| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 maja 2017 r.

w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników;

2) wykaz umiejętności związanych z przetaczaniem krwi i jej składników, będących przedmiotem szkolenia;

3) tryb wydawania zaświadczenia o odbytym szkoleniu przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanej dalej „ustawą”;

4) wzór zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

§ 2. [Szkolenie pielęgniarek i położnych]

1. Szkolenie pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników, zwane dalej „szkoleniem”, jest przeprowadzane w formie szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego.

2. Szkolenie podstawowe ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych dotychczas niedokonujących przetoczeń krwi i jej składników.

3. Szkolenie uzupełniające ma na celu aktualizację, ugruntowanie wiedzy i weryfikację umiejętności niezbędnych do przetaczania krwi i jej składników. Szkolenie to powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 4 lata.

4. Jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy, zwana dalej „jednostką”, przeprowadza szkolenie w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania przez wnioskujący podmiot leczniczy zgłoszenia wraz z listą osób przewidzianych do udziału w szkoleniu.

§ 3. [Części szkolenia]

1. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i część praktyczną.

2. Szkolenia prowadzi się zgodnie z ramowymi programami szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Część praktyczna szkolenia zapewnia uczestnikom nabycie następujących umiejętności związanych z przetaczaniem krwi i jej składników:

1) kwalifikowanie dawców krwi;

2) pobieranie krwi i jej składników oraz ich preparatyka przy wykorzystaniu metod konwencjonalnych i automatycznych;

3) przechowywanie krwi i jej składników;

4) wykonywanie badań immunohematologicznych przed zabiegiem przetoczenia krwi i jej składników, w tym oznaczanie grup krwi, wykonywanie próby zgodności i dokumentowanie tych procesów;

5) pobieranie krwi i jej składników z banku krwi;

6) kontrola krwi i jej składników przeznaczonych do zabiegu przetoczenia;

7) postępowanie z pojemnikami zawierającymi krew i jej składniki;

8) identyfikacja biorcy krwi i kontrola dokumentacji;

9) dokonywanie i dokumentowanie zabiegu przetoczenia;

10) obserwacja biorcy krwi w trakcie i po zabiegu przetoczenia krwi i jej składników;

11) postępowanie w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń lub niepożądanych reakcji związanych z zabiegiem przetoczenia krwi i jej składników, w tym pobieranie próbek do badań w przypadku ich wystąpienia;

12) postępowanie z resztkami poprzetoczeniowymi.

§ 4. [Przeprowadzenie szkolenia praktycznego]

Jeżeli jednostka nie ma możliwości przeprowadzenia szkolenia praktycznego w pełnym zakresie, przeprowadza to szkolenie w innym podmiocie leczniczym na podstawie porozumienia zawartego z tym podmiotem.

§ 5. [Dokumentacja szkolenia]

Prowadzący szkolenie prowadzi dokumentację szkolenia zawierającą:

1) program szkolenia, zatwierdzony przez dyrektora jednostki przeprowadzającej szkolenie, zawierający informacje dotyczące:

a) rodzaju szkolenia,

b) czasu trwania szkolenia,

c) sposobu egzaminowania (egzamin teoretyczny);

2) sporządzoną przed rozpoczęciem szkolenia listę uczestników, zawierającą imię i nazwisko każdego z uczestników oraz numer prawa wykonywania zawodu;

3) listę obecności osób uczestniczących w szkoleniu;

4) plan szkolenia z imionami i nazwiskami oraz podpisami osób przeprowadzających szkolenie, tematami wykładów, liczbą godzin i datą ich przeprowadzenia;

5) protokół podsumowujący szkolenie, zawierający co najmniej informacje dotyczące:

a) miejsca przeprowadzania szkolenia,

b) czasu trwania szkolenia,

c) liczby osób uczestniczących w szkoleniu,

d) podsumowania wyników szkolenia.

§ 6. [Zaświadczenie o odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień]

1. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia i uzyskaniu uprawnień do przetaczania krwi i jej składników wydaje jednostka w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.

2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. [Szkolenia rozpoczęte i niezakończone]

Do przeprowadzania szkoleń pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników rozpoczętych i niezakończonych w dniu wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. poz. 363 i 2007), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823).

Załącznik 1. [RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. (poz. 1026)

Załącznik nr 1

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

I. Ramowy program szkolenia podstawowego

Szkolenie teoretyczne

Lp.

Zagadnienia

Temat

Liczba godzin szkoleniowych

(1 godzina szkoleniowa =

45 minut)

1

Organizacja służby krwi w Rzeczypospolitej Polskiej

– struktura organizacyjna publicznej służby krwi w Rzeczypospolitej Polskiej,

– podstawy prawne działania jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, banków krwi oraz pracowni immunologii transfuzjologicznej w podmiotach leczniczych,

– organizacja krwiolecznictwa w podmiotach leczniczych

1

2

Organizacja leczenia krwią

i jej składnikami

w podmiotach leczniczych

– zasady działania banku krwi w podmiocie leczniczym,

– zadania lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią,

– zadania komitetu transfuzjologicznego,

– zadania personelu bezpośrednio uczestniczącego w zabiegu przetoczenia

1

3

Krew i jej składniki – zasady otrzymywania i preparatyki

– omówienie poszczególnych składników krwi,

– metody otrzymywania i preparatyki krwi i jej składników,

– warunki i sposób przechowywania oraz transportu krwi i jej składników

1

4

Wskazania do zabiegu przetoczenia krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych

– wskazania do stosowania krwi i jej składników,

– wskazania do stosowania produktów krwiopochodnych: albuminy, immunoglobuliny oraz koncentratów czynników krzepnięcia

1

5

Bezpieczeństwo przetaczania krwi i jej składników

Zasady bezpiecznego stosowania krwi i jej składników, w szczególności:

– postępowanie przed, w trakcie i po zabiegu przetoczenia krwi i jej składników,

– sposób pobierania próbek do badań,

– sposób kontroli krwi i jej składników przeznaczonych do przetaczania,

– identyfikacja biorcy krwi,

– dokonywanie zabiegu przetoczenia,

– obserwacja biorcy krwi w trakcie i po zabiegu przetoczenia,

– sposób prowadzenia dokumentacji związanej z zabiegiem przetoczenia

1

6

Niepożądane zdarzenia i niepożądane reakcje związane z zabiegiem przetoczenia u biorców krwi

– rodzaje niepożądanych reakcji i sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia,

– rozpoznawanie i sposób postępowania w przypadku niepożądanych zdarzeń związanych z zabiegiem przetoczenia,

– sposób pobierania próbek do badań w przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji związanej z zabiegiem przetoczenia

2

7

Immunologia transfuzjologiczna

– układy grupowe,

– przeciwciała odpornościowe,

– próba zgodności,

– dokumentowanie badań immunohematologicznych

1

8

Czynniki chorobotwórcze przenoszone drogą krwi

– wirusy przenoszone drogą krwi – zakres obowiązujących badań oraz metody ich wykrywania,

– inne czynniki zakaźne przenoszone drogą krwi

1

9

System zapewnienia jakości w krwiodawstwie i krwiolecznictwie

– prowadzenie dokumentacji,

– kwalifikacja aparatury i sprzętu,

– kontrole jakości,

– szkolenia w ramach systemu zapewnienia jakości

1

Szkolenie praktyczne

Lp.

Zagadnienia

Temat

Liczba godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 minut)

1

Pobieranie i preparatyka krwi i jej składników – podstawowe zasady

– kwalifikowanie dawców krwi,

– pobieranie krwi i jej składników oraz ich preparatyka przy wykorzystaniu metod konwencjonalnych i automatycznych,

– przechowywanie krwi i jej składników

1

2

Podstawowe badania immunohematologiczne wykonywane przed zabiegiem przetoczenia krwi i jej składników

– oznaczanie grup krwi,

– wykonywanie próby zgodności,

– dokumentowanie badań

1

3

Postępowanie w związku

z zabiegiem przetoczenia krwi

i jej składników

– pobieranie krwi i jej składników z banku krwi,

– pobieranie próbek do badań,

– kontrola krwi i jej składników przeznaczonych do zabiegu przetoczenia,

– postępowanie z pojemnikami zawierającymi krew i jej składniki,

– identyfikacja biorcy krwi i kontrola dokumentacji,

– dokonywanie i dokumentowanie zabiegu przetoczenia,

– obserwacja biorcy krwi w trakcie i po zabiegu przetoczenia,

– postępowanie w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń lub niepożądanych reakcji związanych z zabiegiem przetoczenia,

– pobieranie próbek do badań w przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji związanej z zabiegiem przetoczenia,

– postępowanie z resztkami poprzetoczeniowymi

2

Razem:

14

 

II. Ramowy program szkolenia uzupełniającego

Szkolenie teoretyczne

Lp.

Zagadnienia

Temat

Liczba godzin szkoleniowych

(1 godzina szkoleniowa =

45 minut)

1

Organizacja służby krwi w Rzeczypospolitej Polskiej i organizacja leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych

– struktura organizacyjna publicznej służby krwi w Rzeczypospolitej Polskiej,

– podstawy prawne działania jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, banków krwi oraz pracowni immunologii transfuzjologicznej w podmiotach leczniczych,

– organizacja krwiolecznictwa w podmiotach leczniczych

1

2

Krew i jej składniki – zasady otrzymywania i preparatyki

– metody otrzymywania i preparatyki krwi i jej składników,

– warunki i sposób przechowywania oraz transportu krwi i jej składników

1

3

Wskazania do zabiegu przetoczenia krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych

– wskazania do stosowania krwi i jej składników,

– wskazania do stosowania produktów krwiopochodnych: albuminy, immunoglobuliny oraz koncentratów czynników krzepnięcia

1

4

Bezpieczeństwo przetaczania krwi i jej składników

Zasady bezpiecznego stosowania krwi i jej składników, w szczególności:

– postępowanie przed, w trakcie i po zabiegu przetoczenia krwi i jej składników,

– sposób prowadzenia dokumentacji związanej z zabiegiem przetoczenia

1

5

Niepożądane zdarzenia i niepożądane reakcje związane z zabiegiem przetoczenia u biorców krwi

– rodzaje niepożądanych reakcji i sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia,

– czynniki chorobotwórcze przenoszone drogą krwi,

– rozpoznawanie i sposób zgłaszania niepożądanych zdarzeń związanych z zabiegiem przetoczenia

1

6

Immunologia transfuzjologiczna

– układy grupowe,

– przeciwciała odpornościowe,

– próba zgodności,

– dokumentowanie badań immunohematologicznych

1

Szkolenie praktyczne

Lp.

Zagadnienia

Temat

Liczba godzin szkoleniowych

(1 godzina szkoleniowa =

45 minut)

1

Pobieranie i preparatyka krwi i jej składników

– kwalifikowanie dawców krwi,

– pobieranie krwi i jej składników oraz ich preparatyka przy wykorzystaniu metod konwencjonalnych i automatycznych

1

2

Podstawowe badania immunohematologiczne wykonywane przed zabiegiem przetoczenia krwi i jej składników

– oznaczanie grup krwi,

– wykonywanie próby zgodności,

– dokumentowanie badań

1

3

Postępowanie w związku

z zabiegiem przetaczania krwi

i jej składników

– pobieranie składników krwi z banku krwi,

– pobieranie próbek do badań,

– kontrola krwi i jej składników przeznaczonych do zabiegu przetoczenia,

– postępowanie z pojemnikami zawierającymi krew i jej składniki,

– identyfikacja biorcy krwi i kontrola dokumentacji,

– dokonywanie i dokumentowanie zabiegu przetoczenia,

– obserwacja biorcy krwi w trakcie i po zabiegu przetoczenia,

– postępowanie w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń lub niepożądanych reakcji związanych z zabiegiem przetoczenia,

– pobieranie próbek do badań w przypadku wystąpienia niepożądanej reakcji związanej z zabiegiem przetoczenia,

– postępowanie z resztkami poprzetoczeniowymi

1

Razem:

 

9

 

Załącznik 2. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU SZKOLENIA I UZYSKANIU UPRAWNIEŃ DO PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU SZKOLENIA I UZYSKANIU UPRAWNIEŃ DO PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »