reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 maja 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134, z 2015 r. poz. 1311 oraz z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych (Dz. U. poz. 985) wprowadza się następujące zmiany:

1) do tytułu rozporządzenia dodaje się odnośnik nr 1 w brzmieniu:

1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, L 363 z 20.12.2006, str. 141, L 271 z 16.10.2007, str. 18, L 320 z 06.12.2007, str. 3, L 93 z 04.04.2008, str. 28, L 205 z 01.08.2008, str. 10, L 311 z 21.11.2008, str. 1, L 93 z 07.04.2009, str. 11, L 59 z 04.03.2011, str. 4, L 180 z 12.07.2012, str. 9, L 112 z 24.04.2012, str. 21, L 158 z 10.06.2013, str. 368 i L 354 z 28.12.2013, str. 132).”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja kwalifikacyjna nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, ustala termin i miejsce przeprowadzenia testu umiejętności oraz sporządza i przekazuje okręgowej radzie adwokackiej albo radzie okręgowej izby radców prawnych, do której kandydat złożył wniosek o wpis na listę adwokatów albo radców prawnych, zwanej dalej „właściwą radą”, listę zagadnień, o której mowa w art. 26 ust. 1a ustawy, zwaną dalej „listą”, wraz z wykazem aktów prawnych obejmujących te zagadnienia, zwanym dalej „wykazem aktów prawnych”.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Komisja kwalifikacyjna niezwłocznie po ustaleniu terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności powiadamia o tym kandydata oraz doręcza mu przygotowaną listę oraz wykaz aktów prawnych.”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja kwalifikacyjna przygotowuje tematy zagadnień opracowywanych podczas części pisemnej testu umiejętności, uwzględniając listę oraz wykaz aktów prawnych, przekazane właściwej radzie zgodnie z § 4 ust. 2, a także zestawy pytań na część ustną testu umiejętności.”;

5) w § 7 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Część pisemna testu umiejętności polega na opracowaniu przez kandydata jednego albo dwóch tematów, obejmujących dane zagadnienie prawne, na podstawie akt lub przedstawionego stanu faktycznego, przygotowanych na potrzeby testu umiejętności. Liczba tematów jest ustalana przez komisję kwalifikacyjną w wyniku porównania zakresu kształcenia wymaganego w Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zawodu adwokata albo radcy prawnego z zakresem kształcenia odbytego przez kandydata oraz z uwzględnieniem wiedzy posiadanej przez kandydata, umiejętności i kompetencji wymaganych do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu adwokata albo radcy prawnego. Opracowanie tematu może polegać na sporządzeniu pisma procesowego, opinii prawnej lub umowy.

5. Część pisemna testu umiejętności trwa nie krócej niż jeden dzień i nie dłużej niż dwa następujące po sobie dni.”;

6) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Czas opracowywania jednego tematu wynosi 360 minut, liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę.”;

7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po upływie czasu opracowywania danego tematu przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca ogłasza zakończenie części pisemnej testu umiejętności, a członkowie komisji zbierają opracowania tematów sporządzone odręcznie. W przypadku opracowywania tematów przy użyciu własnego sprzętu komputerowego przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępca informuje o sposobie odbioru opracowań od kandydatów.”;

8) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ocenę danego opracowania tematu stanowi średnia arytmetyczna ocen cząstkowych, przy czym:

1) oceny pozytywne to:

a) celująca – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 6,00,

b) bardzo dobra – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 5,00 lub 5,50,

c) dobra – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 4,00 lub 4,50,

d) dostateczna – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 3,00 lub 3,50;

2) ocena negatywna – niedostateczna – jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 2,00 lub 2,50.”;

9) w § 14:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Część ustna testu umiejętności obejmuje udzielenie odpowiedzi na losowo wybrany przez kandydata zestaw, składający się z 6 pytań z zakresu zasad organizacji i działania samorządu zawodowego oraz zasad etyki zawodowej i warunków wykonywania zawodu odpowiednio adwokata albo radcy prawnego.

3. Czas przeznaczony na przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi na zestaw pytań wynosi 30 minut.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Czas trwania części ustnej testu umiejętności dla jednego kandydata jest sumą czasu przeznaczonego na przygotowanie się do udzielenia odpowiedzi na zestaw pytań i czasu przeznaczonego na udzielenie odpowiedzi. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na zestaw pytań nie może przekroczyć 60 minut, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4 – 90 minut.”;

10) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie komisji kwalifikacyjnej mogą zadawać kandydatowi pytania uzupełniające z zagadnień objętych częścią ustną testu umiejętności.”;

11) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Suma średnich ocen wystawionych przez członków komisji kwalifikacyjnej za odpowiedzi na poszczególne pytania stanowi ocenę z części ustnej testu umiejętności. Ocenę pozytywną wystawia się, jeżeli kandydat uzyskał co najmniej 16 punktów, ocenę negatywną – jeżeli uzyskał mniej niż 16 punktów.”;

12) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do protokołu dołącza się tematy i opracowania sporządzone podczas części pisemnej testu umiejętności, zestawy pytań wylosowane podczas części ustnej oraz sporządzone na piśmie oceny ze wszystkich zagadnień objętych testem. W protokole mogą być zawarte dodatkowe uwagi i spostrzeżenia członków komisji kwalifikacyjnej.”;

13) dotychczasowy odnośnik nr 1 oznacza się jako odnośnik nr 2.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Santana Nowak

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe w wielu dziedzinach prawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama