reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa warunki realizacji niektórych projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) z zakresu spraw należących do działu administracji rządowej finanse publiczne, których celem jest zapewnienie organom administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej systemów teleinformatycznych wspierających wykrywanie naruszenia przepisów prawa podatkowego, w oparciu o dane uzyskiwane z systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej.

Art. 2. [Powierzenie realizacji projektów informatycznych spółce celowej]

1. Projekty informatyczne, o których mowa w art. 1, powierza się spółce z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w tym celu przez Skarb Państwa, zwanej dalej „spółką celową”.

2. W ramach realizacji projektów informatycznych, o których mowa w art. 1, spółka celowa wykonuje na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych zadania w zakresie:

1) budowy systemów teleinformatycznych,

2) rozbudowy lub unowocześnienia istniejących systemów teleinformatycznych

– zwane dalej „zadaniami spółki”.

3. Systemy teleinformatyczne, które buduje, rozbudowuje lub unowocześnia spółka celowa, są wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych oraz innych informacji zawierających tajemnice ustawowo chronione i służą ochronie interesu bezpieczeństwa państwa.

4. W celu budowy, rozbudowy lub unowocześnienia systemów teleinformatycznych spółka celowa nabywa urządzenia informatyczne i oprogramowanie na własny rachunek.

Art. 3. [Utworzenie spółki celowej]

1. Oświadczenie woli o utworzeniu spółki celowej i objęciu udziałów w tej spółce składa w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw finansów publicznych, w formie aktu notarialnego.

2. Kapitał zakładowy spółki celowej wynosi co najmniej 5 000 000 zł.

3. W przypadku gdy udziały w spółce celowej są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi, wkład pieniężny wynosi co najmniej 5 000 000 zł.

Art. 4. [Uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa]

Uprawnienia ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa określone w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) w stosunku do spółki celowej wykonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Art. 5. [Rozwiązanie spółki celowej]

1. Skarb Państwa rozwiązuje spółkę celową po zrealizowaniu celu, dla którego została utworzona.

2. Skarb Państwa może rozwiązać spółkę celową w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania zadań spółki.

3. Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej składa w imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw finansów publicznych w formie aktu notarialnego. Oświadczenie woli o rozwiązaniu spółki celowej zastępuje uchwałę zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki.

Art. 6. [Spółka celowa]

Spółka celowa nie może:

1) prowadzić działalności niezwiązanej z wykonywaniem zadań spółki;

2) tworzyć innych podmiotów;

3) nabywać akcji, udziałów lub podobnych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach.

Art. 7. [Zarząd spółki celowej]

1. Zarząd spółki celowej składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 osób.

2. Rada nadzorcza spółki celowej składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje i odwołuje członków organów spółki celowej.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może powołać w skład rady nadzorczej spółki celowej sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

5. Do członków zarządu spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2099).

6. Do członków zarządu i rady nadzorczej spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978).

Art. 8. [Członek organu spółki celowej i jej likwidator]

1. Członek organu spółki celowej oraz jej likwidator odpowiada wobec tej spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem, postanowieniami aktu założycielskiego lub umowy, o której mowa w art. 9 i art. 10, chyba że nie ponosi winy.

2. Członek organu spółki celowej oraz jej likwidator przy wykonywaniu swoich obowiązków dokłada staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

3. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 1, wyrządziło kilka osób wspólnie, odpowiadają za szkodę solidarnie.

4. Jeżeli spółka celowa nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody, o której mowa w ust. 1, w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, minister właściwy do spraw finansów publicznych może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce celowej.

Art. 9. [Określenie zadań spółki w umowie]

1. Określenie zadań spółki następuje w umowie zawartej na piśmie między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a spółką celową, zwanej dalej „umową o świadczenie usług”.

2. W umowie o świadczenie usług określa się w szczególności:

1) szczegółowy przedmiot i zakres zadań spółki powierzanych spółce celowej;

2) harmonogram przygotowania lub wykonania zadań spółki;

3) termin wykonania zadań spółki;

4) obowiązki spółki celowej, w szczególności w zakresie ochrony informacji niejawnych i innych informacji zawierających tajemnice ustawowo chronione;

5) tryb kontroli wykonania zadań spółki.

Art. 10. [Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań spółki]

1. Spółka celowa może otrzymać dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań spółki, z tym że przepisu art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) nie stosuje się.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, określenie zadań spółki następuje w umowie, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „umową o dotację”.

Art. 11. [Zalecenia w zakresie realizacji celów]

1. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić radzie nadzorczej spółki celowej wiążących zaleceń w zakresie realizacji celów określonych w ustawie, akcie założycielskim oraz umowie o świadczenie usług i umowie o dotację.

2. Rada nadzorcza spółki celowej opracowuje i udziela zarządowi spółki celowej wytycznych dotyczących działalności spółki celowej w związku z zaleceniami, o których mowa w ust. 1.

3. Rada nadzorcza spółki celowej uchyla uchwały zarządu spółki celowej niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami aktu założycielskiego, umowy o świadczenie usług i umowy o dotację oraz wytycznymi, o których mowa w ust. 2.

Art. 12. [Przychody spółki celowej]

1. Przychodami spółki celowej są:

1) przychody z tytułu umowy o świadczenie usług;

2) dotacje celowe z budżetu państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji;

3) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej spółki celowej.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, może podjąć decyzję o przekazaniu mienia likwidowanej jednostki budżetowej w całości lub części spółce celowej.

Art. 13. [Sposób i tryb przekazania systemu teleinformatycznego]

1. System teleinformatyczny zbudowany, rozbudowany lub unowocześniony w wykonaniu umowy o świadczenie usług lub umowy o dotację spółka celowa przekazuje nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Szczegółowy sposób i tryb przekazania systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, określa umowa zawarta na piśmie między spółką celową a Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 14. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa]

Do spółki celowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 286).

Art. 15. [Stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do spółki celowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.2)).

Art. 16. [Uzyskiwanie danych w celu wykonywania zadań spółki]

1. W celu wykonywania zadań spółki spółka celowa może uzyskiwać dane z systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej.

2. Spółka celowa może zawierać z administratorami zbiorów danych, o których mowa w ust. 1, na piśmie, umowy o udostępnianiu informacji zgromadzonych w zbiorach w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o udostępnienie danych.

3. W celu wykonywania zadań spółki spółka celowa może nieodpłatnie uzyskiwać dane ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne.

4. W celu wykonywania zadań spółki spółka celowa może uzyskiwać dane ze zbiorów danych izb rozliczeniowych tworzonych na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.3)) oraz instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 tej ustawy.

5. W celu wykonywania zadań spółki spółka celowa może przetwarzać dane uzyskane na podstawie ust. 1, 3 i 4.

6. Do ochrony danych uzyskanych przez spółkę celową na podstawie ust. 1, 3 i 4 stanowiących tajemnice prawnie chronione stosuje się przepisy regulujące zasady ochrony tych tajemnic.

Art. 17. [Przetwarzanie danych w celu wykonywania zadań spółki]

1. W celu wykonywania zadań spółki spółka celowa może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą.

2. Spółka celowa przetwarza dane osobowe przez okres, w którym są one niezbędne do wykonywania zadań spółki. Spółka celowa dokonuje, nie rzadziej niż co 2 lata, weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania tych danych, usuwając dane zbędne.

3. Po dokonaniu weryfikacji dane zbędne usuwa niezwłocznie pełnomocnik do spraw kontroli przetwarzania, zwany dalej „pełnomocnikiem”. Z czynności tych pełnomocnik sporządza protokół zawierający w szczególności wykaz zniszczonych dokumentów lub nośników informatycznych zawierających te dane oraz sposób ich zniszczenia.

Art. 18. [Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych]

1. Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez spółkę celową z ustawą i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195 i 677) oraz przestrzeganiem przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych sprawuje pełnomocnik.

2. Pełnomocnik wykonuje również uprawnienia i obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji, o którym mowa w art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Pełnomocnika powołuje rada nadzorcza spółki celowej.

4. W ramach nadzoru pełnomocnik prowadzi rzetelną, obiektywną i niezależną kontrolę prawidłowości przetwarzania przez spółkę celową danych osobowych, a w szczególności ich przechowywania, weryfikacji i usuwania.

5. Pełnomocnik ma prawo w szczególności do:

1) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z wykonywaną kontrolą;

2) swobodnego wstępu do pomieszczeń i obiektów kontrolowanej jednostki organizacyjnej spółki celowej;

3) żądania pisemnych wyjaśnień.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia ustawy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych lub przepisów o ochronie tajemnic prawnie chronionych pełnomocnik podejmuje działania zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego naruszenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie zarząd spółki celowej, radę nadzorczą spółki celowej i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

7. Pełnomocnik przedstawia corocznie do dnia 31 marca zarządowi spółki celowej, radzie nadzorczej spółki celowej i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy, w którym omawia stan ochrony danych osobowych w spółce celowej oraz wszystkie przypadki naruszenia przepisów w tym zakresie.

Art. 19. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161, z 2015 r. poz. 4, 978, 1333 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 615.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 559, 978, 1166, 1223, 1260, 1311, 1348, 1357, 1513, 1634, 1830, 1844, 1854, 1864 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 615.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama