| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 95m ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej „systemem zabezpieczenia”;

2) dodatkowe profile systemu zabezpieczenia, zakresy i rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach których świadczeniodawcy zakwalifikowani do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95m ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”;

3) dodatkowe kryteria, po spełnieniu których świadczeniodawcy mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów i rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95m ust. 11 ustawy;

4) wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95m ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy.

§ 2. [Kwalifikacja świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia]

1. Kwalifikacja świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 95l ust. 2 ustawy, następuje w kolejności określonej w ust. 2–7.

2. Do poziomu szpitali ogólnopolskich, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 6 ustawy, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który spełnia warunki wskazane w art. 95m ust. 3 pkt 2 ustawy.

3. Do poziomu szpitali pediatrycznych, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 5 ustawy, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach co najmniej trzech profili systemu zabezpieczenia dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego;

2) liczba profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego, jest większa niż 75% ogólnej liczby profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1–5 ustawy.

4. Do poziomu szpitali III stopnia, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 3 ustawy, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który spełnia następujące warunki:

1) udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach co najmniej ośmiu profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1–3 ustawy, w tym w ramach co najmniej:

a) trzech profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 3 ustawy albo

b) dwóch profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 3 ustawy oraz co najmniej dwóch profili systemu zabezpieczenia trzeciego poziomu referencyjnego spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy lub

2) udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profili systemu zabezpieczenia choroby zakaźne lub choroby zakaźne dla dzieci, pod warunkiem że profile te stanowią co najmniej 50% ogólnej liczby profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1–5 ustawy.

5. Do poziomu szpitali II stopnia, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 2 ustawy, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który spełnia następujące warunki:

1) udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach co najmniej sześciu profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w tym w ramach co najmniej trzech profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 2 ustawy, lub

2) udziela świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach profili systemu zabezpieczenia chirurgia plastyczna i chirurgia ogólna oraz

b) z zakresu rehabilitacji leczniczej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, realizowanych w warunkach stacjonarnych

– jeżeli łączna wartość świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach profili systemu zabezpieczenia wskazanych w lit. a oraz w ramach profilu systemu zabezpieczenia anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych), wyniosła co najmniej 20 mln zł, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego, lub

3) udziela świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach profili systemu zabezpieczenia ortopedia i traumatologia narządu ruchu lub ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci oraz

b) z zakresu rehabilitacji leczniczej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, realizowanych w warunkach stacjonarnych

– jeżeli łączna wartość świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach profili systemu zabezpieczenia wskazanych w lit. a, wyniosła co najmniej 13 mln zł, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego, lub

4) udziela świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach profilu systemu zabezpieczenia reumatologia oraz

b) z zakresu rehabilitacji leczniczej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, realizowanych w warunkach stacjonarnych

– jeżeli łączna wartość świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach profili systemu zabezpieczenia wskazanych w lit. a, wyniosła co najmniej 8 mln zł, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego.

6. Do poziomu szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 4 ustawy:

1) w przypadku szpitali onkologicznych, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach co najmniej sześciu profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy i jednocześnie:

– udziela świadczeń opieki zdrowotnej w co najmniej jednym z profili systemu zabezpieczenia: ginekologia onkologiczna lub chirurgia onkologiczna lub chirurgia onkologiczna dla dzieci oraz

– udziela świadczeń opieki zdrowotnej w co najmniej jednym z profili systemu zabezpieczenia: brachyterapia lub radioterapia lub terapia izotopowa, oraz

– udziela świadczeń opieki zdrowotnej w co najmniej jednym z profili systemu zabezpieczenia: chemioterapia hospitalizacja lub hematologia lub onkologia i hematologia dziecięca lub onkologia kliniczna

albo

b) w ramach co najmniej trzech profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy i jednocześnie:

– liczba profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy, jest większa niż 50% ogólnej liczby profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1–5 ustawy lub

– łączna wartość świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy, wyniosła co najmniej 20 mln zł, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego;

2) w przypadku szpitali pulmonologicznych, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej:

a) w ramach co najmniej dwóch profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. b ustawy i jednocześnie:

– liczba profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. b ustawy, wynosi co najmniej 50% ogólnej liczby profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń, spośród profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1–5 ustawy lub

– łączna wartość świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach profili systemu zabezpieczenia wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. b ustawy, wyniosła co najmniej 20 mln zł, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego, lub

b) w ramach profili systemu zabezpieczenia choroby płuc lub choroby płuc dla dzieci i jednocześnie:

– profile te stanowią 100% ogólnej liczby profili systemu zabezpieczenia, w ramach których udziela świadczeń opieki zdrowotnej, spośród profili wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1–5 ustawy oraz

– udział wartości świadczeń związanych z długoterminowym leczeniem gruźlicy w całości świadczeń, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach tych profili, wyniósł co najmniej 30%, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego.

7. Do poziomu szpitali I stopnia, o którym mowa w art. 95l ust. 2 pkt 1 ustawy, kwalifikuje się świadczeniodawcę, który:

1) udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach co najmniej dwóch profili systemu zabezpieczenia spośród wskazanych w art. 95l ust. 4 pkt 1 ustawy lub

2) udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profilu systemu zabezpieczenia choroby wewnętrzne i jednocześnie:

a) jest jedynym świadczeniodawcą posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie świadczeń wykonywanych w ramach tego profilu, na terenie danego powiatu lub

b) udział wartości świadczeń w ramach tego profilu, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wyniósł co najmniej 50% wartości wszystkich świadczeń sfinansowanych na podstawie tej umowy, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego.

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 pkt 4, odstępuje się od wymogu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profilu systemu zabezpieczenia anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych) na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której okres trwania wynosi co najmniej dwa lata kalendarzowe.

§ 3. [Dodatkowe profile systemu zabezpieczenia]

1. Ustala się dodatkowe profile systemu zabezpieczenia, w ramach których świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia udziela świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, w przypadku:

1) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do jednego z poziomów zabezpieczenia:

a) choroby zakaźne,

b) choroby zakaźne dla dzieci,

c) toksykologia kliniczna,

d) toksykologia kliniczna dla dzieci;

2) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia, szpitali II stopnia lub szpitali pediatrycznych – choroby płuc lub choroby płuc dla dzieci, jeżeli łączna wartość świadczeń związanych z długoterminowym leczeniem gruźlicy, sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wyniosła co najmniej 200 000 zł, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego;

3) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia, szpitali II stopnia lub szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych – profile systemu zabezpieczenia, w ramach których świadczeniodawca realizuje zadania polegające na kształceniu przeddyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260);

4) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali pediatrycznych:

a) anestezjologia i intensywna terapia dla dorosłych (jeden z poziomów referencyjnych), jeżeli realizuje świadczenia opieki zdrowotnej określone w lit. c,

b) chemioterapia hospitalizacja,

c) położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych), jeżeli realizuje świadczenia w zakresie porodów;

5) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych:

a) anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych),

b) izba przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy,

c) wskazane w art. 95l ust. 4 pkt 1–3 i 5 ustawy,

d) wskazane w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy – w przypadku świadczeniodawcy zakwalifikowanego zgodnie z § 2 ust. 6 pkt 2;

6) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali II stopnia:

a) chirurgia plastyczna,

b) chirurgia klatki piersiowej,

c) chirurgia szczękowo-twarzowa,

d) neurochirurgia,

e) wskazane w art. 95l ust. 4 pkt 1 ustawy,

f) wskazane w art. 95l ust. 4 pkt 2 ustawy – w przypadku świadczeniodawcy zakwalifikowanego zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2–4,

g) wskazane w art. 95l ust. 4 pkt 4 lit. a ustawy,

h) reumatologia dla dzieci – w przypadku świadczeniodawcy zakwalifikowanego zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 4;

7) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 1:

a) anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych),

b) kardiologia, jeżeli spełnia wymagania leczenia inwazyjnego ostrych zespołów wieńcowych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy,

c) neurologia, jeżeli spełnia wymagania leczenia udaru mózgu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy,

d) ortopedia i traumatologia narządu ruchu,

e) chirurgia dziecięca;

8) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 2 – neurologia, jeżeli spełnia wymagania leczenia udaru mózgu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy;

9) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia, II stopnia lub szpitali onkologicznych – endokrynologia, jeżeli udział wartości świadczeń sfinansowanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach tego profilu wyniósł co najmniej 25% wartości tych świadczeń sfinansowanych na terenie danego województwa, za okres ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego.

2. Ustala się dodatkowe zakresy i rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach których świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu systemu zabezpieczenia udziela świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku:

1) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do jednego z poziomów zabezpieczenia:

a) chemioterapia leczenie jednego dnia,

b) objęte kompleksową opieką zdrowotną, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli wymagane w miejscu realizacji tych świadczeń profile systemu zabezpieczenia odpowiadają jego profilom systemu zabezpieczenia będącym podstawą kwalifikacji lub jego dodatkowym profilom systemu zabezpieczenia,

c) wskazane w art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy, realizowane w ramach profili systemu zabezpieczenia będących podstawą kwalifikacji lub dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, w ramach świadczeń wymienionych w pkt 7 oraz w ramach poradni przyszpitalnych,

d) wskazane w art. 15 ust. 2 pkt 16 ustawy,

e) wskazane w art. 95m ust. 10 pkt 1 ustawy;

2) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali III stopnia, szpitali pulmonologicznych, szpitali pediatrycznych lub szpitali ogólnopolskich – świadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy, w odniesieniu do świadczeń objętych umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

3) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia, szpitali II stopnia, szpitali III stopnia lub szpitali pediatrycznych – świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

4) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali III stopnia – świadczenia wskazane w art. 95m ust. 10 pkt 2 ustawy;

5) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I lub II stopnia – nefrologia, jeżeli w dniu ogłoszenia pierwszego wykazu, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844), posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na świadczenia hemodializa lub dializa otrzewnowa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

6) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I stopnia, wraz ze wskazaniem profili systemu zabezpieczenia będących podstawą kwalifikacji lub dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach profilu chirurgia ogólna – świadczenia opieki zdrowotnej możliwe do realizacji w ramach tego profilu oraz w ramach następujących profili systemu zabezpieczenia:

a) chirurgia klatki piersiowej,

b) chirurgia onkologiczna,

c) chirurgia plastyczna,

d) chirurgia szczękowo-twarzowa;

7) świadczeniodawcy zakwalifikowanego do poziomu szpitali I lub II stopnia, wraz ze wskazaniem profili systemu zabezpieczenia będących podstawą kwalifikacji lub dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, udzielającego świadczeń w ramach profilu systemu zabezpieczenia:

a) choroby wewnętrzne – świadczenia opieki zdrowotnej możliwe do realizacji w ramach tego profilu oraz w ramach następujących profili systemu zabezpieczenia:

– alergologia,

– angiologia,

– choroby płuc,

– dermatologia i wenerologia,

– diabetologia,

– gastroenterologia,

– geriatria,

– kardiologia,

– nefrologia,

– neurologia,

– onkologia kliniczna,

– reumatologia,

b) pediatria – świadczenia opieki zdrowotnej możliwe do realizacji w ramach tego profilu oraz w ramach następujących profili systemu zabezpieczenia:

– alergologia dla dzieci,

– audiologia i foniatria dla dzieci,

– choroby płuc dla dzieci,

– dermatologia i wenerologia dla dzieci,

– diabetologia dla dzieci,

– endokrynologia dla dzieci,

– immunologia kliniczna dla dzieci,

– kardiologia dla dzieci,

– neurologia dla dzieci,

– reumatologia dla dzieci,

– toksykologia kliniczna dla dzieci,

c) chirurgia ogólna – świadczenia opieki zdrowotnej możliwe do realizacji w ramach tego profilu oraz w ramach następujących profili systemu zabezpieczenia:

– chirurgia naczyniowa, jeżeli wartość tych świadczeń, udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w ramach tego profilu systemu zabezpieczenia, w relacji do wartości wszystkich świadczeń zrealizowanych w ramach tego profilu systemu zabezpieczenia w okresie ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego, wyniosła co najmniej 80%,

– urologia, jeżeli wartość tych świadczeń, udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w ramach tego profilu systemu zabezpieczenia, w relacji do wartości wszystkich świadczeń zrealizowanych w ramach tego profilu systemu zabezpieczenia w okresie ostatniego pełnego roku kalendarzowego, według stanu na koniec lutego roku następnego, wyniosła co najmniej 80%.

§ 4. [Warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej]

1. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń, o których mowa w § 3, jeżeli w zakresie wskazanych dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń:

1) do dnia ogłoszenia pierwszego wykazu, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiada umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której okres trwania wynosi co najmniej 2 ostatnie lata kalendarzowe;

2) w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przekaże dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia kopię umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, której okres trwania wynosi co najmniej dwa ostatnie lata kalendarzowe i która obowiązuje w dniu ogłoszenia pierwszego wykazu, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w odniesieniu do świadczeniodawców i profili systemu zabezpieczenia wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3.

2. Wymóg dwóch ostatnich lat kalendarzowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy świadczeń:

1) wykonywanych w ramach profilu systemu zabezpieczenia anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych);

2) wykonywanych w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy;

3) chemioterapia hospitalizacja i chemioterapia leczenie jednego dnia.

3. Wymóg posiadania umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 3.

4. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się okres obowiązywania umowy poprzedniego świadczeniodawcy, w którego prawa i obowiązki wstąpił świadczeniodawca określony w ust. 1 na podstawie ustawy lub czynności prawnej, w tym umowy przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie, o którym mowa w art. 155 ust. 5 ustawy.

§ 5. [Porady specjalistyczne odpowiadające poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia]

Porady specjalistyczne odpowiadające poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089 i 1139.

Załącznik 1. [PORADY SPECJALISTYCZNE ODPOWIADAJĄCE POSZCZEGÓLNYM PROFILOM SYSTEMU PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 czerwca 2017 r. (poz. 1163)

PORADY SPECJALISTYCZNE ODPOWIADAJĄCE POSZCZEGÓLNYM PROFILOM SYSTEMU PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp.

Profile systemu zabezpieczenia

Porady specjalistyczne

1

alergologia

porada specjalistyczna – alergologia,

porada specjalistyczna – alergologia dla dzieci

2

alergologia dla dzieci

porada specjalistyczna – alergologia dla dzieci

3

anestezjologia i intensywna terapia lub anestezjologia i intensywna terapia
(jeden z poziomów referencyjnych)

porada specjalistyczna – leczenie bólu

4

angiologia

porada specjalistyczna – leczenie chorób naczyń

5

audiologia i foniatria

porada specjalistyczna – audiologia i foniatria

6

audiologia i foniatria dla dzieci

porada specjalistyczna – audiologia i foniatria

7

chirurgia dziecięca

porada specjalistyczna – chirurgia dziecięca,

porada specjalistyczna – chirurgia onkologiczna dla dzieci,

porada specjalistyczna – gastroenterologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży,

porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci,

porada specjalistyczna – preluksacja,

porada specjalistyczna – urologia dziecięca,

porada specjalistyczna – onkologia

8

chirurgia klatki piersiowej

porada specjalistyczna – chirurgia klatki piersiowej,

porada specjalistyczna – onkologia

9

chirurgia klatki piersiowej dla dzieci

porada specjalistyczna – chirurgia klatki piersiowej

10

chirurgia naczyniowa (jeden z poziomów referencyjnych)

porada specjalistyczna – leczenie chorób naczyń

11

chirurgia ogólna

porada specjalistyczna – chirurgia dziecięca,

porada specjalistyczna – chirurgia ogólna,

porada specjalistyczna – chirurgia plastyczna,

porada specjalistyczna – chirurgia szczękowo-twarzowa,

porada specjalistyczna – proktologia,

porada specjalistyczna – leczenie bólu,

porada specjalistyczna – gastroenterologia,

porada specjalistyczna – gastroenterologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu,

porada specjalistyczna – leczenie chorób naczyń,

porada specjalistyczna – chirurgia onkologiczna,

porada specjalistyczna – transplantologia,

porada specjalistyczna – toksykologia,

porada specjalistyczna – urologia,

porada specjalistyczna – onkologia

12

chirurgia onkologiczna

porada specjalistyczna – chirurgia onkologiczna,

porada specjalistyczna – chirurgia onkologiczna dla dzieci,

porada specjalistyczna – onkologia,

porada specjalistyczna – proktologia

13

chirurgia onkologiczna dla dzieci

porada specjalistyczna – chirurgia onkologiczna dla dzieci

14

chirurgia plastyczna

porada specjalistyczna – chirurgia plastyczna

15

chirurgia plastyczna dla dzieci

porada specjalistyczna – chirurgia plastyczna

16

chirurgia szczękowo-twarzowa

porada specjalistyczna – chirurgia szczękowo-twarzowa,

porada specjalistyczna – onkologia

17

chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci

porada specjalistyczna – chirurgia szczękowo-twarzowa

18

choroby płuc

porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc,

porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc dla dzieci,

porada specjalistyczna – leczenie mukowiscydozy,

porada specjalistyczna – alergologia,

porada specjalistyczna – alergologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – onkologia

19

choroby płuc dla dzieci

porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc dla dzieci,

porada specjalistyczna – leczenie mukowiscydozy,

porada specjalistyczna – alergologia dla dzieci

20

choroby wewnętrzne

porada specjalistyczna – alergologia,

porada specjalistyczna – choroby metaboliczne,

porada specjalistyczna – dermatologia i wenerologia,

porada specjalistyczna – diabetologia,

porada specjalistyczna – endokrynologia,

porada specjalistyczna – gastroenterologia,

porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc,

porada specjalistyczna – leczenie chorób naczyń,

porada specjalistyczna – choroby zakaźne,

porada specjalistyczna – hepatologia,

porada specjalistyczna – leczenie osteoporozy,

porada specjalistyczna – hematologia,

porada specjalistyczna – immunologia,

porada specjalistyczna – reumatologia,

porada specjalistyczna – geriatria,

porada specjalistyczna – neurologia,

porada specjalistyczna – nefrologia,

porada specjalistyczna – leczenie bólu,

porada specjalistyczna – leczenie mukowiscydozy,

porada specjalistyczna – kardiologia,

porada specjalistyczna – onkologia,

porada specjalistyczna – proktologia,

porada specjalistyczna – toksykologia,

porada specjalistyczna – transplantologia

21

choroby zakaźne

porada specjalistyczna – choroby zakaźne,

porada specjalistyczna – choroby zakaźne u dzieci,

porada specjalistyczna – hepatologia,

porada specjalistyczna – leczenie osób z AIDS lub zakażonych HIV

22

choroby zakaźne dla dzieci

porada specjalistyczna – choroby zakaźne u dzieci

23

dermatologia i wenerologia

porada specjalistyczna – dermatologia i wenerologia

24

dermatologia i wenerologia dla dzieci

porada specjalistyczna – dermatologia i wenerologia

25

diabetologia

porada specjalistyczna – diabetologia,

porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – choroby metaboliczne

26

diabetologia dla dzieci

porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – choroby metaboliczne,

porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci

27

endokrynologia

porada specjalistyczna – endokrynologia,

porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – choroby metaboliczne,

porada specjalistyczna – diabetologia,

porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – leczenie osteoporozy,

porada specjalistyczna – onkologia

28

endokrynologia dla dzieci

porada specjalistyczna – choroby metaboliczne,

porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – onkologia

29

gastroenterologia

porada specjalistyczna – gastroenterologia,

porada specjalistyczna – gastroenterologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – proktologia,

porada specjalistyczna – hepatologia,

porada specjalistyczna – leczenie mukowiscydozy,

porada specjalistyczna – transplantologia,

porada specjalistyczna – onkologia

30

gastroenterologia dla dzieci

porada specjalistyczna – gastroenterologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – proktologia,

porada specjalistyczna – hepatologia,

porada specjalistyczna – leczenie mukowiscydozy,

porada specjalistyczna – rzadkie wrodzone wady metabolizmu u dzieci,

porada specjalistyczna – transplantologia,

porada specjalistyczna – onkologia

31

ginekologia onkologiczna

porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia,

porada specjalistyczna – onkologia

32

geriatria

porada specjalistyczna – geriatria

33

hematologia

porada specjalistyczna – hematologia,

porada specjalistyczna – transplantologia,

porada specjalistyczna – onkologia

34

immunologia kliniczna

porada specjalistyczna – immunologia,

porada specjalistyczna – transplantologia

35

immunologia kliniczna dla dzieci

porada specjalistyczna – immunologia

36

kardiochirurgia

porada specjalistyczna – kardiochirurgia,

porada specjalistyczna – transplantologia

37

kardiochirurgia dla dzieci

porada specjalistyczna – kardiochirurgia,

porada specjalistyczna – transplantologia

38

kardiologia

porada specjalistyczna – kardiologia,

porada specjalistyczna – transplantologia

39

kardiologia dla dzieci

porada specjalistyczna – kardiologia dziecięca

40

nefrologia

porada specjalistyczna – nefrologia,

porada specjalistyczna – nefrologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – transplantologia

41

nefrologia dla dzieci

porada specjalistyczna – nefrologia dla dzieci

42

neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych)

porada specjalistyczna – neonatologia,

porada specjalistyczna – preluksacja

43

neonatologia (trzeci poziom referencyjny)

porada specjalistyczna – logopedia

44

neurochirurgia

porada specjalistyczna – neurochirurgia,

porada specjalistyczna – neurochirurgia dla dzieci,

porada specjalistyczna – neurologia,

porada specjalistyczna – leczenie bólu

45

neurochirurgia dla dzieci

porada specjalistyczna – neurochirurgia dla dzieci,

porada specjalistyczna – leczenie bólu

46

neurologia

porada specjalistyczna – geriatria,

porada specjalistyczna – leczenie bólu,

porada specjalistyczna – logopedia,

porada specjalistyczna – neurologia

47

neurologia dla dzieci

porada specjalistyczna – leczenie bólu,

porada specjalistyczna – logopedia,

porada specjalistyczna – neurologia dziecięca

48

okulistyka

porada specjalistyczna – okulistyka,

porada specjalistyczna – okulistyka dla dzieci,

porada specjalistyczna – leczenie zeza

49

okulistyka dla dzieci

porada specjalistyczna – okulistyka dla dzieci,

porada specjalistyczna – leczenie zeza

50

onkologia i hematologia dziecięca

porada specjalistyczna – onkologia i hematologia dziecięca,

porada specjalistyczna – transplantologia,

porada specjalistyczna – onkologia

51

onkologia kliniczna

porada specjalistyczna – hematologia,

porada specjalistyczna – leczenie bólu,

porada specjalistyczna – onkologia

52

ortopedia i traumatologia narządu ruchu

porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu,

porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci,

porada specjalistyczna – leczenie osteoporozy,

porada specjalistyczna – preluksacja,

porada specjalistyczna – leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży

53

ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci

porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci,

porada specjalistyczna – preluksacja,

porada specjalistyczna – leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży

54

otorynolaryngologia

porada specjalistyczna – audiologia i foniatria,

porada specjalistyczna – otolaryngologia,

porada specjalistyczna – otolaryngologia dziecięca,

porada specjalistyczna – logopedia,

porada specjalistyczna – onkologia

55

otorynolaryngologia dla dzieci

porada specjalistyczna – audiologia i foniatria,

porada specjalistyczna – otolaryngologia dziecięca,

porada specjalistyczna – logopedia,

porada specjalistyczna – onkologia

56

pediatria

porada specjalistyczna – alergologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – audiologia i foniatria,

porada specjalistyczna – dermatologia i wenerologia,

porada specjalistyczna – diabetologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – gastroenterologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – choroby zakaźne u dzieci,

porada specjalistyczna – gruźlica i choroby płuc u dzieci,

porada specjalistyczna – leczenia mukowiscydozy,

porada specjalistyczna – choroby metaboliczne,

porada specjalistyczna – ginekologia dla dziewcząt,

porada specjalistyczna – immunologia,

porada specjalistyczna – kardiologia dziecięca,

porada specjalistyczna – neonatologia,

porada specjalistyczna – neurologia dziecięca,

porada specjalistyczna – onkologia i hematologia dziecięca,

porada specjalistyczna – rzadkie wrodzone wady metabolizmu u dzieci,

porada specjalistyczna – nefrologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – reumatologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – toksykologia

57

położnictwo i ginekologia (pierwszy i drugi poziom referencyjny)

porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia,

porada specjalistyczna – ginekologia dla dziewcząt,

porada specjalistyczna – leczenie osteoporozy,

porada specjalistyczna – endokrynologia,

porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – onkologia

58

położnictwo i ginekologia (trzeci poziom referencyjny)

porada specjalistyczna – położnictwo i ginekologia,

porada specjalistyczna – ginekologia dla dziewcząt,

porada specjalistyczna – leczenie osteoporozy,

porada specjalistyczna – endokrynologia,

porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – diabetologia,

porada specjalistyczna – kardiologia,

porada specjalistyczna – onkologia

59

reumatologia

porada specjalistyczna – reumatologia,

porada specjalistyczna – reumatologia dla dzieci,

porada specjalistyczna – leczenie osteoporozy,

porada specjalistyczna – leczenie bólu

60

reumatologia dla dzieci

porada specjalistyczna – reumatologia dla dzieci

61

toksykologia kliniczna

porada specjalistyczna – toksykologia

62

toksykologia kliniczna dla dzieci

porada specjalistyczna – toksykologia

63

transplantologia kliniczna

porada specjalistyczna – transplantologia,

porada specjalistyczna – onkologia

64

transplantologia kliniczna dla dzieci

porada specjalistyczna – transplantologia,

porada specjalistyczna – onkologia

65

urologia

porada specjalistyczna – urologia,

porada specjalistyczna – onkologia

66

urologia dla dzieci

porada specjalistyczna – urologia dziecięca,

porada specjalistyczna – onkologia

67

brachyterapia, radioterapia, terapia izotopowa

porady specjalistyczne wskazane w niniejszym załączniku do profili zachowawczych

68

chemioterapia hospitalizacja

porady specjalistyczne wskazane w niniejszym załączniku do profili zachowawczych oraz porady specjalistyczne wskazane w lp. 7, 11, 12, 13, 31, 54, 55, 63–66

69

profile wymienione w lp. 1–66

porada specjalistyczna – genetyka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »