reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym

Na podstawie art. 17b ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 i 1358) zarządza się, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego;

2) szczegółowe czynności komornika w egzekucji prowadzonej na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego;

3) sposób wykonywania czynności przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie egzekucyjne, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) elektronicznym tytule wykonawczym – rozumie się przez to elektroniczny tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności;

2) dokumencie weryfikacyjnym – rozumie się przez to dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego, zawierający treść tytułu egzekucyjnego oraz treść klauzuli wykonalności, umożliwiający weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego;

3) odwzorowaniu cyfrowym – rozumie się przez to utrwalenie w dokumencie mającym postać elektroniczną treści pisma w postaci papierowej w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią tego pisma;

4) pomocniczym zbiorze dokumentów – rozumie się przez to urządzenie ewidencyjne, w którym składa się wszystkie pisma i dokumenty mające postać papierową.

Rozdział II

Czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego

§ 3. [Przekazanie danych komornika umożliwiających udzielanie dostępu do systemu teleinformatycznego]

1. Krajowa Rada Komornicza przekazuje sądom dane komornika umożliwiające udzielanie mu dostępu do systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze w celu wykonywania czynności w tym systemie.

2. Komornik może samodzielnie lub za pośrednictwem Krajowej Rady Komorniczej dokonać zmiany danych umożliwiających wykonywanie czynności w systemie teleinformatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie upominawcze po uzyskaniu przez niego po raz pierwszy możliwości wykonywania tych czynności.

§ 4. [Termin przekazania zmienionych danych sądowi prowadzącemu elektroniczne postępowanie upominawcze]

1. Krajowa Rada Komornicza niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia przez komornika o zamiarze dokonania zmiany, o której mowa w § 3 ust. 2, przekazuje zmienione dane sądowi prowadzącemu elektroniczne postępowanie upominawcze.

2. W przypadku gdy Krajowa Rada Komornicza otrzymała wiadomość o uzyskaniu lub utracie możliwości wykonywania przez komornika czynności w systemie teleinformatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie upominawcze, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, zawiadamia sądy o treści zmiany.

§ 5. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio do czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom dokonywanie czynności w innym systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne.

Rozdział III

Czynności komornika w egzekucji prowadzonej na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego

§ 6. [Czynności podejmowane w przypadku nie złożenia wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego]

1. Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego nie został złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, komornik podejmuje następujące czynności:

1) w systemie teleinformatycznym podaje sygnaturę akt sprawy egzekucyjnej i dane dotyczące egzekwowanej wierzytelności;

2) w systemie teleinformatycznym sprawdza zgodność dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym.

2. W razie braku zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym komornik sporządza adnotację o następującej treści: „Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), po sprawdzeniu wydruku weryfikacyjnego w sprawie o sygnaturze akt sprawy egzekucyjnej (sygnatura akt), przeprowadzonym w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta), stwierdza, że w systemie teleinformatycznym nie znajduje się elektroniczny tytuł wykonawczy o treści odpowiadającej wydrukowi. Niezgodność polega na (wskazać istotę niezgodności).”.

3. W przypadku zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym komornik sporządza adnotację o następującej treści: „Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), po sprawdzeniu wydruku weryfikacyjnego w sprawie o sygnaturze akt egzekucyjnych (sygnatura sprawy), przeprowadzonym w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta), stwierdza, że w systemie teleinformatycznym znajduje się elektroniczny tytuł wykonawczy o treści odpowiadającej niniejszemu wydrukowi.”.

4. Komornik zamieszcza adnotację na dokumencie weryfikacyjnym i opatruje ją własnoręcznym czytelnym podpisem, pieczęcią urzędową komornika oraz datą, w której nazwa miesiąca jest wpisana słownie. W przypadku dokumentu weryfikacyjnego w postaci elektronicznej komornik dołącza do niego adnotację w postaci dokumentu elektronicznego oraz opatruje je łącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Jeżeli dokument weryfikacyjny i adnotacja mają postać elektroniczną, okazanie tytułu wykonawczego polega na okazaniu tego dokumentu weryfikacyjnego i adnotacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią albo okazaniu wydruku dokumentu weryfikacyjnego i adnotacji.

§ 7. [Zamieszczenie w aktach dokumentu weryfikacyjnego w postaci elektronicznej]

Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji został złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a komornik prowadzi elektroniczne akta sprawy, w aktach tych zamieszcza dokument weryfikacyjny w postaci elektronicznej wraz z adnotacjami, o których mowa w § 6 ust. 2 lub 3.

§ 8. [Odnotowanie faktu prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego]

Po stwierdzeniu zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym komornik odnotowuje w systemie teleinformatycznym fakt prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, a po ukończeniu postępowania egzekucyjnego – datę jego ukończenia i wynik egzekucji.

§ 9. [Dokumentacja przebiegu czynności]

Jeżeli czynności komornika w systemie teleinformatycznym nie zostały właściwie przeprowadzone z uwagi na nieprawidłowe działanie tego systemu, komornik dokumentuje przebieg czynności i stwierdzone nieprawidłowości funkcjonowania systemu, sporządzając notatkę urzędową o następującej treści: „Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta) stwierdza, że system teleinformatyczny nie działa prawidłowo. Nieprawidłowość działania tego systemu polega na (należy wskazać funkcjonalność, która nie działa prawidłowo pomimo prawidłowej obsługi systemu, ewentualnie wskazać czas trwania nieprawidłowości, liczbę prób podjętych w celu dokonania czynności oraz sposób zachowania się systemu), w związku z czym nie było możliwe dokonanie (wskazać czynność, której nie udało się dokonać).”. Notatkę urzędową sporządza się niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowego działania systemu. Notatka odpowiada wymogom, o których mowa w § 6 ust. 4.

§ 10. [Zgłaszanie nieprawidłowości działania systemu teleinformatycznego]

Komornik niezwłocznie zgłasza nieprawidłowość działania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe prezesowi właściwego sądu, przesyłając notatkę, o której mowa w § 9.

§ 11. [Dokumentacja stwierdzonej omyłki]

W razie omyłkowego odnotowania faktu prowadzenia egzekucji w systemie teleinformatycznym komornik dokumentuje stwierdzoną omyłkę, sporządzając notatkę urzędową o następującej treści: „Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta) stwierdza, że na skutek omyłki komornika w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe błędnie odnotowano fakt prowadzenia egzekucji w sprawie (oznaczyć wierzyciela oraz dłużnika) o sygnaturze akt egzekucyjnych (sygnatura akt). Omyłkowe odnotowanie nastąpiło z powodu (podać przyczynę omyłkowego wpisu, szczegółowo wskazując, w jakiej sprawie powinna być dokonana adnotacja).”. Notatkę sporządza się niezwłocznie po stwierdzeniu omyłkowego odnotowania. Notatka odpowiada wymogom, o których mowa w § 6 ust. 4.

§ 12. [Zgłoszenie omyłkowego faktu prowadzenia egzekucji]

Komornik niezwłocznie zgłasza omyłkowe odnotowanie faktu prowadzenia egzekucji prezesowi właściwego sądu, przesyłając notatkę, o której mowa w § 11.

Rozdział IV

Sposób wykonywania czynności przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie egzekucyjne

§ 13. [Cyfrowe odwzorowanie pisma lub dokumentu]

1. Jeżeli komornik prowadzi akta sprawy wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a pismo lub dokument są składane w postaci papierowej, sporządza się cyfrowe odwzorowanie pisma lub dokumentu i umieszcza się je w aktach sprawy.

2. Po sporządzeniu cyfrowego odwzorowania pismo lub dokument w postaci papierowej przechowuje się w pomocniczym zbiorze dokumentów.

3. Do udostępniania akt sprawy prowadzonych wyłącznie w systemie teleinformatycznym oraz pomocniczych zbiorów dokumentów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące udostępniania akt spraw sądowych.

4. Jeżeli komornik nie prowadzi akt wyłącznie w systemie teleinformatycznym, to w aktach sprawy umieszcza się wydruki pism i dokumentów wytworzonych w postaci elektronicznej.

§ 14. [Przechowywanie pism komornika]

Pisma komornika sporządzone w postaci elektronicznej, w tym postanowienia, zarządzenia i zawiadomienia, komornik opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przechowuje w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne.

§ 15. [Informacje podawane w zawiadomieniach o zajęciu]

1. W zawiadomieniach o zajęciu oraz w innych zawiadomieniach i wezwaniach kierowanych do organów administracji publicznej i innych organów, instytucji lub osób, o których mowa w art. 761 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.1)), komornik podaje numer PESEL lub NIP dłużnika będącego osobą fizyczną, o ile dłużnik je posiada, a w przypadku dłużnika niebędącego osobą fizyczną – numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo NIP, albo numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile dłużnik je posiada.

2. W zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności komornik poucza dłużnika zajętej wierzytelności, że w razie zbiegu egzekucji sądowych albo zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do zajmowanej wierzytelności dłużnik, przekazując środki pieniężne komornikowi, jednocześnie wskazuje sygnatury akt spraw egzekucyjnych, a w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej – także numer zawiadomienia o zajęciu dokonanym w ramach egzekucji administracyjnej.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie zajęcia prawa majątkowego, na którego podstawie osoba obciążona obowiązkiem względem dłużnika jest zobowiązana do uiszczenia świadczeń wynikających z zajętego prawa.

§ 16. [Stosowanie przepisów rozdziału]

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do pism i innych dokumentów przesyłanych przez komornika za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rozdział V

Przepis końcowy

§ 17. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.2)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435, 567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 1199, 1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635, 1830 i 1854 oraz z 2016 r. poz. 195, 437, 868, 996, 1177 i 1358.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego (Dz. U. poz. 1805), które na podstawie art. 23 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 178, 394, 615 i 1358) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama