reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 września 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych na rok 2016]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 460) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1:

– po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:

„36a) F-01/o – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych;”,

– po pkt 103 dodaje się pkt 103a i 103b w brzmieniu:

„103a) PNT-02 – sprawozdanie o innowacjach w przemyśle;

103b) PNT-02/u – sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług;”,

– po pkt 136 dodaje się pkt 136a–136d w brzmieniu:

„136a) SOF-1 – sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych;

136b) SOF-1/4e – informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4;

136c) SOF-3 – sprawozdanie z działalności partii politycznych;

136d) SOF-4 – sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego;”,

– po pkt 138 dodaje się pkt 138a i 138b w brzmieniu:

„138a) SSI-01 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach;

138b) SSI-02 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego;”,

b) w ust. 2:

– po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) DS-50G – ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego;

8b) DS-50I – ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny;”,

– po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:

„10a) EU-SILC-G – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego;

10b) EU-SILC-I – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny;”,

– po pkt 16 dodaje się pkt 16a i 16b w brzmieniu:

„16a) SSI-10G – wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych;

16b) SSI-10I – wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych;”;

2) w § 2:

a) w ust. 13 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) MS-OZSS-25 – sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów;”,

b) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych:

1) MSWiA-29 – sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA;

2) MSWiA-30 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA;

3) MSWiA-32 – sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA;

4) MSWiA-33 – sprawozdanie z działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MSWiA;

5) MSWiA-34 – sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej;

6) MSWiA-35 – sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

7) MSWiA-36 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;

8) MSWiA-36a – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego;

9) MSWiA-38 – sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego;

10) MSWiA-39 – sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc;

11) MSWiA-41 – sprawozdanie z działalności profilaktycznej;

12) MSWiA-42 – sprawozdanie z działalności ambulatoriów;

13) MSWiA-43 – sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego;

14) MSWiA-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW, poza Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW oraz zużycia krwi i jej składników;

15) MSWiA-45 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej;

16) MSWiA-47a – sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej.”,

c) ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Krajowego:

1) PK-DB4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

2) PK-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych;

3) PK-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych;

4) PK-P1K wojsk. – sprawozdanie z działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych;

5) PK-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) wzory formularzy:

– B-02 – sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych,

– F-01/dk – kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury,

– F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe,

– F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych,

– F-02/dk – roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury,

– FDF – formularz działalności finansowej,

– G-02b – sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej,

– IF – instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych,

– KZ – sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym,

– L-02 – sprawozdanie o zadrzewieniach,

– M-01 – sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2016 r.,

– PNT-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R),

– PNT-01/a – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych,

– PNT-01/s – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych,

– PS-01 – sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego,

– PS-02 – sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej,

– S-10 – sprawozdanie o studiach wyższych,

– S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów,

– S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich, doktoratach oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych,

– SG-01 – statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska,

– SG-01 – statystyka gminy: samorząd i transport,

– SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa,

– ST-P – statystyka powiatu: samorząd i transport,

– ST-W – statystyka województwa: samorząd i transport,

– TFI – sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze formularza:

– F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe dodaje się wzór formularza:

– – F-01/o – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych,

– PNT-01/s – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych dodaje się wzory formularzy:

– – PNT-02 – sprawozdanie o innowacjach w przemyśle,

– – PNT-02/u – sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług,

– SG-01 – statystyka gminy: środki trwałe dodaje się wzory formularzy:

– – SOF-1 – sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych,

– – SOF-1/4e – informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4,

– – SOF-3 – sprawozdanie z działalności partii politycznych,

– – SOF-4 – sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego,

– SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw dodaje się wzory formularzy:

– – SSI-01 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach,

– – SSI-02 – sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach sektora finansowego

– określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wzór formularza ankieta ZD-I – osoby młode na rynku pracy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze formularza:

– BRGp – badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo dodaje się wzory formularzy:

– – DS-50G – ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego,

– – DS-50I – ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny,

– DS-52I – uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz indywidualny dodaje się wzory formularzy:

– – EU-SILC-G – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego,

– – EU-SILC-I – europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny,

– PNZ – praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym dodaje się wzory formularzy:

– – SSI-10G – wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych,

– – SSI-10I – wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych,

– określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia wzory formularzy:

– PZP-1 – lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,

– G-09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym,

– G-09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla,

– G-09.4 – sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego,

– G-09.5 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego,

– G-09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego,

– G-09.9 – sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego,

– G-10.m – miesięczne dane o energii elektrycznej,

– G-10.1k – sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej,

– G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej,

– G-10.2 – sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej,

– G-10.3 – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej,

– G-10.4(D)k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej,

– G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną,

– G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych źródeł odnawialnych,

– załącznik nr 8 do sprawozdania MPiPS-01 – umowy z agencjami zatrudnienia, programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych,

– MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy,

– załącznik do sprawozdania MPiPS-02 – efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia,

– MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach,

– MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie,

– MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych, bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,

– MS-OZSS-25 – sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów,

– MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych,

– MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych,

– MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych,

– MS-S11/12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

– MS-S11/12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

– MS-S11/12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

– MS-S16/18 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich,

– MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych,

– MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych,

– MS-S20KRS – sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej),

– MS-S20UN – sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej),

– MS-ZK-7 – sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia,

– OŚ-2a – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami,

– OŚ-2b – sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska,

– OŚ-2c – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych,

– OŚ-3 – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem,

– OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

– załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g – obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

– OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

– załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p – obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

– OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

– MSWiA-29 – sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA,

– MSWiA-30 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA,

– MSWiA-32 – sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA,

– MSWiA-33 – sprawozdanie z działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MSWiA,

– MSWiA-34 – sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej,

– MSWiA-35 – sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej,

– MSWiA-36 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych,

– MSWiA-36a – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego,

– MSWiA-38 – sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego,

– MSWiA-39 – sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc,

– MSWiA-41 – sprawozdanie z działalności profilaktycznej,

– MSWiA-42 – sprawozdanie z działalności ambulatoriów,

– MSWiA-43 – sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego,

– MSWiA-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW, poza Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW oraz zużycie krwi i jej składników,

– MSWiA-45 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej,

– MSWiA-47a – sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej,

– MZ-03 – sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

– PK-DB 4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,

– PK-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych,

– PK-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych,

– PK-P1K wojsk. – sprawozdanie z działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych,

– PK-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

Załącznik 1. [WZORY FORMULARZY]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 września 2016 r. (poz. 1722)

Załącznik nr 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZORY FORMULARZY]

Załącznik nr 2

WZORY FORMULARZY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WZORY FORMULARZY]

Załącznik nr 3

WZORY FORMULARZY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WZORY FORMULARZY]

Załącznik nr 4

WZORY FORMULARZY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WZORY FORMULARZY]

Załącznik nr 5

WZORY FORMULARZY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama