reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu pracy Rady do Spraw Polaków na Wschodzie

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wewnętrzną organizację i tryb pracy Rady do Spraw Polaków na Wschodzie, zwanej dalej „Radą”, w tym tryb podejmowania decyzji;

2) tryb wyboru, uprawnienia i obowiązki przewodniczącego Rady, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady oraz sposób pokrywania pozostałych wydatków związanych z pracami Rady.

§ 2. [Posiedzenia]

1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia odbywają się w obecności co najmniej 5 członków ustawowego składu Rady, w terminach określonych przez przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 3. [Termin, miejsce i porządek dzienny posiedzenia]

1. Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady o terminie, miejscu i porządku dziennym posiedzenia, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia, w formie przyjętej przez Radę. Do zawiadomienia załącza materiały istotne dla spraw ujętych w porządku dziennym posiedzenia Rady.

2. Przewodniczący Rady wyznacza spośród członków Rady sprawozdawcę do poszczególnych spraw określonych w porządku dziennym posiedzenia.

3. Przewodniczący Rady może zapraszać w formie pisemnej do udziału w posiedzeniu Rady ekspertów lub biegłych, którzy przedstawiają opinię lub stanowisko w sprawach wskazanych przez przewodniczącego Rady.

4. Przewodniczący Rady jest każdorazowo przewodniczącym posiedzenia Rady. W razie jego nieobecności przewodniczącym posiedzenia jest członek Rady wskazany przez przewodniczącego Rady.

5. Sekretarzem Rady jest pracownik komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych wyznaczonej do obsługi Rady.

§ 4. [Przebieg posiedzenia]

1. Przewodniczący posiedzenia otwiera posiedzenie Rady i prowadzi obrady po stwierdzeniu obecności co najmniej 5 członków ustawowego składu Rady.

2. Sprawę przeznaczoną do rozpoznania przez Radę referuje sprawozdawca.

3. Z ważnych przyczyn Rada może postanowić w trybie głosowania zwykłą większością głosów o odroczeniu posiedzenia, z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu posiedzenia. Członków Rady obecnych na posiedzeniu uznaje się za zawiadomionych, a nieobecnych członków Rady zawiadamia się na piśmie.

§ 5. [Orzeczenie Rady]

1. Po rozpoznaniu sprawy przewodniczący posiedzenia zarządza naradę, a po jej zakończeniu zarządza głosowanie nad orzeczeniem.

2. W naradzie i w głosowaniu uczestniczą tylko członkowie Rady.

3. Orzeczenie Rady zapada w trybie głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów przesądza głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu.

§ 6. [Protokół posiedzenia]

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokół posiedzenia zawiera w szczególności:

1) datę, miejsce i czas trwania posiedzenia;

2) listę członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu;

3) informację na temat przebiegu obrad i rozpatrywanych spraw;

4) informację o orzeczeniu Rady;

5) inne informacje, których odnotowanie zarządza przewodniczący posiedzenia.

3. Protokół posiedzenia Rady sporządzony i podpisany przez sekretarza Rady podpisuje przewodniczący posiedzenia.

4. Przebieg posiedzenia może być rejestrowany przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

§ 7. [Przekazanie orzeczenia Rady wraz z uzasadnieniem, aktami sprawy i protokołem posiedzenia]

Orzeczenie Rady wraz z uzasadnieniem, aktami sprawy i protokołem posiedzenia przewodniczący Rady przekazuje do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych, wykonującego obsługę administracyjną i kancelaryjną Rady.

§ 8. [Wybór przewodniczącego Rady]

1. Rada na posiedzeniu dokonuje wyboru przewodniczącego Rady spośród swoich członków.

2. Wybór przewodniczącego Rady odbywa się w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej 7 członków Rady. W tym samym trybie Rada dokonuje odwołania członka Rady z funkcji przewodniczącego Rady.

3. Rada i przewodniczący Rady pełnią swoje obowiązki do dnia pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji.

4. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje dotychczasowy przewodniczący Rady, w terminie 14 dni od dnia powołania członków Rady nowej kadencji.

§ 9. [Zadania przewodniczącego Rady]

1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje Radę na zewnątrz, a w szczególności:

1) określa roczne plany pracy Rady obejmujące 12 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia wyboru na przewodniczącego Rady;

2) zwołuje posiedzenia Rady, przewodniczy im oraz ustala ich porządek dzienny;

3) wyznacza sprawozdawcę spośród członków Rady i powierza mu referowanie określonej sprawy rozpatrywanej przez Radę;

4) reprezentuje Radę przed innymi organami i instytucjami;

5) reprezentuje Radę w postępowaniu przed sądem administracyjnym lub wyznacza w tym celu innego członka Rady;

6) wyznacza członkom Rady zadania związane z działalnością Rady, w tym również odbycie krajowych lub zagranicznych podróży w uzasadnionych przypadkach;

7) w uzasadnionych przypadkach zleca wykonanie tłumaczeń na potrzeby postępowania toczącego się przed Radą;

8) wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa.

2. Zadania przewodniczącego Rady w czasie jego nieobecności wykonuje na podstawie pisemnego upoważnienia wyznaczony członek Rady.

§ 10. [Wydatki związane z pracami Rady]

1. Wydatki związane z pracami Rady realizowane są po akceptacji wniosku przewodniczącego Rady przez dyrektora komórki organizacyjnej zapewniającej obsługę Rady w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Należności z tytułu odbytych przez członków Rady podróży krajowych lub zagranicznych pokrywane są w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.2)).

§ 11. [Wynagrodzenie za udział w pracach Rady]

1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady, płatne z dołu, w wysokości:

1) 2000 zł – wynagrodzenie miesięczne dla przewodniczącego Rady;

2) 1000 zł – wynagrodzenie miesięczne dla każdego z pozostałych członków Rady;

3) 120 zł – wynagrodzenie za udział w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

2. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Rady wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby posiedzeń Rady, w których członek nie uczestniczył w danym miesiącu.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Spraw Zagranicznych: W. Waszczykowski


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735 oraz z 2016 r. poz. 868, 910, 960 i 1053.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie organizacji wewnętrznej i zasad funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na Wschodzie (Dz. U. poz. 245 oraz z 2009 r. poz. 258).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama