reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych,

sporządzona w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 29 czerwca 2015 r. w Pekinie została sporządzona Umowa o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, w następującym brzmieniu:

Przekład

AZJATYCKI BANK INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH

Umowa o utworzeniu

Państwa, w imieniu których podpisywana jest niniejsza Umowa, uzgadniają co następuje:

MAJĄC NA UWADZE znaczenie współpracy regionalnej dla kontynuacji wzrostu i promocji rozwoju społeczno-gospodarczego gospodarek Azji oraz idącego za nimi wkładu w regionalną odporność na potencjalne kryzysy finansowe i inne wstrząsy o zewnętrznych źródłach w kontekście globalizacji;

UZNAJĄC znaczenie rozwoju infrastruktury dla rozszerzenia regionalnych powiązań i poprawy integracji regionalnej, a przez to promowania wzrostu gospodarczego i utrzymywania rozwoju społecznego dla narodów Azji, jak również wkładu w globalną dynamikę gospodarczą;

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, że znaczną, długoterminową potrzebę finansowania rozwoju infrastrukturalnego w Azji można lepiej zaspokoić w drodze partnerstwa pomiędzy istniejącymi już wielostronnymi bankami rozwoju i Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych (dalej zwanym „Bankiem”);

W PRZEKONANIU, że utworzenie Banku jako wielostronnej instytucji finansowej skoncentrowanej na rozwoju infrastruktury pomoże zmobilizować tak bardzo potrzebne dodatkowe zasoby z Azji i spoza kontynentu oraz usunąć finansowe wąskie gardła, z którymi borykają się poszczególne gospodarki na kontynencie azjatyckim, jak również uzupełni działalność istniejących wielostronnych banków rozwoju, w celu promocji zrównoważonego i stabilnego rozwoju Azji;

UZGODNIŁY utworzenie Banku, który będzie funkcjonować zgodnie z następującymi zasadami:

ROZDZIAŁ I

CEL, FUNKCJE I CZŁONKOSTWO

Artykuł 1 Cel [Cel]

1. Bank stawia sobie następujące cele: (i) wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, tworzenie bogactwa i poprawę powiązań infrastrukturalnych w Azji poprzez inwestowanie w infrastrukturę i inne sektory produkcyjne; oraz (ii) promowanie współpracy regionalnej i partnerstwa, aby stawiać czoła wyzwaniom rozwojowym, dzięki ścisłej współpracy z innymi wielostronnymi i dwustronnymi instytucjami rozwoju.

2. Wszelkie odwołania w niniejszej Umowie do „Azji” i „regionu” obejmują regiony geograficzne i ich skład klasyfikowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako Azja i Oceania, chyba że Rada Gubernatorów postanowi inaczej.

Artykuł 2 Funkcje [Funkcje]

Aby osiągnąć swój cel, Bank realizuje następujące funkcje:

(i) promowanie inwestycji kapitału publicznego i prywatnego w regionie na rzecz rozwoju, w szczególności na rzecz rozwoju infrastruktury i innych sektorów produkcyjnych;

(ii) wykorzystywanie dostępnych Bankowi zasobów do finansowania rzeczonego rozwoju w regionie, w tym tych projektów i programów, które najskuteczniej przyczynią się do harmonijnego wzrostu gospodarczego regionu jako całości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb słabiej rozwiniętych członków w regionie;

(iii) zachęcanie sektora prywatnego do inwestowania w projekty, przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju gospodarczego w regionie, w szczególności w infrastrukturę i inne sektory produkcyjne oraz uzupełnianie inwestycji prywatnych, jeśli kapitał prywatny nie jest dostępny na odpowiednich warunkach; oraz

(iv) podejmowanie takich innych działań i świadczenie takich innych usług, jakie mogą stanowić wsparcie dla wspomnianych funkcji.

Artykuł 3 Członkostwo [Członkostwo]

1. Członkostwo w Banku jest dostępne dla członków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i Azjatyckiego Banku Rozwoju.

(a) Członkami regionalnymi są członkowie wskazani w Części A Załącznika A wraz z innymi członkami objętymi regionem Azji w rozumieniu art. 1 ust. 2. Wszyscy pozostali członkowie są członkami pozaregionalnymi.

(b) Członkowie Założyciele są tymi członkami z listy w Załączniku A, którzy nie później niż w dniu określonym w art. 57 podpiszą niniejszą Umowę i spełnią wszystkie pozostałe kryteria członkostwa przed datą ostateczną określoną w art. 58 ust. 1.

2. Członkowie Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju lub Azjatyckiego Banku Rozwoju, którzy nie zostają członkami zgodnie z art. 58, mogą zostać dopuszczeni do członkostwa w Banku na warunkach określonych przez Bank Szczególną Większością głosów Rady Gubernatorów w rozumieniu art. 28.

3. W przypadku wnioskodawcy, który nie jest podmiotem suwerennym lub nie odpowiada za prowadzenie swoich stosunków międzynarodowych, wniosek o członkostwo w Banku jest prezentowany lub uzgadniany przez członka Banku odpowiedzialnego za jego stosunki międzynarodowe.

ROZDZIAŁ II

KAPITAŁ

Artykuł 4 Kapitał założycielski [Kapitał założycielski]

1. Kapitał założycielski Banku wynosi sto miliardów dolarów amerykańskich (100 000 000 000 $) i jest podzielony na jeden milion (1 000 000) udziałów kapitałowych o wartości nominalnej 100 000 dolarów (100 000 $) każdy, które będą dostępne do subskrypcji tylko dla członków zgodnie z postanowieniami art. 5.

2. Pierwotny kapitał założycielski jest. podzielony na kapitał wpłacony i kapitał płatny na żądanie. Udziały kapitałowe o łącznej wartości nominalnej dwudziestu miliardów dolarów (20 000 000 000 $) stanowią kapitał wpłacony, natomiast udziały kapitałowe o łącznej wartości nominalnej osiemdziesięciu miliardów dolarów (80 000 000 000 $) stanowią kapitał płatny na żądanie.

3. Kapitał założycielski Banku może zostać podwyższony przez Radę Gubernatorów Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28 w takim momencie i na takich warunkach, jakie Rada może uznać za celowe, uwzględniając stosunek pomiędzy kapitałem wpłaconym i płatnym na żądanie.

4. Termin „dolar” i symbol „$” użyte w niniejszej Umowie rozumie się jako oznaczające oficjalny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Artykuł 5 Subskrypcja udziałów kapitałowych [Subskrypcja udziałów kapitałowych]

1. Każdy członek dokonuje subskrypcji udziałów w kapitale Banku. Każda subskrypcja pierwotnego kapitału założycielskiego oznacza subskrypcję udziałów kapitałowych opłaconych i udziałów kapitałowych płatnych na żądanie w stosunku dwa (2) do ośmiu (8). Pierwotna liczba udziałów kapitałowych, które mogą być przedmiotem subskrypcji przez kraje, które zostają członkami zgodnie z art. 58, jest wskazana w Załączniku A.

2. Pierwotna liczba udziałów kapitałowych, które mogą być przedmiotem subskrypcji przez kraje, których członkostwo dopuszcza się zgodnie z art. 3 ust 2, jest ustalana przez Radę Gubernatorów, zakładając jednakże, że nie zezwala się na subskrypcję, która skutkowałaby zmniejszeniem udziału kapitału posiadanego przez członków regionalnych poniżej siedemdziesięciu pięciu (75) procent całości subskrybowanego kapitału, chyba że Rada Gubernatorów postanowi inaczej Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28.

3. Rada Gubernatorów może, na wniosek członka, zwiększyć liczbę subskrybowanych udziałów kapitałowych takiego członka na takich warunkach, jakie Rada Gubernatorów może ustalić Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28, zakładając jednakże, że nie zezwala się na podwyższenie udziału jakiegokolwiek członka, które skutkowałoby zmniejszeniem udziału kapitału posiadanego przez członków regionalnych poniżej siedemdziesięciu pięciu (75) procent całości subskrybowanego kapitału, chyba że Rada Gubernatorów postanowi inaczej Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28.

4. Rada Gubernatorów dokonuje przeglądu kapitału założycielskiego Banku co najmniej raz na pięć (5) lat. W przypadku podniesienia kapitału założycielskiego każdy członek otrzymuje uzasadnioną możliwość subskrypcji – na takich warunkach, jakie Rada Gubernatorów ustali – takiej proporcji podwyższonego kapitału, która jest równa proporcji uprzednio subskrybowanego przez tego członka kapitału do całkowitego subskrybowanego kapitału bezpośrednio przez takim podwyższeniem. Żaden członek nie jest zobowiązany do subskrypcji jakiejkolwiek części podwyższonego kapitału.

Artykuł 6 Płatność z tytułu subskrypcji [Płatność z tytułu subskrypcji]

1. Płatność kwoty pierwotnie subskrybowanej przez każdego Sygnatariusza niniejszej Umowy, który zostaje członkiem zgodnie z art. 58, na poczet opłaconego kapitału Banku dokonywana jest w pięciu (5) ratach w wysokości dwudziestu (20) procent takiej kwoty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszego artykułu. Pierwsza rata jest płatna przez każdego członka w ciągu trzydziestu (30) dni od wejścia w życie niniejszej Umowy lub nie później niż w dniu zdeponowania w jego imieniu aktu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia zgodnie z art. 58 ust. 1, w zależności od tego, która z tych dat przypada później. Druga rata staje się wymagalna jeden (1) rok od wejścia w życie niniejszej Umowy. Pozostałe trzy (3) raty stają się wymagalne sukcesywnie jeden (1) rok od dnia wymagalności poprzedniej raty.

2. Każda rata płatności kwoty pierwotnie subskrybowanej na poczet pierwotnego opłaconego kapitału założycielskiego jest dokonywana w dolarach lub innej wymienialnej walucie, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego artykułu. Bank może w dowolnym momencie wymienić takie wpłaty na dolary. Wszelkie prawa, w tym prawo głosu nabyte z tytułu udziałów opłaconych i powiązanych z nimi udziałów płatnych na żądanie, w związku z którymi takie płatności są należne, ale nie zostały jeszcze uregulowane, zostają zawieszone do momentu otrzymania przez Bank pełnej wpłaty.

3. Płatność kwoty objętej w ramach kapitału Banku płatnego na żądanie podlega wezwaniu do opłacenia wyłącznie, jeśli i wówczas, kiedy wymaga tego Bank celem wywiązania się ze swoich zobowiązań. W przypadku takiego wezwania, płatność jest dokonywana wedle uznania członka w dolarach lub walucie wymaganej do spełnienia zobowiązań Banku, na potrzeby których wezwanie jest dokonywane. Wezwania do opłacenia udziałów nieopłaconych są jednolite względem udziału procentowego we wszystkich udziałach płatnych na żądanie.

4. Bank ustala miejsce jakiejkolwiek płatności dokonywanej na mocy niniejszego artykułu, zakładając, że do momentu posiedzenia inauguracyjnego Rady Gubernatorów płatność pierwszej raty, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, będzie dokonana na rzecz rządu Chińskiej Republiki Ludowej jako Powiernika Banku.

5. Członek uznany za kraj słabiej rozwinięty na potrzeby niniejszego ustępu może alternatywnie opłacić subskrybowany przez siebie kapitał zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, w następujący sposób:

(a) w całości w dolarach lub innej wymienialnej walucie w nie więcej niż dziesięciu (10) ratach, przy czym każda taka rata równa jest dziesięciu (10) procentom kwoty całkowitej, pierwsza i druga rata jest wymagalna zgodnie z ust. 1, natomiast trzecia do dziesiątej raty są wymagalne dwa lata po wejściu w życie niniejszej Umowy i następnie co roku; lub

(b) w części w dolarach lub innej walucie wymienialnej, a w części – do pięćdziesięciu (50) procent każdej raty w walucie członka, zgodnie z harmonogramem rat, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Do płatności, o których mowa w niniejszym punkcie (b), zastosowanie mają następujące postanowienia:

(i) Członek powiadamia Bank w momencie subskrybowania udziałów na mocy ust. 1 niniejszego artykułu, jaka część płatności będzie dokonywana w jego własnej walucie.

(ii) Każda płatność członka w jego własnej walucie zgodnie z niniejszym ustępem 5 jest dokonywana w takich kwotach, które Bank uzna za równowartość pełnej, wyrażonej w dolarach wartości opłacanej części kapitału. Pierwotna płatność jest dokonywana w takich kwotach, jakie członek uznaje za odpowiednie na mocy niniejszej Umowy, przy czym podlegają one takim korektom, które muszą zostać zrealizowane w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od dnia wymagalności płatności, które Bank uzna za niezbędne do tego, aby stanowiły one pełną równowartość takiej płatności w dolarach.

(iii) Za każdym razem, kiedy w opinii Banku waluta członka zgodnie z wartością kursu wymiany ulega deprecjacji w znacznym stopniu, członek ten wpłaca na rzecz Banku w uzasadnionym terminie dodatkową kwotę we własnej walucie celem utrzymania wartości całości takiej waluty utrzymywanej przez Bank z tytułu posiadanego przez niego kapitału.

(iv) Za każdym razem, kiedy w opinii Banku waluta członka zgodnie z wartością kursu wymiany ulega aprecjacji w znacznym stopniu, Bank wpłaca na rzecz tego członka w uzasadnionym terminie kwotę tej waluty wymaganą do skorygowania wartości całości takiej waluty utrzymywanej przez Bank z tytułu posiadanego przez niego kapitału.

(v) Bank może zrzec się praw do płatności na podstawie podpunktu (iii), a członek może zrzec się praw do płatności na podstawie podpunktu (iv).

6. Bank akceptuje od jakiegokolwiek członka opłacającego swój udział w kapitale na podstawie ust. 5 pkt (b) niniejszego artykułu weksle własne lub inne instrumenty dłużne wyemitowane przez rząd tego członka lub depozytariusza wskazanego przez takiego członka, zamiast kwoty, która ma zostać wpłacona w walucie tego członka, o ile taka kwota nie jest wymagana przez Bank do prowadzenia jego działalności operacyjnej. Takie weksle lub instrumenty dłużne są nieprzenoszalne, nieoprocentowane i płatne na rzecz Banku w wartości nominalnej na żądanie.

Artykuł 7 Warunki związane z udziałami kapitałowymi [Warunki związane z udziałami kapitałowymi]

1. Pierwotnie subskrybowane przez członków udziały kapitałowe są emitowane w wartości nominalnej. Inne udziały są emitowane w wartości nominalnej, chyba że Rada Gubernatorów w szczególnych okolicznościach zadecyduje Szczególną Większością głosów w rozumieniu art. 28 o emisji na innych warunkach.

2. Udziały nie są przedmiotem zastawu lub obciążenia jakiegokolwiek rodzaju i mogą być przenoszone tylko na rzecz Banku.

3. Odpowiedzialność członków z tytułu udziałów jest ograniczona do nieopłaconej części ich ceny emisyjnej.

4. Żaden członek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Banku z tytułu członkostwa w Banku.

Artykuł 8 Zasoby zwykłe [Zasoby zwykłe]

W niniejszej Umowie termin „zasoby zwykłe” Banku obejmuje następujące elementy:

(i) kapitał założycielski Banku, w tym zarówno kapitał opłacony, jak i płatny na żądanie, subskrybowany zgodnie z art. 5;

(ii) środki finansowe uzyskane przez Bank na mocy uprawnień nadanych zgodnie z art. 16 ust. 1, których dotyczy zobowiązanie z tytułu wezwania do opłacenia udziałów, o którym mowa w art. 6 ust. 3;

(iii) środki finansowe otrzymane z tytułu spłaty kredytów lub gwarancji udzielonych ze środków, o których mowa w punktach (i) i (ii) niniejszego artykułu lub jako zwrot z inwestycji kapitałowych i innych rodzajów finansowania zatwierdzonych zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt (vi) dokonanego z pomocą takich środków;

(iv) dochód uzyskany z kredytów udzielonych z wyżej wymienionych środków finansowych lub z gwarancji, których dotyczy zobowiązanie z tytułu wezwania do opłacenia udziałów, o którym mowa w art. 6 ust. 3; oraz

(v) wszelkie inne środki finansowe lub dochody otrzymane przez Bank, które nie stanowią części zasobów jego Funduszy Specjalnych, o których mowa w art. 17 niniejszej Umowie.

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA BANKU

Artykuł 9 Wykorzystanie zasobów [Wykorzystanie zasobów]

Zasoby i instrumenty Banku są używane wyłącznie na potrzeby realizacji celu i funkcji określonych odpowiednio w art. 1 i art. 2 oraz zgodnie z zasadami rzetelnej bankowości.

Artykuł 10 Zwyczajna i specjalna działalność operacyjna [Zwyczajna i specjalna działalność operacyjna]

1. Działalność operacyjna Banku składa się z:

(i) operacji zwyczajnych finansowanych z zasobów zwykłych Banku, o których mowa w art. 8; oraz

(ii) operacji specjalnych finansowanych z zasobów Funduszy Specjalnych, o których mowa w art. 17.

Rzeczone dwa typy operacji mogą osobno finansować elementy tego samego projektu lub programu.

2. Zasoby zwykłe i zasoby Funduszy Specjalnych Banku w każdym momencie i w każdym względzie są utrzymywane, wykorzystywane, przekazywane, inwestowane i w inny sposób rozporządzane całkowicie niezależnie. Sprawozdania finansowe Banku wykazują operacje zwyczajne i specjalne osobno.

3. Zasoby zwykłe Banku pod żadnym pozorem nie podlegają obciążeniu stratami lub zobowiązaniami wynikającymi z operacji specjalnych lub innych czynności, do których pierwotnie wykorzystano lub na które przeznaczono zasoby Funduszy Specjalnych, ani nie są wykorzystywane do finansowania takich strat lub wywiązywania się z takich zobowiązań.

4. Wydatki związane bezpośrednio z operacjami zwyczajnymi obciążają zasoby zwykłe Banku. Wydatki związane bezpośrednio z operacjami specjalnymi obciążają zasoby Funduszy Specjalnych. Wszelkie inne wydatki są rozliczane zgodnie z ustaleniami Banku.

Artykuł 11 Odbiorcy i metody działalności operacyjnej [Odbiorcy i metody działalności operacyjnej]

1. (a) Bank może zapewnić lub ułatwić finansowanie jakiemukolwiek członkowi lub jakiejkolwiek jego agencji, instytucji lub jednostce władzy lub jakiemukolwiek podmiotowi lub przedsiębiorstwu działającemu na terytorium członka, jak również międzynarodowym lub regionalnym agencjom lub podmiotom zajmującym się rozwojem gospodarczym regionu.

(b) Bank może w szczególnych okolicznościach udzielić wsparcia odbiorcy, którego nie wymieniono w punkcie (a) powyżej, jedynie jeśli Rada Gubernatorów Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28: (i) ustali, że takie wsparcie może służyć celom i jest zgodne z funkcjami Banku oraz leży w interesie członków Banku; oraz (ii) określi rodzaje wsparcia zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, które może zostać udzielone takiemu odbiorcy.

2. Bank może prowadzić swoją działalność operacyjną w którykolwiek z następujących sposobów:

(i) poprzez udzielanie, współfinansowanie kredytów bezpośrednich lub uczestnictwo w takich kredytach;

(ii) poprzez inwestowanie funduszy w kapitał własny instytucji lub przedsiębiorstwa;

(iii) poprzez udzielanie gwarancji, jako główny lub wtórny zobowiązany, w całości lub w części, dla kredytów na potrzeby rozwoju gospodarczego;

(iv) poprzez wykorzystywanie zasobów Funduszy Specjalnych zgodnie z umowami określającymi ich wykorzystanie;

(v) poprzez zapewnianie pomocy technicznej zgodnie z art. 15; lub

(vi) poprzez inne rodzaje finansowania jakie Rada Gubernatorów może ustalić Szczególną Większością głosów w rozumieniu art. 28.

Artykuł 12 Ograniczenia operacji zwyczajnych [Ograniczenia operacji zwyczajnych]

1. Całkowita kwota niespłaconych kredytów, inwestycji kapitałowych, gwarancji i innych rodzajów finansowania zapewnianych przez Bank w ramach operacji zwyczajnych na podstawie art. 11 ust. 2 pkt (i), (ii), (iii) i (vi) w żadnym momencie nie może ulec podwyższeniu, jeśli wskutek takiego podwyższenia całkowita kwota subskrybowanego kapitału nieobciążonego zobowiązaniami, rezerw i zysków zatrzymanych należących do zasobów zwykłych zostałaby przekroczona. Bez względu na postanowienia zdania poprzedniego, Rada Gubernatorów może Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28 ustalić w każdym momencie, na podstawie sytuacji i kondycji finansowej Banku, że ograniczenie wynikające z niniejszego ustępu może zostać podwyższone do 250% kwoty subskrybowanego kapitału nieobciążonego zobowiązaniami, rezerw i zysków zatrzymanych Banku należących do zasobów zwykłych.

2. Kwota wykorzystanych inwestycji kapitałowych Banku w żadnym momencie nie przekracza kwoty odpowiadającej całkowitej kwocie jego opłaconego subskrybowanego kapitału nieobciążonego zobowiązaniami i rezerwy ogólnej.

Artykuł 13 Zasady działalności operacyjnej [Zasady działalności operacyjnej]

Działalność operacyjna Banku prowadzona jest zgodnie z niżej określonymi zasadami.

1. Bank w swojej działalności operacyjnej kieruje się zasadami rzetelnej bankowości.

2. Działalność operacyjna Banku służy przede wszystkim finansowaniu określonych projektów lub określonych programów inwestycyjnych, inwestycji kapitałowych oraz pomocy technicznej zgodnie z art. 15.

3. Bank nie finansuje jakichkolwiek przedsięwzięć na terytorium członka, jeśli członek ten sprzeciwia się takiemu finansowaniu.

4. Bank zapewnia, że wszystkie jego operacje są zgodne z polityką operacyjną i finansową Banku, w tym między innymi z politykami dotyczącymi oddziaływania na środowisko i społeczeństwo.

5. Rozpatrując wniosek o finansowanie Bank należycie rozważa zdolność odbiorcy do uzyskania finansowania lub instrumentów gdzie indziej na warunkach, które Bank uznaje za uzasadnione dla tego odbiorcy, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki.

6. Zapewniając finansowanie lub udzielając gwarancji Bank należycie rozważa szansę na to, że odbiorca i gwarant, jeśli taki istnieje, będzie wstanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy o finansowanie.

7. Zapewniane finansowanie lub udzielana gwarancja, będzie na takich warunkach finansowych, jak stopa oprocentowania i inne opłaty czy harmonogram spłat kapitału, jakie w opinii Banku są stosowne dla danego finansowania i ryzyka ponoszonego przez Bank.

8. Bank nie wprowadza ograniczeń co do nabywania dóbr i usług z jakiegokolwiek kraju z wpływów uzyskanych z jakiegokolwiek finansowania w ramach zwyczajnych bądź specjalnych operacji Banku.

9. Bank podejmuje niezbędne środki aby zapewnić, że wpływy uzyskane z jakiegokolwiek finansowania, które Bank zapewnia, dla którego jest gwarantem lub w którym uczestniczy, są wykorzystywane wyłącznie do celów, na które finansowanie zostało przyznane, oraz z należytą troską o kwestie oszczędności i wydajności.

10. Bank zwraca należytą uwagę, aby unikać przeznaczania nieproporcjonalnych ilości swoich zasobów na rzecz jakiegokolwiek członka.

11. Bank stara się utrzymać uzasadnione zróżnicowanie swoich inwestycji kapitałowych. W przypadku swoich inwestycji kapitałowych Bank nie przyjmuje odpowiedzialności za zarządzanie jakimkolwiek podmiotem lub przedsiębiorstwem, w które zainwestował i nie stara się uzyskać pakietu kontrolnego w danym podmiocie lub przedsiębiorstwie, chyba że jest to niezbędne do zabezpieczenia inwestycji Banku.

Artykuł 14 Warunki finansowania [Warunki finansowania]

1. W przypadku kredytów udzielonych przez Bank lub w których Bank uczestniczy lub kredytów, dla których Bank jest gwarantem, warunki danego kredytu lub gwarancji ustanawiane są umową, zgodnie z zasadami działalności, o których mowa w art. 13 i z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej Umowy. Ustalając takie warunki, Bank w pełni uwzględnia potrzebę zabezpieczenia swojego dochodu i sytuacji finansowej.

2. W przypadku gdy odbiorca kredytów lub gwarancji kredytów nie jest członkiem, Bank może – jeśli uzna to za celowe – zażądać, aby członek, na którego terytorium dany projekt ma być realizowany, lub agencja administracji publicznej lub jakakolwiek instytucja tego członka akceptowalna dla Banku zagwarantowały spłatę kapitału i odsetek oraz innych opłat z tytułu kredytu zgodnie z jego warunkami.

3. Kwota jakiejkolwiek inwestycji kapitałowej nie przekracza takiego procentu kapitału własnego danego podmiotu lub przedsiębiorstwa, jaki jest dozwolony na mocy polityki zatwierdzonej przez Radę Dyrektorów.

4. Bank może zapewnić finansowanie w ramach swojej działalności operacyjnej w walucie danego kraju zgodnie z polityką, która minimalizuje ryzyko walutowe.

Artykuł 15 Pomoc techniczna [Pomoc techniczna]

1. Bank może zapewnić doradztwo i pomoc techniczną, jak również inne podobne formy pomocy, które służą realizacji jego celów i funkcji.

2. W przypadku gdy wydatki poniesione na zapewnienie takich usług nie podlegają zwrotowi, Bank obciąża takimi wydatkami dochód Banku.

ROZDZIAŁ IV

FINANSE BANKU

Artykuł 16 Uprawnienia ogólne [Uprawnienia ogólne]

Oprócz uprawnień określonych w innych miejscach w niniejszej Umowie Bank posiada uprawnienia określone poniżej.

1. Bank może pozyskiwać środki finansowe poprzez pożyczanie lub inne sposoby w państwach członkowskich lub gdzie indziej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Bank może nabywać i sprzedawać papiery wartościowe, które wyemitował lub zagwarantował lub w które zainwestował.

3. Bank może gwarantować papiery wartościowe, w które zainwestował, aby ułatwić ich zbycie.

4. Bank może gwarantować emisję lub uczestniczyć w gwarantowaniu emisji papierów wartościowych emitowanych przez jakikolwiek podmiot lub przedsiębiorstwo na potrzeby zgodne z celami Banku.

5. Bank może zainwestować lub złożyć na lokacie środki finansowe, które nie są potrzebne do jego działalności operacyjnej.

6. Bank zapewnia, że każdy papier wartościowy wyemitowany lub gwarantowany przez Bank zawiera oświadczenie, że nie jest to zobowiązanie jakiegokolwiek rządu, chyba że faktycznie jest to instrument dłużny określonego rządu, w którym to przypadku oświadczenie będzie ten fakt stwierdzać.

7. Bank może ustanowić fundusze i zarządzać nimi w ramach zarządu powierniczego na rzecz innych podmiotów, o ile takie fundusze powiernicze mają służyć realizacji celu i funkcji Banku, na mocy warunków dla funduszy powierniczych, które zostały zaakceptowane przez Radę Gubernatorów.

8. Bank może ustanowić podmioty zależne, które mają służyć realizacji celu i funkcji Banku, wyłącznie za zgodą Rady Gubernatorów podjętą Szczególną Większością głosów w rozumieniu art. 28.

9. Bank może korzystać z takich innych uprawnień i ustanowić takie zasady i przepisy, jakie mogą być niezbędne lub stosowne do realizacji jego celu i funkcji, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Artykuł 17 Fundusze Specjalne [Fundusze Specjalne]

1. Bank może przyjąć Fundusze Specjalne, które są przeznaczone do realizacji celu i funkcji Banku; takie Fundusze Specjalne stanowią zasoby Banku. Pełny koszt zarządzania jakimkolwiek Funduszem Specjalnym obciąża ten Fundusz Specjalny.

2. Fundusze Specjalne przyjęte przez Bank mogą zostać wykorzystane na warunkach zgodnych z celem i funkcjami Banku oraz z umową dotyczącą takich Funduszy.

3. Bank przyjmuje takie szczególne zasady i przepisy, jakie mogą być wymagane w celu utworzenia każdego Funduszu Specjalnego, zarządzania tym Funduszem i wykorzystania tego Funduszu. Takie zasady i regulacje są zgodne z postanowieniami mniejszej Umowy, z wyjątkiem tych postanowień, które wyraźnie dotyczą tylko zwyczajnych operacji Banku.

4. Termin „zasoby Funduszy Specjalnych” odnosi się do zasobów jakiegokolwiek Funduszu Specjalnego i obejmuje:

(i) środki finansowe przyjęte przez Bank celem włączenia do jakiegokolwiek Funduszu Specjalnego;

(ii) środki finansowe otrzymane w związku z kredytami lub gwarancjami oraz wpływy z jakichkolwiek inwestycji kapitałowych finansowanych z zasobów jakiegokolwiek Funduszu Specjalnego, które – zgodnie z zasadami i przepisami Banku zarządzającego tym Funduszem Specjalnym – są otrzymywane przez taki Fundusz Specjalny;

(iii) dochód pozyskany z inwestowania zasobów Funduszy Specjalnych; oraz

(iv) wszelkie inne zasoby przekazane do dyspozycji jakiegokolwiek Funduszu Specjalnego.

Artykuł 18 Przeznaczenie i podział dochodu netto [Przeznaczenie i podział dochodu netto]

1. Rada Gubernatorów określa co najmniej raz do roku, jaka część dochodu netto Banku zostanie przeznaczona – po utworzeniu odpisu środków na rezerwy – na zyski zatrzymane lub inne potrzeby oraz jaka część, jeśli w ogóle, zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy członków. Jakakolwiek taka decyzja dotycząca przeznaczenia dochodu netto Banku na inne potrzeby zostaje podjęta Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28.

2. Podział, o którym mowa w poprzednim ustępie, zostaje dokonany proporcjonalnie do liczby udziałów będących w posiadaniu każdego członka, a płatności będą zrealizowane w taki sposób i w takiej walucie, jakie określi Rada Gubernatorów.

Artykuł 19 Waluty [Waluty]

1. Członkowie nie nakładają żadnych ograniczeń w zakresie waluty, w tym w zakresie otrzymywania, posiadania, wykorzystywania lub przekazywania przez Bank lub przez jakiegokolwiek odbiorcę z Banku, w przypadku płatności w jakimkolwiek kraju.

2. Jeżeli zgodnie z niniejszą Umową niezbędne jest ustalenie wartości jakiejkolwiek waluty w innej walucie lub ustalenie, czy jakakolwiek waluta jest wymienialna, takie ustalenia są dokonywane przez Bank.

Artykuł 20 Metody wywiązywania się ze zobowiązań przez Bank [Metody wywiązywania się ze zobowiązań przez Bank]

1. W ramach zwyczajnych operacji Banku, w przypadku zaległości lub niewywiązania się z płatności dotyczącej kredytów, których Bank udzielił, w których uczestniczył lub dla których był gwarantem oraz w przypadku strat z inwestycji kapitałowych lub innych rodzajów finansowania, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt (vi), Bank podejmuje takie działania, jakie uzna za stosowne. Bank utrzymuje stosowne fundusze rezerwowe na wypadek ewentualnych strat.

2. Straty wynikające ze zwyczajnych operacji Banku obciążają:

(i) w pierwsze kolejności fundusze rezerwowe, o których mowa w ust. 1 powyżej;

(ii) następnie dochód netto;

(iii) po trzecie rezerwy i zyski zatrzymane;

(iv) po czwarte nieobciążony kapitał wpłacony; oraz

(v) na końcu wszelkie stosowne kwoty subskrybowanego kapitału płatnego na żądanie i jeszcze nieopłaconego, którego opłacenie zostanie zażądane zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 3.

ROZDZIAŁ V

ZARZĄDZANIE

Artykuł 21 Struktura [Struktura]

Bank posiada Radę Gubernatorów, Radę Dyrektorów, Prezesa, co najmniej jednego Wiceprezesa oraz takich innych funkcjonariuszy i pracowników, jakich uznaje się za niezbędnych.

Artykuł 22 Rada Gubernatorów: skład [Rada Gubernatorów: skład]

1. Każdy członek jest reprezentowany w Radzie Gubernatorów oraz mianuje jednego Gubernatora i jednego Zastępcę Gubernatora. Każdy Gubernator i Zastępca Gubernatora sprawuje swoją funkcję do odwołania przez członka mianującego. Żaden Zastępca Gubernatora nie ma prawa głosu, chyba że Gubernator, którego zastępuje, jest nieobecny.

2. Podczas każdego z corocznych posiedzeń Rada wybiera Przewodniczącego spośród Gubernatorów, którego kadencja trwa do wyboru kolejnego Przewodniczącego.

3. Gubernatorzy i Zastępcy Gubernatorów sprawują swoje funkcje bez wynagrodzenia z Banku, ale Bank może zwrócić im uzasadnione koszty poniesione w związku z uczestnictwem w posiedzeniach.

Artykuł 23 Rada Gubernatorów: uprawnienia [Rada Gubernatorów: uprawnienia]

1. Wszelkie uprawnienia Banku przyznane są Radzie Gubernatorów.

2. Rada Gubernatorów może delegować wszystkie lub jakiekolwiek swoje uprawnienia na Radę Dyrektorów, za wyjątkiem uprawnień do:

(i) przyjmowania nowych członków i ustalania warunków ich przyjęcia;

(ii) podnoszenia lub obniżania kapitału założycielskiego Banku;

(iii) zawieszenia członka;

(iv) rozstrzygania odwołań od interpretacji lub zastosowań niniejszej Umowy wydanych przez Radę Dyrektorów;

(v) wyboru Członków Rady Dyrektorów Banku i określania wydatków, które będą płatne na rzecz Członków Rady Dyrektorów i ich Zastępców oraz ewentualnego wynagrodzenia, zgodnie z art. 25 ust. 6;

(vi) wyboru Prezesa, zawieszenia go lub odwołania ze stanowiska oraz ustalania jego wynagrodzenia i innych warunków sprawowania funkcji;

(vii) zatwierdzania, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłych rewidentów, ogólnego bilansu i rachunku zysków i strat Banku;

(viii) ustalania rezerw i przeznaczenia i podziału zysków netto Banku;

(ix) zmiany niniejszej Umowy;

(x) decyzji o zakończeniu działalności Banku i podziale jego aktywów; oraz

(xi) wykonywania takich innych uprawnień, jakie zostały wyraźnie przyznane Radzie Gubernatorów w niniejszej Umowie.

3. Rada Gubernatorów zachowuje pełne prawo do wykonywania władzy nad jakimikolwiek kwestiami delegowanymi na Radę Dyrektorów na mocy ust 2 niniejszego artykułu.

Artykuł 24 Rada Gubernatorów: procedura [Rada Gubernatorów: procedura]

1. Rada Gubernatorów odbywa coroczne posiedzenie oraz inne posiedzenia, jakie mogą być przewidziane przez Radę Gubernatorów lub zwołane przez Radę Dyrektorów. Posiedzenia Rady Gubernatorów są zwoływane przez Radę Dyrektorów na każde żądanie pięciu (5) członków Banku.

2. Większość Gubernatorów stanowi kworum na potrzeby jakiegokolwiek posiedzenia Rady Gubernatorów, o ile taka większość reprezentuje nie mniej niż dwie trzecie całkowitej liczby głosów członków.

3. Rada Gubernatorów wydaje przepisy ustalające procedury, w ramach których Rada Dyrektorów może uzyskać przeprowadzenie głosowania Gubernatorów w sprawie określonego pytania bez posiedzenia i zapewnić zwołanie posiedzenia Rady Gubernatorów w formie elektronicznej w szczególnych okolicznościach.

4. Rada Gubernatorów i Rada Dyrektorów – w dozwolonym zakresie – mogą ustanowić takie podmioty zależne i przyjąć takie zasady i przepisy, jakie mogą być niezbędne lub stosowne do prowadzenia działalności Banku.

Artykuł 25 Rada Dyrektorów: skład [Rada Dyrektorów: skład]

1. Rada Dyrektorów składa się z dwunastu (12) członków, którzy nie są członkami Rady Gubernatorów, oraz wśród których:

(i) dziewięciu (9) jest wybieranych przez Gubernatorów reprezentujących członków regionalnych; oraz

(ii) trzech (3) jest wybieranych przez Gubernatorów reprezentujących członków pozaregionalnych.

Dyrektorzy są osobami o rozległych kompetencjach w dziedzinie gospodarki i finansów i są wybierani zgodnie z Załącznikiem B. Dyrektorzy reprezentują członków, których Gubernatorzy ich wybrali, jak również których Gubernatorzy przydzielili im swoje głosy.

2. Rada Gubernatorów w razie potrzeby dokonuje przeglądu wielkości i składu Rady Dyrektorów i może w stosownych przypadkach podwyższyć lub obniżyć jej wielkość lub zrewidować jej skład Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28.

3. Każdy Dyrektor mianuje swojego Zastępcę z pełnym prawem do działania w jego imieniu w przypadku jego nieobecności. Rada Gubernatorów przyjmuje zasady umożliwiające Dyrektorowi wybranemu przez więcej niż określoną liczbę członków mianowanie dodatkowego Zastępcy.

4. Dyrektorzy i Zastępcy Dyrektorów są obywatelami państw członkowskich. W skład Rady Dyrektorów nie może wchodzić dwóch lub więcej Dyrektorów tej samej narodowości, ani dwóch lub więcej Zastępców Dyrektorów tej samej narodowości. Zastępcy Dyrektorów mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Dyrektorów, ale mogą głosować wyłącznie, kiedy Zastępca działa w imieniu Dyrektora, którego zastępuje.

5. Kadencja Dyrektorów trwa dwa (2) lata, z możliwością reelekcji.

(a) Dyrektorzy pozostają na stanowisku, dopóki ich następcy nie zostaną wybrani i nie obejmą stanowiska.

(b) W przypadku gdy stanowisko Dyrektora zwalnia się na ponad sto osiemdziesiąt (180) dni przed końcem jego kadencji, następca jest wybierany zgodnie z Załącznikiem B na pozostały okres kadencji przez Gubernatorów, którzy wybrali poprzedniego Dyrektora. Do takiego mianowania wymagana jest większość głosów oddanych przez tych Gubernatorów. Gubernatorzy, którzy wybrali Dyrektora, mogą również wybrać następcę, jeśli stanowisko Dyrektora zwalnia się na najwyżej sto osiemdziesiąt (180) dni przed końcem jego kadencji.

(c) Podczas gdy stanowisko Dyrektora pozostaje nieobsadzone, Zastępca byłego Dyrektora wykonuje jego uprawnienia, poza uprawnieniem do mianowania Zastępcy.

6. Dyrektorzy i ich Zastępcy sprawują swoje funkcje bez wynagrodzenia z Banku, chyba że Rada Gubernatorów postanowi inaczej, ale Bank może zwracać im uzasadnione koszty poniesione w związku z uczestnictwem w posiedzeniach.

Artykuł 26 Rada Dyrektorów: uprawnienia [Rada Dyrektorów: uprawnienia]

Rada Dyrektorów jest odpowiedzialna za kierowanie ogólnymi działaniami Banku, a w tym celu – oprócz uprawnień przyznanych jej wyraźnie w niniejszej Umowie – wykonuje wszelkie uprawnienia delegowane na nią przez Radę Gubernatorów, a w szczególności:

(i) przygotowuje prace Rady Gubernatorów;

(ii) ustala polityki Banku oraz – większością reprezentującą co najmniej trzy czwarte wszystkich głosów członków – podejmuje decyzje o głównych politykach operacyjnych i finansowych oraz o delegowaniu uprawnień na Prezesa na mocy polityk Banku;

(iii) podejmuje decyzje dotyczące działalności operacyjnej Banku na mocy art. 11 ust 2 oraz – większością reprezentującą co najmniej trzy czwarte wszystkich głosów członków – podejmuje decyzje o delegowaniu takich uprawnień na Prezesa;

(iv) na bieżąco nadzoruje zarządzanie i działalność operacyjną Banku oraz ustanawia mechanizm nadzoru w tym celu, zgodnie z zasadami transparentności, otwartości, niezależności i odpowiedzialności;

(v) zatwierdza strategię, roczny plan i budżet Banku;

(vi) powołuje takie komitety, jakie uznaje za celowe; oraz

(vii) przedkłada zbadane sprawozdanie finansowe za każdy rok finansowy do akceptacji Rady Gubernatorów.

Artykuł 27 Rada Dyrektorów: procedura [Rada Dyrektorów: procedura]

1. Rada Dyrektorów spotyka się tak często, jak wymaga tego działalność Banku, okresowo w ciągu całego roku. Rada Dyrektorów funkcjonuje na takiej zasadzie, że jej członkowie nie muszą stale przebywać na miejscu, chyba że Rada Gubernatorów zadecyduje inaczej Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28. Posiedzenia mogą być zwoływane przez Przewodniczącego lub na każde żądanie trzech (3) Dyrektorów.

2. Większość Dyrektorów stanowi kworum na potrzeby jakiegokolwiek posiedzenia Rady Dyrektorów, o ile taka większość reprezentuje nie mniej niż dwie trzecie całkowitej liczby głosów członków.

3. Rada Gubernatorów przyjmuje przepisy, zgodnie z którymi w razie braku Dyrektora będącego obywatelem danego członka, członek taki może wysłać swojego przedstawiciela bez prawa głosu w celu uczestniczenia w jakimkolwiek posiedzeniu Rady Dyrektorów, kiedy rozstrzygana jest sprawa mająca szczególny wpływ na tego członka.

4. Rada Dyrektorów ustanawia procedury, na mocy których może odbywać spotkania w formie elektronicznej lub głosować w danej sprawie bez konieczności zwoływania posiedzenia.

Artykuł 28 Głosowanie [Głosowanie]

1. Całkowita liczba głosów każdego członka składa się z sumy jego głosów podstawowych, głosów przysługujących z tytułu posiadanych udziałów oraz w przypadku Członka Założyciela – jego głosów Członka Założyciela.

(i) Głosy podstawowe każdego członka stanowią liczbę głosów, która wynika z równego podziału pomiędzy wszystkich członków dwunastu (12) procent łącznej sumy głosów podstawowych, głosów z tytułu posiadanych udziałów i głosów Członków Założycieli przysługujących wszystkich członkom.

(ii) Liczba głosów przysługujących z tytułu udziałów każdego członka jest równa liczbie udziałów w kapitale założycielskim Banku posiadanych przez tego członka.

(iii) Każdemu Członkowi Założycielowi przysługuje sześćset (600) głosów Członka Założyciela.

W przypadku gdy członek nie wpłaci jakiejkolwiek części kwoty należnej wynikającej z jego zobowiązań dotyczących udziałów opłaconych na mocy art. 6, liczba głosów przysługujących z tytułu udziałów, które mogą być wykorzystane przez członka, zostaje na okres braku płatności zmniejszona proporcjonalnie o taki procent całkowitej wartości nominalnej udziałów opłaconych subskrybowanych przez tego członka, który stanowi kwota należna i niewpłacona.

2. Podczas głosowania w ramach Rady Gubernatorów każdy Gubernator jest uprawniony do oddania głosów członka, którego reprezentuje.

(i) O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie kwestie postanowione przed Radą Gubernatorów są rozstrzygane większością głosów oddanych.

(ii) Większość Kwalifikowana głosów Rady Gubernatorów wymaga proporcji głosów „za” stanowiącej dwie trzecie całkowitej liczby Gubernatorów reprezentujących nie mniej niż trzy czwarte całkowitej liczby głosów członków.

(iii) Większość Szczególna głosów Rady Gubernatorów wymaga proporcji głosów „za” stanowiącej większość całkowitej liczby Gubernatorów reprezentujących nie mniej niż większość całkowitej liczby głosów członków.

3. Podczas głosowania w ramach Rady Dyrektorów każdy Dyrektor jest uprawniony do oddania takiej liczby głosów, do jakiej są uprawnieni Gubernatorzy, którzy go wybrali, oraz takiej liczby, do jakiej są uprawnieni Gubernatorzy, którzy przypisali mu swoje głosy, zgodnie z Załącznikiem B.

(i) Dyrektor uprawniony do oddania głosów więcej niż jednego członka może oddać osobno głosy w imieniu tych członków.

(ii) O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie kwestie postawione przed Radą Dyrektorów są rozstrzygane większością głosów oddanych.

Artykuł 29 Prezes [Prezes]

1. Rada Gubernatorów w drodze otwartego, transparentnego i merytorycznego procesu wybiera prezesa Banku Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28. Prezes jest obywatelem regionalnego państwa członkowskiego. Prezes w trakcie swojej kadencji nie pełni funkcji Gubernatora, Dyrektora ani ich Zastępcy.

2. Kadencja Prezesa trwa pięć (5) lat. Prezes może zostać ponownie wybrany na to stanowisko raz. Prezes może zostać zawieszony lub odwołany ze stanowiska, jeśli Rada Gubernatorów zadecyduje tak Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28.

(a) Jeśli stanowisko Prezesa z jakiegokolwiek powodu zwalnia się w trakcie jego kadencji, Rada Gubernatorów mianuje Pełniącego Obowiązki Prezesa na tymczasowy okres lub wybiera nowego Prezesa zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

3. Prezes jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów, ale nie posiada prawa głosu poza głosem rozstrzygającym w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”. Prezes może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Gubernatorów, ale nie posiada prawa głosu.

4. Prezes jest prawnym przedstawicielem Banku. Jest szefem personelu Banku i pod kierunkiem Rady Dyrektorów prowadzi bieżące sprawy Banku.

Artykuł 30 Funkcjonariusze i personel Banku [Funkcjonariusze i personel Banku]

1. Rada Dyrektorów mianuje co najmniej jednego Wiceprezesa z rekomendacji Prezesa, w oparciu o otwartą, transparentną i merytoryczną procedurę. Wiceprezes obejmuje stanowisko na taki okres, wykonuje takie uprawnienia i sprawuje takie funkcje w ramach administrowania Bankiem, jakie może ustalić Rada Dyrektorów. W przypadku nieobecności lub niezdolności Prezesa do wykonywania funkcji, Wiceprezes wykonuje uprawnienia i sprawuje funkcje Prezesa.

2. Prezes jest odpowiedzialny za organizację, mianowanie i zwalnianie funkcjonariuszy i personelu zgodnie z przepisami przyjętymi przez Radę Dyrektorów, za wyjątkiem Wiceprezesów w zakresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3. Mianując funkcjonariuszy i pracowników oraz rekomendując Wiceprezesów, Prezes – mając na względzie ogromne znaczenie zabezpieczenia najwyższych standardów wydajności i kompetencji technicznych – zwraca należytą uwagę, aby proces rekrutacji personelu miał najszerszy możliwy zasięg geograficzny.

Artykuł 31 Międzynarodowy charakter Banku [Międzynarodowy charakter Banku]

1. Bank nie przyjmuje Funduszy Specjalnych, kredytów lub wsparcia, które w jakikolwiek sposób może zaszkodzić jego celowi lub funkcjom, ograniczyć je, zmienić lub w inny sposób zmodyfikować.

2. Bank, jego Prezes, funkcjonariusze i personel nie ingerują w sprawy polityczne jakiegokolwiek członka i w swoich decyzjach pozostają poza wpływem politycznym członka, którego one dotyczą. Dla ich decyzji znaczenie mają wyłącznie względy gospodarcze. Takie względy są rozważane w sposób bezstronny w celu osiągnięcia i realizacji celu i funkcji Banku.

3. Prezes, funkcjonariusze i personel Banku, wykonując swoje funkcje, służą całkowicie Bankowi i żadnym innym władzom. Każdy członek Banku szanuje międzynarodowy charakter tych funkcji i powstrzymuje się od wszelkich prób oddziaływania na nie w trakcie ich wykonywania.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 32 Biura Banku [Biura Banku]

1. Siedziba główna Banku znajduje się w Pekinie w Chińskiej Republice Ludowej.

2. Bank może ustanowić swoje agencje lub biura w innych miejscach.

Artykuł 33 Kanały komunikacji; depozytariusze [depozytariusze]

1. Każdy członek wyznacza stosowny oficjalny podmiot, z którym Bank może się komunikować w związku z jakąkolwiek sprawą wynikającą z niniejszej Umowy.

2. Każdy członek wyznacza swój bank centralny lub taką inną instytucję, jaką ustali z Bankiem, jako depozytariusza, u którego Bank może przechowywać należące do niego zasoby waluty tego członka, jak również inne aktywa Banku.

3. Bank może przechowywać swoje zasoby u takich depozytariuszy, jakich ustali Rada Dyrektorów.

Artykuł 34 Sprawozdania i informacje [Sprawozdania i informacje]

1. Językiem roboczym Banku jest język angielski, a Bank opiera się na angielskojęzycznej wersji niniejszej Umowy w związku z wszystkimi decyzjami i interpretacjami, o których mowa w art. 54.

2. Członkowie przekażą Bankowi takie informacje, jakich Bank może w uzasadnionych przypadkach wymagać, aby ułatwić wykonywanie swoich funkcji.

3. Bank przekazuje swoim członkom roczne sprawozdanie zawierające zbadane sprawozdania finansowe oraz publikuje takie sprawozdanie. Przekazuje również swoim członkom kwartalne sprawozdania skrócone o sytuacji finansowej oraz rachunek zysków i strat wykazujący wyniki działalności Banku.

4. Bank ustanawia politykę ujawniania informacji w celu promowania transparentności swojej działalności operacyjnej. Bank może publikować takie sprawozdania, jakie uznaje za pożądane w realizacji swojego celu i funkcji.

Artykuł 35 Współpraca z członkami i organizacjami międzynarodowymi [Współpraca z członkami i organizacjami międzynarodowymi]

1. Bank blisko współpracuje ze wszystkimi swoimi członkami oraz – w sposób, jaki może uznać za stosowny w ramach warunków niniejszej Umowy – z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi oraz organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się rozwojem gospodarczym regionu lub obszarami operacyjnymi Banku.

2. Bank może zawierać porozumienia z takimi organizacjami na potrzeby zgodne z niniejszą Umową, za zgodą Rady Dyrektorów.

Artykuł 36 Odwołania w tekście [Odwołania w tekście]

1. Odwołania do artykułu lub Załącznika w niniejszej Umowie stanowią odwołania do artykułów i Załączników do niniejszej Umowy, chyba że określono inaczej.

2. Odwołania do określonego rodzaju gramatycznego w niniejszej Umowie obejmują pozostałe rodzaje gramatyczne.

ROZDZIAŁ VII

REZYGNACJA I ZAWIESZANIE CZŁONKÓW

Artykuł 37 Rezygnacja z członkostwa [Rezygnacja z członkostwa]

1. Każdy członek może zrezygnować z członkostwa w Banku w dowolnym momencie poprzez doręczenie wypowiedzenia na piśmie do głównej siedziby Banku.

2. Rezygnacja członka wchodzi w życie, a członkostwo tego członka ustaje w dniu określonym w jego wypowiedzeniu, jednak w żadnym wypadku nie wcześniej niż sześć (6) miesięcy od daty otrzymania wypowiedzenia przez Bank. W dowolnym momencie przed ostatecznym wejściem wżycie rezygnacji członek może powiadomić Bank na piśmie o unieważnieniu swojego zamierzonego wypowiedzenia.

3. Rezygnujący członek pozostaje odpowiedzialny za wszystkie bezpośrednie i warunkowe zobowiązania wobec Banku, którym podlega w dniu doręczenia wypowiedzenia. W przypadku gdy rezygnacja ostatecznie wchodzi w życie, członek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z operacji Banku wykonywanych po dniu otrzymania wypowiedzenia przez Bank.

Artykuł 38 Zawieszenie członkostwa [Zawieszenie członkostwa]

1. W przypadku gdy członek nie wypełnia jakichkolwiek swoich zobowiązań wobec Banku, Rada Gubernatorów może zawiesić takiego członka Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28.

2. Członek zawieszony w ten sposób automatycznie przestaje być członkiem jeden (1) rok od daty jego zawieszenia, chyba że Rada Gubernatorów zadecyduje Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28 o przywróceniu członka jako spełniającego wszystkie warunki członkostwa.

3. W okresie zawieszenia członek nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy poza prawem do rezygnacji z członkostwa, jednak wszystkie jego zobowiązania pozostają w mocy.

Artykuł 39 Uzgodnienie salda rozliczeń [Uzgodnienie salda rozliczeń]

1. Po dniu, w którym dany kraj przestaje być członkiem, wciąż ponosi on odpowiedzialność za swoje bezpośrednie zobowiązania wobec Banku oraz za swoje warunkowe zobowiązania wobec Banku tak długo, jak długo jakakolwiek część kredytów, gwarancji, inwestycji kapitałowych lub innych form finansowania, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt (vi) (dalej zwanych innymi formami finansowania), na które zawarto umowy przed ustaniem członkostwa, pozostaje należna, ale nie zaciąga zobowiązań z tytułu kredytów, gwarancji, inwestycji kapitałowych lub innych form finansowania zawartych przez Bank po ustaniu jego członkostwa, ani nie ma udziału w dochodach lub wydatkach Banku.

2. W momencie, kiedy dany kraj przestaje być członkiem, Bank organizuje wykup udziałów kapitałowych takiego kraju przez Bank w ramach rozliczenia rachunków z takim krajem zgodnie z postanowieniami ust 3 i 4 niniejszego artykułu. W tym celu ustalona cena wykupu udziałów stanowi wartość wykazaną w księgach Banku w dniu, w którym kraj przestaje być członkiem.

3. Płatność z tytułu wykupu udziałów przez Bank na podstawie niniejszego artykułu podlega następującym warunkom:

(i) Jakakolwiek kwota należna na rzecz danego kraju za jego udziały zostaje zatrzymana tak długo, jak długo ten kraj, jego bank centralny lub jakakolwiek z jego agencji, instytucji lub jednostek władzy pozostaje zobowiązana wobec Banku, jako kredytobiorca, gwarant lub innego rodzaju strona umowy w ramach inwestycji kapitałowych lub innych form finansowania, a taka kwota może wedle uznania Banku zostać przeznaczona na spłatę jakiegokolwiek takiego zobowiązania w momencie wymagalności. Nie zatrzymuje się żadnej kwoty na poczet zobowiązania warunkowego kraju w związku z przyszłymi wezwaniami do opłacenia jego subskrybowanych udziałów kapitałowych zgodnie z art. 6 ust. 3. W żadnym wypadku żadna kwota należna na rzecz członka za jego udziały nie jest wypłacana przed upływem sześciu (6) miesięcy od dnia, w którym ten kraj przestał być członkiem.

(ii) Płatności z tytułu udziałów mogą być wykonywane każdorazowo po wydaniu odpowiadających im certyfikatów udziałów przez dany kraj, w zakresie w jakim kwota należna jako cena wykupu zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu przekracza całkowitą kwotę zobowiązań z tytułu kredytów, gwarancji, inwestycji kapitałowych i innych form finansowania, o których mowa w pkt (i) niniejszego ustępu, do momentu aż były członek otrzyma pełną cenę wykupu.

(iii) Płatności są dokonywane w takich dostępnych walutach, jakie ustali Bank biorąc pod uwagę swoją sytuację finansową.

(iv) Jeśli Bank ponosi straty z tytułu jakichkolwiek kredytów, gwarancji, inwestycji kapitałowych lub innych form finansowania, które pozostawały niespłacone w dniu, w którym dany kraj przestał być członkiem, i kwota takich strat przekracza kwotę rezerwy przeznaczonej na straty w tym dniu, dany kraj spłaca na żądanie kwotę, o którą cena wykupu jego udziałów zostałaby pomniejszona, gdyby straty zostały uwzględnione w momencie ustalania ceny wykupu. Ponadto były członek pozostaje odpowiedzialny za jakiekolwiek wezwanie do opłacenia nieopłaconych subskrypcji zgodnie z art. 6 ust. 3 w takim samym zakresie, w jakim wymagano by od niego reakcji, gdyby miało miejsce obciążenie kapitału i zostałoby ogłoszone wezwanie do opłacenia udziałów w momencie ustalania ceny wykupu jego udziałów.

4. Jeśli Bank zakończy swoją działalność operacyjną zgodnie z art. 41 w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty, w której jakikolwiek kraj przestaje być członkiem, wszelkie prawa danego kraju zostają ustalone zgodnie z postanowieniami art. 41 do 43. Taki kraj zostaje uznany za wciąż będący członkiem na potrzeby rzeczonych artykułów, jednak nie przysługuje mu prawo głosu.

ROZDZIAŁ VIII

ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BANKU

Artykuł 40 Tymczasowe zawieszenie działalności operacyjnej [Tymczasowe zawieszenie działalności operacyjnej]

W nagłym przypadku Rada Dyrektorów może tymczasowo zawiesić działalność operacyjną w zakresie nowych kredytów, gwarancji, inwestycji kapitałowych i innych form finansowania, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt (vi), do czasu dalszego rozważenia i podjęcia działań przez Radę Gubernatorów.

Artykuł 41 Zakończenie działalności operacyjnej [Zakończenie działalności operacyjnej]

1. Bank może zakończyć swoją działalność operacyjną w drodze uchwały Rady Gubernatorów zatwierdzonej Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28.

2. Po takim zakończeniu Bank niezwłocznie kończy wszystkie działania, za wyjątkiem tych związanych z właściwą realizacją, ochroną i zachowaniem jego aktywów i uregulowaniem jego zobowiązań.

Artykuł 42 Odpowiedzialność członków i spłata należności [Odpowiedzialność członków i spłata należności]

1. W przypadku zakończenia działalności Banku odpowiedzialność wszystkich członków z tytułu posiadanych przez nich udziałów kapitałowych, w stosunku do których Bank nie wystosował wezwania do opłacenia, jak również z tytułu deprecjacji ich walut, obowiązuje dopóki wszystkie roszczenia wierzycieli, w tym wszystkie roszczenia warunkowe, nie zostaną zaspokojone.

2. Wszyscy wierzyciele posiadający roszczenia bezpośrednie są spłacani w pierwszej kolejności z aktywów Banku, następnie zaś z płatności na rzecz Banku lub nieopłaconych lub płatnych na żądanie udziałów kapitałowych. Przed dokonaniem jakichkolwiek płatności na rzecz wierzycieli posiadających bezpośrednie roszczenia Rada Dyrektorów dokonuje takich ustaleń, jakie w jej opinii są niezbędne, do zapewnienia proporcjonalnego rozkładu pomiędzy podmioty posiadające roszczenia bezpośrednie i warunkowe.

Artykuł 43 Podział aktywów [Podział aktywów]

1. Nie dokonuje się podziału aktywów pomiędzy członków z tytułu ich subskrypcji kapitału założycielskiego Banku dopóki:

(i) wszystkie zobowiązania wobec wierzycieli nie zostały zaspokojone lub ich zaspokojenie nie zostało zapewnione; oraz

(ii) Rada Gubernatorów nie zadecydowała Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28 o dokonaniu takiego podziału.

2. Jakikolwiek podział aktywów Banku na rzecz członków ma miejsce proporcjonalnie do kapitału założycielskiego będącego w posiadaniu każdego członka i zostaje dokonany w takim momencie i na takich warunkach, jakie Bank uzna za sprawiedliwe. Udziały w aktywach podlegających podziałowi nie muszą być jednolite w zakresie rodzaju aktywów. Żaden członek nie jest uprawniony do otrzymania swojego udziału w takim podziale, dopóki nie uregulował wszystkich swoich zobowiązań wobec Banku.

3. Jakikolwiek członek otrzymujący aktywa w wyniku podziału zgodnie z niniejszym artykułem ma takie same prawa w stosunku do tych aktywów, jakie miał Bank przed ich podziałem.

ROZDZIAŁ IX

STATUS, OCHRONA, PRZYWILEJE I ZWOLNIENIA

Artykuł 44 Cel niniejszego rozdziału [Cel niniejszego rozdziału]

1. Aby umożliwić Bankowi realizację jego celu i funkcji mu powierzonych, status, ochrona, przywileje i zwolnienia ustalone w niniejszym rozdziale są przyznawane Bankowi na terytorium każdego członka.

2. Każdy członek niezwłocznie podejmuje takie działania, jakie są niezbędne, aby postanowienia niniejszego rozdziału stały się skuteczne na jego własnym terytorium i informuje Bank o działaniach, które zostały podjęte.

Artykuł 45 Status Banku [Status Banku]

Bank posiada pełną osobowość prawną i w szczególności pełną zdolność prawną do:

(i) zawierania umów;

(ii) nabywania i zbywania nieruchomości i mienia ruchomego ;

(iii) wszczynania postępowań prawnych i brania udziału w takich postępowaniach; oraz

(iv) podejmowania takich innych działań, jakie mogą być niezbędne lub przydatne dla jego celu i działalności.

Artykuł 46 Ochrona w zakresie postępowania sądowego [Ochrona w zakresie postępowania sądowego]

1. Bank posiada immunitet chroniący go od wszelkich form postępowań prawnych, za wyjątkiem przypadków wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wykonywania jego uprawnień do pozyskiwania środków finansowych poprzez pożyczanie i inne działania, do gwarantowania zobowiązań lub do nabywania i sprzedaży lub gwarantowania sprzedaży papierów wartościowych, w których to przypadkach pozew przeciwko Bankowi może zostać wniesiony wyłącznie we właściwym sądzie na terytorium kraju, w którym Bank posiada biuro lub ustanowił pełnomocnika do doręczeń lub wyemitował papiery wartościowe lub gwarantował ich emisję.

2. Bez względu na postanowienia ust. 1 niniejszego artykułu, żadne postępowanie nie może zostać wszczęte przeciwko Bankowi przez jakiegokolwiek członka lub jakąkolwiek agencję lub instytucję członka, ani przez jakikolwiek podmiot lub osobę działającą bezpośrednio lub pośrednio na rzecz członka lub przejmującą roszczenia od członka lub od jakiejkolwiek agencji lub instytucji członka. Członkowie mogą korzystać z takich specjalnych procedur rozstrzygania sporów pomiędzy Bankiem i jego członkami, jakie mogą zostać ustalone w niniejszej Umowie, statucie i przepisach Banku lub w umowach zawartych z Bankiem.

3. Mienie i aktywa Banku, bez względu na ich lokalizację i posiadacza, są wyłączone z zajęcia, zabezpieczenia lub egzekucji w jakiejkolwiek formie przed wydaniem prawomocnego orzeczenia na niekorzyść Banku.

Artykuł 47 Ochrona aktywów i archiwów [Ochrona aktywów i archiwów]

1. Mienie i aktywa Banku, bez względu na ich lokalizację i posiadacza, są wyłączone z przeszukiwania, zajęcia, konfiskaty, wywłaszczenia lub jakiejkolwiek innej formy przejęcia lub zajęcia w drodze postępowania wykonawczego lub działań legislacyjnych.

2. Archiwa Banku i generalnie wszystkie dokumenty należące do niego lub posiadane przez niego są nienaruszalne, bez względu na ich lokalizację i posiadacza.

Artykuł 48 Zwolnienie aktywów z ograniczeń [Zwolnienie aktywów z ograniczeń]

W zakresie niezbędnym do skutecznej realizacji celu i funkcji Banku oraz z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, całość mienia i aktywów Banku jest wolna od ograniczeń, regulacji, kontroli i moratoriów o jakimkolwiek charakterze.

Artykuł 49 Przywileje w zakresie komunikacji [Przywileje w zakresie komunikacji]

W zakresie komunikacji służbowej Bank jest traktowany każdego członka tak samo, jak w przypadku komunikacji służbowej jakiegokolwiek innego członka.

Artykuł 50 Ochrona i przywileje funkcjonariuszy i pracowników [Ochrona i przywileje funkcjonariuszy i pracowników]

Wszyscy Gubernatorzy, Dyrektorzy, Zastępcy, Prezes, Wiceprezesi i inni funkcjonariusze i pracownicy Banku, w tym eksperci i konsultanci wykonujący misje lub usługi na rzecz Banku:

(i) posiadają immunitet chroniący ich od postępowań prawnych dotyczących działań podejmowanych przez nich w ramach pełnienia funkcji służbowych, za wyjątkiem sytuacji, w której Bank zrzeka się immunitetu, a wszystkie ich dokumenty i archiwa służbowe są nienaruszalne;

(ii) jeśli nie są lokalnymi mieszkańcami lub obywatelami, przysługuje im taki sam immunitet chroniący od ograniczeń imigracyjnych, wymogów dotyczących rejestracji obcokrajowców i obowiązku służby wojskowej oraz te same ułatwienia w zakresie regulacji dotyczących wymiany, jakie są przyznawane przez członków przedstawicielom, funkcjonariuszom i pracownikom porównywalnej rangi innych członków; oraz

(iii) przysługuje im to samo traktowanie w zakresie ułatwień podróży, jakie członkowie stosują wobec przedstawicieli, funkcjonariuszy i pracowników porównywalnej rangi innych członków.

Artykuł 51 Zwolnienie z opodatkowania [Zwolnienie z opodatkowania]

1. Bank, jego aktywa, mienie, dochód, operacje i transakcje zgodne z niniejszą Umową są zwolnione z jakiegokolwiek opodatkowania i ze wszystkich opłat celnych. Bank jest również zwolniony z jakiegokolwiek obowiązku płatności, potrącania lub poboru jakiegokolwiek podatku lub cła.

2. Żaden podatek jakiegokolwiek rodzaju nie jest nakładany na wynagrodzenia, honoraria i zwrot kosztów, w zależności od przypadku, wypłacane przez Bank na rzecz Dyrektorów, Zastępców Dyrektorów, Prezesa, Wiceprezesów i innych funkcjonariuszy lub pracowników Banku, w tym ekspertów i konsultantów wykonujących misje lub usługi na rzecz Banku, ani w związku z takimi wynagrodzeniami, honorariami i zwrotem kosztów, chyba że członek deponuje wraz ze swoim aktem ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia oświadczenie, że taki członek zachowuje dla siebie i swoich organów władzy prawo do opodatkowania wynagrodzeń i honorariów, w zależności od przypadku, wypłacanych przez Bank na rzecz obywateli lub mieszkańców takiego członka.

3. Na jakiekolwiek zobowiązania lub papiery wartościowe wyemitowane przez Bank, w tym jakiekolwiek dywidendy lub odsetki od nich, bez względu na to, kto jest do nich uprawniony, nie jest nakładany podatek żadnego rodzaju:

(i) który byłby dyskryminujący wobec takich zobowiązań lub papierów wartościowych wyłącznie w oparciu o to, że zostały one wyemitowane przez Bank; lub

(ii) jeśli wyłączną podstawą prawną dla takiego podatku jest miejsce lub waluta, w których zostały one wyemitowane, są płatne lub opłacone, lub lokalizacja jakiegokolwiek biura lub miejsca wykonywania działalności utrzymywanych przez Bank.

4. Na jakiekolwiek zobowiązania lub papiery wartościowe gwarantowane przez Bank, w tym jakiekolwiek dywidendy lub odsetki od nich, bez względu na to, kto jest do nich uprawniony, nie jest nakładany podatek żadnego rodzaju:

(i) który byłby dyskryminujący wobec takich instrumentów dłużnych lub papierów wartościowych wyłącznie w oparciu o to, że są one gwarantowane przez Bank; lub

(ii) jeśli wyłączną podstawą prawną dla takiego podatku jest lokalizacja jakiegokolwiek biura lub miejsca wykonywania działalności utrzymywanych przez Bank.

Artykuł 52 Zrzeczenie się praw [Zrzeczenie się praw]

1. Bank wedle własnego uznania może zrzec się jakichkolwiek przywilejów, ochrony i zwolnień przyznanych na mocy niniejszego rozdziału w jakimkolwiek przypadku, w taki sposób i na takich warunkach, jakie uznaje za stosowne i będące w najlepszym interesie Banku.

ROZDZIAŁ X

ZMIANY, WYKŁADNIA I ARBITRAŻ

Artykuł 53 Zmiany [Zmiany]

1. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona wyłącznie w drodze uchwały Rady Gubernatorów zatwierdzonej Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28.

2. Bez względu na postanowienia ust. 1 niniejszego artykułu jednogłośna zgoda Rady Gubernatorów jest wymagana dla zatwierdzenia jakiejkolwiek zmiany modyfikującej:

(i) prawo do wystąpienia z Banku;

(ii) ograniczenia odpowiedzialności, o której mowa w art. 7 ust. 3 i 4; oraz

(iii) prawa dotyczące nabywania kapitału założycielskiego, o którym mowa w art. 5 ust. 4.

3. Jakakolwiek propozycja zmian do niniejszej Umowy, zarówno ze strony członka, jak i Rady Dyrektorów, jest przekazywana Przewodniczącemu Rady Gubernatorów, który przedstawia ją Radzie Gubernatorów. W przypadku przyjęcia zmiany Bank potwierdza to w oficjalnym komunikacie skierowanym do wszystkich członków. Zmiany wchodzą w życie wobec wszystkich członków trzy (3) miesiące od daty oficjalnego komunikatu, chyba że Rada Gubernatorów ustaliła inny okres w tym oficjalnym komunikacie.

Artykuł 54 Wykładnia [Wykładnia]

1. Jakiekolwiek kwestie związane z wykładnią lub zastosowaniem postanowień niniejszej Umowy powstające pomiędzy jakimkolwiek członkiem i Bankiem lub pomiędzy co najmniej dwoma członkami Banku są poddawane pod decyzję Rady Dyrektorów. Jeśli w Radzie Dyrektorów nie ma Dyrektora będącego obywatelem członka Banku szczególnie dotkniętego omawianą kwestią, członek ten jest uprawniony do bezpośredniego przedstawicielstwa w Radzie Dyrektorów podczas takich rozważań, przy czym przedstawiciel takiego członka nie ma prawa głosu. Takie prawo do przedstawicielstwa jest określane przez Radę Gubernatorów.

2. W każdym przypadku, w którym Rada Dyrektorów wydała decyzję na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu, jakikolwiek członek może zażądać przekazania kwestii spornej Radzie Gubernatorów, której decyzja jest ostateczna. W oczekiwaniu na decyzję Rady Gubernatorów Bank może działać – jeśli uzna to za niezbędne – w oparciu o decyzję Rady Dyrektorów.

Artykuł 55 Postępowanie arbitrażowe [Postępowanie arbitrażowe]

W przypadku powstania sporu pomiędzy Bankiem i krajem, który przestał być członkiem, lub pomiędzy Bankiem i jakimkolwiek członkiem po przyjęciu uchwały o zakończeniu działalności Banku, taki spór poddawany jest pod rozstrzygnięcie przez trybunał arbitrażowy składający się z trzech arbitrów. Pierwszy arbiter jest mianowany przez Bank, drugi przez zainteresowany kraj, a trzeci – o ile strony nie uzgodnią inaczej – przez Prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości lub taki inny organ, jaki może zostać ustalony w przepisach przyjętych przez Radę Gubernatorów. Większość głosów arbitrów wystarcza do podjęcia decyzji, która jest ostateczna i wiążąca dla stron. Trzeci arbiter ma prawo rozstrzygania wszystkich pytań w zakresie procedury w jakimkolwiek przypadku, w którym strony nie mogą dojść do porozumienia w tym zakresie.

Artykuł 56 Uznanie udzielenia zgody [Uznanie udzielenia zgody]

W przypadku gdy przed dokonaniem jakiegokolwiek działania przez Bank wymagana jest zgoda jakiegokolwiek członka, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 2, uznaje się, że zgoda została udzielona, chyba że członek ten przedstawi zastrzeżenia w takim uzasadnionym terminie, jaki Bank może ustalić, powiadamiając członka o proponowanym działaniu.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 57 Podpis i zdeponowanie [Podpis i zdeponowanie]

1. Niniejsza Umowa złożona depozytariuszowi, Rządowi Chińskiej Republiki Ludowej (dalej zwanemu „Depozytariuszem”) pozostaje otwarta do podpisu przez rządy państw wskazanych w Załączniku A do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Depozytariusz przesyła poświadczone kopie niniejszej Umowy wszystkim Sygnatariuszom i innym państwom, które stają się członkami Banku.

Artykuł 58 Ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie [Ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie]

1. Niniejsza Umowa podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez Sygnatariuszy. Dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia są składane u Depozytariusza nie później niż 31 grudnia 2016 r. lub jeśli jest to konieczne – nie później niż w takiej późniejszej dacie, jaką może ustalić Rada Gubernatorów Szczególną Większością głosów w rozumieniu art. 28. Depozytariusz należycie informuje innych Sygnatariuszy o zdeponowaniu każdego aktu i jego dacie.

2. Sygnatariusz, którego dokument ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia jest złożony u Depozytariusza przed wejściem w życie niniejszej Umowy staje się członkiem w dniu złożenia takiego dokumentu. Każdy inny Sygnatariusz, który działa zgodnie z postanowieniami poprzedniego ustępu, staje się członkiem Banku w dniu, w którym złożył u Depozytariusza swój dokument ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia.

Artykuł 59 Wejście w życie [Wejście w życie]

Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym dokumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia zostały złożone przez co najmniej dziesięciu (10) Sygnatariuszy, których pierwotne subskrypcje, zgodnie z postanowieniami Załącznika A do niniejszej Umowy, łącznie obejmują nie mniej niż pięćdziesiąt (50) procent całkowitej kwoty takich subskrypcji.

Artykuł 60 Posiedzenie inauguracyjne i rozpoczęcie działalności [Posiedzenie inauguracyjne i rozpoczęcie działalności]

1. Wraz z wejściem w życie niniejszej Umowy każdy członek mianuje Gubernatora, a Depozytariusz zwołuje inauguracyjne posiedzenie Rady Gubernatorów.

2. Podczas posiedzenia inauguracyjnego Rada Gubernatorów:

(i) wybiera Prezesa;

(ii) wybiera Dyrektorów Banku zgodnie z art. 25 ust. 1, przy czym Rada Gubernatorów może zadecydować o wyborze mniejszej liczby Dyrektorów na okres początkowy krótszy niż dwa lata, mając na względzie liczbę członków i Sygnatariuszy, którzy nie zostali jeszcze członkami;

(iii) dokonuje ustaleń w sprawie określenia dnia, w którym Bank rozpocznie swoją działalność; oraz

(iv) dokonuje takich innych ustaleń, jakie są niezbędne do przygotowania do rozpoczęcia działalności Banku.

3. Bank informuje swoich członków o dniu rozpoczęcia swojej działalności.

SPORZĄDZONO w Pekinie w Chińskiej Republice Ludowej dnia 29 czerwca 2015 r., w jednym egzemplarzu oryginalnym zdeponowanym w archiwach Depozytariusza, którego tekst w języku angielskim, chińskim i francuskim ma moc oryginału.

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 6 czerwca 2016 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [PIERWOTNE SUBSKRYPCJE KAPITAŁU ZAŁOŻYCIELSKIEGO DLA KRAJÓW, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ CZŁONKAMI ZGODNIE Z ART. 58]

ZAŁĄCZNIK A

Pierwotne subskrypcje kapitału założycielskiego dla krajów, które mogą zostać członkami zgodnie z art. 58

 

Liczba udziałów kapitałowych

Subskrypcja kapitału
(mln USD)

CZĘŚĆ A.
CZŁONKOWIE REGIONALNI

 

 

Australia

36 912

3 691,2

Azerbejdżan

2 541

254,1

Bangladesz

6 605

660,5

Brunei Darussalam

524

52,4

Kambodża

623

62,3

Chiny

297 804

29 780,4

Gruzja

539

53,9

Indie

83 673

8 367,3

Indonezja

33 607

3 360,7

Iran

15 808

1 580,8

Izrael

7 499

749,9

Jordania

1 192

119,2

Kazachstan

7 293

729,3

Korea

37 388

3 738,8

Kuwejt

5 360

536,0

Republika Kirgiska

268

26,8

Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna

430

43 0

Malezja

1 095

109,5

Malediwy

72

7,2

Mongolia

411

41,1

Mjanma

2 645

264,5

Nepal

809

80,9

Nowa Zelandia

4 615

461,5

Oman

2 592

259,2

Pakistan

10 341

1 034,1

Filipiny

9 791

979,1

Katar

6 044

604,4

Rosja

65 362

6 536,2

Arabia Saudyjska

25 446

2 544,6

Singapur

2 500

250,0

Sri Lanka

2 690

269,0

Tadżykistan

309

30,9

Tajlandia

14 275

1 427,5

Turcja

26 099

2 609,9

Zjednoczone Emiraty Arabskie

11 857

1 185,7

Uzbekistan

2 198

219,8

Wietnam

6 633

663,3

Nieprzydzielone

16 150

1 615,0

RAZEM

750 000

75 000,0

CZĘŚĆ B
CZŁONKOWIE POZAREGIONALNI

Austria

5 008

500,8

Brazylia

31 810

3 181,0

Dania

3 695

369,5

Egipt

6 505

650,5

Finlandia

3 103

310,3

Francja

33 756

3 375,6

Niemcy

44 842

4 484,2

Islandia

176

17,6

Włochy

25 718

2 571,8

Luksemburg

697

69,7

Malta

136

13,6

Holandia

10 313

1 031,3

Norwegia

5 506

550,6

Polska

8 318

831,8

Portugalia

650

65,0

Republika Południowej Afryki

5 905

590,5

Hiszpania

17 615

1 761,5

Szwecja

6 300

630,0

Szwajcaria

7 064

706,4

Wielka Brytania

30 547

3 054,7

Nieprzydzielone

2 336

233,6

RAZEM

250 000

25 000,0

OGÓŁEM

1 000 000

100 000,0

 

Załącznik 2. [WYBÓR DYREKTORÓW]

ZAŁĄCZNIK B

WYBÓR DYREKTORÓW

Rada Gubernatorów ustanawia zasady przeprowadzenia każdych wyborów Dyrektorów zgodnie z następującymi postanowieniami.

1. Grupy krajów. Każdy Dyrektor reprezentuje jednego lub kilku członków w grupie krajów. Całkowita łączna liczba głosów każdej grupy krajów składa się z głosów, do których oddania uprawniony jest Dyrektor zgodnie z art. 28 ust. 3.

2. Liczba głosów grupy krajów. W przypadku każdych wyborów Rada Gubernatorów ustala Minimalny Procent liczby głosów grupy krajów dla Dyrektorów, którzy mają być wybrani przez Gubernatorów reprezentujących członków regionalnych (Regionalni Dyrektorzy) oraz Minimalny Procent liczby głosów grupy krajów dla Dyrektorów, którzy mają być wybrani przez Gubernatorów reprezentujących członków pozaregionalnych (Pozaregionalni Dyrektorzy).

(a) Minimalny Procent dla Regionalnych Dyrektorów ustala się jako procent całkowitej liczby głosów, które mogą oddać w wyborach Gubernatorzy reprezentujący członków regionalnych (Gubernatorzy Regionalni). Początkowy Minimalny Procent dla Regionalnych Dyrektorów wynosi 6%.

(b) Minimalny Procent dla Pozaregionalnych Dyrektorów ustala się jako procent całkowitej liczby głosów, które mogą oddać w wyborach Gubernatorzy reprezentujący członków pozaregionalnych (Gubernatorzy Pozaregionalni). Początkowy Minimalny Procent dla Pozaregionalnych Dyrektorów wynosi 15%.

3. Korekta Procentowa. Celem dostosowania liczby głosów wśród grup państw, kiedy wymagane są kolejne rundy głosowania zgodnie z ust. 7 poniżej, Rada Gubernatorów ustala dla każdych wyborów Korektę Procentową dla Regionalnych Dyrektorów i Korektę Procentową dla Pozaregionalnych Dyrektorów. Każda Korekta Procentowa jest wyższa niż odpowiadający jej Minimalny Procent.

(a) Korektę Procentową dla Regionalnych Dyrektorów ustala się jako procent całkowitej liczby głosów, które mogą oddać w wyborach Gubernatorzy Regionalni. Początkowa Korekta Procentowa dla Regionalnych Dyrektorów wynosi 15%.

(b) Korektę Procentową dla Pozaregionalnych Dyrektorów ustala się jako procent całkowitej liczby głosów, które mogą oddać w wyborach Gubernatorzy Pozaregionalni. Początkowa Korekta Procentowa dla Pozaregionalnych Dyrektorów wynosi 60%.

4. Liczba kandydatów. Dla każdych wyborów Rada Gubernatorów ustala liczbę Regionalnych i Pozaregionalnych Dyrektorów, którzy mają być wybrani, z uwzględnieniem swojej decyzji o wielkości i składzie Rady Dyrektorów zgodnie z art. 25 ust. 2.

(a) Początkowa liczba Regionalnych Dyrektorów wynosi dziewięć.

(b) Początkowa liczba Pozaregionalnych Dyrektorów wynosi trzy.

5. Nominacje. Każdy Gubernator może nominować jedną osobę. Kandydaci na stanowisko Regionalnego Dyrektora są nominowani przez Gubernatorów Regionalnych. Kandydaci na stanowisko Pozaregionalnego Dyrektora są nominowani przez Gubernatorów Pozaregionalnych.

6. Głosowanie. Każdy Gubernator może głosować na jednego kandydata, oddając wszystkie głosy, do których mianujący go członek jest uprawniony zgodnie z art. 28 ust. 1. Wybór Regionalnych Dyrektorów ma miejsce w drodze głosowania tajnego Gubernatorów Regionalnych. Wybór Pozaregionalnych Dyrektorów ma miejsce w drodze głosowania tajnego Gubernatorów Pozaregionalnych.

7. Pierwsza runda głosowania. W trakcie pierwszego głosowania na Dyrektorów wybierani są kandydaci otrzymujący najwyższą liczbę głosów, aż do osiągnięcia liczby Dyrektorów, która ma być wybrana, przy czym, aby zostać wybranym, kandydat musi otrzymać wystarczającą liczbę głosów, aby osiągnąć mający zastosowanie Minimalny Procent.

(a) Jeśli wymagana liczba Dyrektorów nie została wybrana w pierwszym głosowaniu, a liczba kandydatów była taka sama jak liczba Dyrektorów, która ma być wybrana, Rada Gubernatorów ustala kolejne kroki, aby uzupełnić wybór Regionalnych Dyrektorów lub wybór Pozaregionalnych Dyrektorów, w zależności od sytuacji.

8. Kolejne rundy głosowania. Jeśli wymagana liczba Dyrektorów nie została wybrana w pierwszym głosowaniu, ale liczba kandydatów była większa niż liczba Dyrektorów, która ma być wybrana w głosowaniu, odbywają się kolejne rundy głosowania wedle potrzeby. W przypadku kolejnych rund głosowania:

(a) Kandydat otrzymujący najniższą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu nie będzie kandydatem w kolejnym głosowaniu.

(b) Głosy oddają tylko: (i) Gubernatorzy, którzy w poprzednim głosowaniu głosowali na kandydata, który nie został wybrany; oraz (ii) Gubernatorzy których głosy na kandydata, który został wybrany, są uznane za podnoszące liczbę głosów na tego kandydata powyżej mającej zastosowanie Korekty Procentowej, zgodnie z pkt (c) poniżej.

(c) Głosy wszystkich Gubernatorów, którzy oddają głosy na każdego kandydata, są dodawane w porządku malejącym zgodnie z ich liczbą do momentu przekroczenia liczby głosów stanowiącej mającą zastosowanie Korektę Procentową. Uznaje się, że Gubernatorzy, których głosy zostały uwzględnione w tych obliczeniach, oddali wszystkie swoje głosy na tego Dyrektora, włącznie z Gubernatorem, którego głosy spowodowały, że liczba całkowita głosów przekroczyła Korektę Procentową. Uznaje się, że pozostali Gubernatorzy, których głosy nie zostały uwzględnione w tych obliczeniach, podnieśli całkowitą liczbę głosów na kandydata ponad Korektę Procentową i głosy tych Gubernatorów nie liczą się do wyboru tego kandydata. Ci pozostali Gubernatorzy mogą głosować w kolejnym głosowaniu.

(d) Jeśli w jakimkolwiek kolejnym głosowaniu wybrany musi zostać tylko jeden Dyrektor, może on zostać wybrany zwykłą większością pozostałych głosów. Uznaje się, że wszystkie takie pozostałe głosy liczą się do wyboru ostatniego Dyrektora.

9. Przekazanie głosów. Jakikolwiek Gubernator, który nie uczestniczy w głosowaniu lub którego głosy nie liczbą się w wyborze Dyrektora, może przekazać głosy, do których jest uprawniony, wybranemu Dyrektorowi, przy czym taki Gubernator musi najpierw otrzymać zgodę wszystkich tych Gubernatorów, którzy wybrali tego Dyrektora, na takie przekazanie.

10. Przywileje Członków Założycieli. Nominowanie i głosowanie przez Gubernatorów na Dyrektorów oraz mianowanie Zastępców Dyrektorów odbywa się z poszanowaniem zasady, że każdy Członek Założyciel ma przywilej wyznaczenia Członka Rady Dyrektorów lub Zastępcy Członka Rady Dyrektorów w swojej grupie państw na stałe lub na zasadzie rotacji.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Santana Nowak

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe w wielu dziedzinach prawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama