Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 21 kwietnia 2017 r.

o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo pocztowe]

W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, stanowi pomoc publiczną i może być udzielona zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji, w okresie obowiązywania tej decyzji.”,

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące pomocy publicznej dopuszczają zwolnienie z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej pomocy publicznej udzielanej zgodnie z ich postanowieniami, dotacja, o której mowa w ust. 1, może być również udzielona zgodnie z tymi przepisami.

6. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania dotacji, o której mowa w ust. 1, zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia zgodności tej dotacji z rynkiem wewnętrznym.”;

2) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. Jeżeli operator pocztowy znajduje się:

1) w trudnej sytuacji zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy podmiotom w takiej sytuacji1) lub

2) w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej

– dotacja, o której mowa w art. 27 ust. 1, podlegająca notyfikacji Komisji Europejskiej zgodnie z art. 27 ust. 4, wymaga notyfikacji jako pomoc indywidualna, chyba że została zgłoszona wraz z notyfikowaną pomocą na restrukturyzację.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dotacji, o której mowa w art. 27 ust. 1, która stanowi rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.”;

3) w art. 106 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W kalkulacji kosztu netto operator wyznaczony może uwzględnić rozsądny zysk obliczony na podstawie wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, o którym mowa w art. 100.”;

4) w art. 112:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli operator wyznaczony ubiega się o dopłatę, składa do Prezesa UKE, w terminie 7 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym wystąpiła strata na usługach powszechnych, wniosek o dopłatę i przedkłada następujące dokumenty:”,

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Prezes UKE, w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o dopłatę i dokumentów, o których mowa w ust. 1, po weryfikacji tych dokumentów wydaje decyzję, w której:”;

5) w art. 113 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie stanowi iloczyn jednolitego wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 3, oraz kwoty przychodów tego operatora z usług powszechnych lub usług wchodzących w zakres usług powszechnych, osiągniętych w roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata, w części przekraczającej milion złotych i nie może być wyższa niż 2% kwoty tych przychodów.”;

6) w art. 119 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku uruchomienia finansowania kosztu netto za dany rok Prezes UKE publikuje niezwłocznie na stronie podmiotowej BIP sprawozdanie obejmujące końcowe wyniki ustaleń dotyczące:”;

7) po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu:

„Art. 119a. 1. Prezes UKE nie rzadziej niż raz na 5 lat przeprowadza badanie stanu rynku pocztowego w celu oceny adekwatności:

1) progu przychodów operatora pocztowego z usług powszechnych lub usług wchodzących w zakres usług powszechnych, powyżej którego powstaje obowiązek udziału w dopłacie, określonego w art. 108 ust. 2 oraz

2) wysokości wskaźnika procentowego kwoty tych przychodów określającego maksymalną wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie, określonego w art. 113 ust. 4.

2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje analizę informacji przekazanych przez operatorów pocztowych oraz konsultacje społeczne.

3. Obowiązkiem przekazania informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1, są objęci operatorzy pocztowi spełniający przesłanki powstania obowiązku udziału w dopłacie zgodnie z art. 108 ust. 2, za co najmniej jeden rok w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających badanie.

4. Operatorzy pocztowi, o których mowa w ust. 3, przekazują na żądanie Prezesa UKE, w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania, informacje o wysokości:

1) przychodów z prowadzonej działalności i poniesionych kosztów podane zgodnie z podziałem określonym w art. 108 ust. 3, a w przypadku operatora wyznaczonego – zgodnie z rachunkowością regulacyjną i kalkulacją kosztów, o których mowa w art. 97;

2) marży brutto ze sprzedaży usług powszechnych lub usług wchodzących w zakres usług powszechnych wraz z opisem sposobu obliczenia wysokości tej marży.

5. Informacje, o których mowa w ust. 4, są składane za każdy rok, w którym operator pocztowy spełnił przesłanki powstania obowiązku udziału w dopłacie zgodnie z art. 108 ust. 2, przypadający w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających badanie, o którym mowa w ust. 1.

6. Żądając informacji, o których mowa w ust. 4, Prezes UKE:

1) informuje operatora pocztowego o zagrożeniu karą pieniężną, o której mowa w art. 126 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1;

2) może zastosować opracowane przez siebie formularze, dążąc do ujednolicenia i zapewnienia spójności pozyskiwanych danych.

7. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 2, Prezes UKE przeprowadza, zamieszczając na stronie podmiotowej BIP informację o przedmiocie konsultacji, terminie ich rozpoczęcia i zakończenia oraz o sposobie przekazania opinii.

8. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 2, dotyczą:

1) oceny adekwatności obowiązującego progu i wysokości wskaźnika, o których mowa w ust. 1, z punktu widzenia ich wpływu na podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie usług powszechnych i usług wchodzących w zakres usług powszechnych;

2) zgłoszenia propozycji w zakresie zmian progu i wysokości wskaźnika, o których mowa w ust. 1.

9. Wyniki badania, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności.”;

8) w art. 126:

a) w ust. 1 w pkt 2:

– skreśla się wyrazy „art. 112 ust. 1”,

– po wyrazach „art. 86 ust. 1” dodaje się po przecinku wyrazy „art. 119a ust. 4”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) składa nieprawdziwe lub niepełne zgłoszenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1, sprawozdanie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 5, informację, o której mowa w art. 50, dane, o których mowa w art. 86 ust. 1, informacje, o których mowa w art. 119a ust. 4,”.

Art. 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do ustalenia wysokości kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych, kwoty dopłaty, obowiązku udziału operatora pocztowego w dopłacie i wysokości tego udziału, a także do publikacji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej końcowych ustaleń, o których mowa w art. 119 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, za lata 2013–2015, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 3. [Badanie progu przychodów operatora pocztowego]

Badanie, o którym mowa w art. 119a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadza po raz pierwszy w 2019 r., uwzględniając informacje uzyskane od operatorów pocztowych odpowiednio za rok 2017 lub 2018 przedkładane zgodnie z zasadą, o której mowa w art. 119a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 4. [Maksymalny limit wydatków budżetu państwa]

1. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczony na sfinansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w zakresie wynikającym ze zmniejszenia kwoty przychodów operatorów pocztowych, od której liczony jest ich udział w dopłacie, o 1 mln zł wynosi w:

1) 2017 r. – 0 zł;

2) 2018 r. – 0 zł;

3) 2019 r. – 0 zł;

4) 2020 r. – 0 zł;

5) 2021 r. – 200 000 zł;

6) 2022 r. – 200 000 zł;

7) 2023 r. – 200 000 zł;

8) 2024 r. – 200 000 zł;

9) 2025 r. – 200 000 zł;

10) 2026 r. – 200 000 zł.

2. Minister właściwy do spraw łączności monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw łączności informuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który odpowiada za wdrożenie mechanizmu korygującego polegającego na podjęciu działań przewidzianych w ustawie zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mających na celu uniknięcie prognozowanej przez operatora wyznaczonego na dany rok straty na usługach powszechnych lub ograniczenie jej poziomu.

4. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa przeznaczony na sfinansowanie zwiększenia zatrudnienia w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w celu realizacji przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej obowiązku przeprowadzania badania stanu rynku pocztowego, o którym mowa w art. 119a ustawy zmienianej w art. 1, wynosi w:

1) 2017 r. – 0 zł;

2) 2018 r. – 0 zł;

3) 2019 r. – 89 000 zł;

4) 2020 r. – 0 zł;

5) 2021 r. – 0 zł;

6) 2022 r. – 0 zł;

7) 2023 r. – 0 zł;

8) 2024 r. – 89 000 zł;

9) 2025 r. – 0 zł;

10) 2026 r. – 0 zł.

5. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 4.

6. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków, o którym mowa w ust. 4, organem odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego polegającego na zmniejszeniu wydatków osobowych i administracyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeznaczonych na przeprowadzenie badania stanu rynku pocztowego do poziomu wynikającego z tego limitu jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Art. 5. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 7 i pkt 8 lit. a tiret drugie i lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Kryteria te zostały określone w pkt 19-24 komunikatu Komisji Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-09
  • Data wejścia w życie: 2017-06-24
  • Data obowiązywania: 2017-06-24

Dziennik Ustaw