reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203), zwanej dalej „ustawą”, zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, zwanym dalej „programem”, oraz wysokość stawek tej pomocy, w tym:

1) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, oraz tryb składania tych wniosków;

2) szczegółowy sposób oceny oraz terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność;

3) kryteria wyboru operacji;

4) katalog beneficjentów;

5) tryb, warunki, termin zawierania umowy o dofinansowanie oraz szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o dofinansowanie;

6) działania i przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania;

7) działania i przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części może być przyznana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

2. W ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zwanego dalej „Priorytetem 1”, pomoc przyznaje się w ramach następujących działań:

1) innowacje, o których mowa w art. 26 i art. 44 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;

2) propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych, o których mowa w art. 29 oraz art. 44 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „propagowaniem kapitału ludzkiego”;

3) różnicowanie i nowe formy dochodów, o których mowa w art. 30 i art. 44 ust. 4 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „różnicowaniem”;

4) zdrowie i bezpieczeństwo, o których mowa w art. 32 i art. 44 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „zdrowiem i bezpieczeństwem”;

5) tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „tymczasowym zaprzestaniem działalności połowowej”;

6) trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „trwałym zaprzestaniem działalności połowowej”;

7) wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „wsparciem na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów”;

8) wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpraca regionalna, o których mowa w art. 37 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „wsparciem na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej”;

9) zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków, o których mowa w art. 38 i art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „zmniejszaniem oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie oraz środowisko śródlądowe i dostosowaniem połowów do ochrony gatunków”;

10) innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza, o których mowa w art. 39 i art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „innowacjami związanymi z ochroną żywych zasobów morza”;

11) ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej – obejmującego poddziałania:

a) zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014,

b) budowa, instalacja lub modernizacja stałych lub ruchomych urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej, przyczynianie się do lepszego zarządzania żywymi zasobami wód morskich i śródlądowych lub do ich lepszej ochrony, analizy, monitorowanie i aktualizowanie planów ochrony i zarządzania do celów działań związanych z działalnością połowową i odnoszących się do obszarów sieci Natura 2000, zarządzanie morskimi obszarami chronionymi oraz zwiększanie świadomości w kwestiach środowiska, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i i art. 44 ust. 6 lit. b rozporządzenia nr 508/2014,

c) systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 508/2014;

12) efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników, o których mowa w art. 41 ust. 2 i art. 44 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników”;

13) wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, o których mowa w art. 42 i art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „wartością dodaną, jakością produktów i wykorzystywaniem niechcianych połowów”;

14) inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 oraz art. 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „inwestycjami w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani”;

15) inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014, zwanego dalej „inwestycjami w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów”.

§ 2. [Warunki przyznania pomocy]

1. Pomoc przyznaje się na operację:

1) która nie jest finansowana z innych środków publicznych;

2) spełniającą wymagania określone w programie, w szczególności zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania, o którym mowa w § 1 ust. 2, w ramach którego jest realizowana;

3) spełniającą wymagania określone w przepisach mających zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji;

4) uzasadnioną ekonomicznie – w przypadku operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1–4, 9, 10, pkt 11 lit. b oraz pkt 12–15;

5) dla której wykazano racjonalność kosztów, przez które rozumie się dokonywanie wydatków w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów

– w przypadku operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1–4 i 7–15;

6) która znajduje się na liście wniosków o dofinansowanie, a wnioskowana dla tej operacji kwota pomocy mieści się w limicie środków przyznanych na dany nabór wniosków o dofinansowanie, z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 i 6.

2. Uzasadnienie ekonomiczne operacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, stwierdza się na podstawie dotychczasowych i prognozowanych wyników finansowych wnioskodawcy, możliwości sfinansowania operacji, w tym ze środków pochodzących z kredytu lub pożyczki, jak również biorąc pod uwagę posiadane zasoby rzeczowe i ludzkie, weryfikowane na podstawie analizy danych ekonomicznych zawartych w biznesplanie.

3. Plan biznesowy:

1) uproszczony sporządza się dla operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1–4, 9, 10, pkt 11 lit. b oraz pkt 12;

2) szczegółowy sporządza się dla operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 13–15.

§ 3. [Cel przyznania pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje przyznaje się na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz nowych lub ulepszonych systemów zarządzania i organizacji mających na celu:

1) zmniejszenie negatywnego wpływu rybactwa śródlądowego lub rybołówstwa morskiego na środowisko, w tym:

a) poprawę technik, technologii oraz narzędzi połowowych,

b) redukcję zużycia energii przez statki rybackie,

c) ulepszenie silników oraz wyposażenia na statkach rybackich,

d) wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych,

e) ograniczenie przyłowów i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych;

2) poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem morskim, przez:

a) określenie stref wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego w celu dokonania oceny skutków biologicznych i ekonomicznych, które powstały w wyniku ich wyłączenia,

b) eksperymentalne zarybianie;

3) doskonalenie metod połowu oraz badań w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.

2. Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje może być przyznana na działania w zakresie przetwórstwa organizmów wodnych i obrotu tymi organizmami.

§ 4. [Beneficjenci pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje przyznaje się:

1) uczelniom w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym, zwanym dalej „uczelniami”, albo szkołom ponadgimnazjalnym w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, zwanym dalej „szkołami ponadgimnazjalnymi”:

a) kształcącym w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybołówstwa, lub

b) prowadzącym badania w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybołówstwa oraz w zakresie ochrony i rozwoju żywych zasobów wodnych, lub

c) kształcącym w zakresie innym niż określony w lit. a lub prowadzącym badania w zakresie innym niż określony w lit. b, pod warunkiem prowadzenia współpracy w ramach realizacji operacji z podmiotem, o którym mowa w lit. a lub b;

2) instytutom badawczym w rozumieniu przepisów o instytutach badawczych, zwanym dalej „instytutami badawczymi”, oraz instytutom naukowym w rozumieniu przepisów o Polskiej Akademii Nauk, zwanym dalej „instytutami naukowymi”, prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub przetwórstwa produktów rybołówstwa.

§ 5. [Analiza naukowa]

1. W przypadku operacji w ramach działania innowacje wnioskodawca, o którym mowa w § 4, sporządza analizę naukową zawierającą w szczególności:

1) nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko i adres do korespondencji osoby reprezentującej wnioskodawcę;

2) określenie przedmiotu operacji;

3) cele i założenia operacji, w tym metodologię operacji;

4) wykazanie innowacyjnego charakteru proponowanych rozwiązań;

5) wskazanie wyników operacji;

6) datę sporządzenia.

2. Analiza naukowa, o której mowa w ust. 1, jest poddawana ocenie przez organ opiniodawczo-doradczy powołany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy.

§ 6. [Ocena analizy naukowej]

Sporządzając ocenę, o której mowa w § 5 ust. 2, uwzględnia się w szczególności:

1) zgodność planowanej operacji z zasadami wspólnej polityki rybołówstwa;

2) przyjętą metodologię operacji;

3) planowany zakres wykorzystania rezultatów planowanej operacji oraz przewidywany okres użytkowania wypracowanych rozwiązań;

4) czy operacja wprowadza innowacyjne rozwiązania i jakie są możliwości zastosowania lub wdrożenia rezultatów tej operacji w praktyce;

5) czy są zapewnione odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne oraz odpowiednio wykwalifikowana kadra do realizacji operacji.

§ 7. [Wyniki realizacji operacji]

Beneficjent przekazuje w postaci elektronicznej, w formacie pdf oraz XML, wyniki realizacji operacji zawierające realizację założeń operacji oraz koszty operacji do instytucji zarządzającej. Informację o operacji umieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego instytucję zarządzającą w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej płatności w zakresie zrealizowanej operacji lub – jeżeli pomoc była wypłacona w formie zaliczki – od dnia rozliczenia zaliczki w ramach działania innowacje.

§ 8. [Forma i wysokość pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, w wysokości:

1) do 80% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana co najmniej przez jeden podmiot, o którym mowa w § 4, we współpracy co najmniej z jednym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa komercyjnego, chowu lub hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych lub przetwórstwa produktów rybołówstwa – nie wyższej jednak niż 1 mln złotych;

2) do 90% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana co najmniej przez dwa podmioty, o których mowa w § 4, we współpracy z dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa komercyjnego, chowu lub hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych lub przetwórstwa produktów rybołówstwa – nie wyższej jednak niż 2 mln złotych;

3) do 100% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana co najmniej przez trzy podmioty, o których mowa w § 4, we współpracy co najmniej z trzema podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa komercyjnego, chowu lub hodowli ryb oraz pozostałych organizmów wodnych lub przetwórstwa produktów rybołówstwa – nie wyższej jednak niż 4 mln złotych.

§ 9. [Działania, na które przyznaje się pomoc]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania propagowanie kapitału ludzkiego przyznaje się na działania, o których mowa w:

1) art. 29 ust. 1 lit. a lub c rozporządzenia nr 508/2014:

a) armatorowi statku rybackiego, który co najmniej przez 90 dni wykonywał rybołówstwo komercyjne w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie,

b) posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych wykorzystywanych do połowu ryb w obwodzie rybackim, na podstawie przepisów o rybactwie śródlądowym;

2) art. 29 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 rybakowi, o którym mowa w art. 29 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, wykonującemu łodziowe rybołówstwo przybrzeżne;

3) art. 29 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia nr 508/2014:

a) uznanym organizacjom producentów ryb i ich związkom,

b) lokalnym grupom działania,

c) uczelniom kształcącym w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub prowadzącym badania naukowe z zakresu rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego,

d) szkołom ponadgimnazjalnym prowadzącym kształcenie zawodowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego,

e) placówkom kształcenia praktycznego albo ośrodkom dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, lub umożliwiające zdobycie zawodowych,

f) małżonkom albo partnerom życiowym pozostającym w trwałym związku faktycznym podmiotów wymienionych w pkt 1 i pkt 2 lit. a.

§ 10. [Pomoc na organizację spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów uzgodnieniowych]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania propagowanie kapitału ludzkiego w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, przyznaje się na organizację spotkań, szkoleń, konferencji i wyjazdów uzgodnieniowych, mających na celu nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń lub realizację wspólnego przedsięwzięcia, lub udział w takich spotkaniach, szkoleniach, konferencjach i wyjazdach oraz szkolenie, o którym mowa w art. 29 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014.

§ 11. [Forma i wysokość pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania propagowanie kapitału ludzkiego w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, do wysokości:

1) 100% tych kosztów – gdy beneficjentem jest podmiot, o którym mowa w § 9 pkt 1;

2) 75% tych kosztów – gdy beneficjentem jest podmiot, o którym mowa w § 9 pkt 2.

§ 12. [Pomoc na rozwój działalności uzupełniającej]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania różnicowanie przyznaje się na rozwój działalności uzupełniającej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia nr 508/2014.

§ 13. [Beneficjenci pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania różnicowanie przyznaje się:

1) właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;

2) posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych wykorzystywanych do połowu ryb w obwodzie rybackim, zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.

§ 14. [Forma i wysokość pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania różnicowanie przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, do wysokości:

1) 80% tych kosztów – gdy beneficjentem jest podmiot wykonujący łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia nr 508/2014;

2) 50% tych kosztów – gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 1, prowadzący działalność związaną z wykonywaniem rybołówstwa.

§ 15. [Beneficjenci pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania zdrowie i bezpieczeństwo przyznaje się:

1) właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne;

2) posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych wykorzystywanych do połowu ryb w obwodzie rybackim, zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.

2. Pomoc na realizację operacji w ramach działania zdrowie i bezpieczeństwo przyznaje się na działania określone w art. 3–6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich (Dz. Urz. UE L 86 z 31.03.2015, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/531”.

§ 16. [Forma i wysokość pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zdrowie i bezpieczeństwo przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych do wysokości:

1) 80% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana przez beneficjenta wykonującego łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia nr 508/2014;

2) 50% tych kosztów – gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 1, prowadzący działalność związaną z wykonywaniem rybołówstwa.

§ 17. [Pomoc z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przyznaje się w formie rekompensaty armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne oraz którego długość całkowita wynosi:

1) od 12 m do 24 m;

2) poniżej 12 m, przy czym armator ten zaprzestał działalności połowowej na podstawie ustanowionych środków, o których mowa w art. 7 lub art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1380/2013”.

2. Pomoc z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przyznaje się:

1) armatorom statków rybackich, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

a) którzy w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku o rekompensatę w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na statek rybacki, na który ubiegają się o rekompensatę, posiadali przyznane kwoty połowowe co najmniej dwóch gatunków organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową, w tym dorsza z podobszarów 22–322) Morza Bałtyckiego, oraz

b) których statki zostały wpisane do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo zostały wpisane do rejestru statków rybackich po dniu 31 grudnia 2010 r. wskutek:

– zmiany oznaki rybackiej statku rybackiego lub

– wymiany statku rybackiego na nowy, lub

– zmniejszenia albo zwiększenia długości statku rybackiego w wyniku jego modernizacji, lub

– utraty statku rybackiego w wyniku zdarzenia losowego;

2) armatorom statków rybackich, o których mowa w ust. 1 pkt 2, które zostały wpisane do rejestru statków rybackich nie później niż w dniu 1 stycznia 2011 r., w przypadku gdy armatorzy ci zaprzestali działalności połowowej na podstawie ustanowionych środków, o których mowa w art. 7 lub art. 13 rozporządzenia nr 1380/2013, przez okres określony w przepisach dotyczących wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

3. Armator statku rybackiego, który według danych z rejestru statków rybackich podlegał zmianom w zakresie długości całkowitej po dniu 31 grudnia 2010 r., powodującej jego przeniesienie do innego przedziału długości całkowitej określonego w ust. 1 pkt 2, może ubiegać się o pomoc finansową wyłącznie w wysokości określonej dla statku rybackiego o długości całkowitej równej długości całkowitej tego statku po dokonaniu zmiany w rejestrze statków rybackich.

4. Pomoc z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej przysługuje za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej przy użyciu danego statku rybackiego, trwającej nie mniej niż 14 dni i nie dłużej niż:

1) 60 dni w danym roku kalendarzowym – jednak za nie więcej niż 180 dni w okresie obowiązywania programu, i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

a) od 12 m do 18 m – w wysokości 1950 zł za każdy dzień,

b) od 18,01 m do 24 m – w wysokości 2250 zł za każdy dzień;

2) 30 dni w danym roku kalendarzowym – jednak za nie więcej niż 90 dni w okresie obowiązywania programu, i jest przyznawana armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej:

a) poniżej 10 m – w wysokości 1450 zł za każdy dzień tego zaprzestania,

b) od 10 m do 11,99 m – w wysokości 1550 zł za każdy dzień tego zaprzestania.

§ 18. [Pomoc z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej przyznaje się za:

1) złomowanie statku rybackiego;

2) przekwalifikowanie statku rybackiego:

a) którego kadłub jest wykonany z drewna, na działalność dochodową albo działalność niedochodową na lądzie związaną z dziedzictwem kulturowym,

b) na działalność inną niż rybołówstwo komercyjne;

3) utratę miejsca pracy na statku rybackim.

§ 19. [Pomoc na złomowanie statku rybackiego]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej za złomowanie statku rybackiego przyznaje się właścicielowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne oraz wpisanego do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2011 r.:

1) o długości całkowitej od 10 m do 18 m, używającemu do połowów narzędzi pasywnych, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, z późn. zm.3));

2) w wieku powyżej 10 lat;

3) na który w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie przyznano w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na ten statek rybacki kwoty połowowe co najmniej dwóch gatunków organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową, w tym dorsza z podobszarów 22–322) Morza Bałtyckiego,

4) przy użyciu którego wykonywane było rybołówstwo komercyjne co najmniej przez 90 dni w każdym roku w ostatnich dwóch latach kalendarzowych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Przez złomowanie statku rybackiego rozumie się odcięcie nadburcia z lewej i prawej burty wraz z umieszczoną na nich oznaką rybacką, usunięcie silnika głównego oraz pocięcie kadłuba statku rybackiego w taki sposób, aby żadna z jego części nie była większa lub równa połowie całkowitej długości kadłuba, a także dokonanie zmiany w rejestrze statków rybackich w zakresie trwałego wycofania tego statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz cofnięcia licencji połowowej i specjalnego zezwolenia połowowego.

3. Złomowanie statku rybackiego następuje nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, która określa termin dokonania zmiany w rejestrze statków rybackich w zakresie trwałego wycofania tego statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

§ 20. [Wysokość stawek pomocy za złomowanie statku rybackiego]

Wysokość stawek pomocy za złomowanie statku rybackiego wynosi, w przypadku statku o pojemności brutto (GT):

1) mniejszej niż 10 GT – równowartość w złotych kwoty 13 310 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 2640 euro;

2) od 10 GT do mniejszej niż 25 GT– równowartość w złotych kwoty 6050 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 75 020 euro;

3) od 25 GT do mniejszej niż 100 GT – równowartość w złotych kwoty 5082 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 99 200 euro.

§ 21. [Pomoc na przekwalifikowanie statku rybackiego]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej za przekwalifikowanie statku rybackiego, o którym mowa w § 18 pkt 2, przyznaje się właścicielowi statku rybackiego, który spełnia warunki określone w § 19 ust. 1.

2. Przez działalność dochodową, o której mowa w § 18 pkt 2 lit. a, rozumie się działalność o charakterze zarobkowym polegającą na zaspokajaniu materialnych lub niematerialnych potrzeb osób trzecich, prowadzoną przy wykorzystaniu przekwalifikowanego statku rybackiego, zwaną dalej „działalnością dochodową”.

3. Przez działalność niedochodową na lądzie związaną z dziedzictwem kulturowym, o której mowa w § 18 pkt 2 lit. a, rozumie się działalność o charakterze niezarobkowym polegającą na zaspokajaniu własnych potrzeb, prowadzoną przy wykorzystaniu przekwalifikowanego statku rybackiego do szerzenia dziedzictwa kulturowego na lądzie, zwaną dalej „działalnością niedochodową”.

4. Przekwalifikowanie statku rybackiego w celu prowadzenia działalności dochodowej albo działalności niedochodowej, niezwiązanej z rybołówstwem komercyjnym, następuje nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, w drodze dokonania zmiany w rejestrze statków rybackich w zakresie trwałego wycofania tego statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz cofnięcia licencji połowowej wydanej na ten statek rybacki.

5. Umowa o dofinansowanie określa termin dokonania zmiany w rejestrze statków rybackich w zakresie trwałego wycofania tego statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz określa termin przekwalifikowania statku rybackiego w celu prowadzenia działalności dochodowej albo działalności niedochodowej.

6. W przypadku przyznania pomocy na przekwalifikowanie statku rybackiego w celu prowadzenia działalności dochodowej własności przekwalifikowanego statku nie przenosi się przez okres 5 lat od dnia dokonania wypłaty pomocy.

7. W przypadku przeniesienia własności przekwalifikowanego statku rybackiego w okresie, o którym mowa w ust. 6, beneficjent zwraca środki finansowe w wysokości 1/5 wypłaconej pomocy za każdy rok do dnia upływu okresu, o którym mowa w ust. 6. Rok, w którym nastąpiło przeniesienie własności przekwalifikowanego statku rybackiego, jest pierwszym rokiem, za który zwraca się środki finansowe wypłacone w ramach pomocy.

§ 22. [Wysokość stawek pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego]

1. Wysokość stawek pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego w celu prowadzenia działalności dochodowej – w przypadku statku o pojemności brutto (GT):

1) mniejszej niż 10 GT – wynosi równowartość w złotych kwoty 11 000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 2000 euro;

2) od 10 GT do mniejszej niż 25 GT – wynosi równowartość w złotych kwoty 5000 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 62 000 euro;

3) od 25 GT do mniejszej niż 100 GT – wynosi równowartość w złotych kwoty 4200 euro za każde GT oraz dodatkowo równowartość w złotych kwoty 82 000 euro.

2. Do wysokości stawek pomocy za przekwalifikowanie statku rybackiego na działalność niedochodową stosuje się § 20.

§ 23. [Zmniejszenie wysokości stawek pomocy na modernizację, w przypadku gdy właściciel dokona złomowania lub przekwalifikuje statek]

W przypadku gdy właściciel statku rybackiego, na który została przyznana pomoc na modernizację w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” lub Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, dokona złomowania tego statku albo przekwalifikuje ten statek w celu prowadzenia działalności dochodowej albo działalności niedochodowej przed upływem 5 lat od dnia wypłaty tej pomocy, wysokość stawek pomocy określonych w § 20 i § 22 ust. 1, zmniejsza się o:

1) 30% wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy przyznanej na modernizację statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w roku wypłaty pomocy;

2) 25% wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy przyznanej na modernizację statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w roku następującym po roku wypłaty pomocy;

3) 20% wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy przyznanej na modernizację statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w drugim roku następującym po roku wypłaty pomocy;

4) 15% wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy przyznanej na modernizację statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w trzecim roku następującym po roku wypłaty pomocy;

5) 10% wartości środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy przyznanej na modernizację´ statku rybackiego, jeżeli złomowania albo przekwalifikowania tego statku dokonano w czwartym roku następującym po roku wypłaty pomocy.

§ 24. [Zmniejszenie wysokości pomocy na złomowanie lub przekwalifikowanie statku, w razie jego utraty]

W przypadku gdy w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie za złomowanie statku rybackiego lub za przekwalifikowanie statku rybackiego w celu prowadzenia działalności dochodowej albo działalności niedochodowej do dnia, w którym nastąpiło złomowanie lub przekwalifikowanie tego statku, statek ten został utracony, wysokość pomocy zmniejsza się o wysokość odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia tego statku rybackiego.

§ 25. [Stwierdzenie polskiej przynależności statku i jego wpisu do rejestru przed 1 stycznia 2011 r.]

Polską przynależność statku rybackiego oraz jego wpis do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2011 r. Agencja stwierdza na podstawie danych przekazywanych przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa na wniosek Agencji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

§ 26. [Pomoc za utratę miejsca pracy na statku rybackim]

1. Pomoc w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej na realizację operacji dotyczących utraty miejsca pracy na statku rybackim, o których mowa w § 18 pkt 3, przyznaje się osobie fizycznej, która:

1) utraciła miejsce pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej albo utraciła miejsce pracy na statku rybackim, którego dotyczy przekwalifikowanie w celu prowadzenia działalności dochodowej albo działalności niedochodowej, oraz

2) w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o wsparcie co najmniej przez 90 dni w roku pracowała na morzu na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej albo przekwalifikowanie na działalność dochodową albo działalność niedochodową na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej ważnej na dzień złożenia tego wniosku.

2. Wysokość pomocy za utratę miejsca pracy na statku rybackim wynosi równowartość w złotych kwoty:

1) 20 000 euro – w przypadku utraty miejsca pracy nie mniej niż na 24 kolejne miesiące od dnia złożenia wniosku o rekompensatę;

2) 10 000 euro – w przypadku utraty miejsca pracy nie mniej niż na 12 kolejnych miesięcy od dnia złożenia wniosku o rekompensatę.

§ 27. [Zwrot pomocy, w przypadku powrotu do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim]

1. Osoba, która powróciła do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim przed upływem:

1) 24 miesięcy od dnia wypłaty pomocy za utratę miejsca pracy na statku rybackim, o której mowa w § 26 ust. 1, jest obowiązana do zwrotu środków finansowych wypłaconych w ramach tej pomocy w wysokości 1/24 za każdy miesiąc utraty miejsca pracy na statku rybackim od dnia powrotu do wykonywania zawodu rybaka do dnia upływu 24 miesięcy od dnia wypłaty pomocy;

2) 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy za utratę miejsca pracy na statku rybackim, o której mowa w § 26 ust. 1, jest obowiązana do zwrotu środków finansowych wypłaconych w ramach tej pomocy w wysokości 1/12 za każdy miesiąc utraty miejsca pracy na statku rybackim od dnia powrotu do wykonywania zawodu rybaka do dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy.

2. Miesiąc, w którym nastąpił powrót do wykonywania zawodu rybaka, jest pierwszym miesiącem, za który zwraca się środki finansowe wypłacone w ramach pomocy.

3. Zwrot środków finansowych wypłaconych w ramach pomocy, o której mowa w § 26 ust. 1, następuje wraz z odsetkami naliczanymi zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.4)).

§ 28. [Pomoc na realizację operacji w ramach działania wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów przyznaje się na:

1) zakup, opracowanie lub budowę systemu informatycznego służącego do przyznawania uprawnień do połowów oraz ich monitorowania i oceny;

2) zarządzanie systemem informatycznym, o którym mowa w pkt 1, przez finansowanie kosztów:

a) zatrudnienia przez 12 miesięcy pracownika obsługującego ten system,

b) aktualizacji danych zawartych w tym systemie.

§ 29. [Forma i wysokość pomocy]

Pomoc na realizację operacji, o której mowa w § 28, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych do wysokości:

1) 75% tych kosztów:

a) ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa,

b) okręgowym inspektorom rybołówstwa morskiego;

2) 50% tych kosztów – uznanym organizacjom producentów ryb lub ich związkom.

§ 30. [Pomoc na opracowywanie i wdrażanie środków ochrony oraz współpracy regionalnej]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej przyznaje się:

1) na zarybianie, w tym:

a) nabycie organizmów morskich lub ich produkcję,

b) transport organizmów morskich do miejsca, w którym zostaną wypuszczone;

2) podmiotom prowadzącym zarybianie w polskich obszarach morskich zgodnie z przepisami o rybołówstwie morskim lub o rybactwie śródlądowym;

3) w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 100% tych kosztów;

4) jeżeli realizacja operacji przewiduje przeprowadzenie naukowego monitoringu stanu zasobów ryb w wodach związanych z realizacją operacji oraz publikację wyników tego monitoringu wraz z wnioskami.

§ 31. [Pomoc na zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko i dostosowanie połowów do ochrony gatunków]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie oraz środowisko śródlądowe i dostosowanie połowów do ochrony gatunków przyznaje się w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych określonych w art. 38 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014.

§ 32. [Beneficjenci pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie oraz środowisko śródlądowe i dostosowanie połowów do ochrony gatunków przyznaje się:

1) właścicielowi lub armatorowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, na działania, o których mowa w art. 38 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014;

2) posiadaczowi rybackich narzędzi i urządzeń połowowych wykorzystywanych do połowu ryb w obwodzie rybackim, zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym, na działania, o których mowa w art. 38 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia nr 508/2014, z tym że w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba dokonująca połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, pomoc przyznaje się, jeżeli osoba ta prowadziła połowy na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług zawartej z uprawnionym do rybactwa, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, co najmniej przez 6 miesięcy w okresie 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

3) uznanym organizacjom producentów ryb i ich związkom oraz organizacjom międzybranżowym;

4) innym niż wymienione w pkt 3 zarejestrowanym organizacjom reprezentującym producentów ryb.

§ 33. [Forma i wysokość pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie oraz środowisko śródlądowe i dostosowanie połowów do ochrony gatunków przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych do wysokości:

1) 95% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana przez beneficjenta wykonującego łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia nr 508/2014;

2) 50% tych kosztów – gdy beneficjentem jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 1 prowadzący działalność związaną z wykonywaniem rybołówstwa komercyjnego lub rybactwa śródlądowego.

§ 34. [Pomoc w przypadku tych samych narzędzi połowowych i tego samego statku rybackiego]

W przypadku tych samych narzędzi połowowych albo tego samego statku rybackiego, pomoc przyznaje się raz w trakcie programu, do wysokości dofinansowania:

1) 75 000 zł – na wymianę biernych narzędzi połowowych używanych ze statku rybackiego o długości całkowitej równej lub mniejszej niż 12 m, przy użyciu którego jest wykonywane łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia nr 508/2014;

2) 100 000 zł – na wymianę narzędzi połowowych używanych ze statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, o długości całkowitej od 12,01 m do 15 m;

3) 150 000 zł – na wymianę narzędzi połowowych używanych ze statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, o długości całkowitej od 15,01 m do 18,50 m;

4) 200 000 zł – na wymianę narzędzi połowowych używanych ze statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, o długości całkowitej od 18,51 m do 42 m;

5) 500 000 zł – na wymianę narzędzi połowowych używanych ze statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, o długości całkowitej od 42,01 m;

6) 75 000 zł – na wymianę narzędzi lub urządzeń połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego.

§ 35. [Pomoc na realizację operacji związanych z ochroną żywych zasobów morza]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza przyznaje się na opracowanie, testowanie i wdrożenie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych lub organizacyjnych, mających na celu:

1) zmniejszenie negatywnego wpływu rybołówstwa komercyjnego lub rybactwa śródlądowego na środowisko lub bardziej zrównoważone wykorzystanie żywych zasobów wód;

2) poprawę oraz opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem komercyjnym.

§ 36. [Zakres działań objętych pomocą]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza, w zakresie określonym w § 35 pkt 1, obejmuje w szczególności:

1) poprawę technik i technologii połowu oraz narzędzi połowowych;

2) ulepszenie silników oraz wyposażenia statków rybackich;

3) wprowadzenie nowych, energooszczędnych rozwiązań technologicznych;

4) osiągnięcie zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morza, mając na uwadze współistnienie z chronionymi drapieżnikami;

5) ograniczenie przyłowów i odrzutów przez zastosowanie selektywnych technik, technologii oraz narzędzi połowowych.

2. Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza, w zakresie określonym w § 35 pkt 1, obejmuje ustanowienie stref zakazu połowów, w celu dokonania oceny skutków biologicznych i ekonomicznych, które powstały w wyniku ograniczenia połowów.

§ 37. [Beneficjenci pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza przyznaje się instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu, prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego, które posiadają warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do opracowania, testowania i wdrożenia nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, lub organizacyjnych w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może zostać również przyznana:

1) uznanym organizacjom producentów ryb lub ich związkom,

2) innym niż wymienione w pkt 1 zarejestrowanym organizacjom reprezentującym producentów ryb

– w przypadku gdy operacja będzie realizowana wspólnie z instytutem badawczym albo instytutem naukowym, o których mowa w ust. 1.

§ 38. [Forma i wysokość pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych do wysokości:

1) 100% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana przez:

a) beneficjenta, o którym mowa w § 37 ust. 1, przy współpracy z armatorami statków rybackich, przy użyciu których jest wykonywane rybołówstwo komercyjne,

b) beneficjenta, o którym mowa w § 37 ust. 2 pkt 1;

2) 75% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana przez:

a) beneficjenta, o którym mowa w § 37 ust. 1, przy współpracy z posiadaczami rybackich narzędzi lub urządzeń połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego,

b) beneficjenta, o którym mowa w § 37 ust. 2 pkt 2.

2. W przypadku osiągnięcia dochodów ze złowionych ryb, dochód ten pomniejsza wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji.

§ 39. [Sprawozdanie naukowe zawierające realizację założeń i koszty operacji]

Beneficjent, przekazuje instytucji zarządzającej w postaci elektronicznej, w formacie pdf oraz XML, sprawozdanie naukowe zawierające realizację założeń operacji oraz koszty operacji. Informację o operacji umieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz beneficjent umieszcza na swojej stronie internetowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania płatności końcowej w zakresie zrealizowanej operacji lub – jeżeli pomoc była wypłacona w formie zaliczki – od dnia rozliczenia zaliczki w ramach działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów.

§ 40. [Pomoc na ochronę i odbudowę morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, zwanego dalej „ochroną i odbudową morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemami rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, przyznaje się na poddziałania, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 11.

§ 41. [Forma i wysokość pomocy]

Pomoc w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 11 lit. a, przyznaje się na koszty kwalifikowalne określone w art. 7 rozporządzenia 2015/531, do wysokości:

1) 100% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana przez beneficjenta, o którym mowa w § 42 ust. 1, na działania, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 2015/531;

2) 80% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana przez beneficjenta wykonującego łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia 508/2014, na działania, o których mowa w art. 7 rozporządzenia nr 2015/531;

3) 50% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana przez beneficjenta innego niż określony w pkt 1 i 2, działającego w obszarze rybołówstwa, na działania, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 2015/531.

§ 42. [Beneficjenci pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 11 lit. a, przyznaje się organizacjom rybackim, właścicielom lub armatorom statków rybackich na działania, o którym mowa w art. 7 lit. a–f rozporządzenia 2015/531.

2. Operacje, o których mowa w § 40 pkt 1, są prowadzone we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi, realizującymi statutowe zadania w zakresie zrównoważonego rybołówstwa morskiego lub zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych, działającymi we współpracy z organizacjami rybackimi lub lokalnymi grupami działania, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

§ 43. [Wysokość dofinansowania]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 11 lit. a, przyznaje się do wysokości dofinansowania:

1) 10 000 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. a i c rozporządzenia 2015/531;

2) 75 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. b rozporządzenia 2015/531;

3) 400 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. d rozporządzenia 2015/531;

4) 50 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. e rozporządzenia 2015/531;

5) 100 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w zakresie, o którym mowa w art. 7 lit. f rozporządzenia 2015/531.

§ 44. [Operacje, na które może być udzielona pomoc]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 11 lit. b, przyznaje się na koszty kwalifikowalne określone w art. 8–12 rozporządzenia 2015/531.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może być udzielana na realizację operacji w celu ochrony oraz rozwoju fauny i flory wodnej przez wsparcie:

1) budowy lub instalacji urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej;

2) rekultywacji wód śródlądowych;

3) ochrony i zachowania stanu środowiska przez prowadzenie programu monitoringu.

§ 45. [Beneficjenci pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 11 lit. b, przyznaje się:

1) uznanym organizacjom producentów ryb lub ich związkom w zakresie, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 2015/531;

2) stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz innym organizacjom społecznym i zawodowym, realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego lub zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych, w zakresie, o którym mowa w art. 8 lit. a–c rozporządzenia 2015/531;

3) instytutom badawczym lub instytutom naukowym, realizującym statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, w zakresie, o którym mowa w art. 8 lit. a–c i art. 9–12 rozporządzenia 2015/531;

4) uczelniom kształcącym w zakresie rybołówstwa morskiego, w zakresie, o którym mowa w art. 8 lit. a–c i art. 12 rozporządzenia 2015/531;

5) podmiotom innym niż określone w pkt 1–4, posiadającym wydane pozwolenie wodno-prawne zobowiązujące do budowy albo odbudowy, przebudowy lub montażu urządzenia lub zespołu urządzeń, umożliwiających wędrówkę ryb migrujących w zakresie, o którym mowa w art. 8 lit. b rozporządzenia 2015/531.

§ 46. [Forma i wysokość pomocy]

Pomoc na realizację operacji, o której mowa w § 44, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, w wysokości:

1) 100% tych kosztów – na operacje realizowane przez beneficjenta w zakresie, o którym mowa w art. 8 lit. a–c i art. 10–12 rozporządzenia 2015/531;

2) 75% tych kosztów – na operacje realizowane przez uznaną organizację producentów ryb lub ich związki oraz organizacjom międzybranżowym, w zakresie, o którym mowa w art. 9 lit. d oraz f rozporządzenia 2015/531;

3) 50% tych kosztów – na operacje realizowane przez beneficjenta będącego mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, o którym mowa w zaleceniu nr 2003/361/WE, w zakresie, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 2015/531;

4) 30% tych kosztów – na operacje realizowane przez beneficjenta innego niż określony w pkt 2 i 3, prowadzącego działalność związaną z wykonywaniem rybołówstwa, w zakresie, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 2015/531.

§ 47. [Ograniczenie wysokości kwoty pomocy]

Pomoc na realizację operacji, o której mowa w § 44, przyznaje się do wysokości kwoty nie wyższej niż:

1) 5 000 000 zł – w przypadku realizacji operacji w zakresie, o którym mowa w art. 8 lit. a–c rozporządzenia 2015/531;

2) 250 000 zł – w przypadku realizacji operacji w zakresie, o którym mowa w art. 10–12 rozporządzenia 2015/531;

3) 5000 zł – w przypadku realizacji operacji w zakresie, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia 2015/531.

§ 48. [Działania, które obejmują pomoc na budowę lub instalację urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej]

Pomoc na realizację operacji, o których mowa w § 44 ust. 2 pkt 1, obejmuje w szczególności:

1) budowę albo odbudowę, przebudowę lub montaż urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących;

2) adaptację, remont, wymianę, naprawę lub techniczne wyposażenie urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących, dokonane w celu poprawy efektywności działania tych urządzeń lub poprawy bezpieczeństwa wędrówki tych ryb;

3) badania naukowe w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2, poprzedzające realizację operacji.

§ 49. [Działania, które obejmują pomoc na rekultywację wód śródlądowych]

Pomoc na realizację operacji, o których mowa w § 44 ust. 2 pkt 2, obejmuje w szczególności:

1) renaturyzację i utrzymanie siedlisk, tarlisk i tras migracyjnych ryb gatunków wędrownych przez:

a) rozbiórkę jazów i usuwanie innych budowli lub urządzeń stanowiących przeszkodę w wędrówce ryb migrujących,

b) usuwanie betonowych lub kamiennych umocnień brzegowych,

c) zmniejszenie kąta nachylenia stromych brzegów,

d) tworzenie lub wspomaganie naturalnego powstawania meandrów,

e) przyłączanie odciętych starorzeczy;

2) opracowanie i wdrożenie systemów monitoringu służących śledzeniu migracji ryb i ochrony miejsc tarłowych;

3) zarybianie eksperymentalne lub jako środek ochrony, o którym mowa w art. 11 lit. f rozporządzenia 508/2014, w tym:

a) nabycie organizmów wodnych lub ich produkcję,

b) transport organizmów wodnych do miejsca, w którym zostaną wypuszczone.

4) badania naukowe w zakresie, o którym mowa w pkt 1–3, poprzedzające realizację operacji.

§ 50. [Działania, które obejmują pomoc na ochronę i zachowanie stanu środowiska przez prowadzenie programu monitoringu]

Pomoc na realizację operacji, o których mowa w § 44 ust. 2 pkt 3, obejmuje w szczególności:

1) ochronę i poprawę stanu środowiska w ramach sieci obszarów Natura 2000 w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, w przypadkach gdy wiąże się to z działalnością połowową, przez:

a) finansowanie kosztów dostosowania działalności połowowej do wymogów ochrony obszaru Natura 2000, na zasadach określonych w przepisach o ochronie przyrody, w tym sporządzanie i zmianę operatów rybackich, o których mowa w przepisach o rybactwie śródlądowym, w celu dostosowania prowadzonej gospodarki rybackiej do wymogów ochrony obszaru Natura 2000,

b) opracowanie planów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000,

c) wdrażanie działań określonych w planach, o których mowa w lit. b, związanych z utrzymaniem siedlisk gatunków ryb wykorzystywanych w gospodarce rybackiej,

d) opracowanie i wdrażanie planów zarządzania dla gatunków poławianych ryb, wykorzystywanych w gospodarce rybackiej,

e) badania naukowe w zakresie monitorowania i obserwacji gatunków i siedlisk ryb znajdujących się na obszarze Natura 2000, w tym umowy z armatorami statków rybackich wykonujących rybołówstwo komercyjne na tych obszarach,

f) opracowanie i wdrożenie systemów służących ostrzeganiu przed zjawiskami przyrodniczymi o negatywnych skutkach dla rybactwa.

2) sporządzanie, opiniowanie oraz zmianę operatów rybackich, o których mowa w przepisach o rybactwie śródlądowym, w celu dostosowania zasad prowadzenia gospodarki rybackiej do założeń strategii, polityki, planów lub programów w dziedzinie rybactwa śródlądowego, w tym programu ochrony i odbudowy zasobów ryb, opracowanych przez organy administracji publicznej.

§ 51. [Urządzenie lub zespół urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących]

1. Urządzenie lub zespół urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących, o których mowa w § 48 pkt 1 i 2, służy poprawie efektywności i bezpieczeństwa wędrówki tych ryb, jeżeli jego usytuowanie, konstrukcja, wyposażenie i sposób działania oraz ilość i jakość wody je zasilającej zapewniają przejście dla ryb, a także nie narażają tych ryb na zranienia, okaleczenia lub inne cierpienia i stres oraz uniemożliwiają dokonanie połowu tych ryb przez osoby do tego nieuprawnione.

2. Spełnienie warunków stwierdza się w opinii w zakresie wspólnego interesu użytkowników wód.

3. Wspólny interes użytkowników wód, o którym mowa w ust. 2, stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości ochrony i rozwoju zasobów ryb oraz stosunku rachunku kosztów operacji do przewidywanych korzyści dla środowiska wodnego i rozwoju rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.

4. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana na wniosek ubiegającego się o dofinansowanie, który zawiera:

1) wskazanie wód i miejsca, w których planuje się umożliwić wędrówkę ryb migrujących lub poprawić jej efektywność i bezpieczeństwo;

2) szczegółowy opis planowanego sposobu umożliwienia wędrówki ryb migrujących lub poprawy jej efektywności i bezpieczeństwa, w tym określenie rodzaju urządzenia lub zespołu urządzeń, o których mowa w § 48 pkt 1 i 2, wraz ze szkicami proponowanych urządzeń oraz zdjęciami miejsca, w którym jest planowana realizacja operacji;

3) informację o zakresie planowanych prac i powierzchni gruntów niezbędnych i dostępnych do realizacji operacji, a także o dostępnej ilości i jakości wody służącej do zasilania urządzenia lub zespołu urządzeń, o których mowa w § 48 pkt 1 i 2;

4) specyfikację przewidywanych kosztów realizacji operacji i przeprowadzenia naukowego monitoringu stanu zasobów ryb;

5) uzasadnienie przyczyn, ze względu na które realizacja planowanej operacji umożliwi spełnienie warunków określonych w pkt 2.

5. Opinia, o której mowa w ust. 2, jest wydawana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia przez ubiegającego się o dofinansowanie wniosku o jej wydanie.

6. W przypadku stwierdzenia, że operacja nie ma na celu wspólnego interesu użytkowników wód, minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii, o której mowa w ust. 2, może wskazać okoliczności, po zaistnieniu których, lub warunki, po spełnieniu których będzie możliwe wykazanie wspólnego interesu użytkowników wód.

§ 52. [Beneficjenci pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w § 44 ust. 2, w zakresie, o którym mowa w:

1) art. 8 ust. 1 lit. a–c, art. 9 ust. 1 lit. d i e oraz art. 10–12 rozporządzenia 2015/531, przyznaje się:

a) posiadaczowi urządzenia wodnego lub części takiego urządzenia, uniemożliwiających albo wpływających niekorzystnie na efektywność lub bezpieczeństwo wędrówki ryb migrujących w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących,

b) jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz państwowym lub samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej – jeżeli operacja dotyczy urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących,

c) uprawnionym do rybactwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652);

2) art. 9 rozporządzenia 2015/531, przyznaje się instytutom badawczym lub instytutom naukowym i uczelniom kształcącym w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego;

3) art. 8 lit. a–c i art. 10–12 rozporządzenia 2015/531 oraz § 48 pkt 1, przyznaje się uprawnionym do rybactwa w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym, uczelniom, instytutom badawczym lub instytutom naukowym, jednostkom samorządu terytorialnego, regionalnym zarządom gospodarki wodnej oraz stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego, w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także innym organizacjom społecznym i zawodowym działającym w obszarze rybołówstwa;

4) art. 10–12 rozporządzenia 2015/531, przyznaje się jednostkom uprawnionym do opiniowania operatów rybackich, wskazanym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 177).

2. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1, będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, pomoc może być również przyznana podmiotowi organizacyjnie wyodrębnionemu w strukturze tego podmiotu, na podstawie jego dokumentów statutowych lub założycielskich.

§ 53. [Warunki przyznania pomocy w ramach środka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej]

1. Pomoc, o której mowa w § 44 ust. 2, przyznaje się, jeżeli realizacja operacji:

1) ma na celu wspólny interes użytkowników wód;

2) przewiduje przeprowadzenie naukowego monitoringu stanu zasobów ryb w wodach związanych z realizacją operacji oraz publikację wyników tego monitoringu wraz z wnioskami, po przystąpieniu do używania urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących;

3) umożliwi efektywną i bezpieczną wędrówkę ryb migrujących, a konieczność podjęcia działań w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych została przewidziana w wojewódzkim programie ochrony i rozwoju zasobów wodnych, który zawiera w szczególności wskazanie:

a) śródlądowych wód powierzchniowych, w których wędrówka ryb migrujących jest niemożliwa albo jej efektywność lub bezpieczeństwo wymaga poprawy,

b) miejsc, w których ze względu na wartości środowiska przyrodniczego i potrzebę racjonalnego korzystania z zasobów przyrody jest celowa budowa, odbudowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, wymiana, naprawa lub dodatkowe wyposażenie w urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących,

c) gatunków, rodzajów i odpowiednich ilości materiału zarybieniowego ryb migrujących, jeżeli konieczność ich wprowadzenia do wskazanych wód wynika z przyjętych środków ochrony, o których mowa w art. 11 lit. f rozporządzenia nr 508/2014,

d) priorytetów w zakresie umożliwienia albo poprawy efektywności lub bezpieczeństwa wędrówki ryb migrujących na obszarze województwa.

2. W przypadku pomocy w ramach środka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej w zakresie określonym w § 48 pkt 2, pomoc na realizację jednej operacji może być przyznana wyłącznie jednemu z podmiotów, o których mowa w § 52 ust. 1 pkt 5.

§ 54. [Wspólny interes użytkowników wód]

1. Wspólny interes użytkowników wód, o którym mowa w § 53 ust. 1 pkt 1, stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie wyniku oceny potencjalnych i faktycznych możliwości ochrony i rozwoju zasobów ryb oraz stosunku rachunku kosztów operacji do przewidywanych korzyści dla środowiska wodnego i rozwoju rybactwa śródlądowego.

2. Oceny określonej w ust. 1 dokonuje się w odniesieniu do danego rodzaju operacji, z uwzględnieniem informacji:

1) zawartych w katastrze wodnym, planach zarybiania polskich obszarów morskich oraz planach, programach, polityce i strategiach w dziedzinie rybactwa śródlądowego albo rybołówstwa morskiego, sporządzonych przez organy administracji publicznej na podstawie odrębnych przepisów;

2) o priorytetach w zakresie umożliwienia wędrówki ryb migrujących albo poprawy jej efektywności lub bezpieczeństwa na terenie województwa;

3) o założeniach gospodarki rybackiej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących, określonych w operatach rybackich, podanej przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej;

4) o stosowanych dostępnych technikach i znanych najlepszych technikach w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych.

3. Opinię, o której mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek ubiegającego się o dofinansowanie, który zawiera:

1) wskazanie wód i miejsca, w których planuje się umożliwić wędrówkę ryb migrujących lub poprawić jej efektywność i bezpieczeństwo;

2) szczegółowy opis planowanego sposobu umożliwienia wędrówki ryb migrujących lub poprawy jej efektywności i bezpieczeństwa, w tym określenie rodzaju urządzenia lub zespołu urządzeń, o których mowa w § 48 pkt 1 i 2, wraz ze szkicami proponowanych urządzeń oraz zdjęciami miejsca, w którym jest planowana realizacja operacji, albo

3) informację o zakresie planowanych prac i powierzchni gruntów niezbędnych i dostępnych do realizacji operacji, a także o dostępnej ilości i jakości wody służącej do zasilania urządzenia lub zespołu urządzeń, o których mowa w § 48 pkt 1 i 2;

4) specyfikację przewidywanych kosztów realizacji operacji i przeprowadzenia naukowego monitoringu stanu zasobów ryb;

5) uzasadnienie przyczyn, które będą stanowić realizację planowanej operacji, zgodnie z opisem określonym w pkt 2.

4. Opinia jest wydawana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku stwierdzenia, że operacja nie ma na celu wspólnego interesu użytkowników wód, minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii, o której mowa w ust. 1, może wskazać okoliczności, po zaistnieniu których, lub warunki, po spełnieniu których będzie możliwe wykazanie wspólnego interesu użytkowników wód.

§ 55. [Montaż urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących na budowlach i urządzeniach wybudowanych po 1 stycznia 2007 r.]

Pomocy, o której mowa w § 44 ust. 2, nie przyznaje się na budowę albo odbudowę, przebudowę lub montaż urządzenia lub zespołu urządzeń umożliwiających wędrówkę ryb migrujących przez przeszkody, w przypadku gdy miałyby one zostać wybudowane lub zamontowane na budowlach lub urządzeniach wodnych, które zostały wybudowane po dniu 1 stycznia 2007 r.

§ 56. [Naukowy monitoring stanu zasobów ryb]

Naukowy monitoring stanu zasobów ryb obejmuje badania dotyczące:

1) efektywności i bezpieczeństwa wędrówki ryb migrujących w miejscu, w którym była realizowana operacja;

2) występowania ryb migrujących w śródlądowych wodach powierzchniowych;

3) wpływu zrealizowanej operacji na zmianę stanu zasobów ryb migrujących w wodach, na których była realizowana operacja.

§ 57. [Beneficjenci pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 11 lit. c, przyznaje się armatorom statków rybackich, przy użyciu których wykonywane jest rybołówstwo komercyjne.

§ 58. [Wypłata pomocy na podstawie poniesionej szkody]

Pomoc na realizację operacji, o której mowa w § 57, jest wypłacana na podstawie poniesionej szkody, w wysokości 100% wartości poniesionej szkody.

§ 59. [Zgłoszenie szkody]

1. Armator statku rybackiego, którego połowy uległy uszkodzeniu przez ssaki morskie lub ptaki chronione, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza szkodę w formie pisemnej, w postaci papierowej, do ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia.

2. Do zgłoszenia szkody, o którym mowa w ust. 1, dołącza się zaświadczenie inspektora rybołówstwa morskiego właściwego ze względu na miejsce powstania szkody w połowach, który poświadcza powstałą szkodę imieniem i nazwiskiem oraz pieczątką służbową.

3. W zgłoszeniu szkody, o którym mowa w ust. 1, podaje się dane niezbędne do przyznania rekompensaty, w tym:

1) nazwę i siedzibę albo imię, nazwisko i adres do korespondencji poszkodowanego;

2) datę wystąpienia szkody;

3) uszkodzony gatunek lub gatunki ryb;

4) rodzaj narzędzia połowowego, przy użyciu którego były prowadzone połowy, w których wystąpiła szkoda;

5) rozmiar szkody;

6) dokumentację fotograficzną powstałej szkody, jeżeli została sporządzona.

4. Rozmiar szkody ustala się, mnożąc liczbę sztuk uszkodzonych ryb danego gatunku przez średnią wagę pojedynczej ryby tego gatunku, która jest podawana na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

5. Wysokość rekompensaty ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez średnią cenę rynkową danego gatunku organizmów morskich wynikającą z elektronicznego systemu raportowania połowów, o którym mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222), na dzień wystąpienia szkody, a jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień wystąpienia szkody, bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym wystąpiła szkoda.

§ 60. [Wypłata pomocy raz na kwartał]

Pomoc na realizację operacji, o której mowa w § 57, jest wypłacana raz na kwartał.

§ 61. [Pomoc na realizację operacji w ramach działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników statku rybackiego przyznaje się właścicielowi albo armatorowi tego statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, wpisanego do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2011 r., którego długość całkowita wynosi mniej niż 10 m.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, może zostać przyznana pod warunkiem, że nowy lub zmodernizowany silnik ma moc nie większą niż moc dotychczasowego silnika.

§ 62. [Forma i wysokość pomocy]

Pomoc w ramach działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników statku rybackiego jest przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, w wysokości do 30% tych kosztów.

§ 63. [Pomoc na realizację operacji w ramach działania wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów przyznaje się na rozwój działalności polegającej na inwestycjach:

1) związanych z obrotem, sprzedażą, przetwarzaniem własnych połowów;

2) na statku rybackim poprawiających jakość produktów rybołówstwa.

§ 64. [Działalność objęta pomocą]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w § 63, w zakresie inwestycji związanych z obrotem, sprzedażą, przetwarzaniem produktów rybołówstwa pochodzących z własnych połowów przyznaje się na rozwój działalności polegającej na:

1) zakupie, budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie budynków lub budowli bezpośrednio związanych z procesami przetwórstwa produktów rybołówstwa lub obrotem tymi produktami pochodzącymi z własnych połowów;

2) zakupie lub wymianie urządzeń bezpośrednio związanych z procesem przetwórstwa produktów rybołówstwa lub obrotem tymi produktami;

3) budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie zaplecza socjalnego dla pracowników zajmujących się przetwórstwem produktów rybołówstwa lub ich obrotem;

4) zakupie środków transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie przetwórstwa produktów rybołówstwa i obrotu tymi produktami.

§ 65. [Beneficjenci pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w § 63, przyznaje się:

1) właścicielowi statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, wpisanego do rejestru statków rybackich przed dniem 1 stycznia 2011 r.;

2) uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

2. Pomoc na realizację operacji, o której mowa w § 63 pkt 2, przyznaje się wnioskodawcy, o którym mowa w pkt 1, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014.

§ 66. [Forma i wysokość pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w § 63, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, w wysokości:

1) 80% tych kosztów – jeżeli operacja jest realizowana przez beneficjenta wykonującego rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej do 12 m;

2) 50% tych kosztów – jeżeli operacja jest realizowana przez beneficjenta:

a) wykonującego rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 12 m,

b) uprawnionemu do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

§ 67. [Wysokość dofinansowania]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w § 63, przyznaje się do wysokości dofinansowania:

1) 500 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w zakresie, o którym mowa w § 63 pkt 1;

2) 250 000 zł na operację realizowaną przez beneficjenta w zakresie, o którym mowa w § 63 pkt 2.

§ 68. [Pomoc na inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska, przyznaje się na:

1) poprawę bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich;

2) poprawę warunków bezpieczeństwa lub higieny pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku i na przystaniach;

3) poprawę jakości produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich i śródlądowych;

4) ograniczenie zanieczyszczania środowiska morskiego i śródlądowego

– inwestycje na obszarze znajdującym się w granicach istniejących portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani.

§ 69. [Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich objęte pomocą]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w § 68, w zakresie poprawy bezpieczeństwa, warunków postoju lub obsługi statków rybackich w portach rybackich, miejscach wyładunku i na przystaniach, obejmuje w szczególności:

1) zakup, budowę, przebudowę lub remont budynków lub budowli lub naprawę urządzeń służących do:

a) wyładunku, sortowania, składowania, sprzedaży, zamrażania i przechowywania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich i śródlądowych, w tym przechowywania w warunkach chłodniczych i zamrażalniczych,

b) dostarczania paliwa, wody i lodu;

2) zakup, budowę, przebudowę lub remont:

a) magazynów sprzętu rybackiego,

b) zaplecza socjalnego dla rybaków;

3) budowę, przebudowę lub remont:

a) przystani rybackich,

b) nabrzeża lub miejsca postoju statków rybackich lub miejsca postoju sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,

c) falochronów,

d) dróg oraz innej infrastruktury technicznej na obszarze znajdującym się w granicach portów rybackich, miejsc wyładunku lub przystani;

4) przebudowę dróg wodnych umożliwiających statkowi rybackiemu wejście do portu lub przystani.

§ 70. [Działania w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy objęte pomocą]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w § 68, w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku i na przystaniach, obejmuje w szczególności:

1) wyposażenie portów rybackich, miejsc wyładunku i przystani w urządzenia niezbędne do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) wprowadzenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

§ 71. [Działania w zakresie poprawy jakości produktów rybołówstwa i w celu zwiększenia efektywności energetycznej objęte pomocą]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania, o których mowa w § 68, w zakresie poprawy jakości produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska, obejmuje w szczególności:

1) poprawę warunków wstępnego przetwarzania, wyładunku, utrwalania, przewożenia, pakowania lub przechowywania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich, w tym:

a) zakup, budowę, przebudowę, adaptację, wyposażenie lub remont:

– budynków lub budowli służących do wstępnego przetwarzania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych,

– urządzeń zamrażalniczych służących do przechowywania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych,

– magazynów lub chłodni służących do przechowywania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich albo śródlądowych,

b) budowę, przebudowę lub remont:

– wytwórni lodu oraz ich wyposażenie w niezbędne urządzenia techniczne,

– budynków lub budowli służących do mycia skrzyń i innych pojemników,

c) zakup i instalację urządzeń służących do sortowania produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych,

d) zakup środków transportu przeznaczonych do transportu wewnętrznego produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych w porcie rybackim lub na przystani rybackiej,

2) zmianę warunków technicznych, technologicznych, sanitarnych, wymagań weterynaryjnych lub warunków organizacyjnych wstępnego przetwarzania, przechowywania lub przewożenia produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych, mającą na celu poprawę jakości zdrowotnej produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych

– o których mowa w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

§ 72. [Działania w zakresie ograniczania zanieczyszczania środowiska morskiego objęte pomocą]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w § 68, w zakresie ograniczania zanieczyszczania środowiska morskiego, obejmuje w szczególności:

1) budowę budynków lub budowli służących do przechowywania i oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów morskich;

2) wprowadzenie technik lub technologii zapewniających odbiór odpadów ze statków rybackich przez urządzenia znajdujące się w porcie oraz przekazywanie tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia;

3) działania mające na celu usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów o odpadach.

§ 73. [Beneficjenci pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania, o których mowa w § 68, przyznaje się:

1) podmiotom będącym posiadaczami gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu lub przystani:

a) jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz państwowym lub samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej,

b) uznanym organizacjom producentów ryb i ich związkom,

c) innym niż wymienione w lit. b zarejestrowanym organizacjom reprezentującym producentów produktów ryb;

2) podmiotom zarządzającym portem lub przystanią w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642), zwanej dalej „ustawą o portach i przystaniach morskich”;

3) uprawnionym do rybactwa w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;

4) urzędom morskim;

5) mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorstwu, o którym mowa w zaleceniu nr 2003/361/WE, prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa;

6) innym niż wymienione w pkt 1–5 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie rybołówstwa.

§ 74. [Forma i wysokość pomocy]

1. Pomoc na realizację operacji w ramach działania, o których mowa w § 68, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

1) 100% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 73 pkt 2 i 4, na działania, o których mowa w § 69 pkt 2–4, § 70 i § 72;

2) 75% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 73 pkt 1, na działania, o których mowa w § 69 pkt 1 i 2 i § 72;

3) 50% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 73 pkt 3 i 5, na działania, o których mowa w § 69 pkt 1 i 2, § 71 i § 72;

4) 30% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 73 pkt 6, na działania, o których mowa w § 72.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przyznaje się na realizację operacji, która ma na celu wspólny interes użytkowników wód oraz nie ma charakteru komercyjnego.

3. Wspólny interes użytkowników wód, o którym mowa w ust. 2, stwierdza minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii wydawanej na podstawie oceny potencjalnych i faktycznych możliwości poprawy infrastruktury portów i przystani rybackich, mającej na celu kompleksową obsługę jednostek rybackich, oraz stosunku rachunku kosztów operacji do przewidywanych korzyści dla rozwoju rybołówstwa morskiego.

4. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana na wniosek ubiegającego się o dofinansowanie, który zawiera:

1) szczegółowy opis planowanej operacji wraz ze wskazaniem miejsca planowanej operacji;

2) specyfikację przewidywanych kosztów realizacji operacji;

3) uzasadnienie przyczyn, ze względu na które realizacja planowanej operacji umożliwi poprawę infrastruktury portów i przystani rybackich.

5. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia przez ubiegającego się o dofinansowanie wniosku o jej wydanie.

6. W przypadku stwierdzenia, że operacja nie ma na celu wspólnego interesu użytkowników wód, minister właściwy do spraw rybołówstwa w opinii, o której mowa w ust. 3, może wskazać okoliczności, po zaistnieniu których, lub warunki, po spełnieniu których będzie możliwe wykazanie wspólnego interesu użytkowników wód.

§ 75. [Pomoc na inwestycje w zakresie obowiązku wyładunku wszystkich połowów w celu zmniejszenia ilości organizmów wyrzucanych za burtę]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów mające na celu zmniejszenie ilości organizmów morskich wyrzucanych za burtę statku rybackiego (odrzuty) przyznaje się na:

1) zakup, budowę, przebudowę lub remont budynków lub budowli lub naprawę urządzeń służących do wyładunku, składowania, unieszkodliwiania, przetwarzania, przechowywania niewykorzystanych części połowu produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich, w tym przechowywania w warunkach chłodniczych lub zamrażalniczych;

2) zakup środków transportu przeznaczonych do transportu wewnętrznego produktów rybołówstwa pochodzących z połowów w wodach morskich lub śródlądowych w porcie rybackim lub na przystani rybackiej.

§ 76. [Beneficjenci pomocy]

Pomoc na realizację operacji, w ramach działania, o którym mowa w § 74, przyznaje się:

1) posiadaczom gruntów lub związanej z nimi infrastruktury portowej, znajdujących się w granicach portu lub przystani, lub zarządzającym portem lub przystanią w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich;

2) uznanym organizacjom producentów ryb i ich związkom;

3) jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym lub samorządowym osobom prawnym oraz państwowym lub samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej;

4) innym niż wymienione w pkt 2, zarejestrowanym organizacjom reprezentującym producentów ryb.

§ 77. [Forma i wysokość pomocy]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w § 74, przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych, w wysokości:

1) 95% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 76 pkt 2;

2) 50% tych kosztów – gdy operacja jest realizowana przez podmiot, o którym mowa w § 76 pkt 1, 3 i 4.

§ 78. [Wysokość dofinansowania]

Pomoc na realizację operacji w ramach działania, o którym mowa w § 75, przyznaje się do wysokości dofinansowania 5 000 000 zł.

§ 79. [Koszty kwalifikowalne]

1. Do kosztów kwalifikowalnych operacji, o których mowa w § 1 ust. 2, zalicza się koszty realizacji tych operacji, w tym także podatek od towarów i usług (VAT) na zasadach określonych w art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.5)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”, faktycznie poniesione od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2015 r.

3. Operacje nie kwalifikują się do dofinansowania w przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013.

§ 80. [Koszty, niezaliczane do kosztów kwalifikowalnych]

Do kosztów kwalifikowalnych operacji, o których mowa w § 1 ust. 2, nie zalicza się kosztów:

1) nabycia nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, jeżeli:

a) nabycie nastąpi za kwotę przewyższającą 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych na daną operację,

b) ich wartość przewyższa wartość rynkową lub odtworzeniową ustaloną w drodze wyceny nieruchomości w operacie szacunkowym, sporządzonym zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami;

2) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu, jeżeli:

a) zostały zakupione z udziałem środków publicznych w okresie 5 lat poprzedzających rok ich nabycia,

b) ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu tego samego typu,

c) nie spełniają wymagań technicznych dla tych maszyn, urządzeń lub sprzętu;

3) nakładów rzeczowych;

4) amortyzacji środków trwałych, jeżeli beneficjent nie przedstawił oświadczenia w formie pisemnej, w postaci papierowej, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;

5) związanych z umową leasingu:

a) w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu,

b) odsetek, marży finansującego, opłat ubezpieczeniowych, podatku od umowy leasingu, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);

6) pracy własnej beneficjenta;

7) odsetek od zadłużenia.

§ 81. [Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie]

1. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w siedzibie i oddziałach regionalnych Agencji ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości również na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

3. Prezes Agencji w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) dzień rozpoczęcia oraz dzień zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie;

2) działanie lub typ operacji, których dotyczy nabór wniosków o dofinansowanie;

3) limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru.

4. Termin składania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni.

5. Wzór wniosku o dofinansowanie Prezes Agencji udostępnia nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania wniosków o dofinansowanie.

§ 82. [Ilość wniosków w ramach jednego naboru]

1. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

2. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach jednego naboru więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie Agencja rozpatruje wniosek, który:

1) pierwszy został złożony do Agencji;

2) zawiera niższą wartość wnioskowanej kwoty pomocy, w przypadku złożenia przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie w tym samym dniu.

3. Na operacje objęte pozostałymi wnioskami o dofinansowanie Agencja odmawia przyznania pomocy. Art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 83. [Wniosek o dofinansowanie]

1. Wniosek o dofinansowanie, poza informacjami, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, zawiera dane niezbędne do przyznania pomocy:

1) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy oraz pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy – jeżeli został nadany;

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – jeżeli został nadany albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – w przypadku wniosków o dofinansowanie składanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1–4, 7–15;

5) kwotę wnioskowanej pomocy;

6) charakterystykę prowadzonej działalności, w tym określenie jej przedmiotu, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

7) określenie kategorii wielkości przedsiębiorstwa prowadzonego przez wnioskodawcę zgodnie z zaleceniem 2003/361/WE;

8) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy lub małżonka wnioskodawcy związane z przyznaniem pomocy;

9) wskazanie kryteriów wyboru operacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

10) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.

2. Do wniosku o dofinansowanie dołącza się dokumenty, w formie pisemnej w postaci papierowej, potwierdzające dane zawarte we wniosku o dofinansowanie, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji, podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

4. Wnioskodawca przekazuje Agencji, w formie pisemnej w postaci papierowej, informacje o zmianach w zakresie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie niezwłocznie po ich zaistnieniu.

5. Wniosek o dofinansowanie składa się, w formie pisemnej w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

6. Złożenie wniosku o dofinansowanie osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę, potwierdza się na piśmie, wskazując datę i godzinę wpływu wniosku oraz opatrując pieczęcią Agencji oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek.

7. W przypadku wniosku o dofinansowanie, który został złożony przesyłką rejestrowaną, o której mowa w ust. 5, dniem złożenia wniosku jest data stempla pocztowego.

8. Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

§ 84. [Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia]

1. Wniosek o dofinansowanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli:

1) nie zawiera elementów, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy, lub wymienionych w § 83 ust. 1 pkt 4 i 5 lub;

2) nie jest zgodny z działaniem lub typem operacji, o których mowa w § 81 ust. 3 pkt 2, lub;

3) został złożony w terminie innym niż określony w ogłoszeniu, o którym mowa w § 81 ust. 1;

4) został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 81 ust. 1, ale wpłynął do Agencji po upływie 14 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o dofinansowanie;

5) ocena, o której mowa w § 5 ust. 2, jest negatywna.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Agencja informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej w postaci papierowej, o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia i o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

§ 85. [Lista wniosków o dofinansowanie do dalszej oceny]

1. Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja sporządza listę wniosków o dofinansowanie do dalszej oceny w odniesieniu do operacji realizowanej w ramach działania, o którym mowa w § 1 ust. 2:

1) pkt 2, 4, 7, 8 oraz pkt 11 lit. c, na podstawie kolejności złożenia wniosku o dofinansowanie;

2) pkt 1, 3, 9, 10, pkt 11 lit. a i b oraz pkt 12–15, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji, na podstawie sumy punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę w tym wniosku.

2. W przypadku operacji, o których mowa:

1) w ust. 1 pkt 1, gdy wnioski o dofinansowanie zostały złożone w tym samym terminie, pierwszeństwo na liście uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy;

2) w ust. 1 pkt 2:

a) kolejność wniosku o dofinansowanie na liście ustala się od operacji, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, do operacji, która uzyskała najniższą liczbę punktów,

b) w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów, o kolejności wniosku o dofinansowanie na liście decyduje kwota wnioskowanej pomocy, przy czym pierwszeństwo uzyskuje operacja z niższą kwotą wnioskowanej pomocy,

c) w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i o tej samej wysokości kwoty wnioskowanej pomocy pierwszeństwo na liście uzyskuje wniosek o dofinansowanie, który został złożony jako pierwszy.

§ 86. [Podanie listy do publicznej wiadomości]

1. Po sporządzeniu listy wniosków o dofinansowanie w sposób określony w § 85 Prezes Agencji podaje tę listę do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, sumę punktów przyznanych za poszczególne kryteria wyboru operacji, kwotę wnioskowanej pomocy oraz dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Jeżeli dane zawarte we wniosku o dofinansowanie mające wpływ na ustalenie kolejności na liście , o której mowa w ust. 1, ulegną zmianie, aktualizacji informacji dokonuje się wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że wniosek o dofinansowanie powinien znajdować się na dalszej pozycji tej listy niż pierwotnie ustalona.

4. Lista, o której mowa w ust. 1, jest aktualizowana w przypadkach, o których mowa w ust. 3, nie rzadziej niż co 20 dni.

§ 87. [Ocena wniosków]

1. Po sporządzeniu listy wniosków o dofinansowanie, o której mowa w § 86 ust. 1, Agencja dokonuje oceny wniosków umieszczonych na tej liście w zakresie określonym w art. 13 ust. 4 ustawy, w ramach limitu środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru, o którym mowa w § 81 ust. 3 pkt 3; w przypadku wniosków o dofinansowanie, które nie mieszczą się w limicie środków dla danego naboru, Agencja informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej w postaci papierowej, o wstrzymaniu biegu terminu rozpatrywania wniosku.

2. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie wymaga uzupełnienia, wnioskodawcę wzywa się, w formie pisemnej w postaci papierowej, do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku gdy wnioskodawca pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie uzupełnił wniosku w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej w postaci papierowej, do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

4. W przypadku gdy wnioskodawca pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie uzupełnił wniosku w wyznaczonym terminie, Agencja nie przyznaje pomocy. Art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku wystąpienia we wniosku o dofinansowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja może dokonać ich poprawy, jednocześnie informując wnioskodawcę, w formie pisemnej w postaci papierowej, o wprowadzonych zmianach.

6. Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie nie może powodować zwiększenia kwoty wnioskowanej pomocy lub zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego, z wyjątkiem zmian wynikających z wezwań Agencji.

7. Wezwanie przez Agencję wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności.

8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku o dofinansowanie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień, o czym Agencja informuje wnioskodawcę, w formie pisemnej w postaci papierowej.

§ 88. [Termin zawarcia umowy o dofinansowanie]

1. Po zakończeniu oceny, o której mowa w § 87 ust. 1, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, Agencja niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę, w formie pisemnej w postaci papierowej, o terminie zawarcia umowy o dofinansowanie, który nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawił się w wyznaczonym przez Agencję terminie w celu zawarcia umowy o dofinansowanie albo odmówił jej podpisania, Agencja odmawia przyznania pomocy, chyba że wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie w innym terminie uzgodnionym z Agencją, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia tej umowy.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

§ 89. [Limit środków finansowych]

1. W przypadku gdy limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru, o którym mowa w § 81 ust. 3 pkt 3, został wyczerpany, Agencja informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy. Art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

2. Limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc w ramach danego naboru, o którym mowa w § 81 ust. 3 pkt 3, uważa się za wyczerpany, gdy różnica między wysokością limitu środków przyznanych na dany nabór a łączną kwotą pomocy wynikającą z zawartych umów o dofinansowanie w tym naborze jest niewystarczająca na przyznanie pomocy następnej operacji znajdującej się na liście wniosków o dofinansowanie, o której mowa w § 85 ust. 1, w wysokości pełnej wnioskowanej kwoty pomocy.

3. Limit środków finansowych dla danego działania uważa się za wyczerpany, gdy różnica między wysokością limitu środków przyznanych dla danego działania a łączną kwotą pomocy wynikającą z zawartych umów o dofinansowanie w ramach tego działania jest niewystarczająca na przyznanie pomocy następnej operacji znajdującej się na liście wniosków o dofinansowanie, o której mowa w § 85 ust. 1, w wysokości pełnej wnioskowanej kwoty pomocy.

§ 90. [Zawarcie umowy o dofinansowanie, jako warunek przyznania pomocy finansowej]

1. Warunkiem przyznania pomocy finansowej, o której mowa w § 1, jest zawarcie umowy o dofinansowanie, która, poza postanowieniami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy, zawiera inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w tym co najmniej:

1) zobowiązania beneficjenta dotyczące:

a) osiągnięcia celu operacji i jego zachowania przez 5 lat,

b) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013,

c) osiągnięcia wskaźników realizacji celów operacji oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie, w terminie wskazanym w umowie,

d) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych,

e) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

f) informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez 5 lat,

g) umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą przez 5 lat,

h) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych lub korzystania z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacjami, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013,

i) informowania Agencji o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w ramach realizacji operacji, jeżeli beneficjent był zobowiązany do przeprowadzenia tego postępowania na podstawie przepisów prawo zamówień publicznych, oraz przedłożenia Agencji dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym umowy w sprawie zamówienia publicznego,

j) osiągnięcia kryteriów wyboru operacji;

k) zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 i 6;

2) terminy i warunki złożenia wniosku o płatność oraz wypłaty pomocy;

3) warunki oraz termin wypłaty pomocy;

4) warunki zwrotu pomocy w przypadku naruszenia przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych, z wyłączeniem operacji realizowanych w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 i 6.

2. Okres, którego dotyczą zobowiązania wymienione w ust. 1 pkt 1, liczy się od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej.

§ 91. [Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie]

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie o dofinansowanie, jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są:

1) podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji;

2) składane we właściwym oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie.

3. Beneficjent będący osobą fizyczną dołącza do umowy o dofinansowanie:

1) oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej, albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim;

2) oświadczenie współwłaściciela albo współwłaścicieli przedsiębiorstwa oraz ich małżonków o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o ustanowionej rozdzielności majątkowej, albo oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim – w przypadku gdy operacja dotyczy wyłącznie przedsiębiorstwa stanowiącego współwłasność osób fizycznych.

§ 92. [Wypłata pomocy]

1. Agencja dokonuje wypłaty pomocy w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, na podstawie wniosku o płatność.

2. Przez wniosek o płatność:

1) pośrednią – rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu każdego z etapów operacji, jeżeli operacja jest realizowana w etapach, a dany etap nie jest etapem końcowym;

2) końcową – rozumie się wniosek o płatność składany po zrealizowaniu całej operacji.

3. Wniosek o płatność składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, w formie pisemnej w postaci papierowej, osobiście przez beneficjenta albo przez osobę upoważnioną przez beneficjenta, bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

4. Wniosek o płatność może zostać złożony po zrealizowaniu danego etapu operacji, określonego w umowie o dofinansowanie.

5. Operacja może być realizowana nie więcej niż w czterech etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi w terminie:

1) 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w kilku etapach,

2) 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie

– lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

6. Wniosek o płatność pośrednią składa się w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

7. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 7, dołącza się, w postaci papierowej, w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji lub podmiot, który wydał dokument, lub poświadczonych przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

9. Wykonanie zakresu rzeczowego operacji zgodnie z umową o dofinansowanie, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż do dnia 30 marca 2023 r.

§ 93. [Braki wniosku]

1. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie Agencja wzywa beneficjenta, w formie pisemnej w postaci papierowej, do złożenia wniosku o płatność, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1, Agencja nie wypłaca pomocy.

3. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, Agencja wzywa beneficjenta do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Jeżeli beneficjent, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie uzupełnił wniosku w wyznaczonym terminie, Agencja ponownie wzywa beneficjenta do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

5. Jeżeli beneficjent pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 4, nie uzupełnił wniosku w wyznaczonym terminie, Agencja:

1) rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany, albo

2) nie wypłaca pomocy, jeżeli wniosek o płatność nie może zostać rozpatrzony w zakresie poniesionych kosztów.

6. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o płatność jest niezbędne uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do wypłaty pomocy, termin rozpatrywania wniosku o płatność wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii lub wyjaśnienia tych okoliczności, o czym Agencja informuje beneficjenta, w formie pisemnej w postaci papierowej.

7. Do wniosku o płatność przepis § 85 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku działań, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 8, przepisów ust. 4–7 nie stosuje się do beneficjentów, o których mowa w § 29 pkt 1.

9. W przypadku wystąpienia we wniosku o płatność oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja dokonuje ich poprawy, jednocześnie informując beneficjenta, w formie pisemnej w postaci papierowej, o wprowadzonych zmianach.

10. Wypłatę pomocy, o której mowa w § 28, pomniejsza się o wypłaconą zaliczkę, o której mowa w art. 66 ust. 4 rozporządzenia nr 508/2014.

§ 94. [Zwrot pomocy finansowej]

1. Zwrotowi podlega pomoc finansowa, o której mowa w § 1, wypłacona beneficjentowi, który w szczególności:

1) nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014;

2) naruszył przepisy o zamówieniach publicznych w sposób, który miał albo mógłby mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Ustalenie kwoty pomocy finansowej, o której mowa w § 1, podlegającej zwrotowi następuje z uwzględnieniem rodzaju stwierdzonych uchybień, o których mowa w ust. 1, i postanowień umowy o dofinansowanie, o której mowa w § 90 i § 92.

3. Dochodzenie zwrotu pomocy finansowej, o której mowa w § 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia wypłaty tej pomocy, następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 95. [Następca prawny wnioskodawcy lub nabywca]

1. Następca prawny wnioskodawcy albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, zwany dalej „następcą prawnym wnioskodawcy”, może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy, jeżeli, poza warunkami określonymi w art. 23 ust. 1 ustawy, są spełnione następujące warunki:

1) na następcę prawnego wnioskodawcy przeszły prawa i obowiązki niezbędne do zrealizowania operacji;

2) następca prawny wnioskodawcy złoży wniosek o dofinansowanie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

2. Następca prawny wnioskodawcy składa wniosek o dofinansowanie do oddziału regionalnego Agencji, do którego wniosek o dofinansowanie złożył wnioskodawca.

3. Do wniosku o dofinansowanie następca prawny wnioskodawcy dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego.

4. W przypadku złożenia przez następcę prawnego wnioskodawcy wniosku o dofinansowanie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Agencja nie przyznaje pomocy.

5. Do wniosku o dofinansowanie następcy prawnego wnioskodawcy, trybu rozpatrywania oraz zawierania umowy o dofinansowanie przepisy § 83–88 stosuje się odpowiednio.

§ 96. [Następca prawny beneficjenta]

1. Następcy prawnemu beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części albo gospodarstwa rolnego przeznaczonego do chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych lub jego części, zwanemu dalej „następcą prawnym beneficjenta”, może być przyznana pomoc finansowa, o której mowa w § 1, na operację, którą realizował beneficjent, jeżeli, poza warunkami określonymi w art. 23 ust. 2 ustawy, na następcę prawnego beneficjenta przeszły prawa i obowiązki nabyte w ramach realizacji tej operacji oraz inne prawa i obowiązki beneficjenta niezbędne do jej zrealizowania.

2. Następca prawny beneficjenta składa wniosek o dofinansowanie do oddziału regionalnego Agencji, do którego wniosek o dofinansowanie złożył beneficjent, w terminie 2 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny beneficjenta dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta – kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

4. W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci beneficjenta, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego albo kopią tego potwierdzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, który złożył wniosek o dofinansowanie, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców albo zapisobierców windykacyjnych, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy albo zapisobiercy.

7. W przypadku złożenia przez następcę prawnego beneficjenta wniosku, o którym mowa w ust. 2, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Agencja nie przyznaje pomocy. Art. 16 ustawy stosuje się odpowiednio.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, następcy prawnego beneficjenta rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

9. W przypadku nierozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, następcy prawnego beneficjenta, w terminie, o którym mowa w ust. 8, Agencja zawiadamia na piśmie wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż miesiąc.

10. Do wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 2, następcy prawnego beneficjenta i trybu jego rozpatrywania nie stosuje się przepisów § 83–88.

11. Umowa o dofinansowanie zawarta z następcą prawnym beneficjenta określa warunki kontynuacji realizacji operacji.

§ 97. [Wysokość stawek pomocy wyrażona w euro]

Wysokość stawek pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote zgodnie z obrachunkowym kursem wymiany, publikowanym przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w pierwszym roboczym dniu przypadającym po dniu:

1) 31 grudnia, w przypadku umów o dofinansowanie zawartych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

2) 30 czerwca, w przypadku umów o dofinansowanie zawartych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

§ 98. [Termin przysługiwania pomocy]

Pomoc, o której mowa w § 17, przysługuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 99. [Zwiększenie o 10% wysokości stawek]

Wysokość stawek, o których mowa w § 20 i § 22, zwiększa się o 10% w przypadku, gdy:

1) umowa o dofinansowanie w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej zostanie zawarta nie później niż do 31 marca 2017 r. oraz

2) beneficjent złoży do ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w terminie do dnia 30 listopada 2016 r., wniosek o wycofanie z wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku rybackiego, który ma zostać trwale wycofany z wykonywania tego rybołówstwa.

§ 100. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

2) Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 140.

Załącznik 1. [KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 16 września 2016 r. (poz. 1495)

Załącznik nr 1

KRYTERIA WYBORU OPERACJI DO DOFINANSOWANIA

I. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu innowacji w ramach art. 26 oraz art. 44 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) Uczelnia albo szkoła ponadgimnazjalna, kształcąca w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub przetwórstwa ryb lub instytut badawczy lub instytut naukowy, prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub przetwórstwa ryb, będące wnioskodawcą:

a) realizuje statutowo zadania z zakresu ochrony żywych zasobów wód i rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego – 20 pkt,

b) posiada doświadczenie w realizacji projektów związanych z techniką lub technologią połowową lub narzędziami połowowymi lub wdrażaniem systemów zarządzania i organizacji w gospodarce rybnej (rybołówstwie morskim, przetwórstwie lub obrocie produktami rybołówstwa) – 15 pkt;

2) Operacja będzie realizowana:

a) przez co najmniej trzy podmioty, o których mowa w pkt 1, we współpracy z trzema podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie gospodarki rybnej – 5 pkt,

b) przez co najmniej dwa podmioty, o których mowa w pkt 1, we współpracy z dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie gospodarki rybnej – 3 pkt,

c) przez jeden podmiot, o którym mowa w pkt 1, we współpracy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie gospodarki rybnej – 1 pkt;

3) Ocena poziomu innowacyjności operacji (dla operacji powyżej 1 mln zł):

• Ilość punktów przyznanych przez zespół recenzentów* – maksymalnie – 30 pkt

* – punktacja przyznawana jest przez każdego z trzech członków zespołu recenzentów (3x10 pkt).

II. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu propagowania kapitału ludzkiego, tworzenia miejsc pracy i dialogu społecznego w ramach art. 29 oraz art. 44 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

1) pomoc będzie przyznawana w pierwszej kolejności rybakom, którzy utracili miejsce pracy na statku rybackim w wyniku realizacji trwałego zaprzestania działalności połowowej w ramach art. 34 rozporządzenia nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;

2) w przypadku operacji z zakresu rybactwa śródlądowego, pomoc będzie przyznawana według kolejności składania wniosków o dofinansowanie.

III. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu różnicowania i nowych form dochodów w ramach art. 30 oraz art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) całkowita wartość dofinansowania wynosi:

a) nie więcej niż 50 000 euro – 5 pkt,

b) powyżej 50 000 euro – 3 pkt;

2) operacja będzie realizowana w gminach należących do powiatów, w których bezrobocie, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w roku poprzedzającym rok podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach niniejszego działania, jest:

a) powyżej średniej krajowej – 3 pkt,

b) niższe niż bezrobocie, o którym mowa w lit. a – 1 pkt;

3) dodatkowo 5 pkt przyznaje się, jeżeli wnioskodawca wykonuje, przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 12 m, łodziowe rybołówstwo przybrzeżne albo wykonuje rybactwo śródlądowe.

IV. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w ramach art. 32 oraz art. 44 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

– pomoc przyznawana będzie zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działań, o których mowa w art. 3–6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/5311).

V. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu wsparcia na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów w ramach art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

– pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

VI. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu wsparcia na rzecz opracowania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej w ramach art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

– pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

VII. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu zmniejszania oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowania połowów do ochrony gatunków w ramach art. 38 oraz art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) operacja obejmująca inwestycje w sprzęt ograniczający oddziaływanie narzędzi połowowych na środowisko oraz zakup lub wymianę narzędzi i urządzeń połowowych używanych ze statków rybackich wykonujących rybołówstwo komercyjne o długości całkowitej:

a) do 11,99 m – 5 pkt,

b) 12 m – 18,5 m – 3 pkt,

c) powyżej 18,5 m – 1 pkt;

2) operacja dotyczy:

a) inwestycji w sprzęt ograniczający oddziaływanie narzędzi połowowych na środowisko;

b) zakupu lub wymiany narzędzi i urządzeń połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego:

– poniżej 30 sztuk – 5 pkt,

– od 30 sztuk do 40 sztuk – 3 pkt,

– powyżej 41 sztuk – 1 pkt.

VIII. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu innowacji związanych z ochroną żywych zasobów morza w ramach art. 39 oraz art. 44 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) operacja będzie realizowana na statkach rybackich, przy użyciu których wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, w liczbie:

a) 10 i więcej – 5 pkt,

b) 1–9 – 3 pkt;

2) operacja będzie realizowana przez więcej niż 1 podmiot – 5 pkt;

3) operacja będzie realizowana przy użyciu narzędzi połowowych używanych do wykonywania rybactwa śródlądowego w liczbie:

a) 3 sztuki i więcej – 5 pkt,

b) 1–2 sztuk – 3 pkt;

4) dodatkowo przyznaje się 5 pkt, w przypadku gdy co najmniej 50% statków rybackich realizujących operację będą stanowiły statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 metrów;

5) operacja będzie realizowana na obszarze sieci NATURA 2000 i dotyczyć będzie innowacji w zakresie ochrony żywych zasobów morza będących przedmiotem ochrony na danym obszarze – 5 pkt.

IX. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemów rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej w ramach art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) operacje będą realizowane przy użyciu statków rybackich w liczbie:

a) 51 i więcej – 5 pkt,

b) 40–50 – 4 pkt,

c) 30–39 – 3 pkt,

d) 15–29 – 2 pkt;

2) dodatkowo przyznaje się 5 pkt, w przypadku gdy:

a) operacja będzie realizowana na obszarach sieci NATURA 2000,

b) co najmniej 40% statków rybackich, przy użyciu których realizowana będzie operacja, to statki rybackie o długości całkowitej poniżej 12 metrów.

X. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemów rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej w ramach art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i i art. 44 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

1. Dla operacji polegającej na udrożnieniu wód śródlądowych

Ocena poziomu wspólnego interesu użytkowników wód jako ilość punktów uzyskanych na podstawie rankingu, opracowanego na podstawie średniej punktów przyznanych przez zespół ekspertów dla danego naboru.

Ocena przeprowadzana jest w oparciu o następujące kryteria:

a) operacja będzie realizowana w biegu rzek o istotnym/priorytetowym znaczeniu dla ryb wędrownych – (maks. 10 pkt)*,

b) w wyniku realizacji operacji:

• zapewnione zostaną warunki do bezpiecznej i efektywnej migracji ryb w cieku, biorąc pod uwagę:

– długość udrażnianego odcinka rzeki,

– odległość od ujścia do morza/rzeki/jeziora,

– odległość od kolejnej przeszkody hydrotechnicznej,

– liczbę przeszkód hydrotechnicznych znajdujących się w korycie rzeki poniżej udrażnianego piętrzenia, a ujściem do morza/rzeki – (maks. 10 pkt)*,

• odtworzone zostanie połączenie z istniejącymi bądź potencjalnymi obszarami tarliskowymi ryb eksploatowanych rybacko, biorąc pod uwagę:

– powierzchnię tarlisk odzyskaną w wyniku realizacji operacji,

– odległość od ujścia do morza/rzeki/jeziora,

– odległość od kolejnej przeszkody hydrotechnicznej,

– liczbę przeszkód hydrotechnicznych znajdujących się w korycie rzeki poniżej udrażnianego piętrzenia, a ujściem do morza/rzeki/jeziora – (maks. 10 pkt)*,

c) operacja zrealizowana zostanie zgodnie ze znanymi i dostępnymi najlepszymi technikami w zakresie ochrony i rozwoju zasobów wodnych – (maks. 10 pkt)*,

d) realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków migracji innych, poza docelowymi, gatunkami ryb (uniwersalność) – (maks. 10 pkt)*.

* – punktacja przyznawana jest przez każdego z członków zespołu na zasadzie oceny każdego z projektów złożonych w danym naborze, przyznając od 1 do 10 pkt za każde z ww. kryteriów. Po wyciągnięciu średniej z oceny w zakresie każdego z kryteriów powstaje ranking projektów, które uzyskały najwyższą punktację.

2. Dla operacji służących ochronie i odbudowie morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Pomoc przyznaje się na podstawie oceny punktowej obejmującej:

1) obszar objęty projektem:

a) projekt obejmuje swoim zakresem cały obszar NATURA 2000 – 20 pkt,

b) projekt obejmuje więcej niż 50% obszaru NATURA 2000 – 10 pkt,

c) projekt obejmuje więcej niż 20, a mniej niż 50% obszaru NATURA 2000 – 5 pkt,

d) projekt obejmuje mniej niż 20% obszaru NATURA 2000 – 1 pkt;

2) skład konsorcjum:

a) projekt realizowany we współpracy podmiotu zarządzającego obszarem NATURA 2000, organizacji rybackiej, organizacji społecznej i jednostki naukowej – 10 pkt,

b) projekt realizowany we współpracy organizacji rybackiej, organizacji społecznej i jednostki naukowej – 6 pkt,

c) projekt realizowany we współpracy organizacji rybackiej i jednostki naukowej – 5 pkt,

d) projekt realizowany we współpracy organizacji rybackiej i organizacji społecznej – 2 pkt.

3. Ocena stopnia wpływu realizowanego projektu na ochronę morskiej różnorodności biologicznej oraz wpływu na realizację celów projektu kompleksowej poprawy stanu środowiska morskiego (maks. 45 pkt).

Ilość punktów uzyskanych na podstawie rankingu, opracowanego na podstawie średniej punktów przyznanych przez zespół trzech ekspertów dla danego naboru (maksymalna punktacja od każdego z ekspertów – 15 pkt).

XI. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu efektywności energetycznej i łagodzenia skutków zmiany klimatu w ramach art. 41 ust. 2 oraz art. 44 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

Kryteria dotyczące statków rybackich, przy użyciu których wykonywane jest rybołówstwo komercyjne:

1) wiek2) wymienianego albo modernizowanego silnika głównego wynosi:

a) więcej niż 20 lat – 5 pkt,

b) 10–20 lat – 3 pkt,

c) poniżej 10 lat – 1 pkt;

2) wiek wymienianego albo modernizowanego silnika dodatkowego wynosi:

a) więcej niż 20 lat – 5 pkt,

b) 10–20 lat – 3 pkt,

c) poniżej 10 lat – 1 pkt;

3) dodatkowo 5 pkt przyznaje się, jeżeli wnioskodawca wykonuje łodziowe rybołówstwo przybrzeżne przy użyciu statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 12 m;

4) w przypadku gdy wnioskodawca wykonuje rybactwo śródlądowe – zgodnie z kolejnością składania wniosków.

XII. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu wartości dodanej, jakości produktów i wykorzystywania niechcianych połowów3) w ramach art. 42 oraz art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) w ramach art. 42 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, operacja jest realizowana przez rybaków, którzy wykonywali rybołówstwo komercyjne na morzu przez:

a) więcej niż 90 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie – 5 pkt,

b) 75–89 dni w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie – 3 pkt;

2) w ramach art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, długość całkowita statku rybackiego, przy użyciu którego wykonywane jest rybołówstwo komercyjne, którego dotyczy operacja, wynosi:

a) poniżej 12 m – 5 pkt,

b) od 12 do 18 m – 3 pkt,

c) powyżej 18 m – 1 pkt;

3) w ramach art. 44 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 508/2014, wielkość dokonanych rocznych odłowów gospodarczych użytkownika rybackiego w roku poprzedzającym złożenie wniosku wyniosła:

a) od 3 t do 15 t – 1 pkt,

b) powyżej 15 t do 25 t – 3 pkt,

c) powyżej 25 t – 5 pkt.

XIII. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu portów rybackich, miejsc wyładunku, giełd rybnych i przystani w ramach art. 43 ust. 1 i 3 oraz art. 44 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) operacja będzie realizowana przez:

a) uznane organizacje producentów ryb – 5 pkt,

b) podmioty zarządzające portem rybackim lub przystanią – 3 pkt,

c) urzędy morskie – 3 pkt;

2) liczba statków rybackich, dla których dany port rybacki jest portem macierzystym, objęty operacją wynosi:

a) powyżej 40 – 5 pkt,

b) 30–39 – 4 pkt,

c) 20–29 – 3 pkt,

d) 10–19 – 2 pkt;

3) liczba statków rybackich, dla których dana przystań jest przystanią macierzystą, objęta operacją wynosi:

a) powyżej 10 – 3 pkt,

b) 1–9 – 5 pkt;

4) operacja zapewni:

a) poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w portach rybackich, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i przystaniach – 5 punktów,

b) poprawę jakości produktów rybołówstwa wyładowywanych w portach rybackich, miejscach wyładunku, giełdach rybnych i przystaniach – 4 punkty:

5) wnioskodawca, który do tej pory nie był objęty wsparciem ze środków unijnych w zakresie Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwem (FIFG) oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) – 5 pkt;

6) wartość dofinansowania w przypadku portów rybackich będzie wynosić:

a) do 5 mln zł – 5 pkt,

b) powyżej 5 – do 6 mln zł – 3 pkt,

c) powyżej 6 mln zł – 1 pkt;

7) wartość dofinansowania w przypadku przystani rybackich będzie wynosić:

a) do 3 mln zł – 5 pkt,

b) powyżej 3 – do 6 mln zł – 3 pkt.

W przypadku operacji z zakresu rybactwa śródlądowego pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

XIV. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu portów rybackich, miejsc wyładunku, giełd rybnych i przystani w ramach art. 43 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) operacja będzie realizowana przez:

a) uznaną organizację producentów ryb – 5 pkt,

b) podmioty zarządzające portem rybackim lub przystanią – 3 pkt,

c) urzędy morskie – 3 pkt;

2) wysokość wnioskowanej pomocy wynosi:

a) do 1 mln zł – 5 pkt,

b) od 1 do 2 mln zł – 3 pkt.

XV. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu ochrony i odbudowania morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemów rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej w ramach art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

– pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

XVI. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej w ramach art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

– pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.

XVII. Kryteria wyboru operacji do dofinansowania ze środków EFMR z zakresu trwałego zaprzestania działalności połowowej w ramach art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego:

– pomoc będzie przyznawana zgodnie z kolejnością składania wniosków o dofinansowanie.


1) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich.

2) Przez wiek wymienianego albo modernizowanego silnika rozumie się datę produkcji tego silnika.

3) Niechciane połowy rozumiane jako połowy niebędące celem połowów ukierunkowanych.

Załącznik 2. [ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE]

Załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. W przypadku działania innowacje, o którym mowa w art. 26 rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, oraz statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) porozumienie bądź inny dokument stwierdzający udział partnera/ów w realizacji operacji;

4) dokument potwierdzający, że wnioskodawca prowadzi działalność badawczą lub edukacyjną w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) analiza naukowa projektu innowacyjnego z podaniem specyfikacji kosztów realizacji projektu innowacyjnego;

6) opinia, o której mowa w § 6 ust. 1 – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) informacja o liczbie przyznanych przez zespół punktów, zgodnie z § 6 ust. 5;

8) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

9) uproszczony plan biznesowy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

2. W przypadku działania propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) szczegółowy opis projektu;

4) dokumenty potwierdzające prawo do ubiegania się o pomoc, w tym:

a) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 29 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014, takie jak umowa zatrudnienia rybaka w wieku co najmniej 50 lat oraz umowa ze stażystą – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji,

b) dokument potwierdzający małżeństwo albo oświadczenie o pozostawaniu w trwałym związku partnerskim z rybakiem;

5) oferta szkolenia związanego z rozwojem zawodowym lub zmianą kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego przeszkolenia zawodowego do prowadzenia szkolenia, kursu – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

8) uproszczony plan biznesowy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

3. W przypadku działania różnicowanie i nowe formy dochodów, o których mowa w art. 30 rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

5) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego lub pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego;

9) kopia zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich wydane na podstawie przepisów o rybołówstwie, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji;

10) szczegółowy opis operacji;

11) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

12) kopia specjalnego zezwolenia połowowego.

4. W przypadku działania zdrowie i bezpieczeństwo, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) kopia specjalnego zezwolenia połowowego – jeżeli wymaga tego specyfika operacji;

5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

6) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) oświadczenie wszystkich współwłaścicieli/współarmatorów statku rybackiego wskazanego we wniosku o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej wnioskiem o pomoc.

5. W przypadku działania tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

4) kopia specjalnego zezwolenia połowowego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) kopia świadectwa pomiarowego wydanego na podstawie pomiaru statku – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) oświadczenie wszystkich współarmatorów statku rybackiego, wskazanego we wniosku o dofinansowanie, o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej tym wnioskiem;

7) dokument potwierdzający ilość dni na morzu, w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym złożony został wniosek o dofinansowanie, wydany przez organ administracji morskiej lub administracji rybackiej dla statku rybackiego objętego realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

6. W przypadku działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) kopia licencji połowowej;

6) kopia dokumentu potwierdzającego wiek statku rybackiego objętego wnioskiem o dofinansowanie;

7) kopia świadectwa pomiarowego wydanego na podstawie pomiaru statku rybackiego objętego wnioskiem o dofinansowanie;

8) oświadczenie wszystkich współwłaścicieli statku rybackiego, z podpisami notarialnie poświadczonymi, wyznaczające jednego ze współwłaścicieli do występowania w ich imieniu – w przypadku gdy statek rybacki jest przedmiotem współwłasności;

9) kopia karty bezpieczeństwa statku rybackiego;

10) lista zawierająca imiona i nazwiska członków załogi statku rybackiego objętego wnioskiem o dofinansowanie na dzień złożenia tego wniosku oraz dokumenty potwierdzające ich zatrudnienie na tym statku;

11) zaświadczenie o posiadaniu w specjalnym zezwoleniu połowowym dorsza z podobszarów 22–321) oraz co najmniej jednego gatunku organizmów morskich objętego ogólną kwotą połowową w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

12) oświadczenia osób zatrudnionych na statku rybackim podlegającym trwałemu zaprzestaniu działalności połowowej o utracie miejsca pracy;

13) dokument potwierdzający prowadzenie działalności połowowej na morzu przez co najmniej 90 dni w roku w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie, wydany przez organ administracji morskiej lub administracji rybackiej dla statku rybackiego objętego realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

14) oświadczenie potwierdzające pracę na morzu, na pokładzie unijnego statku rybackiego, którego dotyczy trwałe zaprzestanie, przez co najmniej 90 dni w roku w ciągu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie, wydany przez organ administracji morskiej lub administracji rybackiej dla statku rybackiego objętego realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

15) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

7. W przypadku działania wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, oraz statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji.

8. W przypadku działania wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) szczegółowy opis operacji;

4) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

5) kopia zezwolenia na prowadzenie zarybiania polskich obszarów morskich wydane na podstawie przepisów o rybołówstwie morskim w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji.

9. W przypadku działania zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków, o którym mowa w art. 38 rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, oraz statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) kopia specjalnego zezwolenia połowowego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) kopia świadectwa pomiarowego wydanego na podstawie pomiaru statku rybackiego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

8) oświadczenie wszystkich współwłaścicieli/współarmatorów statku rybackiego wskazanego we wniosku o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej wnioskiem o pomoc – jeżeli wymaga tego specyfika operacji;

9) dokumenty potwierdzające zatrudnienie w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba dokonująca połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa;

10) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

11) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

10. W przypadku działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza, o których mowa w art. 39 rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) porozumienie bądź inny dokument stwierdzający udział partnera/ów w realizacji operacji;

4) dokument potwierdzający, że wnioskodawca prowadzi działalność badawczą lub edukacyjną w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) analiza naukowa projektu innowacyjnego z podaniem specyfikacji kosztów realizacji projektu innowacyjnego.

11. W przypadku działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej:

11.1. Poddziałanie zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, oraz statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

4) szczegółowy opis operacji;

5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji.

11.2. Poddziałanie budowa, instalacja lub modernizacja stałych lub ruchomych urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory morskiej, przyczynianie się do lepszego zarządzania żywymi zasobami morza lub do ich lepszej ochrony, analizy, monitorowanie i aktualizowanie planów ochrony i zarządzania do celów działań związanych z rybołówstwem i odnoszących się do obszarów sieci Natura 2000, zarządzanie morskimi obszarami chronionymi oraz zwiększanie świadomości w kwestiach środowiska, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego lub pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego;

7) opinia, o której mowa w § 51 ust. 2 rozporządzenia;

8) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

9) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

11.3. Poddziałanie systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, oraz statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

4) zaświadczenie wydane przez inspektora rybołówstwa morskiego o liczbie i gatunku uszkodzonych organizmów morskich.

12. W przypadku działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;

3) kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności statku rybackiego;

4) kopia specjalnego zezwolenia połowowego;

5) kopia dokumentu potwierdzającego wiek silnika;

6) kopia świadectwa pomiarowego wydanego na podstawie pomiaru statku rybackiego;

7) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

8) oświadczenie wszystkich współwłaścicieli/współarmatorów statku rybackiego wskazanego we wniosku o wyrażeniu zgody na realizację operacji objętej wnioskiem o pomoc;

9) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

13. W przypadku działania wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, o których mowa w art. 42 rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

3) szczegółowy plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego.

14. W przypadku działania porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 508/2014:

1) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

2) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

3) szczegółowy plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

6) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

7) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego lub pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w przepisach prawa wodnego;

8) opinia ministra o wspólnym interesie użytkowników wód.

15. W przypadku działania porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru, oraz statut – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;

3) szczegółowy plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji;

6) szczegółowy opis operacji;

7) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

8) studium wykonalności projektu dla danej operacji – w przypadku braku pozwolenia budowlanego albo zgłoszenia, o których mowa w przepisach prawa budowlanego;

9) opinia dyrektora urzędu morskiego o prawidłowości planowanych rozwiązań – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

10) opinia ministra o wspólnym interesie użytkowników wód.


1) Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, z późn. zm.).

Załącznik 3. [ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ]

Załącznik nr 3

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

1. W przypadku działania innowacje, o których mowa w art. 26 rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji;

3) zatwierdzone przez zespół recenzentów, o którym mowa w załączniku nr 1 ust. 1, wyniki realizacji operacji;

4) potwierdzenie przekazania do instytucji zarządzającej sprawozdania naukowego wraz z jego umieszczeniem na stronach internetowych.

2. W przypadku działania propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny – szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji;

3) dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia zawodowe lub utworzenie sieci kontaktów, dialogu społecznego oraz wsparcia małżonków i partnerów życiowych rybaków – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

3. W przypadku działania różnicowanie i nowe formy dochodów, o których mowa w art. 30 rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji;

3) pisemne oświadczenie beneficjenta, że dokonał odpisów amortyzacyjnych środków trwałych – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego lub pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego, w przypadku gdy na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie, zachowanie należytych gwarancji technicznych stwierdzono na podstawie studium wykonalności – jeżeli wymaga to specyfika operacji;

5) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. poz. 1342, z późn. zm.), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

4. W przypadku działania zdrowie i bezpieczeństwo, o których mowa w art. 32 rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji;

3) dokumenty potwierdzające dokonanie modernizacji statku rybackiego wydane przez uznaną instytucję klasyfikującą – jeżeli wymaga tego specyfika operacji;

4) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

5. W przypadku działania tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia nr 508/2014:

1) dokument potwierdzający ilość dni niewychodzenia z portu w roku, w którym złożony został wniosek o dofinansowanie, wydany przez organ administracji morskiej lub administracji rybackiej dla statku rybackiego objętego realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

6. W przypadku działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia nr 508/2014:

1) kopia decyzji o wycofaniu statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego;

2) dokument potwierdzający faktyczne złomowanie statku rybackiego, poświadczony przez okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) zaświadczenie inspektora rybołówstwa morskiego o przekwalifikowaniu statku rybackiego na działalność dochodową albo niedochodową, niezwiązaną z rybołówstwem – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) świadectwo pracy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

7. W przypadku działania wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

8. W przypadku działania wsparcie na rzecz opracowywania i wdrażania środków ochrony oraz współpracy regionalnej, o których mowa w art. 37 rozporządzenia nr 508/2014:

1) kopia umowy o naukowy monitoring stanu zasobów organizmów wodnych w wodach związanych z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

3) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

5) kopie protokołów z przeprowadzonych zarybień.

9. W przypadku działania zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i dostosowanie połowów do ochrony gatunków, o których mowa w art. 38 rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

10. W przypadku działania innowacje związane z ochroną żywych zasobów morza, o których mowa w art. 39 rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

11. W przypadku działania ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej:

11.1. Poddziałanie zbieranie utraconych narzędzi połowowych i odpadów morskich, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014:

1) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

3) sprawozdanie z wykonanych działań w ramach realizacji operacji.

11.2. Poddziałanie budowa, instalacja lub modernizacja stałych lub ruchomych urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory morskiej, przyczynianie się do lepszego zarządzania żywymi zasobami morza lub do ich lepszej ochrony, analizy, monitorowanie i aktualizowanie planów ochrony i zarządzania do celów działań związanych z rybołówstwem i odnoszących się do obszarów sieci Natura 2000, zarządzanie morskimi obszarami chronionymi oraz zwiększanie świadomości w kwestiach środowiska, o których mowa w art. 40 ust. 1 lit. b–g oraz i rozporządzenia nr 508/2014:

1) kopia umowy o naukowy monitoring stanu zasobów organizmów wodnych w wodach związanych z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

3) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) sprawozdanie z wykonanych działań w ramach realizacji operacji;

5) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

12. W przypadku działania efektywność energetyczna i łagodzenie skutków zmiany klimatu – wymiana lub modernizacja głównych lub dodatkowych silników, o których mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014:

1) świadectwo pomiarowe statku potwierdzające dokonanie modernizacji tego statku rybackiego wydane przez uznaną instytucję klasyfikującą – w zależności od specyfiki operacji;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

3) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

13. W przypadku działania wartość dodana, jakość produktów i wykorzystywanie niechcianych połowów, o których mowa w art. 42 rozporządzenia nr 508/2014:

1) dokumenty potwierdzające dokonanie modernizacji statku rybackiego wydane przez uznaną instytucję klasyfikującą;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

3) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) decyzja powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu projektu technologicznego zakładu albo decyzja o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zakładowi lub decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzająca zakład – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

14. W przypadku działania porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony środowiska, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 508/2014:

1) decyzja powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu projektu technologicznego zakładu albo decyzja o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zakładowi lub decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzająca zakład – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

3) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, w przypadku gdy na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie, zachowanie należytych gwarancji technicznych stwierdzono na podstawie studium wykonalności – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji.

15. W przypadku działania porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia nr 508/2014:

1) decyzja powiatowego lekarza weterynarii o zatwierdzeniu projektu technologicznego zakładu albo decyzja o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zakładowi lub decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzająca zakład – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, zgodnie z zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

3) co najmniej 2 oferty związane z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;

4) prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego, w przypadku gdy na etapie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie, zachowanie należytych gwarancji technicznych stwierdzono na podstawie studium wykonalności.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama