reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 21 października 2016 r.

o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 1. [Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3e w brzmieniu:

„3a. Kierownik biura powiatowego może upoważnić, w formie pisemnej, pracownika innego biura powiatowego do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

3b. Dyrektor oddziału regionalnego może upoważnić, w formie pisemnej, pracownika innego oddziału regionalnego do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

3c. Zasady udzielania upoważnień, o których mowa w ust. 3a i 3b, określają porozumienia zawarte pomiędzy kierownikami biur powiatowych albo pomiędzy dyrektorami oddziałów regionalnych.

3d. Porozumienia, o których mowa w ust. 3c, określają zasady współpracy pomiędzy kierownikiem biura powiatowego albo dyrektorem oddziału regionalnego, który upoważnia pracownika innego biura powiatowego albo oddziału regionalnego do załatwiania spraw w jego imieniu, a kierownikiem biura powiatowego albo dyrektorem oddziału regionalnego, w którym jest zatrudniony pracownik upoważniany do załatwiania tych spraw, w tym zasady przekazywania akt tych spraw.

3e. Porozumienia, o których mowa w ust. 3c, zatwierdza Prezes Agencji.”;

2) w art. 25 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Umorzenie wierzytelności Agencji, której kwota przekracza 40 000 zł, wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Umorzenie wierzytelności Agencji następuje na wniosek dłużnika, z tym że w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5, Prezes Agencji może umorzyć wierzytelność Agencji bez wniosku dłużnika.”;

3) w art. 28 w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1–3 i 5, gdy Prezes Agencji umarza wierzytelności Agencji bez wniosku dłużnika, umorzenie następuje na podstawie oświadczenia Prezesa Agencji.”;

4) w art. 29:

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Jeżeli płatność lub pomoc finansowa, pochodzące ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1, zostały przyznane spółce cywilnej, która została rozwiązana, za zobowiązania związane ze zwrotem tych środków odpowiadają solidarnie wspólnicy rozwiązanej spółki cywilnej.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.1)):

1) z wyjątkiem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności, rozkładania płatności na raty oraz zaokrąglania należności, z tym że termin, o którym mowa w art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, wynosi 60 dni;

2) przy czym bieg terminu przedawnienia tych należności ulega przerwaniu także wskutek doręczenia dłużnikowi upomnienia, o którym mowa w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.2)), w dniu doręczenia tego upomnienia; w takim przypadku bieg terminu przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym doręczono upomnienie.”,

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Do egzekucji należności z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków finansowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z tym że uprawnienia wierzyciela określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przysługują:

1) Prezesowi Agencji – w przypadku gdy jest on właściwy do rozstrzygania w sprawach o przyznanie płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1;

2) dyrektorowi oddziału regionalnego:

a) w przypadku gdy jest on właściwy do rozstrzygania w sprawach o przyznanie płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1,

b) jako organowi wyższego stopnia – w przypadku gdy organem właściwym do rozstrzygania w sprawach o przyznanie płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w ust. 1, jest kierownik biura powiatowego.”;

5) w art. 31:

a) użyte w ust. 1 i 2 wyrazy „organ, o którym mowa w art. 29 ust. 2,” zastępuje się wyrazami „Prezesa Agencji albo inny organ właściwy do rozstrzygnięcia w sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w art. 29 ust. 1,”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Agencji albo inny organ właściwy do rozstrzygnięcia w sprawie przyznania płatności lub pomocy finansowej ze środków publicznych, o których mowa w art. 29 ust. 1, z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) lub z Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa (FIFG) oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, a także wierzytelności wynikające z umów z tytułu płatności określonych w odrębnych przepisach realizowanych przez Agencję ze środków publicznych pochodzących z EFOGR lub FIFG oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy, z wyłączeniem należności, o których mowa w art. 29 ust. 4, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję płatności z krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRG lub EFRROW, Europejskiego Funduszu Rybackiego lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.”.

Art. 2. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032) w art. 21 w ust. 1 po pkt 47d dodaje się pkt 47e w brzmieniu:

„47e) kwoty umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048);”.

Art. 3. [Stosowanie przepisów]

Do postępowań w sprawach wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 195, 615, 846, 1228, 1579, 1933, 1948 i 2024.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 868, 1228, 1244, 1579, 1860 i 1948.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Rosińska Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama