| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 15 września 2017 r.

o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]

Ustawa określa przedmiot działalności, organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”, zwanego dalej „PPL”.
Art. 2. [PPL]
1. PPL jest samodzielną i samofinansującą się jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie i na zasadach określonych w ustawie i statucie.

2. Do PPL nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1543).

Art. 3. [Osobowość prawna PPL oraz jego siedziba]
1. PPL posiada osobowość prawną.

2. PPL podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorstw państwowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384, z 2015 r. poz. 1322 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2260) oraz ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133).

3. Siedzibą PPL jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 4. [Samodzielny charakter funkcjonowania PPL]
1. PPL występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

2. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania PPL, a PPL nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa.

Art. 5. [Samodzielna gospodarka finansowa i rachunkowość]
PPL prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

Działalność

Art. 6. [Przedmiot działalności]

Przedmiotem działalności PPL jest:

1) budowa, przebudowa, utrzymanie i eksploatacja lotnisk oraz lotniczych urządzeń naziemnych;

2) budowa, przebudowa, utrzymanie i eksploatacja infrastruktury okołolotniskowej;

3) świadczenie usług lotniczych związanych ze startem, lądowaniem i parkowaniem statków powietrznych i innych związanych z obsługą operacji lotniczych;

4) świadczenie usług lotniczych związanych z obsługą statków powietrznych, załóg, pasażerów oraz ładunków (towarów i poczty);

5) świadczenie usług pozalotniczych związanych z działalnością lotniska, w szczególności usług gastronomicznych, handlu detalicznego, hotelarskich, promocji i reklamy oraz związanych z wynajmem powierzchni, obiektów i urządzeń;

6) świadczenie usług zarządzania lotniskami;

7) świadczenie usług zarządzania infrastrukturą lotniskową (lotniczą i pozalotniczą) i okołolotniskową.

Art. 7. [Prowadzenie działalności z uwzględnieniem zadań realizowanych na rzecz bezpieczeństwa oraz obronności państwa]
Działalność, o której mowa w art. 6, PPL prowadzi z uwzględnieniem zadań realizowanych na rzecz bezpieczeństwa oraz obronności państwa, a w przypadkach, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 3, także z uwzględnieniem uprawnień instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.
Art. 8. [Tworzenie spółek]
PPL w ramach prowadzonej działalności, za zgodą ministra właściwego do spraw transportu, może tworzyć spółki z innymi podmiotami.
Art. 9. [Plany działalności]
1. PPL prowadzi działalność zgodnie z następującymi planami działalności:

1) pięcioletnim, corocznie aktualizowanym;

2) rocznym, w skład którego wchodzi plan finansowy obejmujący rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

2. Prezes PPL przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą projekty planów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie do dnia 31 października każdego roku.

3. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza plany, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie 45 dni od dnia otrzymania ich projektów.

4. Do czasu zatwierdzenia planów PPL działa w oparciu o ich projekty.

Art. 10. [Obowiązki sprawozdawcze Prezesa PPL]
1. Prezes PPL jest obowiązany do sporządzenia:

1) corocznego sprawozdania z działalności PPL;

2) sprawozdania finansowego.

2. Do sprawozdania finansowego Prezes PPL jest obowiązany dołączyć opinię biegłego rewidenta i raport z badania za ubiegły rok obrotowy.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, po ich zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą są przedkładane przez Prezesa PPL w terminie do dnia 31 marca każdego roku do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw transportu.

4. Minister właściwy do spraw transportu zatwierdza sprawozdania, o których mowa w ust. 1, w terminie 45 dni od dnia ich otrzymania.

Rozdział 3

Organizacja PPL

Oddział 1

Przepisy ogólne

Art. 11. [Organy PPL]

1. Organami PPL są Prezes PPL i Rada Nadzorcza.

2. Organy PPL w zakresie swojej właściwości prowadzą działalność i realizują zadania PPL.

Art. 12. [Statut PPL]
1. Organizację i funkcjonowanie PPL określa statut PPL.

2. Minister właściwy do spraw transportu, w drodze zarządzenia, nadaje PPL statut oraz dokonuje jego zmian.

3. Zmiana statutu może nastąpić również na zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Prezesa PPL do ministra właściwego do spraw transportu.

4. Statut określa w szczególności:

1) tryb działania organów PPL;

2) system kontroli wewnętrznej;

3) zasady wyznaczania kandydatów na członków organów spółek, w których PPL posiada udziały i akcje;

4) zasady sprawowania przez PPL nadzoru w spółkach oraz zasady zbywania udziałów lub akcji w spółkach, w których PPL posiada udziały i akcje.

Art. 13. [Regulamin organizacyjny PPL]
1. Zakres działania i sposób funkcjonowania jednostek organizacyjnych oraz podział obowiązków określa regulamin organizacyjny PPL.

2. Regulamin organizacyjny PPL ustala Prezes PPL po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

Oddział 2

Prezes PPL

Art. 14. [Prezes PPL]

1. Prezes PPL prowadzi sprawy PPL i reprezentuje PPL na zewnątrz.

2. Prezes PPL zapewnia realizację zadań PPL w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

3. Prezesa PPL powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu.

4. Prezesem PPL może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529).

Oddział 3

Rada Nadzorcza

Art. 15. [Zadania Rady Nadzorczej]

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:

1) opiniowanie projektów rocznych planów działalności PPL oraz projektów zmian tych planów;

2) opiniowanie projektów pięcioletnich planów działalności PPL oraz projektów zmian tych planów;

3) opiniowanie sprawozdań, o których mowa w art. 10;

4) opiniowanie zmiany statutu PPL;

5) nadzór nad gospodarką finansową PPL;

6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego PPL;

7) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego PPL;

8) składanie ministrowi właściwemu do spraw transportu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

2. Prezes PPL udostępnia Radzie Nadzorczej, na jej żądanie, w terminach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej, wszelkie dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia związane z działalnością PPL.

Art. 16. [Skład Rady Nadzorczej]
1. Rada Nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków, w tym minimum jednego przedstawiciela wskazanego przez pracowników PPL.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw transportu.

3. Minister właściwy do spraw transportu powierza jednemu z członków Rady Nadzorczej pełnienie funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 19 ust. 1–5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Art. 17. [Kadencja członków Rady Nadzorczej]
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję.
Art. 18. [Zakaz łączenia stanowisk]
Prezes PPL, Wiceprezesi PPL, kierownik jednostki organizacyjnej PPL oraz zatrudniony w PPL główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.
Art. 19. [Tryb procedowania Rady Nadzorczej]
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w drodze uchwały.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Art. 20. [Wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej]
1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, które określa minister właściwy do spraw transportu.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Rady, w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Rozdział 4

Nadzór nad PPL

Art. 21. [Nadzór Ministra właściwego do spraw transportu]

Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad PPL.
Art. 22. [Kontrola i ocena działalności PPL i jego organów]
Minister właściwy do spraw transportu dokonuje kontroli i oceny działalności PPL i jego organów.
Art. 23. [Modyfikacja planu pięcioletniego i rocznego]
Minister właściwy do spraw transportu ma prawo nałożyć na PPL obowiązek wprowadzenia do planu pięcioletniego i planu rocznego, o których mowa w art. 9, określonego zadania lub wyznaczyć zadanie poza tymi planami.
Art. 24. [Wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa PPL]
Minister właściwy do spraw transportu w razie stwierdzenia, że decyzja Prezesa PPL jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie oraz zobowiązuje Prezesa PPL do jej zmiany lub uchylenia.
Art. 25. [Powoływanie i odwoływanie Wiceprezesów PPL]
Minister właściwy do spraw transportu powołuje i odwołuje, na wniosek Prezesa PPL, od dwóch do pięciu Wiceprezesów PPL.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 26. [Przepis przejściowy]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
Art. 27. [Termin na powołanie Prezesa PPL]
1. Minister właściwy do spraw transportu powoła Prezesa PPL w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Do czasu powołania Prezesa PPL zadania Prezesa PPL wykonuje osoba zajmująca stanowisko naczelnego dyrektora przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” utworzonego na podstawie ustawy z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (Dz. U. poz. 185 oraz z 2006 r. poz. 550) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 28. [Termin na powołanie członków pierwszej Rady Nadzorczej]
Minister właściwy do spraw transportu powoła członków pierwszej Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 29. [Zniesienie dotychczasowych organów przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”]
1. Znosi się organy przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” określone w ustawie z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.

2. Wygasają wszelkie uprawnienia przysługujące członkom organów, o których mowa w ust. 1, przysługujące im na podstawie ustawy z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.

Art. 30. [Wygaszenie dotychczasowych pełnomocnictw]
Wygasają wszelkie pełnomocnictwa udzielone na podstawie art. 18 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.
Art. 31. [Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” w PPL]
Przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze” utworzone na podstawie ustawy z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” staje się PPL w rozumieniu niniejszej ustawy.
Art. 32. [Wstąpienie PPL w prawa i obowiązki, których stroną było przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze”]
PPL wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki, których stroną było przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze” utworzone na podstawie ustawy z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.
Art. 33. [Dotychczasowe stosunki pracy z pracownikami przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”]
PPL staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z pracownikami przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze” utworzonego na podstawie ustawy z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.
Art. 34. [Przepisy uchylone]
Traci moc ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”.
Art. 35. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Szczerbowski

Prawnik, ekspert prawa cywilnego, podatkowego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »