Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1390

USTAWA

z dnia 12 maja 2022 r.

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o działach administracji rządowej]

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893, 2368 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 350, 807 i 847) w art. 23a po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) przygotowania i realizacji Inwestycji, Inwestycji Towarzyszących oraz innych zadań, zawartych w Programie, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079 i 1390);".

Art. 2. [Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”]

W ustawie z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" (Dz. U. poz. 1902) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. PPL w ramach prowadzonej działalności, za zgodą Pełnomocnika, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807, 1079 i 1390), zwanego dalej "Pełnomocnikiem", może tworzyć spółki z innymi podmiotami.";

2) użyte w art. 9 w ust. 2 i 3, w art. 10 w ust. 3 i 4, w art. 12 w ust. 2 i 3, w art. 14 w ust. 3, w art. 15 w ust. 1 w pkt 8, w art. 16 w ust. 2 i 3, w art. 20 w ust. 1 i w art. 21-25, w różnych przypadkach, wyrazy "minister właściwy do spraw transportu" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem "Pełnomocnik".

Art. 3. [Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym]

W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1354 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 4 w ust. 2, w art. 9 w ust. 4, w art. 10, w art. 20 w ust. 1, w art. 29 w ust. 1 w pkt 5, w art. 33 w ust. 1 w pkt 5 i w art. 129 w ust. 5 i 6, w różnych przypadkach, wyrazy "minister właściwy do spraw transportu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego";

2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. Do kompetencji Pełnomocnika należy również wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" (Dz. U. poz. 1902 oraz z 2022 r. poz. 1390).";

3) uchyla się art. 6.

Art. 4. [Stosowanie przepisów]

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że sprawy te toczą się przed organami, które przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

2. Organy, które przejęły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przejmują związane z tymi zadaniami i kompetencjami prawa i obowiązki organów, które utraciły te zadania i kompetencje, w tym także wynikające z umów i porozumień.

3. Organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przekazują niezwłocznie organom, które przejęły od nich zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, dokumentację związaną z wykonywaniem przejętych zadań i kompetencji, w tym także w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

4. Z czynności, o których mowa w ust. 3, sporządza się protokół.

Art. 5. [Ważność czynności dokonanych przed wejściem w życie ustawy]

Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, a także dokumenty sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez te organy albo przy ich udziale, w szczególności uzgodnienia, zatwierdzenia, akceptacje, wezwania, wpisy do rejestrów, zlecenia, wskazania, weryfikacje, notyfikacje, opinie i zaświadczenia, zachowują ważność, przy czym dokumenty wydane na czas określony zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

Art. 6. [Przekazanie spraw przez dyrektora generalnego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu]

Dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekaże dyrektorowi generalnemu urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7. [Przekształcenie pracowników zatrudnionych w urzędach obsługujących organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie ustawy]

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni w urzędach obsługujących organy, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, realizujący zadania i kompetencje, które są przejmowane na podstawie niniejszej ustawy, stają się pracownikami zatrudnionymi w urzędach obsługujących organy, które przejęły te zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655) stosuje się odpowiednio.

3. Stosunki pracy pracowników, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem 20 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy na dalszy okres albo w razie odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

4. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, pracownikom przysługuje odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969).

5. Przepisów ust. 2 zdanie drugie i ust. 3 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655).

Art. 8. [Delegacja]

1. W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.

2. W przypadku braku możliwości jednoznacznego wskazania osób, o których mowa w art. 7 ust. 1, lub wygaśnięcia stosunku pracy na podstawie art. 7 ust. 3, Prezes Rady Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń i wydatków rzeczowych proporcjonalnie do przejmowanych zadań.

Art. 9. [Delegacja]

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w posiadaniu organów, które utraciły zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy, przeznaczonych do realizacji zadań i kompetencji organów, które przejęły te zadania i kompetencje na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 10. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Porty Lotnicze" oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Dziennik Ustaw