| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego]

1. Określa się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

2. Klasyfikację, o której mowa w ust. 1, stosuje się do:

1) szkół ponadpodstawowych, o których mowa odpowiednio w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c i e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

a) pięcioletniego technikum – począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I tej szkoły,

b) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia – począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasie I tej szkoły,

c) dwuletniej branżowej szkoły II stopnia – począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w klasie I tej szkoły

– a w latach następnych także w kolejnych klasach tych szkół;

2) szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – szkoły policealnej, począwszy od roku szkolnego 2017/2018:

a) w semestrze I tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2017 r.,

b) w semestrze II tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2018 r., będącym kontynuacją semestru, o którym mowa w lit. a,

c) w semestrze I tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2018 r.

– a w latach następnych także w kolejnych semestrach tej szkoły;

3) szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) – czteroletniego technikum oraz do klas tego czteroletniego technikum w pięcioletnim technikum, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):

a) w klasie I czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020,

b) w klasie II czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021,

c) w klasie III czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022,

d) w klasie IV czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023.

§ 2. [Ograniczenia dotyczące rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej w zawodzie technik farmaceutyczny]

Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) w zawodzie technik farmaceutyczny. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Minister Edukacji Narodowej: A. Zalewska


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

Załącznik 1. [KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 13 marca 2017 r. (poz. 622)

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego to usystematyzowany układ tabelaryczny obejmujący:

1) nazwy zawodów nauczanych w systemie oświaty, uporządkowanych według grup wielkich, dużych i średnich zgodnych z nazwami grup ustalonymi w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);

2) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych;

3) wnioskodawców – ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji (ministrów właściwych w zakresie danego zawodu – wyznaczonych ze względu na odpowiedni dział administracji rządowej, wskazany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.);

4) obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

5) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, tj. trzyletnią branżową szkołę I stopnia, dwuletnią branżową szkołę II stopnia, pięcioletnie technikum oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku;

6) nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub brak wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie (zawody szkolnictwa artystycznego);

7) poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowych;

8) możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie;

9) szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie, zawarte we wnioskach ministrów właściwych w zakresie zawodów.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa nazwy zawodów dla zawodów nauczanych w systemie oświaty na poziomie branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum i szkoły policealnej oraz przypisany do nich poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadawanych w systemie oświaty, których osiągnięcie potwierdza dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Klasyfikacja określa także kwalifikacje cząstkowe wyodrębnione w zawodzie (K1, K2), których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, wraz z przypisanym do nich poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w ramach poszczególnych zawodów są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach jako zestawy oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalające na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. Kształcenie w zakresie kwalifikacji jest prowadzone na realizowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazuje także kwalifikacje, dla których nie przewidziano możliwości prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Wyłączenie możliwości prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dotyczy zarówno zawodów, w których wyodrębniono kwalifikacje, jak i zawodów, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji. Zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji, to zawody szkolnictwa artystycznego, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określający w drodze odrębnego rozporządzenia podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jednokwalifikacyjne i dwukwalifikacyjne, w których kwalifikacje oznaczono odpowiednio symbolami porządkowymi K1 i K2.

Zawody jednokwalifikacyjne to przede wszystkim zawody ujęte w grupach wielkich 6, 7 i 8, nauczane w branżowej szkole I stopnia. Ponadto, wśród zawodów jednokwalifikacyjnych znajdują się zawody nauczane zarówno na poziomie technikum, jak i szkoły policealnej, jak również zawody nauczane wyłącznie w technikum oraz zawody nauczane wyłącznie w szkole policealnej.

Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują zawody dwukwalifikacyjne. W zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją (K1) jest w wielu przypadkach kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia, a stanowiąca merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych – wyższych – kwalifikacji w zawodzie w ramach tego samego obszaru kształcenia. W zawodach tzw. szerokoprofilowych, dla których podbudowę merytoryczną i programową stanowi wiele zawodów nauczanych w branżowej szkole I stopnia, przewidziano możliwość alternatywnego wyboru kwalifikacji stanowiących pierwszą kwalifikację w zawodzie (K1), np. w zawodzie technik mechanik jako kwalifikację K1 przewidziano alternatywnie kwalifikacje wyodrębnione dla jednego z trzech zawodów: mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających albo ślusarz.

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie odbywało się w zawodach, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły – będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Tym samym w branżowej szkole II stopnia kształcenie będzie prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w branżowej szkole I stopnia. W branżowej szkole II stopnia będzie realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa (K2) wyodrębniona w danym zawodzie na poziomie technika.

Dla celów kształcenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Obszary kształcenia obejmują zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji wymaganych do realizacji zadań zawodowych w obrębie danego zawodu. W ramach danego obszaru kształcenia możliwa jest konsolidacja zasobów edukacyjnych i kadrowych w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego, umożliwiająca racjonalne wykorzystanie potencjału szkół i placówek systemu oświaty. Uwzględniając Polską Klasyfikację Działalności (PKD), wyodrębniono następujące obszary kształcenia:

1) administracyjno-usługowy (AU);

2) budowlany (BD);

3) elektryczno-elektroniczny (EE);

4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (MG);

5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (RL);

6) turystyczno-gastronomiczny (TG);

7) medyczno-społeczny (MS);

8) artystyczny (ST).

Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto w grupy wielkie, duże i średnie, zgodnie z podziałem zawodów ustalonym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Dla przejrzystości klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zrezygnowano w niej z podziału na grupy elementarne. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawody zostały ujęte w grupach wielkich od 3 do 9. Symbol cyfrowy zawodu przyjęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest zgodny z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Zawodom nowo wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które nie są ujęte w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zostały nadane nowe symbole cyfrowe, kolejne odpowiednio w danej grupie wielkiej, dużej, średniej i elementarnej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Dla uproszczenia w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przyjęto tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, nazwy zaś rodzaju żeńskiego zastosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie osób do określonych zawodów.

Objaśnienia symboli

PRK

Polska Rama Kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.)

BS I

trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

BS II

dwuletnia branżowa szkoła II stopnia

T

pięcioletnie technikum1)

SP

szkoła policealna o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku

*

**

zastrzeżenia dotyczące szczególnych uwarunkowań lub ograniczeń związanych z kształceniem w danym zawodzie

K

porządkowe oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach

 


1) Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego ma także zastosowanie do dotychczasowego czteroletniego technikum oraz do klas tego czteroletniego technikum w pięcioletnim technikum:

1) w klasie I czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2017/2018–2019/2020;

2) w klasie II czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021;

3) w klasie III czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022;

4) w klasie IV czteroletniego technikum – w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023.

Dla oznaczenia typu szkoły ponadpodstawowej, w którym może odbywać się kształcenie, przyjęto znak „X” w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia oraz technikum. W przypadku szkoły policealnej wskazano długość okresu kształcenia w latach. Znakiem „X” oznaczono także możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

Obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wskazane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w odpowiedniej kolumnie tabeli klasyfikacji właściwej oznaczono w poniższy sposób:

1) AU – administracyjno-usługowy;

2) BD – budowlany;

3) EE – elektryczno-elektroniczny;

4) MG – mechaniczny i górniczo-hutniczy;

5) RL – rolniczo-leśny z ochroną środowiska;

6) TG – turystyczno-gastronomiczny;

7) MS – medyczno-społeczny;

8) ST – artystyczny.

Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Symbol cyfrowy i nazwa grupy wielkiej

Symbole cyfrowe i nazwy grup wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej

Liczba zawodów ujętych w grupie średniej

grupy duże

grupy średnie

1

2

3

4

3. Technicy i inny średni personel

31.

Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

311.

Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

54

314.

Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności

9

315.

Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych)

7

32.

Średni personel do spraw zdrowia

321.

Technicy medyczni i farmaceutyczni

6

324.

Technicy weterynarii

1

325.

Inny średni personel do spraw zdrowia

9

33.

Średni personel do spraw biznesu i administracji

331.

Średni personel do spraw finansowych

2

333.

Pośrednicy usług biznesowych

4

334.

Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani

1

34.

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

341.

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii

4

343.

Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej

10

35.

Technicy informatycy

351.

Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych

3

352.

Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych

3

4. Pracownicy biurowi

41.

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

411.

Pracownicy obsługi biurowej

1

42.

Pracownicy obsługi klienta

421.

Pracownicy obrotu pieniężnego

1

422.

Pracownicy do spraw informowania klientów

2

43.

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

431.

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

1

432.

Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu

1

44.

Pozostali pracownicy obsługi biura

441.

Pozostali pracownicy obsługi biura

1

5. Pracownicy usług i sprzedawcy

51.

Pracownicy usług osobistych

512.

Kucharze

1

513.

Kelnerzy i barmani

1

514.

Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

3

515.

Gospodarze obiektów

1

516.

Pozostali pracownicy usług osobistych

1

52.

Sprzedawcy i pokrewni

522.

Pracownicy sprzedaży w sklepach

3

53.

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

532.

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni

1

54.

Pracownicy usług ochrony

541.

Pracownicy usług ochrony

1

6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

61.

Rolnicy produkcji towarowej

611.

Rolnicy produkcji roślinnej

1

612.

Hodowcy zwierząt

1

613.

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

1

62.

Leśnicy i rybacy

622.

Rybacy

1

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

71.

Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)

711.

Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni

9

712.

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

6

713.

Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

2

72.

Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni

721.

Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni

5

722.

Kowale, ślusarze i pokrewni

3

723.

Mechanicy maszyn i urządzeń

3

73.

Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni

731.

Rzemieślnicy

7

732.

Robotnicy poligraficzni

2

74.

Elektrycy i elektronicy

741.

Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy

3

742.

Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

3

75.

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni

751.

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni

4

752.

Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

1

753.

Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni

6

8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

81.

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

811.

Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni

4

812.

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu

2

813.

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych

1

814.

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych

1

815.

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych

1

816.

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

1

817.

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru

1

818.

Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych

2

83.

Kierowcy i operatorzy pojazdów

832.

Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli

1

834.

Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni

3

9. Pracownicy wykonujący prace proste

91.

Pomoce domowe i sprzątaczki

911.

Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe

1

93.

Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie

932.

Robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle

5

Razem

213

 

Klasyfikacja właściwa

Symbol cyfrowy

Nazwa grupy zawodów /Nazwa zawodu

Poziom PRK dla kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3–6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Wnioskodawca – minister właściwy do spraw:

Obszar kształcenia

Typy szkół ponadpodstawowych

Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie lub brak wyodrębnienia kwalifikacji w zawodzie

Poziom PRK dla kwalifikacji cząstkowej (kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie)

Możliwość prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

Szczególne uwarunkowania lub ograniczenia związane z kształceniem w danym zawodzie

BS I

BS II

(kształcenie wyłącznie w kwalifikacji K2 na podbudowie BS I)

T

SP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

Technicy i inny średni personel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311

Technicy nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311103

Technik analityk

IV

gospodarki

AU

 

 

X

 

K1 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

3

X

 

K2 Wykonywanie badań analitycznych

4

X

 

311104

Technik geodeta

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

 

 

X

2

K1 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

4

 

 

K2 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

4

 

 

311106

Technik geolog

IV

środowiska

RL

 

 

X

2

K1 Wykonywanie prac geologicznych

4

 

 

311204

Technik budownictwa

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

 

 

X

 

K1 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

4

X

 

K2 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

4

X

 

311205

Technik budownictwa wodnego

IV

gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej

BD

 

X

X

 

K1 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

3

X

 

K2 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych

4

X

 

311208

Technik inżynierii środowiska i melioracji

IV

rozwoju wsi

RL

 

 

X

 

K1 Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska

4

X

 

K2 Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych

4

X

 

311210

Technik renowacji elementów architektury

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

BD

 

 

X

 

K1 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

4

X

 

K2 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

4

X

 

311216

Technik budowy dróg

IV

transportu

BD

 

X

X

2

K1 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

3

X

 

K2 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów

4

X

 

311217

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

IV

transportu

BD

 

 

X

 

K1 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

4

X

 

K2 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania

4

X

 

311218

Technik inżynierii sanitarnej

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

 

X

X

 

K1 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

3

X

 

K2 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

4

X

 

311219

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

IV

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

 

X

X

 

K1 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

3

X

 

K2 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

4

X

 

311302

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

IV

transportu

EE

 

 

X

 

K1 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

3

X

 

K2 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

4

X

 

311303

Technik elektryk

IV

gospodarki

EE

 

X

X

 

K1 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

3

X

 

K2 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

4

X

 

311307

Technik energetyk

IV

energii

EE

 

 

X

 

K1 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

4

X

 

K2 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

4

X

 

311407

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

IV

transportu

EE

 

 

X

 

K1 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

4

X

 

311408

Technik elektronik

IV

gospodarki

EE

 

X

X

 

K1 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

3

X

 

K2 Eksploatacja urządzeń elektronicznych

4

X

 

311410

Technik mechatronik

V

gospodarki

EE

 

X

X

 

K1 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

4

X

 

K2 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

5

X

 

311411

Technik elektroniki i informatyki medycznej

IV

zdrowia

EE

 

 

 

2*

K1 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej

4

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

311412

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

IV

informatyzacji

EE

 

 

X

 

K1 Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

4

X

 

K2 Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych

4

X

 

311504

Technik mechanik

IV

gospodarki

MG

 

X

X

 

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

albo

3

X

 

Użytkowanie obrabiarek skrawających

albo

3

X

 

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3

X

 

K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

4

X

 

311513

Technik pojazdów samochodowych

IV

transportu

MG

 

X

X

 

K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

albo

3

X

 

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

3

X

 

K2 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

4

X

 

311515

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

IV

rolnictwa, rozwoju wsi

MG

 

X

X

 

K1 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

3

X

 

K2 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

4

X

 

311601

Technik papiernictwa

IV

gospodarki

AU

 

 

X

 

K1 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych

4

X

 

K2 Przetwórstwo wytworów papierniczych

3

X

 

311603

Technik technologii chemicznej

IV

gospodarki

AU

 

X

X

 

K1 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

3

X

 

K2 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

4

X

 

311701

Technik górnictwa odkrywkowego

IV

energii

MG

 

X

X

 

K1 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

3

X

 

K2 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

4

X

 

311702

Technik górnictwa otworowego

IV

energii

MG

 

X

X

 

K1 Eksploatacja otworowa złóż

3

X

 

K2 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

4

X

 

311703

Technik górnictwa podziemnego

IV

energii

MG

 

X

X

 

K1 Eksploatacja złóż podziemnych

3

X

 

K2 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

4

X

 

311704

Technik hutnik

IV

gospodarki

MG

 

X

X

 

K1 Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych

3

X

 

K2 Organizacja i prowadzenie procesów hutniczych

4

X

 

311705

Technik odlewnik

IV

gospodarki

MG

 

X

X

 

K1 Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych

3

X

 

K2 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego

4

X

 

311706

Technik przeróbki kopalin stałych

IV

energii

MG

 

 

X

 

K1 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

4

X

 

K2 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych

4

X

 

311707

Technik wiertnik

IV

środowiska

MG

 

X

X

2

K1 Wykonywanie prac wiertniczych

3

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych

4

 

 

311909

Technik automatyk

IV

gospodarki

EE

 

 

X

 

K1 Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej

4

X

 

K2 Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

4

X

 

311912

Technik garbarz

IV

gospodarki

AU

 

X

X

 

K1 Wyprawianie skór

3

X

 

K2 Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór

4

X

 

311913

Technik gazownictwa

IV

energii

BD

 

 

X

 

K1 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

4

X

 

K2 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

4

X

 

311916

Technik obuwnik

IV

gospodarki

AU

 

X

X

 

K1 Wytwarzanie obuwia

3

X

 

K2 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

4

X

 

311919

Technik pożarnictwa

V

wewnętrznych

MS

 

 

 

2

K1 Wykonywanie działań ratowniczych

4

X

 

K2 Zarządzanie działaniami ratowniczymi

5

X

 

311922

Technik technologii drewna

IV

gospodarki

AU

 

X

X

 

K1 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

3

X

 

K2 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

4

X

 

311925

Technik technologii szkła

IV

gospodarki

AU

 

X

X

 

K1 Wytwarzanie wyrobów ze szkła

3

X

 

K2 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

4

X

 

311926

Technik technologii wyrobów skórzanych

IV

gospodarki

AU

 

X

X

 

K1 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

albo

3

X

 

Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich

3

X

 

K2 Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych

4

X

 

311927

Technik transportu drogowego

IV

transportu

AU

 

 

 

2*

K1 Eksploatacja środków transportu drogowego

3

X**

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

** Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych wyłącznie w formie stacjonarnej

K2 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

5

X**

311928

Technik transportu kolejowego

IV

transportu

AU

 

 

X

 

K1 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

4

X

 

K2 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

4

X

 

311929

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

IV

gospodarki

EE

 

 

X

 

K1 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych

4

X

 

K2 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

4

X

 

311930

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

IV

gospodarki, rolnictwa, energii

BD

 

 

X

2

K1 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

4

X

 

K2 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

4

X

 

311931

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

IV

gospodarki

AU

 

X

X

 

K1 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

3

X

 

K2 Projektowanie i organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

4

X

 

311932

Technik włókiennik

IV

gospodarki

AU

 

X

X

 

K1 Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych

3

X

 

K2 Nadzorowanie procesów wytwarzania i wykańczania wyrobów włókienniczych

4

X

 

311933

Stroiciel fortepianów i pianin

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

ST

 

 

X*

 

K1 Strojenie fortepianów i pianin

5

X*

*Wymagana podbudowa szkoły muzycznej

311934

Technik budowy fortepianów i pianin

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

ST

 

 

X

 

K1 Budowa fortepianów i pianin

4

X

 

K2 Naprawa fortepianów i pianin

4

X

 

311935

Technik procesów drukowania

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

AU

 

X

X

 

K1 Realizacja procesów drukowania z form drukowych

3

X

 

K2 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

4

X

 

311936

Technik procesów introligatorskich

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

AU

 

X

X

 

K1 Realizacja procesów introligatorskich

3

X

 

K2 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

4

X

 

311940

Technik urządzeń dźwigowych

IV

gospodarki

EE

 

 

X

 

K1 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych

4

X

 

K2 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych

4

X

 

311941

Technik przemysłu mody

IV

gospodarki

AU

 

X

X

 

K1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

3

X

 

K2 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

4

X

 

311942

Technik budowy jednostek pływających

IV

gospodarki, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

MG

 

X

X

 

K1 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

3

X

 

K2 Organizacja budowy i remontu jednostek pływających

4

X

 

311943

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

AU

 

 

X

 

K1 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

4

X

 

K2 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

4

X

 

311944

Technik ceramik

IV

gospodarki

AU

 

X

X

 

K1 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

3

X

 

K2 Organizacja i kontrolowanie procesów w przemyśle ceramicznym

4

X

 

314

Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314202

Technik architektury krajobrazu

IV

środowiska, rozwoju wsi

RL

 

 

X

 

K1 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

4

X

 

K2 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

4

X

 

314203

Technik hodowca koni

IV

rolnictwa

RL

 

 

X

 

K1 Organizacja chowu i hodowli koni

4

X

 

K2 Szkolenie i użytkowanie koni

albo

4

X

 

Jeździectwo i trening koni

3

X

 

314205

Technik ogrodnik

IV

rolnictwa

RL

 

X

X

 

K1 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

3

X

 

K2 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

4

X

 

314206

Technik pszczelarz

IV

rolnictwa

RL

 

X

X

 

K1 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

3

X

 

K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

4

X

 

314207

Technik rolnik

IV

rolnictwa

RL

 

X

X

 

K1 Prowadzenie produkcji rolniczej

3

X

 

K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

4

X

 

314208

Technik rybactwa śródlądowego

IV

rolnictwa, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej

RL

 

X

X

 

K1 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze

3

X

 

K2 Organizacja prac rybackich w akwakulturze

4

X

 

314301

Technik leśnik

IV

środowiska

RL

 

 

X

 

K1 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

4

X

 

K2 Użytkowanie zasobów leśnych

4

X

 

314402

Technik przetwórstwa mleczarskiego

IV

rynków rolnych

TG

 

X

X

 

K1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

3

X

 

K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

4

X

 

314403

Technik technologii żywności

IV

rynków rolnych

TG

 

X

X

 

K1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

albo

3

X

 

Produkcja wyrobów piekarskich

albo

3

X

 

Produkcja wyrobów cukierniczych

albo

3

X

 

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

albo

3

X

 

Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

3

X

 

K2 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

4

X

 

315

Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (z wyłączeniem sił zbrojnych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315105

Technik mechanik okrętowy

V

gospodarki morskiej

MG

 

 

X

2*

K1 Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych

5

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

315214

Technik nawigator morski

V

gospodarki morskiej

AU

 

 

X

2*

K1 Pełnienie wachty morskiej i portowej

5

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

315215

Technik rybołówstwa morskiego

V

rybołówstwa, gospodarki morskiej

RL

 

 

X

2*

K1 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim

5

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

315216

Technik żeglugi śródlądowej

V

gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

AU

 

 

X

2*

K1 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych

5

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

K2 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

5

 

 

315316

Technik awionik

V

transportu

EE

 

 

X

2*

K1 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego

5

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

315317

Technik mechanik lotniczy

IV

transportu

MG

 

 

X

2*

K1 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych

4

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

315406

Technik lotniskowych służb operacyjnych

IV

transportu

AU

 

 

X

 

K1 Obsługa operacyjna portu lotniczego

4

X

 

K2 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

4

X

 

32

Średni personel do spraw zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321

Technicy medyczni i farmaceutyczni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

321103

Technik elektroradiolog

IV

zdrowia

MS

 

 

 

2,5*

K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

4

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

321104

Technik sterylizacji medycznej

IV

zdrowia

MS

 

 

 

1

K1 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

4

 

 

321301

Technik farmaceutyczny

IV

zdrowia

MS

 

 

 

2*

K1 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

4

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

321401

Protetyk słuchu

IV

zdrowia

MS

 

 

 

2

K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu

4

 

 

321402

Technik dentystyczny

IV

zdrowia

MS

 

 

 

2,5*

K1 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

4

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

321403

Technik ortopeda

IV

zdrowia

MS

 

 

X

2*

K1 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

4

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

324

Technicy weterynarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324002

Technik weterynarii

IV

rolnictwa

RL

 

 

X

2

K1 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

4

 

 

K2 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

4

 

 

325

Inny średni personel do spraw zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

325101

Asystentka stomatologiczna

IV

zdrowia

MS

 

 

 

1*

K1 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

4

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

325102

Higienistka stomatologiczna

IV

zdrowia

MS

 

 

 

2*

K1 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

4

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

325302

Technik optyk

IV

gospodarki

MG

 

X

X

2

K1 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

3

X

 

K2 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

4

X

 

325402

Technik masażysta

IV

zdrowia

MS

 

 

X*

2**

K1 Świadczenie usług w zakresie masażu

4

 

* Kształcenie wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzących

** Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

325509

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

IV

pracy

MS

 

 

 

1,5

K1 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

4

 

 

325511

Technik ochrony środowiska

IV

środowiska

RL

 

 

X

 

K1 Ocena stanu środowiska

4

X

 

K2 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

4

X

 

325905

Opiekunka dziecięca

IV

rodziny

MS

 

 

 

2

K1 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

4

 

 

325906

Ortoptystka

IV

zdrowia

MS

 

 

 

2*

K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

4

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży

325907

Terapeuta zajęciowy

IV

zdrowia

MS

 

 

 

2*

K1 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

4

 

* Kształcenie w szkole dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej

33

Średni personel do spraw biznesu i administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

Średni personel do spraw finansowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331402

Technik agrobiznesu

IV

rolnictwa, rynków rolnych

RL

 

X

X

 

K1 Prowadzenie produkcji rolniczej

3

X

 

K2 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

4

X

 

331403

Technik ekonomista

IV

finansów publicznych

AU

 

 

X

 

K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

4

X

 

K2 Prowadzenie rachunkowości

4

X

 

333

Pośrednicy usług biznesowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333106

Technik eksploatacji portów i terminali

V

transportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

AU

 

 

X

2

K1 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

5

 

 

K2 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach

5

 

 

333107

Technik logistyk

V

transportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

AU

 

X

X

 

K1 Obsługa magazynów

4

X

 

K2 Organizacja transportu

5

X

 

333108

Technik spedytor

V

transportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

AU

 

 

X

 

K1 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

5

X

 

333906

Technik organizacji reklamy

IV

gospodarki

AU

 

 

X

 

K1 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

4

X

 

K2 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

4

X

 

334

Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

334306

Technik administracji

IV

administracji publicznej

AU

 

 

 

2

K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji

4

X

 

34

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341201

Asystent osoby niepełnosprawnej

IV

zabezpieczenia społecznego

MS

 

 

 

1

K1 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

4

X*

* Wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe

341202

Opiekun osoby starszej

IV

zabezpieczenia społecznego

MS

 

 

 

2

K1 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

4

 

 

341203

Opiekun w domu pomocy społecznej

III

zabezpieczenia społecznego

MS

 

 

 

2

K1 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

3

 

 

341204

Opiekunka środowiskowa

IV

zabezpieczenia społecznego

MS

 

 

 

1

K1 Świadczenie usług opiekuńczych

4

X*

* Wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe

343

Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343101

Fotograf

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

3

X

 

343105

Technik fotografii i multimediów

IV

gospodarki

AU

 

X

X

 

K1 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

3

X

 

K2 Realizacja projektów multimedialnych

4

X

 

343203

Florysta

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

RL

 

 

 

1

K1 Wykonywanie kompozycji florystycznych

4

X

 

343204

Plastyk

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

ST

 

 

X*

2**

 

 

 

* Kształcenie wyłącznie w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych lub w liceum plastycznym

** Kształcenie wyłącznie w szkole policealnej plastycznej

343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych

IV

turystyki, rozwoju wsi

TG

 

X

X

 

K1 Sporządzanie potraw i napojów

3

X

 

K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

4

X

 

343502

Aktor cyrkowy

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

ST

 

 

X*

 

 

 

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole sztuki cyrkowej

343601

Aktor scen muzycznych

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

ST

 

 

 

2*

 

 

 

* Kształcenie wyłącznie w szkole policealnej muzycznej

343602

Muzyk

V

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

ST

 

 

X*

2**

 

 

 

*Wymagana podbudowa szkoły muzycznej; kształcenie wyłącznie w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia lub w szkole muzycznej II stopnia

** Wymagana podbudowa szkoły muzycznej; kształcenie wyłącznie w szkole policealnej muzycznej

343701

Tancerz

VI

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

ST

 

 

X*

 

 

 

 

* Kształcenie wyłącznie w ogólnokształcącej szkole baletowej lub w szkole sztuki tańca

343902

Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

ST

 

 

 

2

K1 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej / telewizyjnej

4

 

 

35

Technicy informatycy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom urządzeń teleinformatycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351103

Technik teleinformatyk

V

informatyzacji

EE

 

 

X

2

K1 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

4

X

 

K2 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

5

X

 

351203

Technik informatyk

V

informatyzacji

EE

 

 

X

2

K1 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

4

X

 

K2 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

5

X

 

351204

Technik tyfloinformatyk

IV

informatyzacji

EE

 

 

X*

2*

K1 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową

4

X*

* Kształcenie wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzących

352

Technicy telekomunikacji i urządzeń transmisyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352120

Technik realizacji dźwięku

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

ST

 

 

X*

2

K1 Montaż nagrań dźwiękowych

3

X

* Kształcenie wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzących

K2 Realizacja nagrań studyjnych

4

X

352122

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

ST

 

 

X

 

K1 Realizacja nagrań

4

X

 

K2 Realizacja nagłośnień

3

X

 

352203

Technik telekomunikacji

IV

informatyzacji

EE

 

X

X

2

K1 Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

3

X

 

K2 Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych

4

X

 

4

Pracownicy biurowi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411

Pracownicy obsługi biurowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

411004

Technik prac biurowych

IV

administracji publicznej

AU

 

 

X*

 

K1 Wykonywanie prac biurowych

4

X*

* Kształcenie wyłącznie dla osób niewidomych i słabowidzących

42

Pracownicy obsługi klienta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421

Pracownicy obrotu pieniężnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421108

Technik usług pocztowych i finansowych

IV

łączności

AU

 

 

 

1

K1 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego

4

X

 

K2 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich

4

X

 

422

Pracownicy do spraw informowania klientów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

422103

Technik obsługi turystycznej

IV

turystyki

TG

 

 

X

 

K1 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

4

X

 

K2 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

4

X

 

422402

Technik hotelarstwa

IV

turystyki

TG

 

 

X

 

K1 Planowanie i realizacja usług w recepcji

4

X

 

K2 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

4

X

 

43

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431

Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431103

Technik rachunkowości

IV

finansów publicznych

AU

 

 

 

2

K1 Prowadzenie rachunkowości

4

X

 

K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

4

X

 

432

Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej i transportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432106

Magazynier-logistyk

IV

transportu, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa

AU

X

 

 

 

K1 Obsługa magazynów

4

X

 

44

Pozostali pracownicy obsługi biura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441

Pozostali pracownicy obsługi biura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

441403

Technik archiwista

IV

kultury i ochrony

dziedzictwa

narodowego

AU

 

 

 

2

K1 Organizacja i prowadzenie archiwum

4

X

 

K2 Opracowywanie materiałów archiwalnych

4

X

 

5

Pracownicy usług i sprzedawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Pracownicy usług osobistych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512

Kucharze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512001

Kucharz

III

turystyki, rynków rolnych

TG

X

 

 

 

K1 Sporządzanie potraw i napojów

3

X

 

513

Kelnerzy i barmani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513101

Kelner

IV

turystyki

TG

 

 

X

 

K1 Wykonywanie usług kelnerskich

4

X

 

K2 Organizacja usług gastronomicznych

4

X

 

514

Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

514101

Fryzjer

IV

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

4

X

 

514105

Technik usług fryzjerskich

IV

gospodarki

AU

 

X

X

 

K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

4

X

 

K2 Projektowanie fryzur

4

X

 

514207

Technik usług kosmetycznych

IV

gospodarki

AU

 

 

 

2

K1 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

4

X

 

K2 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

4

X

 

515

Gospodarze obiektów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515203

Technik turystyki wiejskiej

IV

turystyki, rozwoju wsi

TG

 

 

X

2

K1 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

4

X

 

K2 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

4

X

 

516

Pozostali pracownicy usług osobistych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

516408

Jeździec

III

kultury fizycznej, rolnictwa

RL

X

 

 

 

K1 Jeździectwo i trening koni

3

X

 

52

Sprzedawcy i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522

Pracownicy sprzedaży w sklepach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522301

Sprzedawca

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Prowadzenie sprzedaży

3

X

 

522305

Technik handlowiec

IV

gospodarki

AU

 

X

X

 

K1 Prowadzenie sprzedaży

3

X

 

K2 Prowadzenie działalności handlowej

4

X

 

522306

Technik księgarstwa

IV

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

AU

 

X

X

 

K1 Prowadzenie sprzedaży

3

X

 

K2 Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

4

X

 

53

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532

Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532102

Opiekun medyczny

IV

zdrowia

MS

 

 

 

1

K1 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

4

X

 

54

Pracownicy usług ochrony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

541

Pracownicy usług ochrony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

541315

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

IV

wewnętrznych

MS

 

 

 

2

K1 Ochrona osób i mienia

4

X

 

6

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Rolnicy produkcji towarowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Rolnicy produkcji roślinnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611303

Ogrodnik

III

rolnictwa

RL

X

 

 

 

K1 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

3

X

 

612

Hodowcy zwierząt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612302

Pszczelarz

III

rolnictwa

RL

X

 

 

 

K1 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

3

X

 

613

Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613003

Rolnik

III

rolnictwa

RL

X

 

 

 

K1 Prowadzenie produkcji rolniczej

3

X

 

62

Leśnicy i rybacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622

Rybacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622201

Rybak śródlądowy

III

rolnictwa, rybołówstwa, żeglugi śródlądowej

RL

X

 

 

 

K1 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze

3

X

 

7

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

711

Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

711102

Monter konstrukcji budowlanych

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

X

 

 

 

K1 Montaż konstrukcji budowlanych

3

X

 

711203

Zdun

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie robót zduńskich

3

X

 

711204

Murarz-tynkarz

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

3

X

 

711301

Kamieniarz

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie robót kamieniarskich

3

X

 

711402

Betoniarz-zbrojarz

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

3

X

 

711501

Cieśla

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie robót ciesielskich

3

X

 

711504

Szkutnik

III

gospodarki, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

MG

X

 

 

 

K1 Wykonywanie robót szkutniczych

3

X

 

711603

Monter nawierzchni kolejowej

III

transportu

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i podtorza

3

X

 

711701

Monter budownictwa wodnego

III

gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

3

X

 

712

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

712101

Dekarz

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie robót dekarskich

3

X

 

712401

Monter izolacji budowlanych

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie izolacji budowlanych

3

X

 

712403

Monter izolacji przemysłowych

III

gospodarki

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie izolacji przemysłowych

3

X

 

712613

Monter systemów rurociągowych

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Montaż systemów rurociągowych

3

X

 

712618

Monter sieci i instalacji sanitarnych

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

3

X

 

712905

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

III

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

3

X

 

713

Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

713201

Lakiernik

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Wykonywanie prac lakierniczych

3

X

 

713303

Kominiarz

III

gospodarki

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie robót kominiarskich

3

X

 

72

Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

721

Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

721104

Modelarz odlewniczy

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego

3

X

 

721301

Blacharz

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

3

X

 

721303

Blacharz izolacji przemysłowych

III

gospodarki

BD

X

 

 

 

K1 Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych

3

X

 

721306

Blacharz samochodowy

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

3

X

 

721406

Monter kadłubów jednostek pływających

III

gospodarki, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej

MG

X

 

 

 

K1 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

3

X

 

722

Kowale, ślusarze i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

722101

Kowal

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

3

X

 

722204

Ślusarz

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

3

X

 

722307

Operator obrabiarek skrawających

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających

3

X

 

723

Mechanicy maszyn i urządzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

III

gospodarki, transportu

MG

X

 

 

 

K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

3

X

 

723107

Mechanik motocyklowy

III

gospodarki, transportu

MG

X

 

 

 

K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

3

X

 

723310

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

3

X

 

73

Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Rzemieślnicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731102

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

3

X

 

731103

Mechanik precyzyjny

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

3

X

 

731104

Optyk-mechanik

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

3

X

 

731106

Zegarmistrz

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Naprawa zegarów i zegarków

3

X

 

731305

Złotnik-jubiler

III

gospodarki

ST

X

 

 

 

K1 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

3

X

 

731702

Koszykarz-plecionkarz

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

3

X

 

731808

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych

3

X

 

732

Robotnicy poligraficzni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

732201

Drukarz

III

kultury i ochrony

dziedzictwa

narodowego

AU

X

 

 

 

K1 Realizacja procesów drukowania z form drukowych

3

X

 

732301

Introligator

III

kultury i ochrony

dziedzictwa

narodowego

AU

X

 

 

 

K1 Realizacja procesów introligatorskich

3

X

 

74

Elektrycy i elektronicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741103

Elektryk

III

gospodarki

EE

X

 

 

 

K1 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

3

X

 

741201

Elektromechanik

III

gospodarki

EE

X

 

 

 

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

3

X

 

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

III

gospodarki, transportu

MG

X

 

 

 

K1 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

3

X

 

742

Monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

742117

Elektronik

III

gospodarki

EE

X

 

 

 

K1 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

3

X

 

742118

Mechatronik

IV

gospodarki

EE

X

 

 

 

K1 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

4

X

 

742202

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

III

informatyzacji

EE

X

 

 

 

K1 Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych

3

X

 

75

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751103

Przetwórca ryb

III

rynków rolnych

TG

X

 

 

 

K1 Obróbka ryb i produkcja przetworów rybnych

3

X

 

751107

Wędliniarz

III

rynków rolnych

TG

X

 

 

 

K1 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

3

X

 

751201

Cukiernik

III

rynków rolnych

TG

X

 

 

 

K1 Produkcja wyrobów cukierniczych

3

X

 

751204

Piekarz

III

rynków rolnych

TG

X

 

 

 

K1 Produkcja wyrobów piekarskich

3

X

 

752

Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

752205

Stolarz

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

3

X

 

753

Robotnicy produkcji odzieży i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

753105

Krawiec

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

3

X

 

753106

Kuśnierz

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich

3

X

 

753402

Tapicer

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

3

X

 

753501

Garbarz skór

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Wyprawianie skór

3

X

 

753602

Obuwnik

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Wytwarzanie obuwia

3

X

 

753702

Kaletnik

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

3

X

 

8

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811101

Górnik eksploatacji podziemnej

III

energii

MG

X

 

 

 

K1 Eksploatacja złóż podziemnych

3

X

 

811102

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

III

energii

MG

X

 

 

 

K1 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową

3

X

 

811301

Górnik eksploatacji otworowej

III

energii

MG

X

 

 

 

K1 Eksploatacja otworowa złóż

3

X

 

811305

Wiertacz

III

środowiska

MG

X

 

 

 

K1 Wykonywanie prac wiertniczych

3

X

 

812

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

812107

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Użytkowanie maszyn i urządzeń odlewniczych

3

X

 

812121

Operator maszyn i urządzeń hutniczych

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Użytkowanie maszyn i urządzeń hutniczych

3

X

 

813

Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych i fotograficznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

813134

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

3

X

 

814

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

814209

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

3

X

 

815

Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

815204

Operator maszyn w przemyśle włókienniczym

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Wytwarzanie i wykańczanie wyrobów włókienniczych

3

X

 

816

Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

816003

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

III

rynków rolnych

TG

X

 

 

 

K1 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

3

X

 

817

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna i produkcji papieru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

817212

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

III

gospodarki

MG

X

 

 

 

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

3

X

 

818

Operatorzy innych maszyn i urządzeń przetwórczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

818115

Operator urządzeń przemysłu ceramicznego

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

3

X

 

818116

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

III

gospodarki

AU

X

 

 

 

K1 Wytwarzanie wyrobów ze szkła

3

X

 

83

Kierowcy i operatorzy pojazdów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

832

Kierowcy samochodów osobowych, dostawczych i motocykli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

832201

Kierowca mechanik

III

transportu

AU

X

 

 

 

K1 Eksploatacja środków transportu drogowego

3

X*

* Kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych wyłącznie w formie stacjonarnej

834

Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i pokrewni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834103

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

III

rolnictwa

MG

X

 

 

 

K1 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

3

X

 

834105

Operator maszyn leśnych

III

środowiska

RL

X

 

 

 

K1 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

3

X

 

834209

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

III

transportu

BD

X