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności z obowiązkami służbowymi.

4. W przypadku odwołania Prezesa Agencji Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki powierza wiceprezesowi lub innej osobie pełnienie obowiązków Prezesa Agencji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne 3 miesiące.

Art. 9. 1. Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada co najmniej stopień naukowy doktora, uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji oraz co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym albo tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym i co najmniej 6-letni staż pracy w przemyśle wysokich technologii;

5) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Agencji;

6) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

2. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Agencji ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34 i 352) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie zawiera:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informacje o metodach i technikach naboru.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

4. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół, powołany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

6. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

8. Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół zawierający:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.

10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

Art. 10. 1. Prezes Agencji kieruje Agencją przy pomocy dwóch wiceprezesów. Szczegółowy zakres obowiązków wiceprezesów określa statut.

2. Wiceprezesa powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki. Przed powołaniem wiceprezesa do spraw nauki oraz wiceprezesa do spraw obronnych Prezes Rady Ministrów dodatkowo zasięga opinii odpowiednio ministra właściwego do spraw nauki oraz Ministra Obrony Narodowej. Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesa.

3. Zespół przeprowadzający nabór na stanowisko wiceprezesa powołuje Prezes Agencji. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko wiceprezesa stosuje się odpowiednio art. 9 ust. 2–10.

4. Stanowisko wiceprezesa może zajmować osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do zadań Agencji;

5) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

5. Wiceprezes do spraw nauki jest obowiązany posiadać dodatkowo co najmniej stopień naukowy doktora oraz uznany dorobek naukowy w dziedzinie związanej z zakresem działalności Agencji.

6. Wiceprezes do spraw obronnych jest obowiązany posiadać dodatkowo co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności Agencji związanych z obronnością.

7. W przypadku odwołania wiceprezesa Prezes Rady Ministrów powierza innej osobie pełnienie obowiązków wiceprezesa do czasu wyłonienia kandydata w drodze konkursu, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne 3 miesiące.

Art. 11. Prezes Agencji powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów terenowych i ich zastępców na zasadach określonych w statucie Agencji.

Art. 12. Rada Agencji stanowi organ nadzorczy i doradczy Prezesa Agencji.

Art. 13. 1. Do zadań Rady Agencji należy:

1) przygotowywanie i przedstawianie Prezesowi Agencji propozycji dotyczących priorytetów tematycznych i głównych kierunków rozwoju działalności Agencji z uwzględnieniem w szczególności ochrony polskiego interesu narodowego;

2) przygotowywanie i przedstawianie Prezesowi Agencji projektów strategicznych programów badań i prac rozwojowych w dziedzinie przestrzeni kosmicznej;

3) opiniowanie projektów rocznych i pięcioletnich planów działania oraz projektów zmian tych planów;

4) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zakresu działalności Agencji;

5) okresowa ocena wykonywania rocznych planów działania Agencji;

6) analizowanie efektywności działań podejmowanych przez Agencję;

7) opiniowanie sprawozdań z działalności Agencji;

8) nadzór nad gospodarką finansową Agencji;

9) ustalanie wysokości wynagrodzenia Prezesa i wiceprezesów, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099);

10) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

2. Radzie Agencji przewodniczy Przewodniczący Rady Agencji wybierany przez członków Rady Agencji spośród ich grona.

3. Prezes niezwłocznie udostępnia Radzie Agencji, na jej żądanie, wszelkie dokumenty związane z działalnością Agencji.

4. Tryb pracy Rady Agencji określa regulamin przyjęty przez Radę Agencji.

5. Obsługę prac Rady Agencji zapewnia Agencja.

Art. 14. 1. W skład Rady Agencji wchodzą przedstawiciele administracji rządowej powołani zgodnie z ust. 2 oraz po 4 przedstawicieli nauki i przemysłu, o uznanych osiągnięciach naukowych lub gospodarczych wybranych z uwagi na wiedzę merytoryczną i kompetencje w dziedzinach aktywności Agencji.

2. Prezes Rady Ministrów powołuje do członkostwa w Radzie Agencji po jednym przedstawicielu:

1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – z własnej inicjatywy,

2) ministra właściwego do spraw gospodarki – na jego wniosek,

3) ministra właściwego do spraw obrony narodowej – na jego wniosek,

4) ministra właściwego do spraw nauki – na jego wniosek,

5) ministra właściwego do spraw zagranicznych – na jego wniosek,

6) ministra właściwego do spraw wewnętrznych – na jego wniosek,

7) ministra właściwego do spraw administracji publicznej – na jego wniosek,

7a)2) ministra właściwego do spraw informatyzacji – na jego wniosek,

8) ministra właściwego do spraw rolnictwa – na jego wniosek,

9) ministra właściwego do spraw środowiska – na jego wniosek

– pełniących funkcję co najmniej na szczeblu dyrektora departamentu oraz posiadających wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji.

3. Powołanie członków, o których mowa w ust. 2, następuje nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kadencji poprzedniego członka.

4. Prezes Rady Ministrów powołuje do członkostwa w Radzie Agencji po 4 członków – przedstawicieli nauki i przemysłu z osób rekomendowanych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w porozumieniu z Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych oraz ministra właściwego do spraw gospodarki spośród przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie technologii satelitarnych będących kontraktorami Europejskiej Agencji Kosmicznej.

5. Powołanie członków, o których mowa w ust. 2 i 4, następuje w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kadencji poprzedniego członka.

6. Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady Agencji spośród osób, które:

1) są obywatelami polskimi;

2) korzystają z pełni praw publicznych;

3) nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

4) posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady Agencji.

7. Kadencja każdego członka Rady Agencji trwa 5 lat i rozpoczyna się:

1) z dniem powołania przedstawiciela, o którym mowa w ust. 2, do członkostwa w Radzie Agencji;

2) z dniem powołania przedstawiciela, o którym mowa w ust. 4, do członkostwa w Radzie Agencji.

8. Członkostwo w Radzie Agencji wygasa w przypadku upływu kadencji członka Rady Agencji, śmierci członka Rady Agencji, jego odwołania albo rezygnacji. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady Agencji:

1) o którym mowa w ust. 2 – na wniosek organu, który go wyznaczył;

2) o którym mowa w ust. 4 – na wniosek Przewodniczącego Rady Agencji.

9. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady Agencji w przypadku:

1) niewykonywania obowiązków członka Rady Agencji;

2) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady Agencji;

3) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady Agencji.

10. Członek Rady Agencji może być wybrany na maksymalnie 2 kadencje.

Art. 15. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i konkurencyjny. Wymagania co do wykształcenia i kompetencji kandydatów na stanowiska pracy określa statut.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

4. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

6. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

7. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 16. 1. Prezes Agencji po zaopiniowaniu projektu przez Radę Agencji, przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów projekt rocznego planu działalności na rok następny i projekt zaktualizowanego pięcioletniego planu działalności, w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku.

2. Do czasu zatwierdzenia rocznego planu działalności i planu finansowego Agencja działa na podstawie projektów tych planów.

3. W razie konieczności zmiany planu działania w trakcie roku obrotowego, Prezes Agencji przekazuje zmieniony plan działania wraz z opinią Rady Agencji do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.

Rozdział 3

Gospodarka Agencji

Art. 17. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego.

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, opracowuje Prezes Agencji, po zasięgnięciu opinii Rady Agencji. Projekt planu zatwierdza Prezes Rady Ministrów.

Art. 18. 1. Przychodami Agencji są:

1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:

a) realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich,

b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Agencji;

2) środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację zadań Agencji;

3) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Agencji, w tym zarządzania realizacją zadań, o których mowa w art. 3;

4) przychody z prowadzonej działalności, w tym z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Agencję lub wydawane przez nią publikacje, w szczególności:

a) umowy o doradztwo lub zarządzanie z instytucjami badawczymi, uniwersyteckimi i podmiotami gospodarczymi, działającymi w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej i zwracającymi się do Agencji z zadaniami tego rodzaju,

b) umowy rozwojowo-badawcze zawierane przez Agencję ze zlecającymi organami publicznymi i przedsiębiorcami,

c) umowy udziału w międzynarodowych programach rozwojowo-badawczych,

d) wynagrodzenie za świadczone usługi edukacyjne, doradcze, określone przez prawo;

5) dobrowolne wpłaty i zapisy;

6) odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

7) przychody z innych tytułów, w tym środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy.

2. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są z jej przychodów.

3. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określa regulamin wynagradzania, ustalany przez Prezesa Agencji po zasięgnięciu opinii Rady Agencji.

4. Agencja może zaciągać kredyty i pożyczki.

5. Agencja nie może udzielać poręczeń i gwarancji.

Art. 19. 1. Agencja pokrywa koszty prowadzenia swojej działalności z przychodów własnych.

2. Plan finansowy Agencji określa w szczególności:

1) przychody;

2) koszty;

3) wynik finansowy brutto;

4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego;

5) wynik finansowy netto;

6) proponowany podział lub pokrycie wyniku finansowego netto.

3. Tworzy się następujące fundusze Agencji:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz zapasowy;

3) inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów.

4. Fundusz statutowy Agencji stanowi równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku przekazanych Agencji na prowadzenie przez nią działalności.

5. Zysk netto Agencji za rok obrotowy przeznacza się na fundusze, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.

6. Stratę netto Agencji za rok obrotowy pokrywa się z funduszu zapasowego. Jeżeli strata netto jest wyższa niż fundusz zapasowy, część straty niepokryta z funduszu zapasowego pokrywana jest z funduszu statutowego.

7. Prezes Agencji sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami zawartymi w rozporządzeniach Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”.

8. W zakresie nieuregulowanym przez MSR Agencja stosuje przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.3)).

9. Sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

10. Rada Agencji opiniuje sprawozdania, o których mowa w ust. 11, w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania.

11. Prezes Agencji przedstawia Prezesowi Rady Ministrów do zatwierdzenia:

1) sprawozdanie finansowe Agencji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

2) roczne sprawozdanie z działalności Agencji

– za rok ubiegły, nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia bilansowego; do sprawozdań dołącza się opinię Rady Agencji.

12. Prezes Rady Ministrów zatwierdza zaopiniowane i przedstawione mu przez Prezesa Agencji sprawozdania, o których mowa w ust. 11, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ich otrzymania.

13. W przypadku niezatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w ust. 11, Prezes Rady Ministrów zarządza nowy nabór na stanowisko Prezesa Agencji w terminie miesiąca oraz ogłasza o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy dostosowujące i końcowe

Art. 20. (pominięty)4)

Art. 21. 1. Prezes Rady Ministrów określi składniki majątkowe i niemajątkowe stanowiące majątek Agencji w drodze decyzji wydanej nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wpisania do ksiąg wieczystych i rejestrów tytułu prawnego Agencji do określonych w decyzji składników majątkowych i niemajątkowych.

3. Agencja przejmuje składniki majątkowe, o których mowa w ust. 1, na utworzenie funduszu statutowego.

Art. 22. 1. Do czasu powołania Prezesa Agencji zgodnie z art. 8, Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki powołuje Prezesa Agencji bez przeprowadzenia konkursu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy.

2. Prezes Agencji, o którym mowa w ust. 1, do czasu powołania Prezesa Agencji zgodnie z art. 8, jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań przygotowawczych i organizacyjnych niezbędnych do utworzenia Agencji oraz jej funkcjonowania.

3. Do czasu utworzenia Agencji koszty związane z wynagrodzeniem i działalnością Prezesa Agencji pokrywa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Art. 23. Plan działania Agencji w pierwszym roku obrotowym jej działalności, Prezes Agencji, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów w terminie miesiąca od dnia powołania Rady Agencji. Jeśli do tego czasu Rada Agencji nie zostanie powołana, Prezes Agencji przedstawia plan działania Agencji bez opinii Rady Agencji.

Art. 24. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, Prezes Rady Ministrów powołuje członków pierwszej Rady Agencji.

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia5), z wyjątkiem art. 22, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

2) Dodany przez art. 34 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 615.

4) Zamieszczony w obwieszczeniu.

5) Ustawa została ogłoszona w dniu 6 listopada 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama