reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego]

1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

1) AK-B/m – ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo;

2) AK-H/m – ankieta koniunktury gospodarczej – handel;

3) AK-I/p – ankieta koniunktury gospodarczej – inwestycje;

4) AK-P – ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł;

5) AK-R – ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym;

6) AK-U/m – ankieta koniunktury gospodarczej – usługi;

7) B-01 – sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych;

8) B-02 – sprawozdanie o produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych;

9) B-05 – sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych;

10) B-06 – meldunek o budownictwie mieszkaniowym;

11) B-07 – sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania;

12) B-08 – sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania;

13) B-09 – sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania;

14) BS – sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej;

15) C-01 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług;

16) C-01b – sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych;

17) C-02-10 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych;

18) C-02-11 – notowania cen detalicznych owoców i warzyw;

19) C-02-13 – notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych, napojów bezalkoholowych i alkoholowych w zakładach gastronomicznych;

20) C-02-30 – notowania cen detalicznych nieżywnościowych towarów konsumpcyjnych;

21) C-02-40 – notowania cen detalicznych usług konsumpcyjnych;

22) C-02-50 – notowania cen detalicznych towarów i usług niekonsumpcyjnych;

23) C-02-91 – notowania cen detalicznych jednolitych w kraju;

24) C-02-92 – notowania cen detalicznych towarów konsumpcyjnych zakupywanych przez Internet;

25) C-03 – sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych;

26) C-04 – sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach;

27) C-05 – sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym;

28) C-06 – sprawozdanie o cenach producentów usług;

29) C-06/RU – sprawozdanie o cenach producentów usług związanych z zatrudnieniem;

30) CBSG/01– badanie podmiotów małych;

31) DG-1 – meldunek o działalności gospodarczej;

32) załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych;

33) DNU-K – kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług;

34) DNU-R – roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług;

35) F-01/dk – kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury;

36) F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;

37) F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych;

38) F-02/dk – roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury;

39) F-03 – sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych;

40) załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 – środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych;

41) F-03dp – sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową;

42) F-03m – sprawozdanie o urządzeniach i budowlach melioracji podstawowych i szczegółowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową;

43) FDF – formularz działalności finansowej;

44) G-01 – sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów;

45) G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii;

46) G-02b – sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej;

47) G-02g – sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci;

48) G-02o – sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych;

49) G-03 – sprawozdanie o zużyciu nośników energii;

50) G-04 – sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin;

51) G-06 – sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu;

52) GP – sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw;

53) H-01a – sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw;

54) H-01g – sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych;

55) H-01/k – kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych;

56) H-01s – sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej;

57) H-01w – sprawozdanie o sieci handlowej;

58) H-02n – sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

59) H-02p – sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów;

60) I-01 – sprawozdanie o nakładach na środki trwałe;

61) IF – instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych;

62) K-01 – sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej;

63) K-02 – sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej;

64) K-03 – sprawozdanie biblioteki;

65) K-05 – sprawozdanie z działalności wystawienniczej;

66) K-06 – sprawozdanie z produkcji i usług filmowych;

67) K-07 – sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy;

68) K-08 – sprawozdanie kina;

69) K-09 – sprawozdanie z organizacji imprez masowych;

70) K-10 – sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków;

71) KFT-1 – sprawozdanie z działalności klubu sportowego;

72) KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego;

73) KT-1 – sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego;

74) KT-2 – wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego;

75) KZ – sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym;

76) KZZ – sprawozdanie podmiotów posiadających za granicą udziały, oddziały lub zakłady;

77) L-01 – sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa); załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01;

78) L-02 – sprawozdanie o zadrzewieniach;

79) L-03 – sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych); załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03;

80) LOT-1 – sprawozdanie o transporcie lotniczym;

81) ŁT-1kkp – sprawozdanie o abonentach ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej i o telefonii stacjonarnej;

82) ŁT-5 – sprawozdanie o środkach technicznych w zakresie radiodyfuzji i abonentach platform cyfrowych;

83) ŁT-10 – sprawozdanie o ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej;

84) M-01 – sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2016 r.;

85) załącznik do sprawozdania M-01 – zasoby mieszkaniowe, dotyczący zieleni osiedlowej w 2016 r.;

86) M-06 – sprawozdanie o wodociągach, kanalizacji i wywozie nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych;

87) M-09 – sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych;

88) OD-1 – żłobki i kluby dziecięce;

89) OS-1 – sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających;

90) OS-3 – sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń;

91) OS-4 – sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych;

92) OS-5 – sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich;

93) OS-6 – sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych);

94) OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu; załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania;

95) OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu; załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania;

96) OS-7 – sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu; załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania;

97) OS-29/k – kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska;

98) P-01 – sprawozdanie o produkcji;

99) P-02 – meldunek o produkcji wyrobów i zapasach;

100) PL-1 – sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym;

101) PNT-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R);

102) PNT-01/a – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) oraz o środkach asygnowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych;

103) PNT-01/s – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych;

104) PNT-05 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii;

105) PNT-06 – sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach;

106) PS-01 – sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego;

107) PS-02 – sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej;

108) PS-03 – sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej;

109) R-04 – sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej;

110) R-05Sz – sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach;

111) R-06 – sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania;

112) R-08 – sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej;

113) załącznik nr 1 do R-08 – sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami;

114) R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich;

115) R-09W – sprawozdanie o wylęgach drobiu;

116) R-10M – meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych;

117) R-10Ma – meldunek o skupie niektórych gatunków owoców;

118) R-10S – sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych;

119) R-CT – notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych;

120) RF-01 – kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych;

121) RF-02 – sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań;

122) R-r-oz – badanie plonów zbóż ozimych;

123) R-r-pw – badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych;

124) R-r-z – badanie plonów ziemniaków;

125) R-r-zb – badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku;

126) R-SGR – badanie struktury gospodarstw rolnych;

127) R-ZW-B – badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej;

128) R-ZW-S – badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego;

129) S-10 – sprawozdanie o studiach wyższych;

130) S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów;

131) S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich, doktoratach oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych;

132) SG-01 – statystyka gminy: samorząd i transport;

133) SG-01 – statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska;

134) SG-01 – statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

135) załącznik do sprawozdania SG-01 – statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

136) SG-01 – statystyka gminy: środki trwałe;

137) SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa;

138) SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw;

139) ST-P – statystyka powiatu: samorząd i transport;

140) ST-W – statystyka województwa: samorząd i transport;

141) T-02 – sprawozdanie o usługach w transporcie i łączności;

142) T-04 – sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym;

143) T-06 – sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym;

144) T-08 – sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową;

145) T-09 – sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej;

146) T-10 – sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich;

147) T-11/k – sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej;

148) T-11/u – sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej;

149) TD-E – kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym;

150) TDI – sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym;

151) TFI – sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

152) TK-1 – sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego;

153) TK-2 – sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym;

154) TK-2a – sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

155) TK-3 – sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym;

156) TK-3a – sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym;

157) TK-4 – sprawozdanie o pracy taboru kolejowego;

158) TK-5 – sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych;

159) TK-6 – sprawozdanie o taborze kolejowym;

160) TK-7 – sprawozdanie o wypadkach kolejowych;

161) TTI – sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego;

162) TWS-1 – sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań;

163) Z-02 – sprawozdanie o kosztach pracy;

164) Z-03 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;

165) Z-05 – badanie popytu na pracę;

166) Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy;

167) Z-10 – sprawozdanie o warunkach pracy;

168) Z-12 – sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów;

169) ZD-2 – sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej;

170) ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

171) ZD-4 – sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego;

172) ZD-5 – sprawozdanie apteki i punktu aptecznego;

173) Z-KS – karta statystyczna strajku;

174) Z.1.MRiRW – dopłaty dla rolników z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej, Uzupełniającej Płatności Obszarowej, Przejściowej Płatności Uzupełniającej.

2. Określa się wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na zasadzie dobrowolności udzielenia odpowiedzi:

1) AP-01 – statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym;

2) AW-01 – statystyczna ankieta wyznaniowa;

3) BR-01 – książeczka budżetu gospodarstwa domowego;

4) BR-01a – badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego;

5) BR-01b – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu;

6) BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym;

7) BRG – badanie ruchu granicznego pojazdów i osób;

8) BRGp – badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo;

9) DS-52 G – uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz gospodarstwa domowego;

10) DS-52 I – uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz indywidualny;

11) KD-2G – kształcenie dorosłych, kwestionariusz gospodarstwa domowego;

12) KD-2I – kształcenie dorosłych, kwestionariusz indywidualny;

13) KGD – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta;

14) PDP – podróż do Polski;

15) PKZ – uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych;

16) PNZ – praca niezarobkowa poza gospodarstwem domowym;

17) ZD – ankieta, badanie aktywności ekonomicznej ludności w 2016 roku;

18) ankieta ZD-I – osoby młode na rynku pracy;

19) ZG – kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności.

3. Wzory formularzy sprawozdawczych i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzory kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa]

1. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa:

1) GUGiK-1.00 – sprawozdanie o mapie zasadniczej;

2) GUGiK-1.0 – wojewódzkie zestawienie zbiorcze o mapie zasadniczej z danych powiatowych GUGiK-1.00;

3) GUGiK-2.00 – sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

4) GUGiK-2.0 – wojewódzkie zestawienie zbiorcze o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z danych powiatowych GUGiK-2.00;

5) GUGiK-3.00 – sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji;

6) GUGiK-3.0 – wojewódzkie zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK-3.00;

7) GUGiK-4.00 – sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej;

8) GUGiK-4.0 – wojewódzkie zestawienie zbiorcze o szczegółowej osnowie geodezyjnej z danych powiatowych GUGiK-4.00;

9) GUGiK-5.00 – sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;

10) GUGiK-5.0 – wojewódzkie zestawienie zbiorcze o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 z danych powiatowych GUGiK-5.00;

11) GUGiK-6.00 – sprawozdanie w zakresie zbierania danych dotyczących ewidencji miejscowości, ulic i adresów;

12) GUNB-1 – obiekty budowlane oddane do użytkowania;

13) GUNB-2 – nakazy rozbiórki obiektów budowlanych;

14) PZP-1 – lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

2. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw energii:

1) GAZ-1 – sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym;

2) GAZ-2 – sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń;

3) GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych;

4) G-09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym;

5) G-09.2 – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla;

6) G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym;

7) G-09.4 – sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego;

8) G-09.5 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego;

9) G-09.6 – sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego;

10) G-09.7 – sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego;

11) G-09.8 – sprawozdanie o płatnościach publicznoprawnych i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego;

12) G-09.9 – sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego;

13) G-09.10 – sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego;

14) G-09.11 – sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego;

15) G-10.m – miesięczne dane o energii elektrycznej;

16) G-10.1k – sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej;

17) G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej;

18) G-10.2 – sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej;

19) G-10.3 – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej;

20) G-10.4(D)k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej;

21) G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną;

22) G-10.4(P)k – sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego;

23) G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych;

24) G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych źródeł odnawialnych;

25) G-10.7 – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej;

26) G-10.7(P) – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć;

27) G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego;

28) G-11e – sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych;

29) G-11g – sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych;

30) G-11n – sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw;

31) MG-15 – produkcja i sprzedaż w koksownictwie;

32) MG-16 – zużycie węgla koksowego;

33) MG-17 – bilans koksu;

34) MG-18 – zatrudnienie według wieku w koksownictwie;

35) MG-19 – zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie;

36) MG-20 – nakłady inwestycyjne w koksownictwie;

37) MG-21 – import węgla koksowego do produkcji koksu;

38) RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej;

39) RAF-2 – sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw.

3. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej:

1) MG/NZ – sprawozdanie o nowych zamówieniach;

2) MG/NZ/D – sprawozdanie o nowych zamówieniach;

3) MG/PZ – sprawozdanie o portfelu zamówień;

4) MG/PZ/D – sprawozdanie o portfelu zamówień;

5) MG/PZR – sprawozdanie o portfelu zamówień na remonty statków;

6) MG/SZ – sprawozdanie z budowy statków;

7) MG/RS – sprawozdanie z remontów statków.

4. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) KK-1 – roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach;

2) KN-1 – działalność archiwalna.

5. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw nauki:

1) MN-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii;

2) MN-02 – sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach.

6. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej: PM-1 – roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach.

7. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy:

1) MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy;

2) załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy;

3) załącznik nr 2 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej;

4) załącznik nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności;

5) załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 – poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne pracowników;

6) załącznik nr 5 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy;

7) załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 – formy wsparcia klientów urzędów pracy;

8) załącznik nr 7 do sprawozdania MPiPS-01 – bezrobotni według gmin;

9) załącznik nr 8 do sprawozdania MPiPS-01 – umowy z agencjami zatrudnienia, programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych;

10) MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy;

11) załącznik do sprawozdania MPiPS-02 – efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia;

12) MPiPS-04 – sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP;

13) MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

14) MPiPS-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

15) MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

8. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego:

1) MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach;

2) MPiPS-05 – sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie.

9. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa:

1) ZŚOR – ankieta o zużyciu środków ochrony roślin;

2) RRW-1 – sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin;

3) RRW-1 – sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin;

4) RRW-3 – sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej;

5) RRW-5 – sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego;

6) RRW-6 – sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa;

7) RRW-7 – sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt;

8) RRW-17 – sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic;

9) RRW-18 – sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu.

10. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi:

1) RRW-2 – sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi;

2) RRW-8 – sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa;

3) RRW-9 – sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych;

4) RRW-10 – sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych;

5) RRW-11 – sprawozdanie z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów;

6) RRW-12 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie;

7) RRW-13 – sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej.

11. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa:

1) RRW-19 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego;

2) RRW-20 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego;

3) RRW-22 – zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli;

4) RRW-23 – zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących.

12. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych:

1) RRW-16 – sprawozdanie z produkcji i sprzedaży suszu paszowego;

2) RRW-26 – sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych;

3) RRW-27 – sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych;

4) RRW-28 – sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego.

13. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości:

1) MS-DB1 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego;

2) MS-DB3 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości;

3) MS-DB5 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich;

4) MS-DB6 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości;

5) MS-DB7 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;

6) MS-Kom23 – sprawozdanie z czynności komornika;

7) MS-Not24 – sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych;

8) MS-RODK-25 – sprawozdanie z działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego;

9) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych;

10) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych;

11) MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych;

12) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;

13) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;

14) MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;

15) MS-S5 wojsk. – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;

16) MS-S5 wojsk. – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych;

17) MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej;

18) MS-S6 – sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej;

19) MS-S6 wojsk. – sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej);

20) MS-S7 – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

21) MS-S7 wojsk. – sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia;

22) MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

23) MS-S10 – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

24) MS-S10 wojsk. – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

25) MS-S10 wojsk. – sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej;

26) MS-S11/12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

27) MS-S11/12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

28) MS-S11/12 – sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

29) MS-S16/18 – sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich;

30) MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych;

31) MS-S19 – sprawozdanie w sprawach gospodarczych;

32) MS-S19k – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego;

33) MS-S19z – sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych;

34) MS-S20KRS – sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej);

35) MS-S20KW – sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych;

36) MS-S20UN – sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych (według właściwości rzeczowej);

37) MS-S20z – sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych);

38) MS-S28 – karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego;

39) MS-S40 – sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej;

40) MS-S40 – sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej;

41) MS-ZK-2 – miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych;

42) MS-ZK-6 – sprawozdanie o nauczaniu skazanych;

43) MS-ZK-7 – sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia;

44) MS-ZK-8 – sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa;

45) MS-ZN26p – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym;

46) MS-ZN26s – sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich;

47) MS-ZN27p – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym;

48) MS-ZN27s – sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich.

14. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego: EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne.

15. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw środowiska:

1) OŚ-2a – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie badań powietrza, wód i gleb oraz gospodarki odpadami;

2) OŚ-2b – sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska;

3) OŚ-2c – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych;

4) OŚ-3 – sprawozdanie z działalności Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przed hałasem;

5) OŚ-4g – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

6) załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g – obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

7) OŚ-4p – sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

8) załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p – obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

9) OŚ-4/r – roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów;

10) OŚ-4w – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

11) OŚ-4w/n – sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

12) OŚ-26 – zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych;

13) OŚ-27 – sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych.

16. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych:

1) MSW-29 – sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA;

2) MSW-30 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA;

3) MSW-32 – sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA;

4) MSW-33 – sprawozdanie z działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MSWiA;

5) MSW-34 – sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej;

6) MSW-35 – sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

7) MSW-36 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;

8) MSW-36a – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego;

9) MSW-38 – sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego;

10) MSW-39 – sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc;

11) MSW-41 – sprawozdanie z działalności profilaktycznej;

12) MSW-42 – sprawozdanie z działalności ambulatoriów;

13) MSW-43 – sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego;

14) MSW-44 – sprawozdanie z pobrań krwi w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW, poza Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW oraz zużycia krwi i jej składników;

15) MSW-45 – sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej;

16) MSW-47a – sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej.

17. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia:

1) MZ-03 – sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2) MZ-06 – sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach;

3) MZ-10A – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty;

4) MZ-10B – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej;

5) MZ-10C – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty;

6) MZ-10D – sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

7) MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;

8) MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc;

9) MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;

10) MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych;

11) MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego;

12) MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;

13) MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego;

14) MZ-29A – sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej;

15) MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej;

16) MZ-35 – sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy;

17) MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących;

18) MZ-35B – sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;

19) MZ-42 – sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

20) MZ-45 – sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

21) MZ-45A – sprawozdanie z zatrudnienia;

22) MZ-46 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej;

23) MZ-48 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

24) MZ-50 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy;

25) MZ-52 – sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej;

26) MZ-53 – sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży;

27) MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych;

28) MZ-55 – meldunek o zachorowaniach na grypę;

29) MZ-56 – dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach;

30) MZ-57 – roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości;

31) MZ-58 – roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania;

32) MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

33) MZ-88A – sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych;

34) MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

35) MZ/N-1a – karta zgłoszenia nowotworu złośliwego;

36) MZ/Szp-11 – karta statystyczna szpitalna ogólna;

37) MZ/Szp-11B – karta statystyczna psychiatryczna;

38) PARPA-G1 – sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

18. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego:

1) KNF-02 – sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji;

2) KNF-03 – sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych.

19. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego:

1) NBP-NK/B– ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych – biur;

2) NBP-NK/H – ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych – handlowych;

3) NBP-NK/M – ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych – magazynów;

4) NBP-NM/RP – ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych – rynek pierwotny;

5) NBP-NM/RW – ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych – rynek wtórny.

20. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonych przez Prokuratora Generalnego:

1) PG-DB4 – sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

2) PG-P1CA – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych;

3) PG-P1K – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych;

4) PG-P1K wojsk. – sprawozdanie z działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych;

5) PG-P1N – sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.

21. Określa się wzór formularza sprawozdawczego do badania statystycznego, ustalonego w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, prowadzonego przez Szefa Służby Cywilnej: Z-14 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej.

22. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych, o których mowa w ust. 1–21, są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. [Wzory zestawień tabelarycznych przekazywanych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego]

1. Określa się wzory zestawień tabelarycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016, przekazywanych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego:

1) ŁP-1– zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie poczty i o usługach pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym;

2) ŁP-2 – zestawienie tabelaryczne z danymi o usługach pocztowych i o liczbie placówek pocztowych;

3) ŁP-3 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji;

4) ŁP-4 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach i placówkach pocztowych, operatorów poza operatorem wyznaczonym;

5) ŁT-6 – zestawienie tabelaryczne z danymi o stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o usługach dostępu do sieci Internet;

6) ŁT-7 – zestawienie tabelaryczne z danymi o środkach technicznych w zakresie radiokomunikacji oraz o abonentach w sieciach telekomunikacyjnych innych niż wykorzystywane do rozpowszechniania rozsiewczego naziemnego lub rozsiewczego satelitarnego (w sieciach kablowych);

7) MT-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra;

8) PERN-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych;

9) TL-1 – zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanych statków powietrznych w ULC;

10) TWA – wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej;

11) WINS – wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne;

12) Z.2.GIJHARS – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów;

13) Z.3.ARR – dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru;

14) Z.4.IERiGŻ-PIB – bilans ryb i owoców morza;

15) ZOŚ-1 – zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych;

16) ZOŚ-2 – zestawienie tabelaryczne w zakresie wyższych szczytów w pasmach górskich i największych głębokości na obszarze morskich wód wewnętrznych oraz wód terytorialnych (morza terytorialnego);

17) ZOŚ-3 – zestawienie tabelaryczne w zakresie najgłębszych i najdłuższych jaskiń;

18) ZOŚ-4 – zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek;

19) ZOŚ-5 – zestawienia tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych;

20) ZOŚ-6 – zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali ciężkich i związków organicznych;

21) ZOŚ-7 – zestawienie tabelaryczne „Rodzinne ogrody działkowe”;

22) ZOŚ-8 – zestawienie tabelaryczne „Stan pszczelarstwa w Polsce”.

2. Wzory zestawień tabelarycznych, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz. 1161 i 1662, z 2015 r. poz. 855, 1240, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 352.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2016 r. (poz. 460)

Załącznik nr 1

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama