| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 7 kwietnia 2017 r.

o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie wagę wydarzeń roku 1918, gdy po 123 latach rozbiorów wysiłek wielu pokoleń Polek i Polaków zaowocował odzyskaniem niepodległości, a Państwo Polskie ponownie pojawiło się na mapie Europy, dostrzegając potrzebę uhonorowania setnej rocznicy tych wydarzeń, uznając za Ojców Niepodległości w szczególności Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego Witosa, oraz doceniając wkład, jaki w odzyskanie niepodległości wniosła generalicja Wojska Polskiego i duchowieństwo różnych wyznań, w tym szczególnie Kościoła Katolickiego, uchwala niniejszą ustawę.

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa zasady przygotowania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Obchodami”.

Art. 2. [Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej]

1. Tworzy się Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet, w latach 2017–2021, realizuje zadania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

3. W zakresie, o którym mowa w ust. 2, Komitet w szczególności:

1) przyjmuje corocznie na dany rok plan obchodów państwowych uroczystości związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską;

2) promuje w kraju i za granicą ideę upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską;

3) inicjuje współpracę pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi oraz podmiotami zainteresowanymi udziałem w Obchodach;

4) wyraża, na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, opinię w sprawach udzielenia patronatu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad uroczystościami związanymi z uczczeniem odzyskania i utrwalenia niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

4. Komitet po zakończeniu realizacji zadań, nie później niż w 2022 r., przyjmuje sprawozdanie z działalności Komitetu.

Art. 3. [Realizacja działań niezbędnych do właściwego przygotowania i przeprowadzenia Obchodów]

W zakresie zadań realizowanych przez Komitet podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 3, organizatorzy uroczystości i innych przedsięwzięć oraz inne podmioty realizujące działania niezbędne do właściwego przygotowania i przeprowadzenia Obchodów, współpracują z Komitetem.

Art. 4. [Skład Komitetu]

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – jako Przewodniczący Komitetu;

2) Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

3) Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

4) Prezes Rady Ministrów;

5) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

6) Minister Obrony Narodowej;

7) minister właściwy do spraw administracji publicznej;

8) minister właściwy do spraw zagranicznych;

9) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;

10) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego;

11) Pełnomocnik Rządu do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – jako Sekretarz Komitetu;

12) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

13) Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W skład Komitetu wchodzą – po wyrażeniu zgody przez partię polityczną lub ugrupowanie – przewodniczący, prezes lub inny wskazany przedstawiciel:

1) partii politycznej lub ugrupowania, które w dniu wejścia w życie ustawy tworzą klub parlamentarny albo klub poselski w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2) partii politycznej, która w dniu wejścia w życie ustawy nie tworzy klubu parlamentarnego albo klubu poselskiego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, ale w ostatnich wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

a) tworząc samodzielnie komitet wyborczy otrzymała w skali kraju co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów,

b) weszła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy kandydatów na posłów otrzymały w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów i została wskazana przez partie polityczne wchodzące w skład koalicji wyborczej jako ich wspólny reprezentant w pracach Komitetu.

3. W skład Komitetu wchodzą osoby wskazane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego.

Art. 5. [Powoływanie i odwoływanie członków Komitetu]

Członków Komitetu, o których mowa w art. 4:

1) ust. 2 – powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 4 ust. 2;

2) ust. 3 – powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 6. [Wygaśnięcie członkostwa w Komitecie]

1. Członkostwo w Komitecie osób, o których mowa w art. 4 ust. 2, wygasa z dniem rozpoczęcia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy art. 4 ust. 2 i art. 5 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

2. Uprawnione podmioty w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia kadencji Sejmu, przekazują Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej informacje o przedstawicielu wyznaczonym do pełnienia funkcji członka Komitetu albo składają oświadczenie o rezygnacji z tego uprawnienia. Niezłożenie informacji albo oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w pracach Komitetu.

Art. 7. [Posiedzenia Komitetu]

1. Komitet obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy, na wniosek Sekretarza Komitetu lub co najmniej połowy członków Komitetu.

2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w miejscu wskazanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W posiedzeniach Komitetu, za zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, mogą brać udział także osoby spoza jego składu, w tym osoby zaproszone na wniosek członka Komitetu. Osobom tym nie przysługuje prawo głosu przy podejmowaniu uchwał.

4. Z posiedzenia Komitetu Sekretarz Komitetu sporządza protokół.

Art. 8. [Podejmowanie decyzji]

1. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komitet może upoważnić Sekretarza Komitetu do podejmowania działań w imieniu Komitetu w określonym zakresie.

Art. 9. [Regulamin]

Szczegółowe zasady i tryb działania Komitetu określa regulamin uchwalony przez Komitet.

Art. 10. [Obsługa organizacyjna Komitetu]

1. Obsługę organizacyjną Komitetu sprawuje sekretariat Komitetu prowadzony w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Sekretariatem Komitetu kieruje Sekretarz Komitetu.

2. Wydatki związane z działalnością Komitetu są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Wydatki związane z organizacją posiedzeń Komitetu są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11. [Zwrot kosztów przejazdu]

1. Za udział w pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Członkom Komitetu, o których mowa w art. 4 ust. 3, w związku z udziałem w pracach Komitetu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia Komitetu na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

3. Zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w ust. 2, jest finansowany z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 12. [Ogłaszanie regulaminu, sprawozdań i uchwał Komitetu]

Regulamin, o którym mowa w art. 9, sprawozdanie z działalności Komitetu oraz inne uchwały Komitetu wskazane przez Komitet podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 13. [Zniesienie Komitetu]

Komitet znosi się z dniem przyjęcia sprawozdania, o którym mowa w art. 2 ust. 4.

Art. 14. [Informacja o przedstawicielu wyznaczonym do pełnienia funkcji członka Komitetu, oświadczenie o rezygnacji z tego uprawnienia]

1. W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2, przekażą Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej informacje o przedstawicielu wyznaczonym do pełnienia funkcji członka Komitetu albo złożą oświadczenie o rezygnacji z tego uprawnienia.

2. Niezłożenie informacji albo oświadczenia, o których mowa w ust. 1, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w pracach Komitetu.

Art. 15. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »