| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)

z dnia 30 listopada 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1495) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) armatorom statków rybackich, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

a) którzy zaprzestali działalności połowowej na podstawie ustanowionych środków, o których mowa w art. 7 lub art. 13 rozporządzenia nr 1380/2013, przez okres określony w przepisach dotyczących wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz

b) których statki zostały wpisane do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo zostały wpisane do rejestru statków rybackich po dniu 31 grudnia 2010 r. wskutek:

– zmiany oznaki rybackiej statku rybackiego lub

– wymiany statku rybackiego na nowy, lub

– zmniejszenia albo zwiększenia długości statku rybackiego w wyniku jego modernizacji, lub

– utraty statku rybackiego w wyniku zdarzenia losowego.”;

2) w § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekwalifikowanie statku rybackiego:

a) którego kadłub jest wykonany z drewna, na działalność dochodową albo działalność niedochodową na lądzie związaną z dziedzictwem kulturowym albo

b) na działalność dochodową albo działalność niedochodową, inną niż rybołówstwo komercyjne;”;

3) w § 21 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Przez działalność dochodową, o której mowa w § 18 pkt 2, rozumie się działalność o charakterze zarobkowym polegającą na zaspokajaniu materialnych lub niematerialnych potrzeb osób trzecich, prowadzoną przy wykorzystaniu przekwalifikowanego statku rybackiego, zwaną dalej „działalnością dochodową”.

3. Przez działalność niedochodową:

1) na lądzie związaną z dziedzictwem kulturowym, o której mowa w § 18 pkt 2 lit. a – rozumie się działalność o charakterze niezarobkowym prowadzoną przy wykorzystaniu przekwalifikowanego statku rybackiego do szerzenia dziedzictwa kulturowego na lądzie;

2) inną niż rybołówstwo komercyjne, o której mowa w § 18 pkt 2 lit. b – rozumie się działalność o charakterze niezarobkowym prowadzoną przy wykorzystaniu przekwalifikowanego statku rybackiego

– zwaną dalej „działalnością niedochodową”.”;

4) uchyla się § 23;

5) w § 26:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie co najmniej przez 90 dni w roku pracowała na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej na morzu na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej albo przekwalifikowanie na działalność dochodową albo działalność niedochodową.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku armatora statku rybackiego, którego dotyczy złomowanie albo przekwalifikowanie, pracę na tym statku w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, potwierdza się na podstawie wyciągu pływania poświadczonego przez urząd morski.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość pomocy za utratę miejsca pracy na statku rybackim wynosi równowartość w złotych kwoty 20 000 euro – w przypadku utraty miejsca pracy nie krócej niż na 24 kolejne miesiące od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie albo od dnia utraty miejsca pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej, w zależności który z tych terminów jest późniejszy.”;

6) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba, która powróciła do wykonywania zawodu rybaka na statku rybackim przed upływem 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie albo od dnia utraty miejsca pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej, w zależności który z tych terminów jest późniejszy, w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej na operację dotyczącą utraty miejsca pracy na statku rybackim, o której mowa w § 26 ust. 1, jest obowiązana do zwrotu środków finansowych wypłaconych w ramach tej pomocy w wysokości 1/24 pomocy za każdy miesiąc utraty miejsca pracy na statku rybackim od dnia powrotu do wykonywania zawodu rybaka do dnia upływu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie albo od dnia utraty miejsca pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej, w zależności który z tych terminów jest późniejszy.”;

7) w § 53 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku pomocy w ramach środka ochrona i rozwój fauny i flory wodnej w zakresie określonym w § 48 pkt 2, pomoc na realizację jednej operacji może być przyznana podmiotowi, o którym mowa w § 52 ust. 1 pkt 1 lit. a.”;

8) w § 92 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencja dokonuje wypłaty pomocy w ramach działań, o których mowa w § 1 ust. 2, na podstawie wniosku o płatność, z wyłączeniem operacji, o której mowa w § 18 pkt 3, w przypadku której wypłaty dokonuje się na podstawie umowy o dofinansowanie.”;

9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w:

a) ust. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dokument potwierdzający prowadzenie działalności połowowej na morzu przez co najmniej 120 dni w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie, wydany przez organ administracji morskiej lub administracji rybackiej dla statku rybackiego objętego realizacją operacji.”,

b) ust. 6 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) wyciąg pływania, potwierdzony przez urząd morski, potwierdzający pracę na morzu przez co najmniej 90 dni w roku w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie – w przypadku utraty miejsca pracy na statku rybackim, którego dotyczy trwałe zaprzestanie działalności połowowej;”;

10) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w ust. 6 uchyla się pkt 4.

§ 2. [Wnioski o dofinansowanie złożone i nierozpatrzone]

Do wniosków o dofinansowanie złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z tym że w przypadku działania utrata miejsca pracy na statku rybackim wyciąg pływania, potwierdzony przez urząd morski, potwierdzający pracę na morzu przez co najmniej 90 dni w roku w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca dołącza do wniosku o dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk


1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »