| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. poz. 1450), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. poz. 1749);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. poz. 1471);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. poz. 1947).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. poz. 1749), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. poz. 1471), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. poz. 1947), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.”.

Minister Cyfryzacji: A. Streżyńska


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 30 maja 2016 r. (poz. 836)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 5 października 2011 r.

w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL – stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych – stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji – stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) tryb uzyskiwania zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Organ właściwy do udostępnienia danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców lub rejestru PESEL występuje o uzyskanie zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy, jeżeli o udostępnienie danych jednostkowych wnioskuje osoba lub jednostka organizacyjna, która wykazała interes faktyczny. Wystąpienie, na piśmie, kieruje się do osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca.

§ 3. Wystąpienie, o którym mowa w § 2, zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy;

2) wskazanie danych jednostkowych, o których udostępnienie wnosi wnioskodawca;

3) informację o wskazanym przez wnioskodawcę celu, do którego udostępnione dane zostaną wykorzystane;

4) termin, w którym osoba, do której wystąpiono, powinna udzielić odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że jego niedotrzymanie skutkować będzie odmową udzielenia zgody na udostępnienie jej danych jednostkowych. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni;

5) pouczenie, że zgoda na udostępnienie danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono.

§ 4. Wystąpienie doręcza się za pokwitowaniem przez operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. poz. 1159, z późn. zm.2))3).

§ 5.4) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.5)


1) Obecnie działem administracji rządowej – informatyzacja kieruje Minister Cyfryzacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. poz. 97 i 1323, z 2010 r. poz. 278 i 1228, z 2011 r. poz. 622 i 1016 oraz z 2012 r. poz. 951, 1194 i 1445.

3) Ustawa utraciła moc na podstawie art. 191 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. poz. 1947), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. poz. 1353 oraz z 2010 r. poz. 667).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 października 2011 r.

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

infoRgrafika

Załącznik nr 2

WZÓR UPROSZCZONEGO WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ TELETRANSMISJI DANYCH

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU PESEL ZA POMOCĄ URZĄDZEŃ TELETRANSMISJI DANYCH, W DRODZE WERYFIKACJI

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »