reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie uznawania praktyki zawodowej w zakresie niektórych zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport2)

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb uznawania praktyki, odbytej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w państwie niebędącym państwem członkowskim, niezbędnej do uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, zwanej dalej „praktyką zawodową”;

2) maksymalny uznawany okres praktyki zawodowej.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do postępowań w sprawach o uznanie praktyki zawodowej do wykonywania zawodu:

1) automatyka;

2) dróżnika przejazdowego;

3) dyżurnego ruchu;

4) geodety uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie:

a) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,

b) rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,

c) geodezyjnych pomiarów podstawowych,

d) geodezyjnej obsługi inwestycji,

e) geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych,

f) redakcji map,

g) fotogrametrii i teledetekcji;

5) kierownika pociągu;

6) manewrowego;

7) nastawniczego;

8) pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych;

9) prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe;

10) rewidenta taboru;

11) rzeczoznawcy majątkowego;

12) toromistrza;

13) ustawiacza.

§ 2. [Wniosek o uznanie praktyki zawodowej]

1. Wniosek o uznanie praktyki zawodowej zawiera:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) adres zamieszkania i adres do korespondencji – jeżeli jest inny od adresu zamieszkania;

4) dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej i jej zakres, w tym opis czynności wykonywanych przez osobę odbywającą praktykę zawodową, nabyte umiejętności, miejsce i kraj odbycia praktyki zawodowej, czas trwania wraz z informacją o terminach jej rozpoczęcia i ukończenia – wydane i podpisane przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, oraz potwierdzone przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą w danym kraju uprawnienia odpowiadające zakresem uprawnieniom do wykonywania odpowiednich zawodów, o których mowa w § 1 ust. 2.

2. W przypadku gdy przepisy regulacyjne uzależniają możliwość rozpoczęcia praktyki zawodowej od spełnienia określonych przesłanek, wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera również dokument potwierdzający ich spełnienie.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2, składa się w języku polskim albo w języku oryginału wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla prowadzenia postępowania organ może wymagać tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim.

§ 3. [Ocena formalna wniosku]

1. Organ dokonuje oceny formalnej wniosku.

2. Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do ich uzupełnienia.

3. W przypadku gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 4. [Rozmowa w celu ustalenia szczegółowego przebiegu i zakresu praktyki zawodowej]

1. Organ może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę w celu ustalenia szczegółowego przebiegu i zakresu praktyki zawodowej.

2. O konieczności przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w ust. 1, zawiadamia się wnioskodawcę w formie pisemnej wraz ze wskazaniem jej terminu.

3. Wnioskodawca niezwłocznie zawiadamia organ o braku możliwości wzięcia udziału w rozmowie w wyznaczonym terminie. W takim przypadku organ wyznacza jednokrotnie nowy termin rozmowy.

4. Jeżeli wnioskodawca nie stawi się na rozmowę, organ rozpatruje wniosek na podstawie informacji zawartych we wniosku i dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.

§ 5. [Okres praktyki]

Organ uznaje w przypadku:

1) zawodu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, maksymalnie 22-dniową praktykę zawodową,

2) zawodów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 5, maksymalnie 5-dniową praktykę zawodową,

3) zawodów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i 6, maksymalnie 20-dniową praktykę zawodową,

4) zawodów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 i 11, maksymalnie 6-miesięczną praktykę zawodową,

5) zawodu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7, maksymalnie 8-dniową praktykę zawodową,

6) zawodu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 8, maksymalnie 95-dniową praktykę zawodową,

7) zawodu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 9, maksymalnie 30-dniową praktykę zawodową,

8) zawodu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 10, maksymalnie 40-dniową praktykę zawodową,

9) zawodu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 12, maksymalnie 24-dniową praktykę zawodową,

10) zawodu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 13, maksymalnie 10-dniową praktykę zawodową

– w zakresie odpowiadającym zakresowi praktyki wymaganej w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. [Termin rozpatrzenia wniosku]

Organ rozpatruje wniosek w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, Dz. Urz. UE C 3 z 06.01.2006, str. 12 i Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 141, Dz. Urz. UE C 165 z 19.07.2007, str. 13 i 18, Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2007, str. 1 i Dz. Urz. UE L 320 z 06.12.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 93 z 04.04.2008, str. 28, Dz. Urz. UE L 205 z 01.08.2008, str. 10 i Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 93 z 07.04.2009, str. 11, Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 180 z 12.07.2012, str. 9 i Dz. Urz. UE L 112 z 24.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 368 i Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 132, Dz. Urz. UE L 305 z 24.10.2014, str. 115 oraz Dz. Urz. UE L 177 z 08.07.2015, str. 60).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama